Agent Information

SLNO FA NAME ADDRESS NID MOBILE NO AGENT UM LICENSE NO LICENSE ISSUE DATE LISENSE EXP. DATE WORKING AREA
1 RUMI SARKER D/O. GOPIKA RANJON SARKER, VILL: GHUNGIAR GAON, P.O. GHUNGIAR GAON, P.S. SHALLA, SUNAMGONJ. 01817319541 033640 17286 9009/14 16-JUL-14 16-JUL-16 SUNAMGONJ
2 SHATHI AKTER D/O- LATE MD SHAMSUL ALOM, VILLRAGHUNATH PUR, PO- SOM PARA, PS- CHATKHIL, NOAKHALI. 19927511085000008 01734799364 N01015321 15386 10866/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
3 MD. BELAL HOSEN VILL- SOUTH MANDARI, PO- MANDARI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114370026628 01710159857 N01021288 N01517817 6959/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPUR
4 MD. AZIM VILL- SOUTH NAYAN PUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-20007510728038716 209.105.000 N01021569 6960/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
5 ABDUL ZALIL VILL- WEST ANANTA PUR, PO- NOAKHALI, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. B-19987510742013293 250.151.008 N01021589 6962/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
6 MD. ALAMGIR VILL- BALURPAR, GAJARIA, PO- BASABO-1214,, KHILGAON, DHAKA. 329 712 5027 01790242456 N01021127 N01516944 6963/19 20-NOV-21 20-NOV-23 DHAKA
7 ARIF HOSSAIN VILL- ABU HANIF BARI, GULLA KHALI, PO- SURJA MUKHI, PS- HATIA, NOAKHALI. 19887513615000107 01635586470 N01021267 N01516847 6964/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
8 RAHELA AKTER VILL- NEYAS PUR, PO- PODDAR HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. 641 355 1967 01874518845 N01021188 6965/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
9 SHAMSU UDDIN VILL- CHAR BOISHAKHI., PO- THANARHAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19997518737003310 01906769715 N01021110 N01525037 6966/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
10 FOIJOR NESSA VILLCHAR RUHITA, PO- RASHUL GANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPPUR. 5114330259842 01828513129 N01021107 N01516995 6967/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPPUR
11 MORIOM BEGUM VILL- CHARBANGSI, PO- CHARBANGSI, PS- RAIPUR, LAKSHMIPUR. 5115835611750 01820921403 N01021254 29198 6968/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPUR
12 HASNA AKTER VILL- CHAR ALI HASAN, PO- DARBAR SHARIF, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19975114323000041 01826031236 N01021536 N01517785 6969/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPUR
13 MOSAMMOD MOMTAJ BEGUM VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360035401 01741444267 N01021255 6970/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPUR
14 RUNA AKTER CHOTO POL, PO- CHITTAGONG BANDAR, PS- CITY CORPORATION, CHITTAGONG. 776 193 1232 01813107516 N01021119 N01517629 6971/19 20-NOV-21 20-NOV-23 CHITTAGONG
15 MD. MURAD HOSSAIN VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360095737 01775464827 N01021208 6974/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
16 IBRAHIM KHALIL VILL- CHAR RUHITA, PO- RASUL GANJ, PS+DIST- LAKSHMIPUR. 20005114330001174 01797116628 N01021175 N01517553 6975/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
17 BABUL HOSSAIN VILL: CHAR LAMASI,, P.O. ROSULGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114330253994 01824828253 N01021179 N01517192 6976/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
18 ROKEYA KHATUN VILL- KALIR CHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389971231 01717340828 N01021154 N01517566 6978/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
19 MST. MONOWARA AKTER MUNNI VILL: MODHO CHAR ROMONI MOHON,, P.O. DARBAR SHARIF,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. 5114323151122 01799427311 N01021170 N01517553 6980/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
20 MD. ARIF HOSSAIN VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114389100445 01754765658 N01021105 N01517565 6985/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
21 MD. ABU SUFIYAN VILL: CHAR ALI HASAN,, P.O. DARBAR SHARIF,, P.S.+DIST: LAKSAHMIPUR. 19965114323000147 01832551232 N01021172 N01517488 6986/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSAHMIPUR
22 RINA AKTER VILL- KALIR CHAR, PO- TUMCHAR, PS- SADAR, LAKHSMIPUR. B-19985114389102935 01865211758 N01021104 N01516070 6987/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKHSMIPUR
23 JESMIN BEGUM VILL- CHAR RUHITA, PO- RASHUL GANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330259844 01741657790 N01021108 N01516995 6988/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
24 LAVLY AKTER VILL- HABIB PUR, PO- PEWARAPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360753246 01760930307 N01021103 N01517566 6989/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
25 SAIFUL ISLAM VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19805114389108030 01851856157 N01021106 N01516070 6992/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
26 SHAHINUR BEGUM VILL- NANDON PUR, DALAL BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114390225008 01902387342 N01021252 N01517474 6993/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
27 MD. IBRAHIM MAMUN VILL: SHIBPUR,, P.O. KANCHANPUR,, P.S. ROYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19715115811000035 01737089038 N01021176 29568 6995/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
28 MAHINUR BEGUM VILL- SHAKCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114385097813 01744257366 N01021216 N01517169 6996/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
29 SALEHA BEGUM VILL+P.O. BHOBONIGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114315977183 01779751762 N01021234 N01516445 6997/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
30 MEHEDI HASAN MOON VILL: KANCHAN NAGAR,, P.O.+P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 20005124302004884 01767474060 N01021173 N01517488 6998/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
31 RINA AKTER VILL- TUMCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19925114389002503 01836253169 N01021101 N01516927 6999/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
32 MD. NASIR UDDIN VILL- CHAR BHUTA, PO- BHABANIGANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 9196220330374 01722641408 N01021226 29555 7000/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
33 RAJU VILL: CHARRUHITA,, P.O. RASULGONJ,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. 19915114330000260 01812949185 N01021193 N01517657 7001/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
34 IBRAHIM KHALIL VILL- CHARHASAN, PO- BHUIYAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19967518535058580 250.151.717 N01021292 29552 7004/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
35 AMRAN HOSSAIN VILL: CHAR MARTIN,, P.O. MUNSHIGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19905113381000001 01637658609 N01024104 N01521742 7006/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
36 AMDAD ULLAH VILL: EAST MAIJ CHAR,, P.O. SAFIGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 199351173000110 01882145493 N01024496 7009/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
37 MD. AMIR HOSSAIN VILLEAST MAIJCHORA,, P.O. ANDAR CHAR,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 5102390241 01641105278 N01024192 N01522920 7012/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
38 BIBI FATEMA VILL: ANDARCHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST; NOAKHALI. 5113347129185 01750633739 N01023760 N01521512 7013/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
39 PRODIP CHANDRA SHIL VILL: CHAR FOLKON,, P.O. ALEKJANDER,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323150235 01857980235 N01024294 N01520949 7014/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
40 MD. MOBARAK HOSSAIN VILL+P.O. KARAMOTIA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19985117339011396 01859792093 N01023952 N01521516 7015/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
41 MD. BELAL VILL+P.O. CHAR ALEKJANDER,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323526044 01859105917 N01024398 N01522668 7016/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
42 MOMOTAJ BEGUM VILL: WEST CHAR KOLAKOPA,, P.O. KARAMOTIA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113387374455 01754661415 N01023965 N01521516 7017/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
43 MONOARA BEGUM LAKHI VILL+P.O. CHARSITA,, P.O. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117339552912 01823591928 N01024490 N01521961 7018/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
44 MURSHIDA AKTER VILL: EAST MAIZCHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 7518721435687 01869190382 N01023761 N01521513 7019/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
45 MAINOOR BEGUM VILL: EAST MAIZCHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 7518721433593 01637819625 N01023762 N01522687 7020/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
46 MD. FOYSAL VILL: CHAR JANGALIA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST; LAKSHMIPUR. B 19925113383103979 209.151.009 N01023710 N01521702 7021/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
47 MD. MIRAZ VILL: CHAR FOLKON,, P.O. LUDHUA FOLKON,, P.S. KOMOL NAGOR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 2000511734738344 01861358996 N01024143 7022/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
48 MD. HOSSAIN VILL: CHAR FOLKON,, P.O. LODHUA,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113387376334 01629616373 N01024194 7023/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
49 ABBAS UDDIN VILL: CHAR TIKA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19975113363000392 01731939842 N01024049 N01521702 7024/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
50 MD. BAHAR VILL+P.O. CHARSITA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935117339000114 01840209445 N01024341 7025/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
51 RASHEDA BEGUM VILL: CHAR KOLACUPA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117339551674 01904208323 N01023628 N01522311 7026/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
52 MD. FORHAD HOSSAIN VILL: EAST MAIZCHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 8704868309 01864921419 N01024315 N01520898 7028/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
53 IASNOOR BEGUM VILL: CHAR FOLKON,, P.O. LUDHUA,, P.S. KOMOL NAGOR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323225674 01845277493 N01023906 7029/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
54 JESMIN AKTER VILL+P.O. CHAR LORENS,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 1992511734705048 01642749843 N01024120 N01521757 7030/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
55 SHEFALI BEGUM VILL: CHAR JONGOLIA,, P.O. HAJIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113395284002 01739687097 N01023954 7033/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
56 MD. ABDUR RAHIM VILL+P.O. CHAR LORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19965113379000392 01908061239 N01024193 7035/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
57 ASHKE ALAHY VILL+P.O. TORABGONJ,, P.S. KOMOL NAGOR,, DIST; LAKSHMIPUR. 5113391261144 01721863297 N01023996 N01521670 7036/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
58 DILRUBA AKTER VILL: RAMCHANDRA PUR,, P.O. JOY NARAYON PUR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7510712524898 01879070353 N01024063 N01521708 7038/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
59 MD. KHAIRUL BASHAR VILL: KHARJANA,, P.O. SHAHANSHANGGONJ,, P.S.+DIST: TANGAIL. 6887546668 01830105259 N01023749 11795 7039/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
60 NARGIS AKTER VILL: NOAGONG,, P.O. AMISHAPARA,, P.S. SONAIMURI,, DIST: NOAKHALI. 7332068290 01640912493 N01023745 N01521353 7040/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
61 KANU LAL DAS VILL: PROSADPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511085644549 01781609997 N01023693 10144 7042/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
62 MD. HOSSAIN VILL: NOYA PARA,, P.O. SAMIR HAT,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518529352129 01811963779 N01023214 N01521284 7043/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
63 MD. ABBAS UDDIN VILL: BHARVHORDIPUR,, P.O. RUDRAPUR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 2698875394909 01715933217 N01023072 N01520521 7044/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
64 MD. NURUL AMIN VILL: HAZIPUR,, P.O. SAMIRHAT,, P.S. SOBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518547363628 01812091197 N01023066 N01519546 7046/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
65 MD. NUR MOWALA VILL: CHAR BATTA,, P.O. ANSAR MIAHR HAT,, P.S. SUBORNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518547372320 01868758975 N01023899 N01521269 7047/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
66 MD. NURUZZAMAN VILL: WEST MOHADUARY,, P.O. NOAKHALI,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 19927528705000012 01670310618 N01023591 N01520573 7048/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
67 YASIN ARAFAT VILL: PURUSHOTTAM PUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST; NOAKHALI. 19977511085000107 01838266383 N01023537 10144 7049/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
68 TASLIMA AKTER RITA VILL: SOYANI TOBGA,, P.O.+P.S. CHAT KHALI., DIST: NOAKHALI. B 19987521009000640 01748388293 N01023385 N01519814 7051/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
69 NAZMA VILL. CHAR KAIKINI, P.O. CHAR JAGOBANDHU, P.S. KAMAL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR 5113395288454 01774222810 N01017943 /5014/18 03-JUL-18 03-JUL-20 LAKSHMIPUR
70 MD. SHIPON VILL-DEBIPUR, PO- RAIPUR, PS- RAIPUR, DIST- LAKSHMIPUR. 2694812072081 01730964919 N01020288 N01517106 080519 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
71 MR. MD: NASIR UDDIN AHMAD 1517015063363 01817224436 023365 N01518148 09/05 18-DEC-05 18-DEC-07
72 MR. MD. MUNIR. HOSSAIN S/O. MR. MD. NONA MIAH, VILL + P.O. TUMCHAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389960094 01711786630 038619 29218 10000/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
73 MR. MD. MAKSUD ALAM S/O. MD. SHAJAHAN, VILL: ABIR NAGAR, P.O. LAKSHMIPUR-3700, P.S. LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809079 01811356741 039909 29062 10002/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
74 MR. ABDULLAH AL-NOMAN S/O. NUR MOHAMMAD, VILL: MARI PARA, P.O. AMISHAPARA, P.S. SONAIMURI, NOAKHALI. 19967518394025413 01719879095 012721 29084 10007/14 10-DEC-14 10-DEC-16 NOAKHALI
75 MR. MD. SHAJAHAN S/O. MR. MD. JALAL AHAMMD, VILL. SHIBAR BARY, P.O. AKHIR NAGAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809204 01780408535 039194 29062 10015/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
76 MR. MAHFUZ ALAM S/O. MR. SHAHJAHAN, VILL. SHIBAR BARY, P.O. AKHIR NAGAR, P.S. + DIST. LAKSHMIPUR. 19875124312006765 01858785214 039000 29062 10016/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
77 MR. MD. SIRAJUL ISLAM S/O. SULTAN AHMMED CHOWDHURI, VILL. EAST BARDHLI, P.O. BHUYA BAZAR, P.S. SONAGAZI, FENI 19623019428447226 01814456786 013663 N01513678 10017/14 10-DEC-14 10-DEC-16 FENI
78 MR. MD. MORSHEDUR RAHMAN S/O. MR. ABUL MANNAN, VILL. SHIBAR BARY, P.O. AKHIR NAGAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809073 01711783781 039675 29062 10024/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
79 MST. NUR JAHAN D/O: KHAYRUL ALAM, VILL: GHOYAR BARI, P.O: 14, GRAM, P.S: 14, GRAM, COMILLA 199519223080002630 01764919039 N01012137 N01515101 10062/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
80 MONI AKTER D/O: RAFIQUL ISLAM, VILL: HOSSAIN PUR, P.O: GOLLAI, P.S: CHANDINA, COMILLA 19941912755000258 N01012132 N01515094 10068/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
81 MD: ABUL HASEM S/O: MD: GEDU MIAH, VILL: DEYABA , P.O: POTINA, P/S: 14, GRAM , COMILLA 1913115457108 N01012133 N01515095 10069/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
82 MR. MD. AZIZ S/O. MD. ALI BHAPARI, VILL. CHARLAKSHMI , P.O. ISLAM GONJ, P.S. ROYPUR. LAKSHMIPUR. 5115838666241 01823030253 040400 29198 10165/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
83 MD ABUL HOSSAIN S/O- AHMAD MAJI, VILL- BOR LAXMI, PO- ISLAM GONG., PS- RAY PUR, LAXMIPUR. 19915115838000200 N01012322 29549 10185/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAXMIPUR
84 ABDULLAH AL-MAMUN S/O -ABDUL MOTIN, VILL- BADERGOLA, PO- ALKARA, PS- CHODDAGRAM., COMILLA. 2007193110008187 01824937913 N01012342 N01515047 10197/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
85 JAHID HASAN TUSHAR S/O- ABDUL MOTIN, VILL- BAKGRAM, PO- ALKORA, PS- CHODDAGRAM., COMILLA. 20007193110008986 01822196040 N01012343 N01515047 10198/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
86 MST. NASIMA AKTER D/O. MR. ABDUL KADER, VILL: BHOLAKOT, P.O. DOULKHAR BAZAR, P.S. NANGOLKOT, COMILLA. BIRTH CERTIFICATE 01826548038 019157 N01515369 10238/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
87 TARIQUL HASAN S/O- MD FIRROZ AHAMMAD, VILL- MONOHOABAD, PO- SRIKILE, PS- MURAD NAGAR, COMILLA. 19891918194493832 N01012289 N01513132 10375/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
88 MD GOLAM AKBOR S/O- MD MOSTUFA, VILL- MODHUPUR, PO- GOPALPUR, PS- BEGUMGONG, NOAKHALI. 19847510745000017 01816909281 N01012255 29077 10378/14 10-DEC-14 10-DEC-16 NOAKHALI
89 MUNNI BEGUM D/O, MD. NIZAM UDDIN, VILL: SOUTH ALIARA, PO: AZIARA, P/S: LANGOLKOT, COMILLA, 19891918734038881 01824011656 N01012300 N01515256 10378/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA,
90 MD MAKSUD ALOM S/O- JOYNAL ABEDIN, EAST CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, SADOR, LAXMIPUR. 01733428119 N01012190 10380/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAXMIPUR
91 MR. GOBINDA CHAKRA BORTY S/O. MR. PORIMOL CHAKRABORTY, VILL: DUMURIA, P.O. BAREYA, P.S. CHANDINA, COMILLA., FILE EMIL COPY 19911912713000141 N01012239 N01515431 10382/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COPY
92 MR. HASANER ZAMAN MINTO S/O. MR. ALI MIAH, VILL: ABIR NAGAR, P.O. LAKSHMIPUR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809669 01779829465 N01012230 15868 10384/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
93 MR. MD. OMAR FARUK S/O. A. RASHID, VILL: PACH PARA, P.O. MUDAFOR GONJ, P.S. LAKSAM, COMILLA. 19941917217000247 N01012196 15001 10386/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
94 MR. MD. KHORSHAD ALAM S/O. MD. ABUL KALAM, VILL: RASHIDPUR, P.O. UNKILA, P.S. SHAHRASHTI, CHANDPUR. 19941319580000108 N01012197 15001 10387/14 10-DEC-14 10-DEC-16 CHANDPUR
95 MRS. KHADIZA AKTER (REKTA) D/O. NIZAM UDDIN CHOWDHURY, VILL: CHANDPUR, P.O. NAZAR PUR, P.S. SENBAG, NOAKHALI. BIRTHA CERTIFICATE N01012234 N01515209 10389/14 10-DEC-14 10-DEC-16 NOAKHALI
96 KHODEJA BEGUM W/O- JALAL AHAMMAD, VILL- MODON PUR, PO- BOXGONG, PS- NANGOLKOT, COMILLA. 1918734058281 N01012221 N01515182 10390/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
97 AFROJA BULBUL D/O: MD: ABUL KASHEM, VILL + P.O: TUMCHAR, VILL: SADAR, LAKSHMIPUR 19885015811 01621062719 N02001663 29218 10392/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
98 MRS. ASMA AKTER D/O. MD. IQBAL HOSSAIN, VILL: SHARIF PUR, P.O. SINDUR PUR, P.S. DAGON BHUYAN, FENI. BIRTH CERTIFICATE 01816721351 028054 N01515048 10397/14 10-DEC-14 10-DEC-16 FENI
99 RAFIK S/O- ALIM UDDIN, VILL- BAKI HATI, PO- AJIARA BAZAR, PS- NANGOL KOT, COMILLA. 1918734056373 N01012618 N01515256 10399/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
100 JAHANARA BEGUM W/O- MONIR AHAMMAD, VILL & PO- ALI ARA DOKKIN PARA, PS- NANGOL KOT, COMILLA. 1918734053570 N01012619 N01515256 10400/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
101 FATEHA AKTER W/O: SHAHRIAR AHMMED SHAMIM, 1170, JEMINI ROAD GAITAL, KISHARGONG 19934824902000038 N01012073 09341 10402/14 10-DEC-14 10-DEC-16 KISHARGONG
102 MD. ABDUL KADER S/O: LATE ABDUL MOTIN, VILL: TUMCHAR, P.O: TUMCHAR MADRASA, P.S; SADAR, LAKSHMIPUR 7717336599958 01740240813 N01012068 29218 10407/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAKSHMIPUR
103 MD.NAZAMUL HAQUE S/O-MD. MAHMUDUL HOQUE, VILL- SHAHA PUR, P.O - LASKOR HAT, P.S- SADOR, DIST. FENI. 19913012960000233 01823589994 N01002375 N01513652 10415/14 10-DEC-14 10-DEC-16 FENI
104 MST MINOWARA BEGUM W/O- MD MAFIJUL ISLAM, VILL- TEGORIA, PO- SOYGHARIA, PS- CHANDINA, COMILLA. 1912713002427 01681404991 N01012727 16216 10416/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
105 MST MONWARA BEGUM W/O- ABDUL KHALEK, VILL- BAZRIKHALA,, PO- BARIAKRISNAPUR, PS- KACHUA, CHANDPUR. 1315871636748 032404 230279 10429/14 10-DEC-14 10-DEC-16 CHANDPUR
106 MD OMAR FARUK S/O- MD ALA UDDIN, VILL- PURBA CHAR PATA, PO- GASIR, PS- ROY PUR, LAXMIPUR. 01715994425 N01012304 29317 10430/14 10-DEC-14 10-DEC-16 LAXMIPUR
107 MD.MOSAROF HOSSAIN S/O- MD.ABUL KASEM, VILL & PO- MOGHUA, PS- NANGOLKOT, COMILLA. 1918743027244 01952744974 N01012479 N01515330 10432/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
108 MR. MD. NIZAM UDDIN S/O. MD. RULAMIN MOJUMDER, VILL: HAZIR BAM, P.O. DOLKHAR, P.S. NANGOLCOAT, COMILLA. 01785746697 027674 N01515376 10437/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
109 MD. MAHAFUZUL HOQUE S/O-MD. SIRAJUL ISLAM, KHAN BARI, VILL & P.O-HULAIN, P.S-PATIA, DIST. CHITTAGONG 1516139833586 01812876980 N03002265 N03505779 10439/14 24-DEC-14 24-DEC-16 CHITTAGONG
110 FERDOUS ARA D/O-MD. MUNSHI MIAH, VILL-EAST SHAHID NAGAR, P.O-WAZEDIA, P.S-BAEZID BOSTAMI, DIST. CHITTAGONG 1590603498726 01822234740 N03003023 N03503985 10442/14 24-DEC-14 24-DEC-16 CHITTAGONG
111 SALEHA BEGUM W/O-KHALILUR RAHMAN, VILL-EAST SHAHID NAGAR, P.O-WAZEDIA, P.S-BAEZID BOSTAMI, DIST. CHITTAGONG 1590603498329 01860012208 N03003152 N03503985 10443/14 24-DEC-14 24-DEC-16 CHITTAGONG
112 MOTALEB HOSSAIN S/O-ANU MIAH, VILL-UTTAR BIJOYPUR, P.O-ELAHIPUR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 1913335470920 01842102066 N03003247 N03504209 10445/14 24-DEC-14 24-DEC-16 COMILLA
113 AKLIMA AKTER D/O-MD. AKKAS ALI, VILL-KALIA, P.O-KALIA BHODRO, P.S-BASAIL, DIST. TANGAIL 931065280374705 01960986271 N01004373 N01503064 10450/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
114 ALEYA BEGUM W/O- LATE ABDUS SALAM, VILL- KANDA PARA,, PO & PS- SADOR, TANGAIL. 9329511283899 01725246804 N01014576 N01518463 104501/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
115 JHUMUL PAUL D/O-SHUKUMAR PAUL, VILL-KARTIA, P.O-KARTIA, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9310842813426 01969386579 N01002332 N03503797 10451/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
116 SOHENA AMIR CHOWDHURY D/O-AMIR CHOWDHURY, VILL-KARATIPARA, P.O-KARTIA, P.S-BASAIL, DIST. TANGAIL 9310812813422 01969382267 N01002333 N03503797 10452/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
117 MD. RABIUL ISLAM S/O-HEKMOT ALI, VILL-FUCHKIA, P.O-KARTIA, P.S-SADAR,DIST. TANGAIL 9310672813438 01783487292 N01002397 N03503796 10460/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
118 MST. SHIRIN AKTER D/O-MOU.YAKUB ALI, VILL-HAJIPUR, P.O-GHONAR DEWLI, P.S-GHATAIL, DIST.TANGAIL 9310782813433 01956397988 N01002345 N03503796 10462/14 24-DEC-14 24-DEC-16 DIST.TANGAIL
119 HASNA HENA D/O-HOSSAIN ALI, VILL-BARORIA, P.O-GHARINDA, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9310842813427 01782849755 N01002366 N03503796 10464/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
120 MST.SHAPLA KHATUN D/O-SHAHJAHAN MIAH, VILL-NAOGAON, P.O-GHARINDA, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9310802813424 01960986385 N01002359 N03503796 10465/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
121 NAZMA AKTER D/O-NAHID MIAH, VILL-GULLAH, P.O-KARTIA, P.S-BASAIL, DIST. TANGAIL 9310742813428 01783487291 N01002336 N03503796 10466/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
122 PROBAL CHANDRA PAUL S/O-SUKUMAR PAUL, VILL-KARTIA BAZAR, P.O-KARTIA, P.S-SADAR, DIST.TANGAIL 9310822813421 01786041355 N01002305 N03503796 10467/14 24-DEC-14 24-DEC-16 DIST.TANGAIL
123 NURUN NAHAR AKTER D/O-NURUL ISLAM MIAH, VILL-MONARCHAR, P.O-MADHURPUR BAZAR, P.S-MADHUPUR, DIST. TANGAIL 9310822813423 01786041350 N01002353 N03503796 10468/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
124 AMENA BEGUM D/O-SOHRAB ALI, VILL-EKASI VODRA PARA, P.O-PORABARI, P.S-GHATAIL, DIST. TANGAIL 93193587315784 01951267287 N01001247 B002928 10470/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
125 SEWLY BEGUM D/O-AZHAR UDDIN, VILL-KALIHATI, P.O-KALIHATI, P.S-KALIHATI, DIST. TANGAIL 9316645802455 01960986308 N06001040 B005177 10471/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
126 RIYAZ UDDIN S/O-ROMJAN ALI, VILL-GULLAH, P.O-KARTIA, P.S-BASAIL, DIST. TANGAIL 93193587315785 01969382268 N01001221 C002927 10475/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
127 SHAHIN AKTER S/O-SAHIDUR RAHMAN MRIDHA, VILL-BETJOBA, P.O-BETJOBA, P.S-KALIHATI, DIST. TANGAIL 93193587315783 01854047128 N01001045 C002927 10477/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
128 MST. ROHIMA D/O-ROHIJ UDDIN, VILL-SIRAJGONJ, P.O-SIRAJGONJ, P.S-SADAR, DIST. SIRAJGONJ 93106528035125 01960986366 N01001493 B002928 10481/14 24-DEC-14 24-DEC-16 SIRAJGONJ
129 RASHED VILL- FUSKIA, PO-KARATIA, THANA-TANGAIL, TANGAIL 9310862814434 01960986314 N01002435 N01507158 10483/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
130 ABDULLAH AL MAMUN VILL-NAGAR JALFOI, P.O-TARATIA, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9310862815534 01950323569 N01002766 N03503796 10484/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
131 MST. JULEKHA BEGUM D/O-JULHAS MIAH, VILL-NAWGAON, P.O-KHABINDA, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9310832815503 N01002011 N03503796 10485/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
132 MD. KABIR HOSSAIN S/O-MD. DABIR HOSSAIN, VILL-BET DUBA, P.O-KALIHATI, P.S-KALIHATI, DIST. TANGAIL 9310802814402 01950314634 N01004374 N03503796 10486/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
133 MD. SADEK AHMED VILL-KALIHATI, PO-KALIHATI BAZAR, KALIHATI, TANGAIL 9310862814425 01950323622 N01002450 N03503796 10489/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
134 MOHAMMD YAMIN S/O- MD. HASANUJJAMAN, VILL- KARIM PUR, PO- PODI PARA, PS- BEGUM GONG., NOAKHALI. 19927510712000128 01838267316 N01014659 2272716 10493/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
135 MR. ABDUS SUKKUR S/O. MR. ISMAIL, VILL: NOAJISPUR, P.O. NOTUN HAT-4340, P.S. RAUZAN, CTG. 1517456503549 01813849596 N01014670 N01513245 10496/14 24-DEC-14 24-DEC-16 CTG
136 MR. MD. DELWAR HOSSAIN S/O. MR. HARUNUR RASHID, VILL: CHAR KADIRA, P.O. KORUNA NAGAR, P.S. KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 19945113363000102 01856342557 N01014672 N01518601 10497/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
137 JAHANARA BEGUM D/O- BESU MIAH, VILL- AMAN ULLAH PUR, PO-JOYRAMPUR, PS- BEGUMGONG, NOAKHALI. 19947510707011657 01989916718 N01014589 N01518527 10498/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
138 SHAMIMA SULTANA (HAPPY) W/O- ABUL KHAIR, VILL- CHAND KHALI, PO RAMANADY, PS- SADOR, LAXMIPUR. 5114360034712 01716788655 N01014588 11696 10499/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
139 MRS. NASRIN SULTANA W/O. MD. HARUNUR RASHID, VILL: CHAR MOHAMMED PUR, P.O. KERAMOTGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 01732681881 N01014532 N01518487 10502/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
140 MR. SIRAZUL ISLAM S/O- LUTFOR RAHMAN BHUIYANG, VILL- PURBA JAMIR TOLI, PO- MANDARI BAZAR, PS- SADOR, LAXMIPUR. 5114345855379 01712445706 N01014501 N01518466 10503/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
141 MR. MD. SHOBUZ S/O. FAZOL HAQ, VILL: WEST DIGHLI, P.O. DIGHLI BAZAR, P.S. + DIST.: LAKSHMIPUR. BIRTH CERTIFICATE N01014414 N01518350 10504/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
142 MD RASEL HOSSAIN S/O- MD ABUL HOSSAIN, VILL & PO- MODDA KOR PARA, PS- RAMGONG, LAXMIPUR. 1990511654000074 01713638305 N01014373 N01519578 10505/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
143 MR: MANIK SHIKDER S/O: ABDUL KHALEK, VILL + P.O: BALIA,, P.S: BASHAIL , TANGAIL 9310935223100 N01014392 2762 10507/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
144 MD MOIN UDDIN S/O- LATE MD MOFIJ ULLAH, VILL- CHAR JANGALIA, PO- KORUNA NAGAR, PS- KOMOL NAGAR, LAXMIPUR. 5113383514589 01821235646 N01014394 10508/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
145 SHAHIDA AKTER W/O- SSAIDUL, VILL & PO- BOSUDOHITA, PS- SADOR, LAXMIPUR. 5114320846605 N01014395 10788 10509/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
146 MR. JOBAYED HOSSAIN S/O. MR. MAKSUDUR RAHMAN, VILL: BRAHMMAPUR, P.O. THAKER HAT, P.S. NOAKHALI SADAR, NOAKHALI. BIRTH CERTIFICATE 01845716509 N01014401 N01518329 10511/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
147 RIPON S/O- ABDUR ROB, VILL &PO- CHOWPALLI, SADOR, LAXMIPUR. 19865114395026564 01840532899 N01014330 11373 10512/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
148 ABDUR RAHIM S/O- HENJU MIA, VILL- MOTBI, PO- MANDARI, PS- SADOR, LAXMIPUR. 19985114370014691 N01014331 11373 10513/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
149 MD SAIFUL ISLAM S/O- SAYED AHMAD, VILL & PO- GOBINDER KHIL, PS- BEGUMGONG., NOAKHALI 19947510707037043 N01014332 10514/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
150 DIPANGKAR DAS GUPTA S/O- HORIMUHON DAS GUPTA, BALAGHATA HINDU PARA, 1 NO WARD SADOR, BANDARBAN. 0321401101575 N01014333 12506 10515/14 24-DEC-14 24-DEC-16 BANDARBAN
151 MD MUKUL MIA S/O- MD MOJIBAR RAHMAN, VILL & PO - DURGAPUR, PS- ADIT MARI, LALMONIR HAT. 5210241400568 01719104671 N01014325 N01518269 10517/14 24-DEC-14 24-DEC-16 HAT
152 SHIRAZUL ISLAM S/O- MOMEN RAHMAN, VILL- JANGALIA,PO- ATIA, PS- DELDUAR, TANGAIL. 9322515506053 N01014343 N01518286 10518/14 24-DEC-14 24-DEC-16 TANGAIL
153 SALINA D/O- SHAMIM, VILL- RUKON PUR, PO- PODDER BAZAR, LAXMI PUR. 19855114314032563 01865358925 039128 10828 10520/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
154 MD FARUK ABDUS SHAHID, VILL- UTTAR CHANDRA PUR, PO-KEMOTGONG, PS- SADOR, LAKSMI PUR. BIRTH CER 01849526304 N01015058 N01519372 10521/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
155 MD RAFIKUL ISLAM S/O- YOUNUS ALI, VILL & PO- KOR PARA, PS- RAMGONG, LAKSHI PUR BIRTH CER 01782580702 N01015176 N01518946 10523/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
156 JAED HOSSAIN S/O- MONIR HOSSAIN, VILL- EAST HASANDI, PO- PAKBIJOY NAGAR, SADOR, LAXMIPUR. 5114375216411 01725051465 039576 10553 10524/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
157 MR. MD. SHAHADAT HOSSAIN S/O. MR. GIAS UDDIN, VILL: CHAR FALCON, P.O. HAZIR HAT, P.S. KOMOL NOGAR, LAKSHMIPUR. BIRTH CER. N01015025 10916 10527/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
158 BILLAL HOSSAIN S/O- BABUL HOSSAIN, VILL & PO- GHOS KAMTA, PS- SONAIMURI, NOAKHALI. BIIRTH CER 01822140824 N01015056 N01519902 10528/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
159 HOSNI MOBARAK S/O- AMIN ULLAH, VILL - HIRA PUR, PO- NOA HAT, PS- SONAI MURI, NOAKHALI. 19977518394028432 N01014636 N01518559 10532/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
160 MR. MD. RAKIB UDDIN. S/O- JAMAL UDDIN, VILL- GANDDABBA PUR, PO- HIRAMON BAZAR, SADOR, LAXMI PUR. 19987205627052017 N01014633 N01518558 10534/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
161 MR. MD. MUJAHIDUL ISLAM S/O. ABDUL BAREK, VILL & PO - TUM CHAR, PS- SADOR, LAXMI PUR. 19960024532256624 01833212114 N01014618 11700 10536/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
162 MR. MD. SOHEL RANA. S/O. MD. NUR NABI, VILL: WARD-06, P.O. LAMA, P.S. BANDARBAN 01828841451 N01014628 N01518555 10542/14 24-DEC-14 24-DEC-16 BANDARBAN
163 MR. MIZANUR RAHMAN S/O. MR. MOFIZUR RAHMAN, VILL: KERAMOT PUR, P.O. JONOTA BAZAR, P.S. SUBARNACHAR, NOAKHALI. 01856088211 N01010390 N01518262 10544/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
164 MR. MOMIN ULLAH S/O. HARUNUR RASHID, VILL: DUMURIA, P.O. NANDI GRAM, P.S. RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 01981724507 039365 10828 10546/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
165 RUMA AKTER D/O- JAFOR AHMED, VILL- PROMAT PUR P.O- SOMPARA., P.S- CHATKHIL, NOAKHALI. 5114314167015 01727905393 039546 10937 10550/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
166 FAZLE AZOM S/O- ABDUL SUKUR, VILL- PURUSHOTTAM PUR, PO- SOM PARA, PS- CHATKHIL, NOAKHALI. 7511085641144 01719830141 N01014692 10144 10557/14 24-DEC-14 24-DEC-16 NOAKHALI
167 MR. MD. DELOWAR HOSSAIN. VILL- NOJUPUR, PO. LAKSHMIPUR, PS+DIST. LAKSHMIPUR. 01827575089 N01014637 N01518566 10558/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
168 RIYAD HOSSAIN S/O- SHAMSUL ALOM, VILL: BODOR PUR, P.O; NNDIGARM, P.S; RAMGONJ, LAKSHMIPUR 19915116547002014 01764017240 N01014647 10711 10560/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
169 MD FIRUZ MIA S/O- MD HABIBUR RAHMAN, VILL- BAHUTKUL, PO- BOAIL, PS- DAMRAI, DHAKA. 2611471338857 01720213494 N01014372 N01519221 10566/14 24-DEC-14 24-DEC-16 DHAKA
170 MD KHALILUR RAHMAN S/O- LATE SAYER UDDIN, VILL- NOAR PARA, PO- HARGILA, PS- ISLAM PUR, JAMAL PUR. 3912971568473 01742199342 N01014416 N01518352 10568/14 24-DEC-14 24-DEC-16 PUR
171 MST GOLAPI BEGUM W/O- MD LALMAHMUD BEGUM, VILL- NAGLA PARA, PO- MAHMUD PUR, PS- MELANDAH, JAMALPUR. 3916176531360 N01014417 N01518128 10569/14 24-DEC-14 24-DEC-16 JAMALPUR
172 MD ABDUL JALIL S/O- LATE AHEJ UDDIN, VILL & PO- HORIPUR, PS- MELANDAH, JAMALPUR. 3916185550417 N01014420 N01518367 10570/14 24-DEC-14 24-DEC-16 JAMALPUR
173 MD MUKUL MIA S/O- MD ABDUL KUDDUS, VILL & PO- HORIPUR, PS- MELANDAH, JAMALPUR. 3916185550906 01787232582 N01014422 N01518367 10572/14 24-DEC-14 24-DEC-16 JAMALPUR
174 MD YEASUF S/O- LATE MOMIN ULLAH, VILL- CHAR MARTIN, PO- MUNSHIGONG, PS- KAMOL NAGAR, LAXMIPUR. 1979511338107561 01731861076 N01014424 10574/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAXMIPUR
175 MR. MD. MONIRUL ISLAM S/O. MD. MOHI UDDIN, VILL: HASEMPUR, P.O. MIRPUR, P.S. LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. BIRTH CERTIFICATE 01949538239 N01014428 N01519373 10575/14 24-DEC-14 24-DEC-16 LAKSHMIPUR
176 MD MEHEDI JAMAN VILL- JOUSREE, PO- SIKERPUR, PS- UJIR PUR, BARISAL. 0619484265523 01725764767 7008261 6039463 10578/14 11-DEC-14 11-DEC-16 BARISAL
177 MD EAMRAN AREFIN VILL: RAZAR CHAR, PO: CHARMUNAI, SADOR, BARISHAL. 19920615151023107 01716376444 7008279 6008278 10579/14 11-DEC-14 11-DEC-16 BARISHAL
178 MD. UZZAL SIKDER S/O- MD. SHAMSU SIKDER, DOKHIN RUPATOLI KHAN ROAD, RUPATOLI HOUSING, BARISAL. 19960695124001460 01829878585 7008318 6008327 10580/14 11-DEC-14 11-DEC-16 BARISAL
179 SUMIT CHAKRABARTI POSHU HOSPITAL RAOD, VILL/PO/PS: FULBARIA, DIST: MYMENSHINGA 01719845177 7023018 6023016 10581/14 11-DEC-14 11-DEC-16 MYMENSHINGA
180 MST SABINA YESMIN W/O- MD KHAIRUL ALOM, VILL- KUSMAIL TEKI PARA, PO-DOLI BAZAR, PS- FULBARIA, MYMENSINGH. 19856112059000008 01983594138 7023192 6023190 10582/14 11-DEC-14 11-DEC-16 MYMENSINGH
181 PARITOSH DEBNATH S/O- SURESH DEBNATH, VILL- DUBALA, PO- PAIKURATI, PS- DORMO PASHA, NETROKONA. 9013266504092 01734568366 7016242 6016241 10583/14 11-DEC-14 11-DEC-16 NETROKONA
182 MST MOMOTA AKTER SHRABONI W/O- ABDUL GAFUR, VILL- DARUN BALI, PO- SHAHER BANU, SADOR, NETROKONA. 7217431249595 01790429898 7016245 6016243 10585/14 10-DEC-14 10-DEC-16 NETROKONA
183 JAMIL RAHMAN S/O- MD HABIBUR RAHMAN, VILL- AVUNGI CHAR PARA, PO & PS- GOPAL PUR, TANGAIL. 9323803687176 01920748369 7039287 6011273 10588/14 11-DEC-14 11-DEC-16 TANGAIL
184 REHENA PARVIN W/O- MD SANOWAR HOSSAIN MIA, VILL- HAMDULI PARA, PO- MIRIKPUR, PS- BASAIL, TANGAIL. 9329513294849 01710300729 7039290 6000659 10590/14 11-DEC-14 11-DEC-16 TANGAIL
185 SWAMSUNNAHAR BEGUM VILL: ZAMIRJURAI,, PO: DOHAJARI,, CHANDRANAISH, CHITTAGONG 1511847832802 01670301718 7021673 6021156 10591/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CHITTAGONG
186 MD ABU TALEB ANSARI S/O- ALHAZ ABU NASAR ANSARI, VILL & PO- DOHAJARI, PS- SATKANIA, CTG. 1511895553688 7026891 6026890 10593/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
187 RINKU PROVA DAS D/O- SADHON CHANDRA DAS, MOLLIK SOBHAN TONGKABOTIR KUL, PO- PODUA, PS- LOHAGARA, CHITTAGONG. 19891518214017216 7026897 6026862 10594/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CHITTAGONG
188 AMIT BARUA S/O- LATE BIMOL BARUA, VILL- BARUA PARA, PO- DOHAZARI, CHANDANAISH, CTG. 1511847833744 01813174223 7026902 6026890 10596/14 11-DEC-18 11-DEC-20 CTG
189 BABY DAS W/O- HARADON DAS, VILL- NORTH DEMSHA, PO- DEMSHA CHOWDHURY HAT, PS- SATKANIA, CTG. 1518236118543 01835192994 7026777 6026227 10598/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
190 CHAKINA BEGUM W/O- ABDUL MALEK, VILL- EOCHIA, PO- DEODIGHI, PS- SATKANIA,, CTG. 1518214006593 01834249191 7026892 6026876 10599/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
191 NILU AKTER D/O- ASRAF ALI, VILL- MADDAM MADRASHA, PO- DEWDIGHI, PS- SATKANIA, CTG. 19951518265100728 01825845604 7026893 6026698 10600/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
192 RAFIQUL ISLAM S/O- ABIDUR RAHMAN, VILL- MAHALIA, PO- BAZALIA, PS- SATKANIA, CTG. 19921518221000125 7026894 6003170 10601/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
193 MD ABDUL SUKKUR S/O- LATE TUNU MIA, VILL- EOCHIA, PO- DEO DIGHI, PS- SATKANIA, CTG. 1518214006514 7026895 6026903 10602/14 11-DEC-14 11-DEC-16 CTG
194 MRS. RAHENA AKTER SUMI D/O-MD. SIRAJUL HAQUE, VILL-KHATRA, P.O-GUNABOTI, P.S-CHOUDDAGRAM, DIST. COMILLA 20071913142003864 17132 N03002063 N03502175 10629/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
195 ZAFOR AHMED S/O-LATE ALI ASHRAF, VILL-MOTHURAPUR, P.O-DHANPUR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 1913195327254 01960986271 A006594 N01508706 10633/14 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
196 MD. YASIN ARAFAT S/O-MD. ABDUL KHALEK, VILL-CHANGINI, P.O-HALIMA NAGAR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 1988192338000010 01835333148 N03002274 N03505028 10635 10-DEC-14 10-DEC-16 COMILLA
197 ALIM MIAH S/O-MD. AZHAR MIAH, VILL-FOTEPUR, P.O-FOTEPUR, P.S-SADAR, DIST. TANGAIL 9316644802450 01960986308 N01002129 N01513552 10643/14 10-DEC-14 10-DEC-16 TANGAIL
198 MAHMUD MIAH S/O-AZAHAR MIAH, VILL & P.O-SHOKHIPUR, P.S-SHOKHIPUR, DIST. TANGAIL 9316645802465 01858982622 N01001789 B007919 10655/14 10-DEC-14 10-DEC-16 TANGAIL
199 RUBINA D/O-RASHID MIAH, VILL & P.O-KUCHUA, P.S-SOKHIPUR, DIST. TANGAIL 93106528035217 01942144457 N01001546 HT06922 10658/14 10-DEC-14 10-DEC-16 TANGAIL
200 MD. ANWAR HOSSAIN S/O-SOLIM UDDIN, VILL-HASRA, P.O-HASRA, P.S-KALIHATI, DIST. TANGAIL 93106528035128 01988157168 N01001509 B002928 10659/14 10-DEC-14 10-DEC-16 TANGAIL
201 MD. LITON BEG S/O-NIZAM UDDIN BEG, VILL-GORAI, P.O-GORAI, P.S-MIRZAPUR, DIST. TANGAIL 9316645802454 01960986258 N01001820 J002248 10660/14 10-DEC-14 10-DEC-16 TANGAIL
202 MOST. LAILY BEGUM W/O-ABUL KASHEM, H # 206/7, KURMITOLA, DHAKA-1215 2699038631279 01957123808 N01001438 N03504922 10666/14 10-DEC-14 10-DEC-16 DHAKA-1215
203 FERDOUSI RAHMAN W/O-MD. SHAHIDUR RAHMAN, 62/64 SHARAT CHANDRA CHAKRABARTY ROAD, BABU BAZAR, KOTWALI, DHAKA 2694068137079 01727742224 N03002271 N03502727 10668/14 10-DEC-14 10-DEC-16 DHAKA
204 MST CHAINA BEGUM W/O- MD SAIFUL ISLAM, VILL-WEST NURILE, PO & PS- SADOR, BOGRA. 1022020209940 01763261085 7005803 6005802 10673/14 30-DEC-14 30-DEC-16 BOGRA
205 MISS AKHI AKTER D/O- JUMUR MIA, VILL & PO- TAKIA KODMA, PS- MIRZA PUR, TANGAIL. BIRTH CER 01672185582 7039300 6011404 10674/14 30-DEC-14 30-DEC-16 TANGAIL
206 FIRUZ KHAN S/O- LATE SHABASH KHAN, VILL & PO- KASHIL, PS- BASHAIL, TANGAIL. 19709310971000015 01865283265 7039299 6039298 10675/14 30-DEC-14 30-DEC-16 TANGAIL
207 MST KAHINUR BEGUM D/O- MD ISMAIL HOSSAIN, VILL- NURPUR, PO- ALOMNAGAR, PS- SADOR, RANGPUR. 1979857515372570 01824722847 7037868 6037387 10676/14 30-DEC-14 30-DEC-16 RANGPUR
208 SANTOSH SHANJOWAL S/O- HARENDRA VATH SHANJOWAL, ISLAMBAG, RK ROAD, PO- UPSHAHOR, SADOR, RANGPUR. 8524902017513 01955022898 7037869 6020218 10677/14 30-DEC-14 30-DEC-16 RANGPUR
209 MD SOYKAT (RAMJAN) S/O- MD ABDUL JABBER KHAN, VILL- JUMMA PARA, PO- SADOR, PS- SADOR, RANGPUR. BIRTH CER 01787100336 7037874 6037860 10679/14 30-DEC-14 30-DEC-16 RANGPUR
210 MD RUBEL ISLAM S/O- MOHAMMAD ALI, VILL- BABUR HAT, PO- DIMLA, PS- DIMLA, NILPHAMARI. 01704254680 7037875 6020853 10680/14 30-DEC-14 30-DEC-16 NILPHAMARI
211 MST SHAMIMA AKTER D/O- MD SHAFIUL ALOM, VILL- ARAZI PORSHURAM, PO & PS- SADOR, RANG PUR. BIRTH CER 01559617974 7037876 6037860 10681/14 30-DEC-14 30-DEC-16 PUR
212 MST PARVIN AKTER D/O- LATE MONTAZ, VILL- JUMMA PARA, PO & PS- SADOR, RANG PUR. 8524908094573 01941222179 7037878 6037877 10682/14 30-DEC-14 30-DEC-16 PUR
213 MD. MUNSAD ALI 1620001 P004687 10692/14 31-DEC-14 31-DEC-16
214 M A MOTIN S/O- MS ABUL HOSSAIN, 25,MAJ PARA,PO- BOT TOLA, PS- SADOR, CHAPAINAWABGONG 7026606143329 01723127463 N01010452 N01513739 10698/14 31-DEC-14 31-DEC-16 CHAPAINAWABGONG
215 MD SHAHIDUL ISLAM S/O- MD HAZRAT ALI, VILL- GAJARMARA, PO- AUSTOMONISHA, BHANGOORA, PABNA. 7611931644333 N01010469 N01513731 10699/14 31-DEC-14 31-DEC-16 PABNA
216 NILUFA JANNATI D/O- MD GOLBAR HOSSAIN, VILL - VANGURA SARKER PARA, PO & PS- VANGURA, PABNA. 01788100746 N01010486 N01513721 10701/14 31-DEC-14 31-DEC-16 PABNA
217 HARADHAN CHANDRA SHIL S/O- RAMESH CHANDRA SHIL, VILL- SAYEDPUR, PO-MORICHA, PS- DEBIDER, COMILLA. 1914077173350 01819415036 N01012859 N01515431 107010/14 31-DEC-14 31-DEC-16 COMILLA
218 MD JAMAL HOSSAIN S/O- MD ABUL BASHAR, VILL- BALIA KANDI, PO- BIZ BAG, PS- SEN BAG, NOAKHALI. 19947518019000135 01854184141 N01012923 14272 107011/14 31-DEC-14 31-DEC-16 NOAKHALI
219 MD.HAFIJUR RAHMAN S/O- LATE ALHAZ NIAMOT ALI PRAMANIK, VILL- RAMCHANDRA PUR, PO- GUNAI GASA, PS- CHAT MOHAR, PABNA. 7612243175869 01753022757 N01010489 N01513731 10702/14 31-DEC-14 31-DEC-16 PABNA
220 MR. MD. IMON S/O. ABDUL MALEK BHUYAN, VILL: CHANPUR, P.O. BATHAN NAGAR, P.S. SAGOL NAIYA, FENI. 3011476921015 5186 N01010312 N01513598 10707/14 31-DEC-14 31-DEC-16 FENI
221 MRS. MAJEDA BEGUM W/O. BELAL HOSSAIN, VILL: KULIYARA, P.O. PATADDHA, P.S. CHADDHAGRAM, COMILLA. 19851913157028183 01878563538 028809 226499 10708/14 31-DEC-14 31-DEC-16 COMILLA
222 MD ABDUR RAHMAN S/O- BELLAL HOSSAIN, VILL & PO- MANDARY, PS- SADOR, LAKSMI PUR. 19935114370000166 01953569986 N01012816 N01515277 10709/14 31-DEC-14 31-DEC-16 PUR
223 MRS. MOMATAJ BEGUM 01812828662 023422 225404 1077/06 06-FEB-06 06-FEB-08
224 MRS. RASHIDA BEGUM W/O. MD. HABIBUR RAHMAN, 220, CHANDGAO, ROAD-9, BLOCK-C, CHANDGAO, CHITTAGONG. 1501004163468 013402 15047 10813/15 29-JAN-15 29-JAN-17 CHITTAGONG
225 MST. SAWPNA BEGUM W/O-MD. OMAR FARUK, VILL-ORPUR, P.O-SYEDPUR BAZAR, P.S-HAJIGONJ, DIST. CHANDPUR 1314920541673 01731788555 N03003725 N03504695 10813/15 29-JAN-15 29-JAN-17 CHANDPUR
226 BILLAL HOSSAIN S/O-ISMAIL MIAH, VILL-KATKOR TOLA, P.O-PUJKORA NATUN BAZAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918711977140 01941662367 N03003888 N03504820 10814/15 29-DEC-15 29-DEC-17 COMILLA
227 MR MAHBUBUR RAHMAN S/O- ABDUR ROUF, HOUSE- 295/A, ROAD- 10, PORT COLONI, BONDOR, CHITTAGONG. BIRTH CER 01839555619 N01015273 10816/15 29-JAN-15 29-JAN-17 CHITTAGONG
228 MD: RABIUL ALAM S/O: MD: ABUL KHAYER, VILL+P.O: HARIA, P.S: SHARASTI, CHANDPUR 19921319520003851 01713272890 N01013076 N01515604 10817/15 29-JAN-15 29-JAN-17 CHANDPUR
229 NUSRAT JAHAN D/O: NUR MOHAMMAD, HOUSE# 03, ROAD# 05,, BLOCK# F, RAMPURA, BANASREE,, DHAKA-1219. 2693625669270 N08000022 10818/15 16-SEP-19 16-SEP-21 DHAKA-1219
230 NAZMA BEGUM 2693622276396 N08000018 10819/15 16-SEP-19 16-SEP-21
231 MIR. MD. AJMAL ALAM S/O. MIR SHAHALAM, 49, PRINCIEPAL EARSHADULLAH ROAD,, SOUTH SHEIKDI, VILL: DHANIA,, P.O. MAOTAIL, P.S. ZATRABARI, DIST: DHAKA. 26129354399339 1001-115826 N01010006 10820/15 16-SEP-17 16-SEP-19 DHAKA
232 SHIHAB AHMED S/O- MD ZINNAT ALI, HOUSE- 8, ROAD- 6, BLOCK-B SECTION-12, MIRPUR, DHAKA. 6926305362874 01911629803 N08000019 10824/15 16-SEP-19 16-SEP-21 DHAKA
233 INDRANEEL SARKER S/O- SHANKAR CHANDRA SARKER, 26 SHANTIBAG 3 RD FLOOR, MOTIJHEEL, DHAKA. BIRTH CER 01826210907 CP00002 CP70005 10825/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
234 MST. MORZINA AKTER D/O: MD. MOTTALEB, VILL: SHIPAIPARA,, POST: MAREA,, P.S: BODA, PANCHAGARH. 7712580405405 01943225031 7001275 10826/15 19-OCT-15 19-OCT-17 PANCHAGARH
235 RAZIA SULTANA W/O. S.M. MONZURUL AHSAN, 3/9, ROB SORONI,, SONALI JUTE MILL, KHANJAHAN ALI, KHULNA. 4792102021627 01724964050 M000183 M700243 10828/15 19-OCT-15 19-OCT-17 KHULNA
236 SHIMA HALDER 19922616254000793 01759218440 N03003935 N03504845 10831/15 19-OCT-17 19-OCT-19
237 MD. SHAHJALAL 791766348640 N03003964 N03504845 10832/15 19-OCT-17 19-OCT-19
238 MAHINUR 2613869353708 198.103.126 N03003986 N03505773 10834/15 19-OCT-15 19-OCT-17
239 KHADIZA AKTER 199277091365000819 01871044420 N03003945 N03505773 10835/15 19-OCT-17 19-OCT-19
240 SHARMIN AKTER D/O-MD, SHAHID AKON, EAST BANDHO DAKPARA, ZINZIRA, KERANIGONJ, DHAKA 19960610712021933 01871044491 N03004162 10836/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
241 RIPON KIRTONIA ATAON S/O: BISWAJIT KIRTONIA, VILL: BANDURA,, POST: HASNABAD,, P.S: NAWABGONJ, DHAKA. B- 19972616220000504 01826988371 N01013414 N01513423 10837/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
242 TUSHAR SARKAR S/O: KATUK SARKAR, VILL: RAHUI HAT, P.O: DEOTOLA, P.S: NAWABGANJ, DHAKA-1321 19962616281000936 01945335726 N01013212 N01515691 10838/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1321
243 MRS. SHARMIN AKTER 19942694812000996 01676195477 N07001052 N07501149 10839/15 19-OCT-19 19-OCT-21
244 MR. MRINAL KANTI NATH S/O-MONORANJAN NATH, VILL-GOPINATHPUR, P.O-JORARGANJ, P.S-MIRERSARAI, DIST. CHITTAGONG 1515395589363 01862531126 023434 N01516167 1084/06 13-AUG-06 13-AUG-08 CHITTAGONG
245 BOBITA HALDAR D/O: HARAN HALDER, VILL: NOTUN BANDHURA, P.O: HASNABAD, P.S: NOBABGONJ, DIST: DHAKA 19882616220000073 01857633003 N01013214 N01515691 10840/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
246 AVIJIT SAHA S/O: NANDA DULAL SAHA, VILL+POST: MAHABBOUT PUR,, P.S: NAWABGONJ,, DHAKA. B- 19962616220108218 01835125994 N01013415 N01513423 10842/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
247 SALINA BEGUM 0, HOUSE NO- 62, OALIA,, POST: BIRULIA, SAVAR,, DHAKA. 19822617233000016 01932997479 N01015588 N01519425 10843/15 18-OCT-17 18-OCT-19 DHAKA
248 MD. AMZAD HOSSAIN S/O: LATE BACCHU MIAH, VILL: SHAMPUR,, POST: BIRULIA,, P.S: SAVAR, DHAKA. 2617233986325 01916804150 N01015682 N01519150 10844/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
249 SOJIB HOSSAIN S/O: ZAHIRUL HAQUE, TAKER HATI, POST: KAMRANGIR CHAR,, P.S: KAMRANGIR CHAR, DIST: DHAKA-1211. B- 19983090278132955 01684645684 N01015356 N01518226 10846/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1211
250 MST.ALO AKTER W/O: MD. BIPLOB HOSSAIN, 33/KA, BOUDDHA PARA,, POST: POSTA, P.S: LALBAG,, DHAKA. B- 19932613451118852 01680553862 N01015552 N01519409 10847/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA
251 LIMA AKTER D/O: MD. ALI AHMED, VILL: BOR MULNA, P.O+P.S: JAJIRA, DIST: SHARIATPUR 19958618308103994 01991025964 N01015551 N01520648 10848/15 19-OCT-15 19-OCT-17 SHARIATPUR
252 MST. JAHIDA HOUSE NO- 04, ROAD- 09,, SECTION- 12, MIRPUR, PALLABI,, DHAKA- 1216. 2696402559940 01963428531 N01015513 N01519461 10849/15 19-OCT-17 19-OCT-19 1216
253 MASUDA AHMED HOUSE NO.- 10, AVE- 01,, SEC-11, BLOCK-F, JOURNALIST R/A,, PALLABI, MIRPUR, DHAKA-1216. 2696405650123 01719718673 N01015650 N01519362 10850/15 19-OCT-17 19-OCT-19 DHAKA-1216
254 LUTFA BEGUM W/O: LATE MANNAN MIAH, HOLDING NO.- 11, ROAD-C, BLOCK-4,, POST: PALLABI, MIRPUR,, DHAKA-1216. 19692696405661489 01924490938 N01015675 N01518345 10851/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1216
255 MD. SELIM HOSSAIN S/O: MD. NURUL ISLAM, VILL: AZMERIBAG, KHA PUR,, POST+P.S: FATULLA,, NARAYANGONJ. 3913671280394 01842705491 N01015765 N01519348 10852/15 19-OCT-15 19-OCT-17 NARAYANGONJ
256 MD. KAWYAM HOUSE NO- 21, OAPDA BUILDING-2,, SECTION- 10, PALLABI,, DHAKA-1216. 2696403700061 01936395988 N01015713 N01519324 10853/15 19-OCT-17 19-OCT-19 DHAKA-1216
257 MD: AYENUL KOWSER S/O: LATE MD; ABDUL KADER, VILL+P.O: BAMOIL,, P.S: KOTWALI, DIST: COMILLA 1916790172770 01722565867 N01015331 N01518200 10854/15 19-OCT-15 19-OCT-17 COMILLA
258 TAHAMINA AZADI W/O: LATE. ABUL KASHEM AZAD KHAN, 289, AMBAGAN, MOGHBAZAR,, P.S: SHANTI NAGAR,, P.S: RAMNA, DHAKA-1217. B- 19753090554236442 01683772361 N01015901 N01519451 10855/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1217
259 TUMPA AKTER D/O: MD. KALAM HOSSAIN, COLLAGE ROAD, POST: KAMRANGIR CHAR,, P.S: KAMRANGIR CHAR, DIST: DHAKA-1211. B- 19973090278132957 01985006842 N01015355 10856/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1211
260 SHARMIN D/O: ABDUL KHAN, VILL: FULL DHOLUA,, POST: DALDANGA,, P.S: BORGUNA, BORGUNA. 2613660285553 01985911237 N01015776 N01518969 10857/15 19-OCT-15 19-OCT-17 BORGUNA
261 MD. SELIM S/O: LATE. SHOFIK, MADRASA CAMP, MIRPUR,, PALLABI, DHAKA-1216. 19622696403000015 01912853849 N01015787 N01519354 10859/15 19-OCT-15 19-OCT-17 DHAKA-1216
262 IMTIAZ HOUSE- TEJGONG NON LOCAL RELIFE CAMP,, ROAD- 25, SEC.- 10, BLOCK- A,, PALLABI, MIRPUR, DHAKA-1216. 2696403708596 01952999737 N01015754 N01519346 10860/15 19-OCT-17 19-OCT-19 DHAKA-1216
263 MD. MIZANUR RAHMAN VILL: PACHOI,, POST: SENDRA,, P.S: HAZIGONJ, CHANDPUR. 1314930578860 01819051482 N01015836 N01521640 10861/16 06-APR-18 06-APR-20 CHANDPUR
264 MR. MD. BILLAL HOSSAIN 131493057766 242.151.827 059177 229240 10862/16 06-APR-18 06-APR-20
265 MR. MD. MOBARAK KARIM S/O- MD ABDUS SOBHAN, VILL- SREEKALIA, PO- GOALLAK BAZAR, PS- FARID GONG, CHAND PUR. 1314553760202 01715377531 N01015335 N01518055 10863/16 06-APR-16 06-APR-18 PUR
266 MD KIRON HOSSAIN S/O- ABUL KASEM, VILL- ROGHUNATH PUR, PO- SHAHAPUR BAZAR,, PS- CHATKHIL, NOAKHALI. BIRTH CER 01858517756 N01015342 15386 10864/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
267 MD. HASANUZZAMAN S/O: MD. MIZANUR RAHMAN, VILL: WEST VADUR, POST: VADUR,, P.S: RAMGONJ, LAXMIPUR. 19935116513000131 01924094571 N01015561 N01518158 10865/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
268 MD. MOHIUDDIN 1314935515625 01814445498 N01015584 N01518055 10868/16 06-APR-18 06-APR-20
269 FATEMA AKTER D/O- MD JOYNAL ABEDIN, VILL: BHORUA, P.O: SUCBIPARA, P.S: SHAHRARTI, CHANDPUR 939585999501284 01831648737 N01015310 N01519222 10869/16 06-APR-16 06-APR-18 CHANDPUR
270 SADDAM S/O: DELOAR, VILL: DEBIPUR, POST: KASHEMABAD,, P.S: HAZIGONJ, CHANDPUR. B- 19881314920010978 01749582802 N01015537 229240 10870/16 06-APR-16 06-APR-18 CHANDPUR
271 MRS. FARJANA AKTER D/O. ABDUR RAZZAK, VILL. KOCHUAR PAR,, P.O+P.S. CHANDINA,, DIST. COMILLA. 19861922701000010 01952149026 N01010035 N01513132 10871/16 06-APR-18 06-APR-20 COMILLA
272 JOBEDA BEGUM W/O. ABUL KASHEM, VILL: MOLONGCHAR, P.O. HUSSA MIAH, P.S. NANGOL KOT, COMILLA. 19821918734038880 01626770182 N01013406 N01515795 10873/16 06-APR-18 06-APR-20 COMILLA
273 MD. AZARUL ISLAM S/O: LATE MOSTAFA KAMAL, VILL: PAHARPUR, POST: PANTIBAZAR,, P.S: MURADNAGAR, COMILLA. 19911918167000075 01931007342 N01013275 N01515239 10874/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
274 MD. ZAHIRUL ISLAM S/O: MD. DULAL MIAH, VILL: DOIARA,, POST: GANDRA,, P.S: MURAD NAGAR, COMILLA. 1918172678311 273.151.007 N01013585 230279 10875/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
275 MD. DELOWER HOSSEN S/O: MOHAMMAD HOSSAIN, VILL: CHAR MONSHA, P.O: VABANIGONJ,, P.S+DIST: LAXMIPUR. 5114315997380 01616950283 N01015433 11815 10877/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
276 MD. SOHEL S/O: MD. SAIFULLAH, VILL: CHAR MONSA,, POST: VOBANIGONJ,, P.S+DIST: LAXMIPUR. B- 19995114315105156 01729928993 N01015715 N01519325 10878/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
277 MD. NUR ALAM S/O: MD. ABDUL ALI, VILL: UNDER CHAR,, POST: CHAR KAWNIA,, P.S+DIST: NOAKHALI. B- 20007518740134420 01871462654 N01015556 10916 10879/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
278 MD. JUWEL VILL: CHAR MONSHA,, POST: BHOBANIGONJ,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. B- 19985117379044440 01792582374 N01015716 N01520861 10880/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
279 MD. JAHANGIR HOSSAIN S/O: JOHIR UDDIN, VILL: EAST CHAR SITA,, POST: CHAR BADAM,, P.S: RAMGOTI, LAXMIPUR. B- 19965117339009201 01724529897 N01015720 N01519326 10881/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
280 MOZAMMEL HOSSAIN S/O: MD. JAMAL, VILL: CHAR PAGLA,, POST: CHAR LOWRENCE,, P.S: KOMOL NAGAR, LAXMIPUR. B- 19935113391004299 01797060437 N01015781 N01519111 10882/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
281 MR. MD. HELAL HOSSAIN S/O: MD. DULAL, VILL: WEST CHAR SITA, POST: CHAR SITA,, P.S: RAMGOTI, LAXMIPUR. 01826136947 N01015463 N01519474 10883/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
282 MD. AZMIR S/O: MD. LOKMAN, VILL: CHAR KOLAKOPA, POST: KARAMOTIA,, P.S: RAMGOTI, LAXMIPUR. B- 19925117365101576 01867111552 N01015780 N01519810 10884/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
283 MOST: NARGIS D/O: MD: YOUSUF, VILLA: MAIJCHARA, P.O: SOKIGONJ, P.S; SADAR, NOAKHALI 19917518721000013 01852534124 N01015546 N01519248 10885/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
284 AHASAN HABIB VILL: CHAR NEAMAT,, POST: NURIA MADRASHA,, P.S: RAMGOTI, LAXMIPUR. B- 19975173311032321 01868570292 N01015798 N01518377 10886/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
285 MD. SALAH UDDIN S/O: LATE ABDUS SATTAR, VILL: CHAR JANGALIA, POST: KORUNA NAGAR,, P.S: KOMOL NAGAR, LAXMIPUR. 19905113383000013 01827646205 N01015504 N01519225 10887/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
286 MD FARUK HOSSAIN S/O- ABDUL KHALEK, VILL+PO- CHARSITA, PS- RAMGOTI, LAKSHMI PUR. 5113373411681 N01015298 N01519111 10888/16 06-APR-16 06-APR-18 PUR
287 NAZMA BEGUM D/O: NURUL AMIN, VILL: CHAR MONSA,, POST: VOBANIGONJ,, P.S+DIST: LAXMIPUR. 19925114387000204 01729789514 N01015714 N01519325 10889/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
288 HASINA AKTER W/O: MOFIJUR RAHMAN, VILL: KAMAL MANSION,, POST: KRISNORAMPUR,, P.S+DIST: NOAKHALI. 7528704124153 01788312151 N01015694 11445 10890/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
289 ASHRAF HOSSAIN S/O: BADSHA MIAH, VILL: CHAR JANGALIA, POST: KORUNA NAGAR,, P.S: KOMOLNAGAR, LAXMIPUR. B- 19975113383005908 01825837365 N01015555 11812 10891/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
290 NASIMA BEGUM W/O. ABDUR RAHIM, VILL. CHAR KADIRA, P.O. KARUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 19937528740001305 01722019340 N01015948 11839 10892/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
291 RUBI BEGUM W/O: BASU MIAH, VILL: CHOR SIKANDER, NOORIA MADRASHA,, P.S: RAMGOTI, LAXMIPUR. B- 19915173311032588 01856638012 N01015424 10893/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
292 NOMAN S/O: ASHRAF ALI, VILL: CHAR JANGALA, P.O: KORUNA, P.S: SADAR, LAKSHMIPUR. 5113383515577 01726598568 N01015739 N01519330 10894/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
293 ABU KALAM S/O: SHOFIQ ULLAH, VILL+POST: CHOR SITA,, P.S: RAMGOTI, DIST: LAXMIPUR. B- 19955117339001344 01771732414 N01015450 N01519811 10895/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
294 BAPON MOJUMDAR S/O: SHAPAN CHANDRA MOJUMDAR,, VILL: ULUPARA, POST: JOYAG BAZAR,, P.S: SONAIMURI, NOAKHALI. 7518359438664 01831381887 N01015591 N01519456 10897/16 06-APR-16 06-APR-18 NOAKHALI
295 MD. RUBEL HOSSAIN S/O: ABDUL MONNAN, VILL: BABUPUR, POST: KHILBAISA,, P.S+DIST: LAXMIPUR. B- 19985114380007162 01767772517 N01015573 N01519445 10898/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
296 MD: ALAMGIR S/O: ABDUL MANNAN, VILL: CHAR VOUTA,, POST: VOBANIGONJ BAZAR,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. B- 19785114315060334 01818557731 N01015842 N01519582 10899/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
297 MR. MD. SUMON S/O. ABUL KASHEM, VILL. CHAND KHALI, P.O. RAMANNDU,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR, 19945114360000139 01733428119 061514 N01525061 10900/16 06-APR-18 06-APR-20 LAKSHMIPUR,
298 MR. FOIZ AHMED S/O:LATE. MD. SHAFIQ ULLA, VILL: ATIA TOLY, P.O. JUCKSHIN BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114360750209 01722517188 N01010168 29125 10901/16 06-APR-18 06-APR-20 LAKSHMIPUR
299 MST SALINA BEGUM W/O- HABIB ULLAH, VILL- MAHADEB PUR,, PO- RAKHALIA BAZAR, PS- SADOR, LAKSHMI PUR. 6435474942 209.151.982 N01013097 N01517474 10902/16 06-APR-18 06-APR-20 PUR
300 MR. SAMSUDDIN S/O. FARHAD HOSSAIN, VILL: GONGA PUR, P.O. GONGAPUR, P.S. LAKSHMIPUR. LAKSHMPUR. 01626022401 N01013338 N01515753 10903/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMPUR
301 MD.NUR ALAM S/O MD. YOUNUS ALI, VILL- CHAR KACHIA PO- ISLAM PUR, PS- ROY PUR, LAKSHMIPUR. B19985115838016893 01846117090 N01013501 N01516071 10905/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
302 KOLLANI SAHA W/O: DIPON SARKER, VILL: CHAR LAMCHI,, POST: ROSULGONJ,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. 5114330254100 01824947961 N01013511 29036 10907/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
303 MST. NAZMA AKTER W/O. NURUL ISLAM, VILL+P.O. HASNDA,, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR, 5114375217813 01772333988 039405 29020 10908/16 06-APR-18 06-APR-20 LAKSHMIPUR,
304 NOYON BEGUM W/O- FIROJ ALOM, VILL- SOMSERABAT PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR DIST- LAKSHMIPUR 5124304847623 01779704088 N01013322 29239 10909/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
305 MOHMMAD ULLAH S/O: NUR MIAH, VILL: ADHAR MANIN, P.O: HIRAMAN BAZAR, P.S+DIST: LAKSHMIPUR 5114387004088 01726554387 N01013342 29330 10910/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
306 MR. NUR SOLAIMAN S/O.ABDUL MANNAN, VILL+P.O.: CHOR ALEK GANDAR, P.S. RAMGOTI,DIST:LAKHIPUR. 5127307570614 01718780407 061537 29552 10912/16 06-APR-18 06-APR-20 RAMGOTI,DIST:LAKHIPUR
307 MD.REAZ UDDIN S/O- MD. SAJAHAN, VILL- SIKHAGRAM, CHAR ALEKJANDER, PO- DO, PS- RAMGATI, LAXMI PUR. 19915127305000021 01825061248 N01012571 N01515354 10913/16 06-APR-18 06-APR-20 PUR
308 MST. JANAB ISLAM SUMAYA D/O- FOYJUL ISLAM, VILL- TUMCHAR, P.O. TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR, 19905114389090125 01737755960 040131 29218 10914/16 06-APR-18 06-APR-20 LAKSHMIPUR,
309 MD. JAHIDUL ISLAM S/O: MD. ABDUL SATTAR, VILL: BIJOY NAGAR, POST: PAK BIJOY NAGAR, P.S: SADAR, LAXMIPUR. B- 19965114375022589 01759912890 N01013555 10915/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
310 TASLIMA BEGUM D/O: SAYED ALI, VILL: SOUTH MOKOR DHOBOZ, POST: PARBATI NAGAR,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. B- 19945114380006038 01630427748 N01013480 N01516365 10916/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
311 MD. SAKIL KHAN S/O: LATE. JAHANGIR ALAM, VILL: ALADADPUR,, POST: MUSLIMABAD,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. 3754361370 01856341003 N01013498 N01515412 10917/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
312 MD. MOHIN UDDIN S/O: MD. SHAH ALAM, VILL: ALADAD PUR,, POST: CHOWPOLLY,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. B- 19995114350000280 209.105.000 N01013450 N01515412 10918/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
313 SAJADA AKTER BORSHA D/O: MD. SHAHJAHAN, VILL: SOMSERABAD,, POST: LAXMIPUR,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. 19975124307001940 01625559263 N01013571 10919/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
314 MORIUM BEGUM D/O: ANOWAR HOSSAIN, VILL: ALADARPUR,, POST: KARAMOTGONJ,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. 6454355584 01759912883 N01013516 N01515412 10920/16 06-APR-18 06-APR-20 LAXMIPUR
315 MD. SHAH JALAL S/O. MD. AHID ALI, VILL.+P.O. CHAR LAKHLI, P.S. ROY PUR, DIST. LAKSHMIPUR B-19965115838011586 01624670830 N01013614 N01515779 10923/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
316 PANNA AKTER D/O- ABU TAHER, VILL- GONDBHA PUR,, PO- HIRAMON BAZAR, SADOR, LAKSHMI PUR. BIRTH CER 01830855453 N01013106 N01515621 10925/16 06-APR-16 06-APR-18 PUR
317 MD: KAWSAR HAMID S/O: ABUL KALAM, VILL: BOTHLA , P.O: MANDARI, P.S: SADAR, DIST: LAKSHMIPUR 19935114340033209 152.151.102 N01013488 N01516680 10926/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
318 SHOHAG HOSSAIN S/O: ABUL KALAM, VILL: KOROITALA, P.O: MANDARI, P.S+DIST: LAKSHMIPUR 19965114340037873 01848330709 N01013234 N01517682 10927/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
319 MOMOTAJUL KARIM S/O: MAHBUBUR RAHMAN, VILL+P.O: MANDARI, P.S: SADAR. DIST: LAKSHMIPUR 19975114370023726 N01013489 N01515126 10928/16 06-APR-16 06-APR-18 LAKSHMIPUR
320 MD. MAKSUDUR RAHMAN S/O. NURUL AMIN, VILL: FAZIL PUR, P.O. BANGLABAZAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 75013000152 01671387274 061586 29271 10929/16 06-APR-18 06-APR-20 NOAKHALI
321 MD. OSMAN GONI S/O: ABDUS SHOHID, VILL: SOUTH CHOR MARTIN, POST: MUNSIGONJ,, P.S: KOMOL NAGAR, LAXMIPUR. 19945113381000032 01759912883 N01013554 N01516365 10930/16 06-APR-16 06-APR-18 LAXMIPUR
322 KAMAL HOSSAIN S/O-JAMAL HOSSAIN, VILL-BARO ALAMPUR, P.O-HALIMANAGAR, P.S-ADARSHA SADAR, DIST. COMILLA 19981967510040740 01868227850 N03004202 N03505194 10933/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
323 RONY CHANDRA DAS S/O-TAPON CHANDRA DAS, VILL-CHANGINI, P.O-HALIMA NAGAR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 19961995023141152 01929630652 N03003922 N03505028 10934/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
324 ANAMIKA AHMED D/O-MD. LAL MIAH, VILL-UTTARPUR, P.O-COMILLA, P.S-KOTWALI, DIST. COMILLA 19941995003113333 01949573563 N03004067 N03504962 10935/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
325 MEHEDI HASAN S/O-ABDUL OHID, VILL-CHANGINI, P.O-HALIMANAGAR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 19961923308001883 01835333150 N03003923 N03505028 10936/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
326 AKASH KUMAR TRIPURA S/O-MADHAB CHANDRA TRIPURA, PALLI UNNAYAN ACCADEMY, BIJOYPUR, SADAR SOUTH, COMILLA 199719133350 01837170582 N03004180 N03505028 10937/16 06-APR-16 06-APR-18 COMILLA
327 MR. TAREK HOSSAIN S/O. RAFIK ULLA, VILL. CHARRUHITA, P.O. ROSUL GONJ, P.S. SADAR. LAKSHMIPUR. 19915114330004743 01728274396 039874 N01515251 10937/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
328 MR. MD. JAKHIR HOSSAIN S/O. MR. MD. ABUL KALAM, VILL. SHAKCHAR P.S. J.M. HAT, P.S+DIST. LAKSHMIPUR 19915114385067318 01829487934 061479 29542 10939/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
329 MD JAKIR HOSSAIN S/O- MD KHURSHID ALOM, VILL- ABIR NAGAR, PO- LAXMIPUR, PS- SADOR, LAXMIPUR. 5124312808724 01922213429 N01012191 N01515875 10940/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAXMIPUR
330 MST. RABEYA AKTER D/O- OLI ULLAH, VILL- CHAR LAMDI PO- RASHULGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330254019 01813872785 061478 29036 10941/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
331 MRS. SHARMIN AKTER W/O. ABUL KASHEM, VILL: TUMCHAR, P.O. TUMCHAR MADRASHA, PS. SADAR, LAKSHMIPUR. 19905114389000038 01823545811 038375 29062 10942/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
332 MR. MD. SOFIQUL ISLAM D/O. LATE SAYED AHAMMED, VILL: TUM CHAR, P.O. TUMCHAR MADRASHA, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389967699 01822859977 037705 N01517138 10943/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
333 MR. MD. SAHAB UDDIN S/O. MD. JALAL AHAMMED, VILL: ABIR NAGAR, P.O. + PS. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809105 01781039006 040315 29062 10944/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
334 MST. MOMATAJ BEGUM W/O- ALI AJGOR, VILL- CHAR HASAN, PO- CHAR JABBER, PS- SUBORNA CHAR, NOAKHALI. 7518535246366 01842171493 061538 29551 10946/16 14-NOV-18 14-NOV-20 NOAKHALI
335 MR. APAN DULAL S/O. MR. MD SHAHE ALAM, VILL. CHAR NEYAMOT, P.O.RAMDUYAL BAZAR, P.S. RAMGOTI, LAKSHMIPUR. 5117331245478 01720407210 061476 29552 10947/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
336 MD YAKUB ALI S/O- ABDUR ROB KALU, VILL- CHAR HASAN,, PO- NURIA MADRASA, PS- RAMGONG, LAXMI PUR. 19985128705103734 01953791561 N01012782 29552 10948/16 14-NOV-18 14-NOV-20 PUR
337 MD RAKIB HOSSAIN S/O- MOSHAREF HOSSAIN, VILL- CHAR HASAN, WEST CHAR JABBER, PS- NOAKHALI, NOAKHALI. 20007518535054462 01851943453 N01012819 N01516952 10950/16 14-NOV-18 14-NOV-20 NOAKHALI
338 MR. MD. FAIZUL ISLAM S/O. LATE. SOFI ULLA, VILL. NANDANPUR. P.O. DALAL BAZAR, P.S + DIST. LAKSHMIPUR. 5114390225050 01793545718 039235 29218 10951/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
339 MD. AMIR HOSSAIN S/O- MD. ABUL KASEM, VILL- CHARRUHITA PO- J.M. HAT, PS- LAKSHMIPUR, DIST- LAKSHMIPUR. 5124309917253 01830515266 041550 29542 10952/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
340 MR. ABDUR RAHIM S/O- SUJAET ULLAH, VILL- ABIR NAGAR, PO & PS- SADOR, LAXMIPUR. 5124312811807 01824742691 061474 15868 10953/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAXMIPUR
341 MR. MD. SHAHAJAHAN S/O. MD. JALAL AHAMMED, VILL: ABIR NAGAR, P.O.+ P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809204 01705217238 040571 29062 10954/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
342 NASRIN SULTANA D/O. MD ABDUL SHAHID, VILL. PURBA ALADAPUR PO- MIRPUR, OS. LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19965114350003190 01747084131 N01013549 N01515412 10955/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
343 MONJURUL ALAM S/O: MD. MAKSUDUR RAHMAN, VILL. PACHA PARA,, P.O. 10 NO -CHANDRA GONJ, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19975114320003019 01629321512 N01013509 N01515126 10956/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
344 MST. MORSHEDA BEGUM D/O. MAKSUDUR RAHMAN, VILL. PACHA PARA, P.O. 10 NO -CHANDRA GONJ, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19975114320553045 01848330714 039449 29037 10959/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
345 MRS. NASIMA AKTER W/O: MD. MONIR HOSSAIN, VILL+P.O. DOTTA PARA,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114340901408 01863584825 039354 15962 10960/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
346 MRS. NAZMA AKTER W/O: MD. MOJIBUR RAHMAN, VILL: TAMTA, P.O: ELIOTGONJ, P.S: DAUDKANDI, COMILLA. 1913634932597 01965207511 033217 230279 10961/16 14-NOV-18 14-NOV-20 COMILLA
347 MR. MORSHADUR RAHMAN S.O ABDUL MANNAN, VILL. ABIR NAGAR, PO. LAKSHMIPUR, P.S+DIST. LAKSHMIPUR 5124312809073 01711783781 061470 29062 10962/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
348 MST. PARVIN AKTER W/O. RIPON MIAH, VILL. CHAR FACHIA, P.O. ISKAMGONJ, P.S. ROYPUR. LAKSHMIPUR 5115838648064 01824161643 040337 29466 10963/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
349 MD HOSSNA MOBARAK S/O LATE ABU SAID, VILL- CHARFOLKAN, PO-HAZIRHAT, PS- KAMOLNAGAR, LAKHMIPUR 5113347121335 01822941187 040107 29293 10964/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKHMIPUR
350 MRS. REBAKA NAZNIN W/O. MD. SAIFUL ISLAM, VILL: SAMSERA BAD, P.O. LAKSHMIPUR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124307028327 01726675883 038968 29062 10966/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
351 MR. MD; SAIFUL ISLAM S/O: LATE SIRAJUL ISLAM, VILL: SOMSERABAD, P.O: LAKSHMIPUR, P.S: SADAR. LAKSHMIPUR 5124307028264 01716085035 039362 29062 10967/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
352 MR. ABUL KASHEM S/O. MD. NUR ALAM, VILL. SHAKCHAR, P.O. JIM HAT, P.S. SADAR, LAKSHMI PUR. 19905114385025755 01833797537 061589 29525 10968/16 14-NOV-18 14-NOV-20 PUR
353 MR. MD. MAHAFUZ ALAM S/O. MD. SHAHAJAHAN, VILL: ABIR NAGAR, P.O. LAKSHMIPUR-3700, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. B-19875124312006765 01858785214 040112 29062 10969/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
354 MR. SAIF UDDIN BABLU S/O: ABUL HASHIM, VILL: LAMCHARI, P.O: LAKSHMIPUR, P.S: SADAR, LAKSHMIPUR 5124308256614 01725052928 040402 29279 10970/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
355 MRS. MEHERUN NESA W/O. NUR SOLAIMAN, VILL: + P.O. CHAR ALEKZANDER, P.S. RAMGATI, LAKSHMIPUR. 5127307572097 01811963147 061477 29552 10972/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
356 MRS. MONOWARA BEGUM D/O. ABDUL MANNAN, VILL: + P.O. CHAR ALEK ZANDAR, P.S. RAMGATI, LAKSHMIPUR. 5127307570641 01916722304 040829 29552 10973/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
357 MR. MD. NUR NABI S/O. ABUL KASHEM, VILL: CHAR PANA ULLAH, P.O. WEST CHAR JABBAR, P.S. SUBARNA CHAR, NOAKHALI. B-19977518535057884 01954169456 038425 N01515395 10974/16 14-NOV-18 14-NOV-20 NOAKHALI
358 JANNATUL FERDOUS D/O: DR. GOLAM KIBRIYA, VILL: SOMSERABAD,, P.O+ P.S + DIST: LAKSHMIPUR 5124307028479 01741444304 S29569 N01525782 10976/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
359 MR. MD. MAKSUD ALAM S/O. MD. SHAJAHAN, VILL: ABIR NAGAR, P.O. LAKSHMIPUR-3700, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809079 01729480649 040796 29062 10978/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
360 MRS. FATEMA AKTER W/O. FOYEZ UDDIN, VILL: OBIRAMPUR, P.O. JOYNARAYON PUR, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI. 5114325721419 01706889146 038300 19988 10979/16 14-NOV-16 14-NOV-18 NOAKHALI
361 MR. MD. ANOWAR HOSSAIN 5116557198512 01818510710 063307 N01518055 10981/16 14-NOV-18 14-NOV-20
362 RUPASHY RANI DAS 0, VILL: VINGULIA P.O: BAJAPTI, P.S: HAIMCHAR DIST: CHANDPUR 19901314711000024 01755005091 059099 10427 10982/16 14-NOV-18 14-NOV-20 CHANDPUR
363 MR. MD: BALLAL HOSSEN 0, VILL. CHAR KADIRA, P.O. KORUNA NAGAR, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113363279685 01845410844 042224 11832 10984/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
364 MOHAMMAD HARUN 19775117339000017 01791678962 040942 N01522253 10985/16 14-NOV-16 14-NOV-18
365 SHIBANI MAJUMDER W/O. MR. SHAPON CHANDRA DEVONATH, VILL: CHAR FALKON, P.O. HAZIR HAT, P.S. KOMOL NOGAR, LAKSHMIPUR. 19925113383000034 01687096302 N01014162 N01520782 10986/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
366 MR. MD. OSMAN GONI 1996117347037390 01838986419 039906 N01520889 10987/16 14-NOV-18 14-NOV-20
367 MR. MD. AFZAL HOSSAIN MR. MD. KHALILUR RAHMAN, VILL. CHAR FULCON, P.O. LUDUA BAZAR, P.S. KOMOL , LAKSHMIPUR 5113347128564 01935891742 042220 11825 10988/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
368 MST. JUMUR AKTER 5117387329875 01827960733 040684 N01518120 10989/16 14-NOV-18 14-NOV-20
369 MST. SHAMSUN NAHAR VILL-CHARFALKON,PO-HAZIRHAT, PS-KAMOLNAGAR,, LAKHMIPUR 19935113347000083 01824127802 061468 11825 10990/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKHMIPUR
370 MR. MD. KABIR HOSSAIN S/O. MD. ABDUL ROB, VILL. BALASHPUR, P.O. BIRAHIMPUR,, P.S. SADAR, LAKSHMI PUR. 5114314164900 209.151.987 061565 11611 10992/16 14-NOV-16 14-NOV-18 PUR
371 MR. MD. SAMSUZZAMAN 7511085647391 01813185160 038419 19873 10993/16 14-NOV-18 14-NOV-20
372 MR. MD. ASHRAF ALI 19905114314000219 01951021486 061548 19873 10994/16 14-NOV-18 14-NOV-20
373 MR. SHAMSUL ISLAM 19917511085000088 01712544611 039751 19873 10995/16 14-NOV-18 14-NOV-20
374 SAFIA BEGUM D/O- MD RAMJAN ALI, SAIGHN BOARD, ASHRAFABAD, KAMRANGIR CHAR, DHAKA. 2613451260802 01914977139 N01014455 N01519216 10997/16 14-NOV-16 14-NOV-18 DHAKA
375 MR. MD. MUNIR HOSSAIN S/O. MD. NONA MIAH, VILL: TUMCHAR, P.O. TUMCHAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389960094 01711786630 040196 29218 10997/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
376 MR. MD. ANOWAR HOSSAIN MOLLAH 1319590776055 01713615083 059093 10427 10998/16 14-NOV-18 14-NOV-20
377 MD. MAIN UDDIN 5113379170806 01717950302 040858 10575 10999/16 14-NOV-18 14-NOV-20
378 MST. PANWARA BEGUM VILL. CHAR MATIN, P.O. TORAB GONJ -3700,, P.S . KAMOLNAGAR,, LAKSHMIPUR 511337917084 01745432170 040953 10575 11000/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
379 MST. TASNUR AKTER VILL- EAST CHAR SITA, PO- CHARSITA, PS- RAMGATI,, DIST- LAKSHMIPUR. 19895117339000125 01791678963 042201 N01522253 11001/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAKSHMIPUR
380 MIRAJ HOSSAIN VILL- FULKON, PO- HAJIR HAT, PS- KOMOL NAGAR, DIST: LAXMIPUR. 19985117347045855 01851458547 N01014487 N01520880 11002/16 14-NOV-18 14-NOV-20 LAXMIPUR
381 MR. SUJON KUMAR S/O. SAWPAN KUMAR, VILL. CHOR FALCON, P.O. LUDUA FALCON, P.S. KAMAL NAGAR, LUXMIPUR, B- 1994511734700715 01757834518 042217 N01520782 11003/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LUXMIPUR,
382 MD RAKIB HOSSAIN S/O- MD OJI ULLAH, VILL- CHAR FALKON, PO-LUDUA, PS- KAMOL NAGAR, LAXMI PUR. B-19945117347033457 01771475081 N01014767 N01520889 11004/16 14-NOV-18 14-NOV-20 PUR
383 MRS. MOMATAZ AKTER D/O- ABDUL BAREK, VILL- SHEMPUR, PO-DAYRA SHARIP, PS- RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 19935116547000008 01629249780 040155 10834 11005/16 14-NOV-16 14-NOV-18 LAKSHMIPUR
384 REHENA BEGUM CHANDPUR 1314565793768 01752380955 00111019 P004735 11006/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
385 SURAYA BEGUM CHANDPUR 1312220234977 01828685745 00018021 P000023 11007/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
386 SHAHIDA BEGUM CHANDPUR 1315813567432 01868045747 00608013 P004345 11010/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
387 SAMCHUNNHER CHANDPUR 1312227299210 01825176097 00018003 P000023 11011/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
388 MST. AMENA BEGUM CHANDPUR 1312227296278 01863654455 00109001 P000033 11012/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
389 SUFIA BEGUM CHANDPUR 1312263271199 01854030464 0672003 P000495 11013/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
390 MD. SALAM BAPERY CHANDPUR 1312227298936 01988429014 00018028 P000023 11014/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
391 RASEL HOSSAIN CHANDPUR 1314595748302 01846996921 0088001 P000346 11015/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
392 MST. NILUFA BEGUM CHANDPUR 1312290354253 01867438695 1053004 P003886 11016/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
393 RABAYA CHANDPUR 1312290366967 01825499289 1053001 P003886 11017/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
394 MD. MANJUR ALAM CHANDPUR 2693624771112 01730277700 00048023 P001334 11018/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
395 RINA BEGUM CHANDPUR 1312222290304 01980573231 0241032 P004637 11019/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
396 KUSUM BEGUM CHANDPUR 1322208131485 0671002 P004136 11020/16 14-NOV-16 14-NOV-18 CHANDPUR
397 SAYMA AHSAN 0, HOUSE# 19, FLATH A-4, RAOD# 10, SECTOR# 04, UTTARA, DHAKA. 2699501935094 117-101-143 N08000023 11022/16 14-DEC-20 14-DEC-22 DHAKA
398 S. M. MAZHARUL HOQUE SOHEL 0, VILL: BOSH PARA, P.O: JAMALPUR -2000, P.S: SADAR, DIST: JAMALPUR 3923605133079 N08000021 11023/16 14-DEC-18 14-DEC-20 JAMALPUR
399 MD. OBAIDUL HAQUE S/O- MOJAMMEL HAQUE, VILL-SENPARA PARBOTA, MIRPUR-10. DHAKA-1216. 2693014000270 N08000029 11024/16 14-DEC-18 14-DEC-20 DHAKA-1216
400 MD SHALEHIN NEWAZ KHAN S/O- BELAL UDDIN KHAN, 3/1 CHAMELIBAG, SHANTINAGAR, DHAKA. 3923609166296 N01012195 11025/16 14-DEC-18 14-DEC-20 DHAKA
401 SHARMIN SALEH W/O. MD. MOKHLESUR RAHMAN (MUKUL), VILL: THANAPARA, P.O. PATUAKHALI-8600, P.S. SADAR, PATUAKHALI. 19881211393624810 01940266007 M000165 M700229 11027/16 14-DEC-16 14-DEC-18 PATUAKHALI
402 MR. MD. NICE BISWAS S/O. MD. ROICE BISWAS, VILL: KOIBHANGA, P.O. MATI PARA, P.S. RAJBARI SADAR, RAJBARI. BIRTH CERTIFICATE 01982759027 M000037 M700014 11028/16 20-DEC-16 20-DEC-18 RAJBARI
403 NUR MOHAMMED S/O-MD. SAMSUL HAQUE, VILL-DOYAPUR, P.O-BAZAR CHOWARA, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 1923302290220 01861180428 N03002119 N03502343 11029/16 20-DEC-16 20-DEC-18 COMILLA
404 MR. MD. JAHIR UDDIN 5113383511723 01731257109 040933 11812 11030/16 20-DEC-18 20-DEC-20
405 MST. RASEDA PARVIN VILL: ROTANPUR, P.O: MANDARI BAZAR . P.S: SADAR., DIST: LAKSHMIPUR. 5114370738993 01914051825 030134 10512 11031/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKSHMIPUR
406 SHAMIMA AKTER W/O: KHAEZ AHAMMED, VILL: USHIAR KANDI POST: BIRAHIM PUR, P.S+DIST: LAKSHMIPUR 5114314167752 01829939512 038502 19892 11032/16 20-DEC-16 20-DEC-18 LAKSHMIPUR
407 MR. NOPUR CHANDRA BHOWMIC S/O: MR. ANUKUL CHANDRA BHOWMIC, JOYNOGAR, SHIBPUR, NORSINGDI. 19906817663035199 01846177987 017650 N01513423 11034/16 20-DEC-16 20-DEC-18 NORSINGDI
408 SUMI AKTER S/O,MD.KHALIL MIAH, VILL:BALSHA,PO:CHAR MUGHRIA,, PS:+DIST:MADARIPUR. 19982613894104096 01871044438 N03004121 11035/16 20-DEC-16 20-DEC-18 PS:+DIST:MADARIPUR
409 MD. SELIM MIR S/O: LATE. ABDUL HALIM MIR, VILL: MODNA, POST: HARI PUR,, P.S+DIST: CHANDPUR. 19722619551000003 01733559347 M000182 M700140 11036/16 20-DEC-16 20-DEC-18 CHANDPUR
410 MST. AMENA BEGUM MUKTA 0, VILL-BIRAHIMPUR PUR, P.O. PODDAR BAZAR-3706, P/S. LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5114314166828 242.151.011 040630 11258 11037/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKSHMIPUR
411 MR. MD. MASUD AL-HOSSAIN CHOWDHURY S/O. MD. ABUL KALAM CHOWDHURY, VILL: ROKAN PUR, P.O. PODDAR BAZAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114314166705 01711048184 039665 N01518629 11038/16 20-DEC-16 20-DEC-18 LAKSHMIPUR
412 MD NURUL KARIM CHOWDHURY S/O- LATE HOSEN MASTER, VILL & PO- CHAR SITA, PS- RAMGATI, LAXMI PUR. 5117339554440 01790443207 N01014801 N01518258 11039/16 20-DEC-16 20-DEC-18 PUR
413 MR. MD. ABUL KASHEM VILL. MADHAR CHAR, P.O. MUNSIR HAT, P.S. KAMAL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113381249203 01822812617 040731 11815 11040/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKSHMIPUR
414 MST. SHEWLY AKTER W/O. ABUL KASHEM, VILL. MADHRCHAR MATIN, P.O. MUNSIR HAT,, P.S. KAMAL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113381182556 01836170830 042204 11815 11041/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKSHMIPUR
415 MURSHIDA BEGUM VILL: POBCHAR, P.O: CHARSIJ, P.S; RAMGOTI, LAKHLIMPUR 5117339554487 01846904695 N01014518 N01522253 11042/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKHLIMPUR
416 MD SUMON 19975173311023574 01764592187 N01015163 N01520621 11043/16 20-NOV-18 20-NOV-20
417 MR. MD. TAJUL HAQUE S/O. LATE TORAB ALI, VILL. MADHCHAR MATIN, P.O. MUNSIR HAT, P.S. KAMAL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113381186560 01860191312 040682 11815 11044/16 20-DEC-18 20-DEC-20 LAKSHMIPUR
418 MR. ASHOK MOJUMDER VILL: CHAR ZANGALIA, P.O. KORUNA NAGAR, P.S. KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113383518992 01725504882 042215 11045/16 20-DEC-16 20-DEC-18 LAKSHMIPUR
419 NAZMUN NAHAR 5114355796509 01730670622 039948 11445 11046/16 20-DEC-18 20-DEC-20
420 MST. ROKSANA AKTER VILL: BAGMARA,, P.O. SOTHNA, P.S. DEVIDAR, COMILLA. 1914023252733 01751517656 032385 4770 11048/16 27-DEC-18 27-DEC-20 COMILLA
421 MR. GIASH UDDIN VILL. NOBIABAD, P.O. CHANDINA, P.S. DEBIDDAR. COMILLA. 1982273289273243 01828147365 032406 16471 11049/16 28-DEC-18 28-DEC-20 COMILLA
422 MR. MOHAMMAD ALAMGIR KHAN VILL. TAMTA,, P.O. ELIOTGONG,, P.S. DAWDKANDI, COMILLA. 1913634933032 01817124212 032462 4770 11050/16 28-DEC-18 28-DEC-20 COMILLA
423 MRS. PARVIN VILL. BHAGMARA,, P.O. CHOTNA,, P.S. DEBIDDAR, COMILLA, 1914023252735 01812671908 032001 4770 11051/16 28-DEC-18 28-DEC-20 COMILLA,
424 SHAMSUN NAHAR VILL: HOSENER NOTUN BARY SOUTH TUMCHAR, P.O. Z . M HAT,, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR. 5114385957254 01957347646 061582 29555 11052/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
425 MRS. MORIAM BEGUM VILL: CHAR RUHITA, P.O. RASUL GONJ, P.S.+DIST. LAKSHMIPUR. 5114330298423 01822369585 040343 29555 11054/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
426 MD SHAPON MIAH VILL-TUMCHAR,, PO- J M HAT, PS- SADOR, LAKHMIPUR 1915071615 01550018499 041418 29432 11055/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKHMIPUR
427 MR. MD. SAIF UDDIN VILL. EAST LAKSHMIPUR ,, P.O. DALAL BAZAR, P.S. SADAR., DIST. LAKSHMIPUR. 1453836460 01733511345 040037 29421 11056/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
428 DOLA RANI SARKAR VILL. SHOLLA,, P.O: SHOLLA,, PS- NAWABGONJ, DIST. DHAKA. 2616294389040 01622237481 N01012189 N01513423 11058/16 28-DEC-20 28-DEC-22 DHAKA
429 MR. SOMAN BISWASH VILL.+P.O. GANDA,, P.S. MURAD NAGAR, DIST. COMILLA. 19681918172027755 01784403139 032474 4770 11059/16 28-DEC-18 28-DEC-20 COMILLA
430 FIROZA AKTER VILL- NOAKHOLA, PO- YESIN HAZIR HAT, PS- CHATKHIL,, DIST. NOAKHALI. 2007751085000908 01822370450 N01012317 N01515270 11060/16 28-DEC-18 28-DEC-20 NOAKHALI
431 MST. FATEMA BEGUM VILL: EAST CHAR UVOTI,, P.O.+P.S. TOABGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114387007639 01754848899 039185 N01520242 11061/16 28-DEC-16 28-DEC-18 LAKSHMIPUR
432 MD.AMRAN HOSEN VILL- LAHAR KANDI, SOUDAGOR BARI, PO & PS- SADOR, LAXMI PUR. 19945124310000037 01835680427 N01014673 N01518602 11062/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PUR
433 MR. SHAJAN MIAH VILL. WEST. TUMCHAR, P.O. Z . M . HAT, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 5114385957523 01731830317 040527 29330 11064/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
434 MD.SHOPON VILL- TUMCHAR, PO - TUMCHAR, P.S. SADOR, DIST. LAKSHIPUR. B-19975114389101741 01836270240 N01012961 N01516070 11065/16 28-DEC-16 28-DEC-18 LAKSHIPUR
435 MR. MD. JOHIRUL ISLAM VILL. WEST. LARSHMIPUR, P.O. DALLAL BAZAR, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR 19855114335000078 01797233579 061543 29421 11068/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
436 MR. MD. MARSHEDUR RAHMAN VILL. SHAMCHAR,, P.O. J. M. HAT, P.S + DIST. LAKSHMIPUR. 19945114385047283 01731472941 061648 29555 11071/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
437 MD ALOMGIR HOSSAIN VILL. KALIDASHER BAG, P.O. KALIDASHER BAG, P.S. DATTA PARA, DIST. LAXMI PUR. 199072240004232 01716889590 N01012329 2270065 11077/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PUR
438 SUMAIYA SULTANA SELI VILL + PO- MIRPUR, PS- SADOR, DIST. LAXMI PUR. 19891201812252304 01953570072 N01012527 N01515277 11078/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PUR
439 ABUL BASAR VILL- UTTAR CHAR MARTIN, PO- MUNSHIGONG, P.S..KAMOLNAGAR,, DIST. LAXMIPUR. 19905117379000024 N01012183 N01515147 11081/16 28-DEC-16 28-DEC-18 LAXMIPUR
440 KHOHINUR. BEGUM VILL. NORTH SUMCHAR ,, P.O. J. M.HAT, P/S + DIST. LAKSHMIPUR. 19925124305003130 01929969179 061483 29555 11083/16 28-DEC-18 28-DEC-20 LAKSHMIPUR
441 DEV KUMAR SAHA S/O- SUKUMAL CHANDRA SAHA, VILL- NADOWR PO- PATHNITALA, PS- PATHNITALA, NAOGAON. B19986417560102015 01766524617 N01010597 N01513830 11085/16 28-DEC-16 28-DEC-18 NAOGAON
442 MST. AYESHA KHATUN W/O- MIZANUR RAHMAN, VILL- ARJUNPUR, PO- RAJAPURHAT, PS- BARAI GRAM, DIST- NATORE. 6911535206282 01820567012 N01010583 N01513711 11088/16 28-DEC-16 28-DEC-18 NATORE
443 MD. SHOHEB KAMAL S/O- LATE SHAHIDULLAH, VILL- VADURA SARKAR PARA, PO- VADURA, SADAR,, DIST- PABNA. 19727611931633095 01752162874 N01010595 N01513803 11090/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
444 MST. MOMOTAJ PARVIN D.O. MD. ASHRAF ALI, VILL. SHAKPALA, P.O. DEMRA 6650, P.S. FORIDPUR, DIST. PABNA 7613342761536 01763194687 N01010559 N01513745 11091/16 28-DEC-18 28-DEC-20 PABNA
445 MD. AZMAT ALI PRAMANIK S/O- LATE AKBAR ALI, VILL- VANGURA MOSZIT PARA, PO- VANGURA, PS- VANGURA, DIST- PABNA. 7621903621040 01776626331 N01010603 N01513803 11092/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
446 MR. MD. SUMON HOSSAIN S/O. MD. SAIDUL ISLAM, VILL: KOWDANGA, P.O. VANGURA, P.S. PABNA, PABNA. 01738457543 N01010556 11095/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
447 MD. ABDUL HAKIM KHAN S/O. MD. ISAHOQUE ALI KHAN, VILL- PAR FARID PUR, 6 NO WORD, PS- FARID, PABNA. 7623306703250 01734142921 N01010572 11096/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
448 MD ROKONUZZAMAN VILL+PO- BRIDDAH MORIS, PS- VANGURA, DIST- PABNA. 7611963647806 01784771120 N01010573 11097/16 28-DEC-18 28-DEC-20 PABNA
449 MD FARUK AHMED S/O- AKTER HOSSAIN, VILL- VANGURA BAZAR PO- VANGURA, PS- VANGURA, PABNA. 7621905025848 01713767546 N01010577 N01513731 11098/16 28-DEC-18 28-DEC-20 PABNA
450 DEL MAHMUD HOSSAIN S/O. LATE HYRT ALI SARKAR, VILL. CHAR PARA,, PO. GUNAI GASA, P.S. CHAT MOHR, PABNA, 7612243976831 01722322838 N01010588 11099/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA,
451 RUMANA PARVIN D/O- SHAFIKUR RAHMAN, VILL- CHAT MOHOR, AFATPARA, BUS STAND, CHATMOHOR, PABNA. 7612260889010 01753562757 N01010596 11101/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
452 MD. ABDUL ZABBAR S/O- LATE KHIDIR KHAN, VILL- SINGARI KALKATI, PO- VANGURA PS- VANGURA, DIST- PABNA. 7611931637969 01739147532 N01010604 N01513876 11102/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
453 ROWSHAN ARA BEGUM W/O. MD. MOFAJJL HOSSAIN, VILL. CHUBARURA, P.O. BHANGURA, P.S. BHANGURA, PABNA 7621909628297 01738820556 N01010557 N01513803 11104/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
454 MD JAHIDUL ISLAM S/O- MD ABDUL MOJID, VILL- BOBANI PUR, PO- VANGURA, PS- VANGURA, PABNA. 7611931631039 N01010522 11105/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
455 MD. ZAN MAHMUD S/O: LATE. MOYLAL SARDER, VILL+POST: DIGHULIA,, P.S: FARIDPUR, PABNA. 7613384774553 01773010544 N01010547 N01513745 11106/16 28-DEC-18 28-DEC-20 PABNA
456 MD. GOLAM MOSTOFA S/O- MD. AHSAN UDDIN SHAH, VILL- BRILAHIRI BARI, PO- FORIDPUR, PS- PABNA, DIST- PABNA. 7613331740921 N01010593 11107/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
457 MR. MD. ABUL FARAH SIDDIQUE S/O. MD. ABUL KASHEM KHAN, VILL: KUMRABHANGA, P.O. + P.S. BHANGURA, PABNA. 7621905624111 01761689997 N01010525 N01513721 11108/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PABNA
458 SADID AHMED S/O. MD. SIRAJUL ISLAM, VILL. BISHBANATH PUR, P.O. BINODPUR, P.S. SHIBGONJ, DIST. CHAPAI NOBABGONJ 7018810866864 01980815691 N01010554 11110/16 28-DEC-16 28-DEC-18 NOBABGONJ
459 MD. RUBEL UDDIN S/O. MD. MONIRUL ISLAM, VILL+P.O. BINOD PUR, P.S. SHIBGONJ, PAPAINOBABGONJ 7018810869574 01980815689 N01010552 11111/16 28-DEC-16 28-DEC-18 PAPAINOBABGONJ
460 MD. SHAKIL UR RAHMAN S/O- MD. ABUL KALAM AZAD, VILL-LAGAD PARA, PO+PS- SHIBGONJ, DIST-CHAPAINOBAB GONJ. 7028805218016 01774256209 N01010618 11113/16 28-DEC-16 28-DEC-18 GONJ
461 MD. AKBAR ALI S/O- LATE YOUNUS ALI BISWAS, VILL- TELKUPI MOLLA TOLA, PO- MOLLA TOLA, PS- SHIBGONJ, DIST- CHAPAINOBABGONJ. 7018877720960 01984232510 N01010582 N01513849 11114/16 28-DEC-16 28-DEC-18 CHAPAINOBABGONJ
462 MD. MAHBUBUL ALAM S/O- LATE YOUNUS ALI, VILL- KALUPUR, PO- SHIBGONJ, PS- SHIBGONJ, CHAPAI NOBAB GONJ. 7018829785601 01980815685 N01010581 11115/16 28-DEC-16 28-DEC-18 GONJ
463 MD. ARIQUL ISLAM S/O- NURUL ISLAM, VILL-SATKANIA, PO- MANAKASA, PS- SHIBGONJ,, DIST- CHAPAINABAB GONJ. 7018853981278 01722419302 N01010617 N01513613 11116/16 28-DEC-16 28-DEC-18 GONJ
464 MST SARABAN TOHURA W/O- OLIUL ISLAM, VILL- ARAZICHOWKA DADAN CHOK, PO- ADINA COLLEGE PS- SIBGONG, CHAPAI NABABGONJ 7018853982262 01980815686 N01010568 11117/16 28-DEC-16 28-DEC-18 NABABGONJ
465 MITHILA KHATUN D/O: MAMUN, VILL: 430, RAMCHONDOPUR,, P.O. GHORAMARA, P.S. BOALIA,, DIST:RAJSHAHI. B 19978192224015906 01722927872 N01010591 N01513821 11119/16 28-DEC-16 28-DEC-18 DIST:RAJSHAHI
466 MST. HABIBA YASMIN W/O- NAHIDUL ISLAM SAGOR, VILL+PO- YOUSUFPUR,, PS- CHARGHAT, DIST- RAJSHAHI. 19938112547000319 01773052154 N01010584 N01513821 11120/16 28-DEC-18 28-DEC-20 RAJSHAHI
467 MST: LAILY BEGUM W/O: MD: GOLAM MOSTFA, VILL: BHABANUPUR, P.O: VITORBONDR, P.S: NAGERSRU, KURIGRAM 4916125206004 01723747724 N01010532 N01513777 11123/16 28-DEC-16 28-DEC-18 KURIGRAM
468 MST. JOSNA SONAR D/O. LATE HAIDER ALI, VILL. GUYATI PARA,, P.S. KURIGRAM,, P.S+DIST. KURIGRAM. 19684925202105423 01740161420 N01010589 N01513826 11124/16 28-DEC-16 28-DEC-18 KURIGRAM
469 MST. FARJANA TALUKDAR BOBI D/O- LATE HASIM UDDIN, VILL- SHOBUJ PARA, PO- KURIGRAM, PS- KURIGRAM, KURIGRAM. 4925205122481 01740149872 N01010586 N01513767 11125/16 28-DEC-16 28-DEC-18 KURIGRAM
470 MD: AFZAL HOSSAIN VILL+P.O: ANDHARI PHAR, P.S: BHURUNGAMARI, KURIGRAM 4910613432506 01747014131 N01010533 11126/16 28-DEC-16 28-DEC-18 KURIGRAM
471 MRS. REZINA ISLAM HOUSE#36, ROAD# 06, BLOCK# C, BONASREE, RAMPURA, DHAKA-1219. 19792693622000041 01790108407 N01010105 N01519198 11127/16 29-DEC-16 29-DEC-18 DHAKA-1219
472 MR. AKTER ALI SHEIKH S/O. MD. ABU BAKKAR ALI SHEIKH, VILL: BERADHANGA BINODPUR,, P.O. + P.S. RAJBARI, RAJBARI. 8227604112534 01622373688 M000003 M700014 11128/16 29-DEC-16 29-DEC-18 RAJBARI
473 MST. ROKSANA AKTER D/O - SAHLA AHAMMAD, VILL - SOUTH MADHANPUR, PO- HUSSAMIA,PS- LANGALKOT, COMILLA. B-19891918734038878 01781382689 019128 14969 11129/16 29-DEC-18 29-DEC-20 COMILLA
474 MR. RUHUL AMIN S/O. ABDUL MANNAN, VILL. MONGHATA, P.O. KHORPAI, P.S. BURICHAN, COMILLA 1911869610960 01731364580 032005 16227 11130/16 29-DEC-18 29-DEC-20 COMILLA
475 MR. MD. ZAHIRUL ISLAM S/O.MR. MD. ABDUL HAKIM, VILL. BRAMON KHARA, P.O.CHOTNA, P.S. DEBIDAR, COMILLA 1914023250377 01832139887 032480 16227 11131/16 29-DEC-18 29-DEC-20 COMILLA
476 MONI BEGUM CHANDPUR 1312218216541 01843678010 0674002 P001798 11133/16 29-DEC-16 29-DEC-18 CHANDPUR
477 MONOARA BEGUM CHANDPUR 1312227296350 01753678389 00018030 P000023 11134/16 29-DEC-16 29-DEC-18 CHANDPUR
478 SITA RANI SARKER D/O- LATE RAKHAL CHANDRA SARKER, VILL- KARIYA , PO- DOLLIY NABAB PUR, PS- CHANDINA, COMILLA. 1912755851933 01731651512 N01012698 N01515431 11136/16 29-DEC-18 29-DEC-20 COMILLA
479 MOINUL ISLAM VILL- DOULAT PUR, PO- DOSGHARIA BAZAR, PS- CHAT KHIL,, DIST. NOAKHALI. 7511066668253 01712408538 N01014708 N01518623 11137/17 15-JAN-19 15-JAN-21 NOAKHALI
480 MST. SHIRIN AKTER VILL: BHOGRA,, P.O. GAZIPUR-1704, P.S. GAZIPUR SADAR,, DIST. GAZIPUR. B-19881314930025842 01986171864 N03001142 229240 11138/17 15-JAN-17 15-JAN-19 GAZIPUR
481 MST. RUMI AKTER VILL: JUGBONDU, P.O. JUGBONDU, P.S. KOMOL NAGAR, DIST: LAKSHMIPUR 5113395461482 01682311327 042225 N01520820 11139/17 15-JAN-19 15-JAN-21 LAKSHMIPUR
482 MR. PRODIP CHANDRA DASH VILL: PAHARPUR,, P.O. PANDI, P.S. MURAD NAGAR,, DIST. COMILLA. 1918167673860 01835206518 032031 N01515239 11140/17 15-JAN-19 15-JAN-21 COMILLA
483 MD: YOUNUS MD: IDRIS MIAH, VILL: EAST CHAR SEETA, P.O: CHAR SEETA., P.S: RAMGATI, LAKSHMIPUR. 5117339557156 01715515877 N01014185 11595 11141/17 15-JAN-19 15-JAN-21 LAKSHMIPUR
484 KANTA CHOWDHURY VILL- ROKAN PUR,, PO- PODDAR BAZAR, PS- SADAR. LAKSHMIPUR., DIST. LAKSHMIPUR. B-19975114314032561 01865979930 N01014828 11611 11143/17 15-JAN-19 15-JAN-21 LAKSHMIPUR
485 MR. KAZI MD: MOHSIN S/O: KAZI JAHANGIR ALAM, VILL: KHIZIBARI, P.O: SUDHARAM, P.S: CHATKHIL, NOAKHALI 19867511076665471 01953569984 N01012112 29259 11146/17 15-JAN-17 15-JAN-19 NOAKHALI
486 MST. JAHURA AKTER (POLY) VILL-SHIATA,, PO-CHAKULI, PS-MANDA,, DIST-NAGAON 19916414747000071 01777831445 N01009420 N01512415 11147/17 15-JAN-19 15-JAN-21 DIST-NAGAON
487 MR. MD. SAYDUL ISLAM VILL- BARAHMMAN TIKKYA, PO- BARAHMMAN TIKKYA, PS- KERANIGONG, DIST. DHAKA. 19962613834103104 198.103.140 N01009348 N01510578 11148/17 04-JAN-19 04-JAN-21 DHAKA
488 UOMMAY ASHMA D/O. MD. MAJAHARUL ISLAM, VILL.SHILNDIA,P.O. BABUR HAT., P.S + DIST. CHANDPUR. 1312267252892 242.151.014 N06002016 11978 11149/17 04-JAN-19 04-JAN-21 CHANDPUR
489 MR. JAHANGIR ALAM VILL+PO. KORPAI, PS- BURICHONG, DIST. COMILLA. 1911869610059 01837267723 032007 N01513132 11150/17 04-JAN-17 04-JAN-19 COMILLA
490 KANIJ FATEMA VILL: MIAH PUR, 82/3 UTTAR RAZASHAN, RAZASHAN, SAVAR, DHAKA. 19942627208000121 01679146672 M000051 M700039 11151/17 24-JAN-19 24-JAN-21 DHAKA
491 MD: MAMUN HOSSAIN VILL- BORO KAHARE,, POST- RAMGOTI HAT,, P.S- RAMGOTI,, DIST. LAXMIPUR. 19935117313000006 01795077307 N01015253 N01520854 11153/17 24-JAN-17 24-JAN-19 LAXMIPUR
492 MR. KAMAL UDDIN VILL. ALADAD PUR, PO - ALADAD PUR, PS- SADOR, LAXMI PUR. B-19883090365157767 01953569952 N01012515 N01515344 11154/17 24-JAN-17 24-JAN-19 PUR
493 MR. MD: AHID HAWLADAR VILL: WEST HORISBA,, P.O: PURAN BARIR, P.S . CHANDPUR, DIST. CHANDPUR 2623456328392 01851223895 N01014129 10427 11155/17 08-FEB-19 08-FEB-21 CHANDPUR
494 MR. PROSANTA KUMAR VILL. PAIK PARA., P.O.BERILA BARY, P.S. LALPUR. NATOR 19916914447000335 01704458452 N01010415 N01513711 11157/17 08-FEB-17 08-FEB-19 NATOR
495 MRS. MINA MOHANTA VILL: FAZIL PUR,, P.O. MOHADEV PUR, P.S. MOHADEBPUR, NAWGAON. 6415066760402 01762678075 N01010509 N01514057 11158/17 08-FEB-17 08-FEB-19 NAWGAON
496 MD. ISMAIL HOSSAIN VILL-ICHLADIGOR,, P.O-BHUIYAN GATI, P.S-RAYGONJ,, DIST. SIRAJGONJ 8816157667002 01728704872 N03002997 N03503950 11161/17 08-FEB-19 08-FEB-21 SIRAJGONJ
497 MST. NURYEA ASMA 493 ARAMBAG,, P.O-BOT TOLA HAT, P.S-SADAR,, DIST. CHAPAINOBABGONJ 7026614189396 01720595224 N03004560 N03505209 11162/17 08-FEB-17 08-FEB-19 CHAPAINOBABGONJ
498 MD. SHAHADAT HOSSAIN VILL-UTTAR DHOWAPARA,, P.O-BOGRA, P.S-SADAR,, DIST. BOGRA 19901014040014116 01855999452 N03004376 N01510489 11163/17 08-FEB-17 08-FEB-19 BOGRA
499 MRS: GOLAPI BEGUM 5414063549841 01952873470 N01014808 N01518345 11165/17 07-MAR-17 07-MAR-19
500 MD. ZAKIR HOSSAIN MEA VILL- GAJARIA, PO- GAJARIA, PS- GAJARIA, DIST- MUNSHIGONJ. 19675912442117846 107.101.761 N08000030 11167/17 06-MAR-19 06-MAR-21 MUNSHIGONJ
501 GOLAM MAWLA ROAD NO -2, HOUSE NO -25,, BLOCK NO-B, BANASREE,, RAMPURA, DHAKA -1219 . NOT , NID . N01017904 10392 11168/17 07-MAR-17 07-MAR-19
502 HOSNEARA AKHTER VILL- SAYADHAN GORA MADDHO PARA, PO- SIRAJGONJ SADAR, SIRAJGONJ. 19688827804000001 N08000031 11169/17 07-MAR-19 07-MAR-21 SIRAJGONJ
503 MD. JALAL HOSSEN. VILL: BHUTLIA, PO: KATKHIR,, P/S; NOAGOAN., NOAGOAN. 6416065453712 01864541912 N01010508 N01512415 11170/17 07-MAR-17 07-MAR-19 NOAGOAN
504 MD. ASIF HAYAT KHAN VILL- HOUSE NO-50, 4TH FLOOR AL MADINA LANE, SHER-E BANGLA ROAD RAYER BAZAR DHANMONDI DHAKA., BHUIYAN PALACE (GROUND FLOOR), TALLABAGH, JIGATOLA, DHAKA. 2691648052151 110-151-505 N08000032 11172/17 14-MAR-19 14-MAR-21 DHAKA
505 MR TAPON BISWAS S/O- LATE SATISH BISWAS, ADM39/8 BATALI ROAD, RAILWAY OFFICERS CALONI, SADOR, CHITTAGONG. 1594122425616 N00040 N050136 1484/95 06-APR-13 06-APR-15 CHITTAGONG
506 SABRINA AHMED EMA 02454001 P004656 2120/14 02-JUL-14 02-JUL-16
507 MR. HAFIZ UDDIN AHMMAD SHARIF VILL- SOUTH SREE PUR, PO- GUNABATI, PS- 14, GRAM, KUMILLA. 19691913142501863 01856224141 028670 14763 2648 18-MAY-08 18-MAY-10 KUMILLA
508 MR. ANISUR RAHMAN 028693 14674 2668 30-JUN-08 30-JUN-10
509 MST. DELU BEGUM 1518638339094 01816779725 023764 12305 2685 13-MAR-08 13-MAR-10
510 SADONA RANI DEVI D/O. KUMAR NATH, VILL. LALA NAGAR, P.O. SOT DAROGA HAT,, P.S. SITAKUND , CHITTAGONG 1518628124614 01822848532 023836 12418 2705/09/08 30-JUN-08 30-JUN-10 CHITTAGONG
511 MST. KULSUM AKTER 01717421000 023856 12425 2717 27-JUL-08 27-JUL-10
512 SIMA DASH W/O. SADON DASH, MASTAR PARA, MANIKSARI, KHAGRASARI. 4616763531487 01820706219 023860 N01513323 2721/09/08 05-AUG-08 05-AUG-10 KHAGRASARI
513 MR. BIPUL BHATTACHARJEE S/O. KANTI LAL BHATTACHARJEE, VILL: MOTPARA, P.O. OLIR HAT, P.S. PATUA, CTG. 01711736919 023906 12106 2727 23-DEC-08 23-DEC-10 CTG
514 AYESHA SIDDIKA W/O: LATE MOHAMMAD HOSSAIN, VILL: KULIARA,, POST: PATODDA BAZAR,, COMILLA. 1913115466608 01875825694 N01030011 15047 2836/16 09-AUG-16 09-AUG-18 COMILLA
515 MR. MD. AMIRUL ISLAM 3213089889068 01952460799 045289 17445 2969/09/08 14-AUG-08 14-AUG-10
516 MST. KOLPONA AKTER 01784811997 N01001532 N01513063 3006/09/08 06-JUL-08 06-JUL-10
517 MST. NARGIS AKTER RANU VILL: MOHAMMADPUR,, P.O. CHANDRAGONJ,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7510712523865 01813192218 029804 11425 304/05 30-MAY-05 30-MAY-07 NOAKHALI
518 MR. MD. MAIN UDDIN 1991511439003390 01823030442 040073 10796 3237/08 04-SEP-08 04-SEP-10
519 MR. MD. ABUL MUNSUR VILL+P.O. RANGAMATI,, P.S. FOTIKSORY,, DIST: CHITTAGONG. 1513376365316 01819648959 023954 12443 3396/09 16-MAR-09 16-MAR-11 CHITTAGONG
520 MD. BELAL HOSSAIN S/O. NURZAMAN, VILL. RATAN PUR, P.O. MANDARI BAZAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR 5114370895640 01711783520 N01017683 10995 3455/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
521 FAKHRUL ALAM MAYA 0, VILL. CHAR BOSHIKI,, P.O. THANAR HAT,, P.S. CHAR JOBBAR, NOAKHALI. B-19897512110018444 01875150373 N01018462 N01515476 3458/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
522 RIAZUL ISLAM S/O: SHAMSUL ALAM, VILL+P.O: KAMAR HADT, P.S: RAMGONJ, LAKSHMIPUR 19985116523004560 01849121720 N01013387 N01515779 3459/18 16-JAN-20 16-JAN-22 LAKSHMIPUR
523 SHAHINUR AKTER VILL+P.O. GOPINATHPUR, P.S. SADAR., DIST. LAKSHMIPUR . 5114390782167 01742509675 N01017868 N01519541 3460/18 16-JAN-18 16-JAN-20
524 MR. JAKIR HOSSAIN VILL: DOHOR PARA,, P.O.CHANDRAGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19705114320035261 01859856546 011858 10908 3461/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
525 ZOHORA AKTER VILL: BANCHA NAGAR,, POST: LAXMIPUR,, P.S+DIST: LAXMIPUR. 5124305850117 01743898191 039131 29121 3462/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAXMIPUR
526 RUMA AKTER D/O. ABUL KASHEM, VILL- MAGUA, PO- ZIRUA, PS- SENBAG, NOAKHALI. B-20077518057022644 01743810543 N01018127 N01515369 3463/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
527 MD. JASIM UDDIN 0, VILL-WEST MAIZ PARA, P.O-EIDGAON, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 2212435311904 01845069456 N03003676 N03505261 3465/18 16-JAN-18 16-JAN-20 BAZAR
528 MOHAMMEDUR RAHMAN 2216670684831 01819833610 N03003933 N03505348 3466/18 16-JAN-18 16-JAN-20
529 SAJEDA BEGUM 2212447412322 01830415660 N03003820 N03505177 3467/18 16-JAN-18 16-JAN-20
530 SELINA AKTER 19942215678027647 01938168692 N01010236 N01513481 3468/18 16-JAN-18 16-JAN-20
531 SOMIYA SEMO 19982232435010175 N03004314 N03505623 3469/18 16-JAN-18 16-JAN-20
532 MOFIZUR RAHMAN 19972212435015207 N03004458 N03505623 3471/18 16-JAN-18 16-JAN-20
533 SAIFUL ISLAM 2212442329650 01867387762 N03003768 N03505217 3472/18 16-JAN-18 16-JAN-20
534 MORSED KAMAL VILL:SOUTH MAIZE PARA,PO:EIDGAOAN, PS+DIST:COXS BAZAR. 19932232435010264 01864692591 N03003325 N03505150 3475/18 16-JAN-18 16-JAN-20 BAZAR
535 MABIYA KATUN 2212435437075 01863268171 N03003651 N03506977 3477/18 16-JAN-18 16-JAN-20
536 MR. TAWHIDUL ISLAM TAWID 1999216638000447 01837190410 A005122 B005350 3478/18 16-JAN-18 16-JAN-20
537 MD HARUN OR RASHID RANGPUR 19918514979000161 01990699990 02619005 P005582 3481/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
538 MD. SEKENDAR BADSHA RANGPUR 8512731827917 01724990941 00504063 P001388 3484/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
539 MD. MEHEDI HASAN MITHAPUKUR,, RANGPUR 6454489417 01994418621 02648001 P000398 3485/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
540 MD. ASRAFUL ALAM MITHAPUKUR, RANGPUR 8515867688349 01762707117 02648002 P000398 3486/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
541 MST. SHORIFA KHATUN RANGPUR 8514963522810 01632359201 02572001 P005349 3487/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
542 MST. JAHANARA BEGUM RANGPUR 8514917479865 01834710516 02709001 P005314 3488/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
543 MST. MONMON AKTER RANGPUR 01872552076 02652001 P005111 3489/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
544 MST SOFURA AKTAR RANGPUR 8517385973204 01957877179 02650001 P005462 3490/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
545 MR. BIKASH ADHIKARI S/O. NARAYAN CHANDRA ADHIKARI, VILL: WEST DALLAH, P.O. LAKSHMI TOLA, P.S. CHIRIR BONDAR, DINAJPUR. 19922713039000109 01738731914 N01016494 N01509252 3491/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
546 MD. ANARUL ISLAM DINAJPUR 9419436012585 01723086207 1346019 P003084 3492/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
547 MST. SHALINA DINAJPUR 2693717452335 01916531173 1347003 P005385 3495/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
548 MD. BASHIR AHMED DINAJPUR 19952711269000067 01796793961 02102003 P004117 3496/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
549 JOYANTY RANI ROY DINAJPUR 2711277744546 01717690857 02724001 P005383 3498/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
550 MST. MITA MAHMUD DINAJPUR 2722108817156 01721698789 01500001 P005306 3499/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
551 FORHAD HOSSAIN RANGPUR 19978517675000227 01995994671 02603009 P001682 3501/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
552 MST. SHAHIDA KHATUN RANGPUR 19918517675000038 01717731412 02603007 P001682 3502/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
553 MST. ASMA BEGUM RANGPUR 8517622444370 01929184167 02651002 P005099 3503/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
554 MST. SULTANA AKTER RANGPUR 19948517647101643 01701949002 02721001 P005373 3504/18 16-JAN-18 16-JAN-20 RANGPUR
555 MD. AFIRUL ISLAM DINAJPUR 2711243696860 01733019968 02710001 P005319 3505/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
556 MD. ABDUR RAZZAK DINAJPUR 2726404137016 01852263516 02727001 P005399 3506/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DINAJPUR
557 RASHEDUR RAHMAN BOGRA,, DHAKA 1018838836473 01311280882 00032005 P005281 3507/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
558 MST. RUBIA BIBI DHAKA 1012069410939 01767146759 02679002 P005203 3508/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
559 MST. SUMI BEGUM DHAKA 19943212487101960 01865530121 02674001 P005195 3509/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
560 RATON CHANDRO MOHANTO BOGRA, DHAKA 5056938177 01722979584 00063001 P000523 3510/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
561 MST. RIKTA KHATUN BOGRA, DHAKA 1014047568840 01710330881 02647001 P002699 3511/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
562 MST. NASIMA KHATUN DHAKA 1019415652005 01917017707 02685001 P005234 3512/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
563 MST. ROKSANA PERVIN (AYSHA) DHAKA 1022009076343 01768797973 02699001 P005281 3513/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
564 NURAIYA FARIHA DHAKA 19951022007000307 01739467106 02694001 P005258 3515/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
565 MD. RUP MIAH SYLHET 90133637263192 01705656603 0526001 P000613 3516/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
566 SURMA BEGUM SYLHET 6347906002371 01706028707 00944015 3517/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
567 MD. KHAYRUL ISLAM SYLHET 9014719094602 01724798129 1524006 P001901 3518/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
568 MD. MOHID MIAH SUNAMGONJ,, SYLHET 9014776118127 01939675521 00860004 P005794 3519/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
569 RUJINA BEGUM SYLHET 9014738052214 01722381057 1524008 P001901 3520/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
570 ISMAIL ALI SYLHET 303 01846241212 1524001 P001901 3522/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
571 GOURANGA SYLHET 9014757160304 01703962212 01628002 P005794 3523/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
572 ARIFA BEGUM SYLHET 302 01913587164 0300020 P001901 3524/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
573 ISRAK ALI SYLHET 9112031561686 01716378820 1524009 P001901 3525/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
574 ALI AHMMAD HIRA SYLHET 9113136284953 01715417088 02636003 P001685 3526/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
575 MD. JILU MIAH SYLHET 19879116242108485 01723484239 1626002 P001920 3527/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
576 MD. MANSUR ALAM SYLHET 19899116242108484 01747826136 1626001 P001920 3528/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
577 MAMTA AKTER SYLHET 2010919485019990 01924626360 02635004 P005400 3529/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
578 MOMOTA BEGUM SYLHET 9113820863434 01730264921 02638005 P005400 3530/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
579 FAHIMA BEGUM SYLHET 01980615117 02635001 P005400 3531/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
580 RAHELA BEGUM SYLHET 19655811415102802 01751231895 02635005 P005400 3532/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
581 PAYEL AHMAD SYLHET 9018927265817 01868116549 00092021 P004697 3533/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
582 MD. SHAMIM UDDIN SYLHET 9028903217666 00092025 P004697 3534/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
583 RUNA BEGUM MINI SYLHET 19909028903000039 01995972572 00092028 P004697 3535/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
584 SHAHNAJ AKTER SYLHET 5815619982618 01755411292 02200002 P003968 3536/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
585 KAMRUL HAQUE SYLHET 5815685940106 01828315193 00949002 P000814 3537/18 16-JAN-18 16-JAN-20 SYLHET
586 SAIDUR RAHMAN VILL &PO- VADUR, PS- RAMGONG, LAXMIPUR. 19775116513000012 01733789351 N01014457 N01518158 3538/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAXMIPUR
587 MR: NURUL AMIN 5114315995832 01833429355 N01014707 N01518618 3539/18 16-JAN-18 16-JAN-20
588 MST: ALPANA AKTER 7611931632846 01715121884 N01010442 N01513731 3540/18 16-JAN-18 16-JAN-20
589 RUBEL S/O. ABDUL MOTIN, VILL. JOGNNATH, P.O. RUPACHAYA, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 19945114325000025 01828303205 N01017052 N01519327 3541/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
590 ZOHURA KHATUN VILL- EAST HUGLY, PO- BRAMMOPUR, PS- SUDARAM, NOAKHALI. 19801595512000003 142.101.133 M000409 M700494 3543/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
591 MST. AFSANA AKTER D/O. MD. ALA UDDIN, VILL: ASKAR NAGARK, P.O. NAKHAGONJ, P.S. NAGAR SHARI, KURIGRAM. 01706367669 N01010512 N01513767 3544/18 16-JAN-18 16-JAN-20 KURIGRAM
592 PARIHA AKTER W/O. AL AMIN, VILL +P.O. PIYARAPUR,, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR. 5114315761479 01855872605 N01018373 29542 3546/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
593 MANNA SALWA D/O. LATE ALTAPUR, VILL. BANCHANOGOR, P.O+P.S+DIST. LAKSHMIPUR 19925124305000026 01757184200 N01018830 N01516681 3548/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
594 HALIMA KHATUN D/O- SAHID ULLAH, VILL-KEROA, PO- RAYPUR, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. B-19885125707173043 01783528025 N01018801 N01515033 3549/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
595 MR. MD. ANWAR S/O. LATE AMIR HOSSAIN, VILL: SOUTH KEROA, P.O. RAIPUR, P.S. RAIPUR, LAKSHMIPUR. B-19852539005947896 01916066170 N01018415 N01515033 3550/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
596 REDDWAN HOSSAIN VILL- GONDHBPUR. PO-HIRAMON BAZAR, PS-CHANDRAGONJ., DIST- LAKSHMIPUR. 19925114370000333 152.151.102 N01018761 N01516841 3553/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
597 ZOHORA KHATUN 5114350482010 01848330706 N01018844 16000 3554/18 16-JAN-18 16-JAN-20
598 MARJHAN BEGUM VILL- NORTH MOKAR DHABS, PO- RADHAPUR, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 5114380233863 152.151.101 N01013996 N01517187 3555/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
599 KHALEDA YESMIN VILL- BANCHAGANG,, PO- JOKSHIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19935124306001084 01856341002 N01018770 N01517101 3557/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
600 FARHANA AKTER VILL- ROKEYA MANJIL, BAGBARI, LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. B-19965124306007904 01926452064 N01018956 N01517133 3558/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
601 MD. TAMZID HOSSEN VILL: CHOR BOISHAKHI,, P.O. THANARHAT,P.S.SHOBORNO, CHOR, DIST: NOAKHALI. B0998751873708484 01865033518 N01018114 N01525244 3561/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
602 MD. NAZIR VILL- NANDA KUMAR DATTA ROAD, PO- POSTA-1211., PS- LALBAG, DHAKA. 2694264736132 01821505420 N01018662 N01516845 3562/18 16-JAN-20 16-JAN-22 DHAKA
603 ABUL HASNAT S/O- ABDUL MATIN, VILL- NORTH CHAR BEGA, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBORNACHAR, NOAKHALI. 7518535263695 01629367762 N01018412 3563/16 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
604 MD. SAIFUL ISLAM VILL. DOKHIN MANDARI, P.O. POSHIM MANDARI, P.S. CHANDRAGONJ, DIST. LAKSHMIPUR B-19975113470000145 01780350754 N01018910 N01516593 3565/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
605 MD. KARIM VILL. CHAR JAHANGILIA, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR 019965113383000257 01726666724 N01017835 N01521702 3566/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
606 KARIMA BEGUM VILL- CHAR MANOSA, PO- BHABANI GONJ, PS-LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5113371427010 01629321337 N01022011 N01520901 3567/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
607 MD. SHAHIN ALAM VILL. TORAB GONJ, P.O. TORABGONJ, P.S. KOMOL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19975113391101017 01861357214 N01017941 N01520685 3568/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
608 NASRIN AKTER VILL. DELU MIAYAR BARI, CHAR LARANCE, PO- CHAR JAGABONDHU, PS- KAMOL NAGAR. LAKSHMIPUR. 19925113379000052 01795078795 N01022015 3569/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
609 MOSTAFA VILL-TAIYUB ALI MUNSHI BARI, PO- SOUTH/EAST KADIRA, KARUNANAGAR,, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113363275585 01821157262 N01017979 N01520621 3570/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
610 SALMA BEGUM VILL-KASHEM HOWLADER BARI, CHAR KALKINI, PO- MUNSIR HAT, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. NOT NID 01830786147 N01022010 N01520592 3571/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
611 SALMA NOBI VILL- CHANDRA PROVA BAG, PO- COWPOLLI, PS- CHANDRAGONJ, DIST- LAKSHMIPUR. 2697689531077 01727348866 N01018425 N01516457 3572/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
612 DOLI AKTER VILL. HOGOLADIHARI, P.O. JOSKSHIN, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR. 19935114313000172 01969426077 N01018147 N01516365 3574/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
613 S/O. PARVEZ ALAM VILL. KORAYTHOLA,, P.O. MANDARI, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114340035754 01969426080 N01018052 N01516458 3575/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
614 ABDUR RAHMAN SOHEL 19907518047000196 01843642310 N01018508 N01516847 3576/18 16-JAN-18 16-JAN-20
615 HOSSAIN MAHMUD MAMUN S/O. ABDUR RASHID, VILL. UTTAR MAKHABADWAJ, P.O. RADHAPUR -3706, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19975114323033501 01953570032 N01018882 N01516551 3577/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
616 SARMIN SULTANA D/O. LATE RAFIKUL HAYDR, VILL. CHATR PRVABAG, P.O. CHU PLLI, P.S. CHANDRAGONJ, DIST. LAKSHMIPUR, B-19975114320033380 01744533243 N01018881 N01516551 3578/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR,
617 NUR ALAM VILL. RAMKRISNOPUR, P.O. BADHER HAT-3805, P.S. SADAR,, DIST. NOAKHALI . 7518785211306 01813980282 N01018925 N01516846 3579/18 16-JAN-20 16-JAN-22
618 SULTAN MAHMUD S/O. MARFOT ULLAH, VILL. GANDHBBA PUR,, P.O. HIRAMON BAZAR, P.S+DIST. LAKSHMIPUR . B-1997511432003352 01706889161 N01018880 N01516551 3580/18 16-JAN-18 16-JAN-20
619 PARVIN AKTER VILL. CHADKHALI, P.O. RAMANNDI, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR, B-19975114323533580 01842332334 N01018883 N01516551 3581/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR,
620 MD. RAFI HOSSAIN VILL. CHATR PRVABAG, P.O. CHUPOLLI,, P.S. CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR 19975114320033385 01953569953 N01018885 N01516551 3582/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
621 MONOARA BEGUM 19947528702000056 01867987731 N01018438 N01516469 3583/18 16-JAN-20 16-JAN-22
622 MIZANUR RAHMAN SOWDAGAR BARI, VILL. SOWDAGR BAR, P.O. TORABGONJ, P.S. RAMGONJ, DIST. LAKSHMIPUR 199751143200003041 01953570028 N01018604 N01516551 3584/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
623 MR. MD. KUTUBUL HAIDER CHOWDHURY VILL- CHANDRA PRAVABAG, PO- CHOWPALLI,, PS- CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR. 5114395014182 N01018854 N01516457 3585/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
624 RAJIA AKTER VIL: KATAR KANDI,, P.O.+P.S. KOLIA CHOR,, DIST: KISHORGONG. 1595511117700 01857117042 N01017532 N01520679 3590/18 16-JAN-18 16-JAN-20 KISHORGONG
625 KISHURA BEGUM 1911550597068 01915525044 N01016798 N01519980 3591/18 16-JAN-18 16-JAN-20
626 SHARMIN AKTHER B019935114370033215 01715751579 N01016726 10882 3592/18 16-JAN-18 16-JAN-20
627 MD. NAHID HOSSAIN VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19935115871000026 01811308264 N01019007 N01516776 3595/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
628 ABDUR SATTAR S/O- ABDUL LATIF, VILL- KAZIR CHAR,, PO- CAMPER HAT, PS- RAIPUR, LAKSHMIPUR. 5115871697922 N01018592 N01516807 3598/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
629 MANIR AHMMAD VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- RAYGONJ,, DIST- LAKSHMIPUR. 5115871396798 01745432139 N01018601 3599/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
630 REDWAN HOSSAIN S/O- MARFOT ULLAH, VILL- GANDHABBAPUR, PO- HIRAMAN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 152.151.102 N01018843 N01516841 3601/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
631 RITA GHOSH VIL- NOSHIPUR, PO-POLSHA, PS- SADOR, CHAPAINOWABGONG. 2007706618014440 01784784119 N01010462 N01513613 3602/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHAPAINOWABGONG
632 BIBI MARIUM D/O. ABDUL SATTAR, VILL. KUMIDPUR,, P.O. PIYARAPUR, P.S+DIST. LAKSHMIPUR, 5114360755936 01976172945 N01018911 N01516670 3603/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR,
633 MD. ABDUL QUDDUS VILL- WEST LAKSHMIPUR, PO- DALALBAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114335139579 01718465058 N01019009 N01516670 3604/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
634 LOKMAN HOSSAIN S/O- ABUL KALAM, VILL+PO- TOMCHAR, PS- LAKSHMIPUR SADAR,, DIST- LAKSHMIPUR. B-19955124301006589 01860412588 N01018070 29218 3605/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
635 MR. MD. OSMAN GON I S/O. MD. NUR NOBI, VILL. KUMIDPUR. P.O. PIYARAPUR, P.S. SADAR. LAKSHMIPUR. 5114360755605 01714490201 040867 11340 3608/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
636 IBRAHIM KHOLIL S/O. JAHANGIR ALAM, VILL- CHAR JABBOR, PO- ABDULLA MIAR HAT, PS- CHARJABBAR, NOAKHALI. B-19977516535056385 01850038156 N01017322 N01520857 3609/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
637 DILU NAHAR S/O- SHAHED ALI, VILL- CHAR LORANSE PO- CHAR LORANSE, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 19945113347000083 01854959514 N01017024 N01520592 3611/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
638 MAHMUDA AKTER W/O. ABUL BASAR, VILL. PUBRA CHAR SITA, P.O. CHAR SITA,, P.S. RAM GOGI, DIST. LAKSHMIPUR 5117339577863 01632135371 N01017654 N01519111 3612/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
639 MR. IBRAHIM MANIK S/O: ISMAIL HOSSAIN, VILL: ALIM NAGAR, POST: DAGONBHUIYAN,, P.S: CHAUDDAGRAM, COMILLA. B- 19820070600007312 040176 29259 3613/09/09 28-FEB-09 28-FEB-11 COMILLA
640 MD. IBRAHIM S/O. MD. NUR NOBI, VILL. CHAR KOLA KOPA., P.O. SEYD NAGAR,, P.S. RAMGOTI. DIST. LAKSHMIPUR B-19965917339005504 01708097206 N01017180 N01519111 3614/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
641 MR. MD. ZAHIDUL ISLAM 040178 29259 3615/09/09 28-FEB-09 28-FEB-11
642 MD. NURUL HOQUE S/O. NOZIR AHMMED, VILL. BATER TEK,, P.O. DORMOPUR,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 7518747293707 01953569963 N01018461 N01515476 3616/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
643 MD. ALA UDDIN S/O. MD. NUR ISLAM, VILL+P.O. KOL KOND,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19905114323003850 01706889151 N01018447 29186 3617/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
644 MD. MOHSIN D/O. MD. SOFIK ULLA, VILL. SONAPUR,, P.O. SOLIMBAG-3700., P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 5114380231074 01934772387 N01016517 11343 3619/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
645 ASMA AKTER S/O:MD. ABU SAYED, VILL:VIMPUR, P.O.CHATKHIL,, P.S.CHATKHIL,DIST:NOAKHALI. B75105019950001938 01775565737 N01016631 N01519871 3620/18 16-JAN-18 16-JAN-20 P.S.CHATKHIL,DIST:NOAKHALI
646 TITU MAJUMDER S/O- BIPLOB MAJUMDER, VILL- MAJUMDER BARI, PO- BIJOY NAGAR, PAK BIJOY NAGAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114375433814 01782184788 N01016489 N01519261 3621/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
647 AYASA BEGUM D/O. SHOFI ULLAH, VILL. MADDAM MAKAR DARAZ, P.O. PARBOTI NAGAR,, P.S+DIST. LAKSHMIPUR. 5114380235087 01746968503 N01016591 11343 3622/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
648 SELINA AKTER KANTA D/O. MD. MONTAJ MIAH, VILL. BALASH PUR,, P.O. BIRAHIM PUR, P.S+DIST. LAKSHMIPUR, 5114314165823 01830770370 N01017472 11611 3624/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR,
649 NARGIS AKTER RUMI D/O. SHHUD ULLAH KHOKN, VILL. ANGAR PARA,, P.O+P.S. RAMGONJ,, DIST. LAKSHMIPUR. 5126509238082 01764133674 N01016650 N01519880 3625/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
650 MR. MD. FAZAL HAQUE S/O. LATE ABDUR RASHID, VILL: SHIBRAMPUR, P.O. SAHAPUR-3882, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI. 7511085648552 01730981101 N01016543 N01519822 3626/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
651 FERDOUS VILL- HASEM KADER BASA, PO- PAHARTALI, PS- KHULSHI, CHITTAGONG. 5979963211 01879376675 M000451 M700251 3626/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG
652 RUMI AKTER D/O. MOMIN ULLAH, VILL+P.O. CHARSHAHI, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B- 19945114325009470 01736384197 N01017514 N01519554 3627/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
653 EBRAHIM KHOLIL S/O- HARUNUR RASHID, VILL+P.O. GHOBINDAR KHIL,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 19877510712000034 01708739179 N01017073 N01520148 3628/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
654 SOHEL S/O. ABUL KALAM, VILL+P.O. PUKUR DIYA, P.S. SADAR., DIST. LAKSHMIPUR. B-19965114355020011 01771508463 N01017053 N01519327 3629/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
655 NUR JAHAN BEGUM D/O. LATE SALE AHMMAD, VILL. GOBINDER KHIL, P.S. BEGUMGONJ, DIST. NOAKHALI . 7510712521886 01760789032 N01017567 N01520388 3631/18 16-JAN-18 16-JAN-20
656 MRS. HAZRA BEGUM VILL+PO- GOBINDA MILL, PS- BEGUM GONJ., DIST- NOAKHALI. 7510712520956 01835469913 N01017962 10908 3632/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
657 MD. NUR NOBI S/O- KAPIL UDDIN, VILL- WEST LATIF PUR, PO- CHANDRA GONJ, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 19935114320000253 01827505361 N01017693 3634/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
658 OLI AHMED S/O. MD. MOSTFA, VILL- SOUTH CHAR CLAP PO- JANATA BAZAR, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 7518533298230 01828873440 N01016509 N01518262 3635/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
659 SAIFUL ISLAM S/O. ABDUL HAI, VILL. SOUTH CHAR CLACAK, P.O. JANATA BAZER, P.S. CHAR JABBAR, NOAKHALI, 19947518533000039 01828156501 N01017079 N01520159 3636/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI,
660 MOHAMMAD YOUSUB S/O- ROBI ALAM, VILL- NAYA PARA PO- SHOMIR HAT, PS- SUBORNACHAR, DIST- NOAKHALI. BIRTH 01856918325 N01017425 N01518262 3638/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
661 MD. RAJAUL KARIM 01843489725 N01022046 N01519255 3639/18 16-JAN-18 16-JAN-20
662 FARIYA SULTANA VILL. SHIDOLAI, P.O. SHIDOLAI, P.S. B - BARYA, DIST. COMILLA. B-19951911550023049 01825474494 N01017923 11534 3640/18 16-JAN-18 16-JAN-20 COMILLA
663 MD. NIZAM UDDIN VILL. NOBAB GONJ, P.O. PORTAS T . S . O., P.S. PORTAS T . S . O., DIST. DHAKA. 19922694223000219 01821164656 N01022041 10536 3642/18 16-JAN-18 16-JAN-20 DHAKA
664 HAZERA BEGUM VILL. MIYA PUR, P.O. MIRER PARA, P.S. BEGUM GONJ, DIST. NOAKHALI 7510710590134 01812642635 N01022042 10536 3643/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
665 ALEYA BEGUM D/O. LATE. AMIN ULLAH, VILL. KARIM PUR,, P.O. CHOWMOHNI, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7520704478416 01840030257 N01016601 N01519858 3644/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
666 ALTAF HOSSAIN S/O. MD. RAFIKUL ISLAM, VILL. ISLAMPUR,, P.O. AFAJIA, P.S. HATIYA,, DIST. NOAKHALI. 19907513619000518 01825329335 N01017520 N01522340 3646/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
667 KABIR COMILLA 1914059181536 01995200218 1646003 3649/18 16-JAN-18 16-JAN-20 COMILLA
668 MR. MD. YNUS ALI BHUIYAN S/O. LATE SONDESH ALI BHUIYAN, VILL: CHINAKHALI, P.O. ANISHOLA, P.S. TANGAIL, TANGAIL. 19819319553000006 01728609420 N01016930 N01520092 3650/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
669 SANJIDA D/O- SAHADAT HOSSAIN, VILL- ASHEKPUR, P.O. TANGAIL, P.S. SADAR, TANGAIL. 9329515314418 01714112923 N01016583 N01520354 3652/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
670 MST. SHUCHI AKTER W/O. MD. UJJAL HOSSAIN, VILL. BISWASH BETKA BEPARI PARA, P.O+P.S+DIST. TANGAIL 19939329517000004 01789519879 N01017608 N01520722 3653/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
671 MST. UMME SALMA D/O. ABDUR RAHIM, VILL. SORATEL, P.O. NIKRAIL,, P.S. KALIHATI, DIST. TANGAIL. 9314743269725 01710228341 N01017207 N01520394 3654/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
672 UTTOM KUMAR SHIL S/O. RASHI CHANDRA SHIL, VILL+P.O. GOYAHATA,, P.S. NAGAR PUR,, DIST. TANGAIL. 19909317543010216 01776635766 N01016847 3656/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
673 TAPAN KUMAR DAS S/O: LATE TORUNI KANTO DAS, VILL. NAGAR JALFE,, P.O. MIRER BETKA,, P.S+DIST. TANGAIL, 9319559586066 01780463584 N01016832 N01520353 3657/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL,
674 MD. RABI CHAN S/O- LATE LOKMAN, VILL- SAKRAIL PO- SAKRAIL, PS- TANGAIL, DIST- TANGAIL. 9329505250408 01727895900 N01017256 N01520399 3658/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
675 MD. ZAHURUL ISLAM S/O- MD. ABDUL JABBAR, VILL- BILGOR GORIA PO- MOGRA, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL. B-19979319577005772 01798697972 N01017228 N01520732 3659/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
676 MST. SAFIA YOUSUF D/O. LATE INOSAN ALI, VILL. RASULPUR BONGRAM, P.O. GOAHATA,, P.S. NAGRPUR, TANGAIL. 9317643095474 01917851213 N01017342 N01520381 3660/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
677 MD. RUBEL RANA S/O. MD. HAJARAT ALI, VILL. NONDBALA, P.O. CHUDHURY MALNCHA, P.S+DIST. TANGAIL, B-19979319577101474 01753497491 N01017882 N01520732 3662/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL,
678 SHIRIN AKTER D/O. MD. SONA MIAH, VILL- BRAMMAN PARIL, PO- BASAIL, PS- BASAIL, DIST- TANGAIL. 9310911139550 01704030718 N01017349 N01519278 3663/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
679 MD. ARIFUL ISLAM S/O: MD. SHUKKUR ALI, VILL: GHIORKOL, P.O. NAGARPUR,, P.S. NAGARPUR,, DIST: TANGAIL. 9317643082290 01780262228 N01017633 N01520721 3665/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
680 SHEFALI RANI D/O- SONTOSH, VILL- NAKADIM, PO- KASHIL, PS- BASHAIL, TANGAIL 9310971336166 01688351376 N01017237 N01521596 3666/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
681 TUHIN HASAN SHIKDER S/O- MD. RAHIM SIKDER, VILL- DARIAPUR PO- DARIAPUR, PS- SAKHIPUR, TANGAIL. B-19989318521031818 01721197533 N01017223 N01520002 3668/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
682 MITHUN SARKER S/O- ROBI SARKER, VILL- MAGURATI. PO- B.A.U. MADRASA, PS- SADAR, TANGAIL. B19969319541017817 01943384898 N01016632 N01520701 3670/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
683 MD. RAJJAK S/O: MD. AFAZ ALI, VILL. JAGANNATH JANFAI, P.O. BATHKURA, P.S. SADAR. DIST. TANGAIL 9319547566345 01741275415 N01016748 N01520353 3671/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
684 MST. HOSNIARA BEGUM D/O- MD. AMZAD HOSSAIN, VILL. BORMEDHAR, P.O. DHLAPARA, P.S. GHATAIL , DIST. TANGAIL 9312834760799 01730166860 N01017502 N01520360 3672/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
685 MST. AMBIA KHATUN D/O- MD. AZAHARUL ISLAM, VILL- MAHISH MARA, PO- MADHUPUR, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL. BIRTH 01703016170 N01017883 N01513440 3675/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
686 MASUM MAHMUD VILL+P.O. GEY HATA, P.S. NAGARPUR,, DIST. TANGAIL B-19949310643030037 01722002282 N01016566 N01520719 3676/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
687 MRS. SHAMSUNNAHAR BEGUM W/O. MD. DELOWAR HOSSAIN, VILL: KALIKAPUR, P.O. BANGLABAZAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510745542948 01858612438 030338 11969 3679/08 28-AUG-08 28-AUG-10 NOAKHALI
688 A . K . JOY ISLAM S/O. MD. DAYEM UDDIN, VILL: KALIAN, P.O. BETUA,, P.S. SHAKHIPUR,, DIST: TANGAIL. 19949318513000188 01727573968 N01016816 N01520353 3679/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
689 MOYNA BEGUM D/O. NUR MOHAMMAD, VILL- GHARINDA PO- GHARINDA, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL. 9319547553612 01787826242 N01016892 N01520354 3680/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
690 MINA AKTER D/O- MD. ESHA MIAH, VILL- HATILA, PO- T. VATKURA, PS- TANGAIL, DIST- TANGAIL. 9319547562997 01747890268 N01016997 N01520387 3681/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
691 NILA CHAND D/O. SHAMAL CHANDA, VILL. AGBETHAN, P.O. SHIBPUR,, P.S+DIST. TANGAIL, B-199353176530791 01750541246 N01016609 N01520354 3682/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL,
692 SHAHINUR BEGUM D/O- MANULLAH PRAMANIK, VILL- RAMNAGAR, P.O. ANUHALA, P.S. SADAR, TANGAIL. 9319553400732 01767416435 N01016582 N01518463 3683/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
693 ZAKIA SIDDIKA D/O. RIAZ SIDDIKI, VILL. BERABUCHNA,, P.O+P.S. TANGAIL., DIST. TANGAIL. 9329511286870 01966741378 N01017566 N01520387 3685/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
694 MR. MD. NURUL ISLAM S/O. MD. HANIF, VILL: BARICHTOL, P.O. ZIRTOLI, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 198675075607271 01811529192 030312 11969 3686/08 28-JUN-08 28-JUN-10 NOAKHALI
695 MD. SAIDUR RAHMAN S/O. MD. JAMAL UDDIN, VILL. MOHISH TARA,, P.O. ZANKA BAZAR,, P.S. MUKTAGACHA, MYMENSING. B-19976116551004824 01735046232 N01017110 N01519852 3686/18 16-JAN-18 16-JAN-20 MYMENSING
696 NILUFA S/O- LATE IDRESH AKONDA, VILL. FULMALIR CHALA, P.O. JORDIGHU, P.S+DIST. TANGAIL 9312834748451 01741429912 N01017497 N01519914 3687/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL
697 ABU BAKOR S/O. ABUL MANJAN, VILL. NORSINGHPUR,, P.O. DHUL BARI,, P.S. SADAR, DIST. TANGAIL, 9319553387051 01736439735 N01017791 N01519914 3688/18 16-JAN-18 16-JAN-20 TANGAIL,
698 NASIMA AKTER D/O- SHAFI ULLAH, VILL & PO- MITHA NALA, PS- MIRSHARAI, CHITTAGONG. I D-19907518760000346 01953570059 N01012864 N01516850 3691/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONG
699 MD ABDUL GAFUR S/O- NURUL HAQUE, VILL. CHAR BOISHAKHI, P.O. THANAR HAT, P.S. SUBARNA CHAR, DIST. NOAKHALI 19827518537000019 250.151.624 N01013772 N01515476 3692/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
700 JOSIM UDDIN SOHAG S/O: MD: SAHAB UDDIN, VILL: CHAR BOISHAKHI, P.O: THANAR HAT, P.S: SUBORNA CHAR, NOAKHALI 19977514507011617 250.151.012 N01013292 N01515476 3694/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
701 MD TANVIRUL ISLAM S/O- MD NURUL AMIN, VILL & PO- HAZI PUR, PS- BEGUM GONG, NOAKHALI. B-19977528302075030 01848330726 N01012999 3695/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
702 ASHAMONI AKTER VILL/PO: LAXMIGANJ BAZAR,, PS/DIST: NETROKONA. B- 19967217447011970 01840925447 7015179 6015994 3697/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NETROKONA
703 MD. ABUL KASEM S/O- LATE JAKIR HOSSAIN, FILL- PUKURIA, PO- PUKURIA, PS-BASHKHALI, DIST- CHITTAGONG. 1510869324681 01822340305 7003222 6003352 3698/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONG
704 TAHMINA AKTER VILL- SREE PUR, PO- NONDI GRAM, PS- RAMGONG, LAKSHI PUR. BIRTH CER 01837492121 N01015202 11258 3699/18 16-JAN-18 16-JAN-20 PUR
705 KHODEJA AKTER VILL- TEURI, PO- NAGMUD BAZAR, PS- RAM GONG, LAKSHI PUR. BIRTH CER 01860139369 N01015241 N01519070 3700/18 16-JAN-18 16-JAN-20 PUR
706 MD: ZAKIR HOSSAIN 19955122501007651 01838834909 N01014706 N01518839 3701/18 16-JAN-18 16-JAN-20
707 MD.TAJUL ISLAM 19915114314000131 01787472261 040330 19892 3702/18 16-JAN-18 16-JAN-20
708 MRS. CHINU RANI VILL- BANCHA NAGAR,, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 5124305851462 01710270023 061588 29434 3703/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAKSHMIPUR
709 MST RASHI D/O- GURU BEPARI, VILL: CHAR KASIA,, POST: ISLAMGONJ,, P.S: RAIPUR, LAXMIPUR. 5115838664983 01863286814 N01013695 N01515405 3704/18 16-JAN-18 16-JAN-20 LAXMIPUR
710 MAKSUDUR RAHMAN 19825113383007294 01750499244 N01014804 N01519330 3705/18 16-JAN-18 16-JAN-20
711 JANNATUL FERDAUS VILL. RAMNARAYAN PUR,, P.O. KLLRAN NAGAR,, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI 19907511076000053 01815825723 N01016414 N01519734 3706/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
712 MD. BILLAL HOSSAIN S/O. SAMD MIAH, VILL+P.O. GHOSHKAMTA,, P.S. SONAIMURI,, DIST: NOAKHALI. 7518377518712 0152.101.33 N01016440 29146 3707/18 16-JAN-20 16-JAN-22 NOAKHALI
713 MD SHOHEL S/O- MD SALIM, VILL & PO- PORIKOT, PS- SENBAG, NOAKHALI. B-19967518038014086 01832260913 N01013140 N01516864 3708/18 16-JAN-18 16-JAN-20 NOAKHALI
714 RAZIA SULTANA W/O: SHAHJAHAN SIKDER, VILL: DIYAKUL, POST: BAZALIA,, P.S: CHANDANAISH, DIST: COMILLA. 1511847058875 01913973294 7026933 6026932 3710/18 16-JAN-18 16-JAN-20 COMILLA
715 JAHANARA BEGUM D/O. LATE KALU MIAH, VILL: EAST BAJALIA SOUTH PARA, P.O. BAJALIA, P.S. SATKANIA, CTG. 1518221273165 01872108619 7039334 6026932 3711/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CTG
716 ROKEYA BEGUM WEST DEMSHA (SATMATHA), SATKANIA, CHITTAGONJ. 1528203186085 01963385356 7026598 6003129 3712/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONJ
717 BASANA RUDRA VILL: SUIPURA, PO" DURDARI, CHITTAGONG 1518229015077 01866358433 7021905 6021896 3713/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONG
718 JANNATUL FERDEWS GIINNI NORTH MADRASA, DEODHIGHI, SATKANIA, CHITTAGONG. B-19931518265102606 01813924839 7026219 6003011 3714/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONG
719 RAKIBUR RASHID (ROXY) EOCHIA,AMIR HOSEN MEMBER BARI, DEODHIGHI, SATHKANIA, CHITTAGONG. B-19921518214104738 01814161367 7026457 6003026 3715/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CHITTAGONG
720 HASNA ARA BEGUM D/O: LATE. ISLAM MIAH, VILL: SOUTH MORFALA, POST: DEMSHA, P.S: SATKANIA, CTG. 1518269241820 01827400791 7026773 6026227 3717/18 16-JAN-18 16-JAN-20 CTG
721 MEHEDI HASAN 19802226607100167 01882339155 A005397 N03502179 3719/18 16-JAN-18 16-JAN-20
722 MR: SHARIF HOSSAIN VILL- CHAR RAHITA, PO- RASHUL GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19835114330002337 01822351498 N01012093 N01515320 3720/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
723 RABEYA BEGUM RUNA D/O- MD NURUZZAMAN, VILL. ALADAD PUR, P.O. CHOUPOLLI, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR 5114350248513 122.101.808 N01013773 N01515412 3721/18 17-JAN-20 17-JAN-22 LAKSHMIPUR
724 RASEL HOSSAIN S/O: MOKBUL AHMMED, VILL. HASNDI, P.O. PAK BIJYNAGAR, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR, B-19975114375013910 01831961532 N01013600 N01516948 3722/18 17-JAN-18 17-JAN-20 B-19975114375013910
725 SORIFUL ISLAM S/O- KAMRUL HASAN, VILL & PO- DATTA PARA, SADOR, LAXMI PUR. 19880720228215085 152.1511020 N01012327 N01515277 3725/18 17-JAN-18 17-JAN-20 PUR
726 MD MORSHAD ALAM 19935114350002224 01703616454 N01015225 N01519067 3726/18 17-JAN-18 17-JAN-20
727 MR. MAHBUB ALAM S/O. LATE ABDUR RASHID, VILL: BOZRA, P.O. BOZRA,, P.S. SONAIMURI, NOAKHALI 7518321546002 01819723727 011972 29442 3727/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NOAKHALI
728 MD. BOSHIR UDDIN KHAN VILL- SOKHIUPUR, PO &PS- SOKHIPUR, TANGAIL. 9329516315219 01918568215 7011136 6011135 3729/18 17-JAN-18 17-JAN-20 TANGAIL
729 MST. JOLI BEGUM 9310971367490 01936760549 7011325 6039293 3731/18 17-JAN-18 17-JAN-20
730 MD.NAZRUL ISLAM RUNZU S/O. MD. ABDUL KHALEK MIAH LAL MAHMUD, VILL+P.O. DHARIABAN, P.S. SHAKHIPUR, TANGAIL 19779318527000006 01752454541 7039321 6039293 3732/18 17-JAN-18 17-JAN-20 TANGAIL
731 LAXMI RANI BISWAS SHARMA D/O- LATE JATINDRA BISWAS SHARMA, VILL- DORUN BALI, PO- SHAHERBANU, PS- SADOR, NETROKONA. 7217431249064 01839117176 7015674 6016243 3734/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NETROKONA
732 MD. LIAKAT ALI VILL- MIDDLE PURANGOR, PO- SATKANIA, PS- SATKANIA, CHITTAGONG. 2613660798792 01836572709 7039389 6026541 3735/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG
733 ABDUL SATTAR HAJI HASHAB MIAH BARI,, VILL: PURBA GATIA DENGA,, PO: GATIA DENGA,, SATKANIA, CHITTAGONG, 1518269244658 01817356207 7003074 6026227 3736/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG,
734 ANY AKTER VILL. ALI NAGAR, P.O. DEWDIGHU, P.S. SATKANIA,, DIST. CHITTAGONG, B-19981518251009830 01860503320 7039361 6026698 3738/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG,
735 TAHERA BEGUM ., VILL. DIAKUL MASTER PARA,, P.O. BAZALIA, P.S. CHANDANISHA, DIST. CHITTAGONG, 1518221270600 01842411455 7039390 6026541 3739/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG,
736 MD. OMAR FARUQUE S/O: JOYNAL ABEDIN, VILL: DAIBAKINANDAN, POST: SWANIRVOR RANGUNIA,, P.S: RANGUNIA, DIST: CHITTAGONG. 1527006801597 01816806180 7026930 6003367 3742/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG
737 MD. ARIFUR RAHMAN MASUM S/O- ABDUL OHAB HANG, VILL- PUTIA KHALI PO- HAT PUTIAKHALI, PS- RAJAPUR, JHHALKATHI. 2692985049351 01911143950 M000184 M700229 3748/18 17-JAN-18 17-JAN-20 JHHALKATHI
738 LINZA ASASIN KHAN MD. MAHBUBUL ALAM KHAN, ROOM NO-519, SHAHID, BANGAMATA, SK. FAJILATONNESSA, MOJIB HALL, EDEN MOHILA COLLAGE 19921822303000039 01938764281 M000280 M700203 3750/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COLLAGE
739 SHILPI RANI DAS D/O. SITA NATH DAS, VILL.GADYAKATHI,, P.O. TARULY,, P.S+DIST. JHALAKATHI. 2693622282033 01670869484 M000263 M700357 3751/18 17-JAN-18 17-JAN-20 JHALAKATHI
740 MRS. NUSRAT JAHAN D/O: KAZI MD. SELIM, VILL+POST: UNKILA,, P.S: SHAHRASTI,, CHANDPUR. 1319580730262 01552582964 M000206 M700285 3752/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
741 MD. NAYEEM UDDIN MIZAN S/O: LATE. MD. ALI HOSSAIN, VILL: SIT BAGH PUR,, POST+P.S: GANGA CHARA,, RANGPUR. B- 19938527502234640 01799069979 M000232 M700023 3753/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
742 GUL ANAR CHANDNI D/O- ILIAS HOSSAIN, VILL+PO- BANIAJURI, PS- GHIOR, DIST- MANIKGONJ. B-19955612223025904 01713568484 M000261 M700538 3754/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
743 ROKSANA AKTER D/O- MD: FOYES AHMED, VILL+PO- BANIAJURI, PS- GHIOR, DIST- MANIKGONJ. 5612223917445 01793148849 M000262 M700538 3755/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
744 SHISHIR AHMED S/O. MD. MOHSIN, VILL. BANDUTIA,, P.O. MANIKGONJ,, P.S+DIST. MANIKGONJ. 19915624607000027 01684451420 M000276 M700367 3757/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
745 NADIA AFRIN D/O- MD AKRAM HOSSAIN BHUIYAN, 316/A ROAD-04 TILPA PARA, KHILGAON, DHAKA. 6816474377562 170.157.000 M000127 M700177 3760/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
746 SHANAJ AKTAR LOVELY D/O- MD MOHAR ALI, VILL- BAROIKHALI PO- BAROIKHALI, PS- SREE NAGAR, MUNSIGONJ. 2694262695483 01923000019 M000255 M700328 3761/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MUNSIGONJ
747 NOOR-E-SABA D/O: ALI YOUSUF BHUIYAN, VILL+POST: BANIAJURI,, P.S: GHIOR, MANIKGONJ. ,,,,,,,,,,,ABSENT,,,,,,,,,,,,, 01852258408 M000229 M700315 3762/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
748 MD. ASHRAFUL ISLAM S/O: MD. ABDUS SOBHAN AKANDA, VILL: FOLIA DIGAR,, POST: KAMALER PARA,, P.S: SAGHATA, GAIBANDHA. 3218866376675 01714787877 M000218 M700285 3763/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GAIBANDHA
749 MST. NASIMA AKTER W/O. MD. NASAR UDDIN TALUKDER, VILL. VADAIL, P.O. DHAMSONA, P.S. CHATAR PAIA,, DIST. NOAKHALI. 2617239684090 01684297940 N01016476 N01519780 3765/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NOAKHALI
750 NAHIDA AKTER VILL: BORO GRAM TEKER HATI,, P.O.ASHRAFABAD,, P.S. KAMRANGIRCHAR,, DIST: DHAKA. 19952693456000495 01781713906 N01022764 N01520648 3766/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
751 SARASWATI GHOSE VILL- SHIBGANJ PO- MURAPARA, PS- RUPGANJ, NARAYANGANJ. 6716863668700 01630993536 N01022511 N01520939 3767/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NARAYANGANJ
752 MD. ASHRAFUL HOQUE VILL: SOROLJH,, P.O. SABPUKUR,, P.S. ADITTOMARI,, DIST: LALMONIRHAT. 19865210289468354 01780518955 N01022931 N01521139 3768/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LALMONIRHAT
753 MD. MAJIBOR RAHMAN S/O. LATE ROMJAN ALI, VILL. TALUK KHUTAMARA, P.O+P.S. LALMONIR HAT,, DIST. LALMONIR HAT. 5225501104392 01933101855 N01016617 N01519395 3769/18 17-JAN-18 17-JAN-20 HAT
754 MD. ABDUL RAZZAK S/O. MD. MOJIBOR RAHMAN, VILL. THAKUR BARI, P.O. HULA SHUGONJ, P.S. MITHAPURKUR, RANGPUR. B-19838515827003227 01738640142 N01017576 N01518488 3771/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
755 MST. FATEMA BEGUM W/O. MD. NURUL HAQUE, VILL. TALUK ESHAD, P.O. MAHIGONJ,, P.S. PIRGHACHA, RANGPUR, 8514240202028 01721458127 N01016941 N01520072 3772/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR,
756 MD. ABDULLA S/O. LATE HAFEJ MOTAHAR HOSSAIN, VILL. CHANDIPUR,, P.O. MIRBAG, P.S. KAUNIA, DIST. RANGPUR, 8514240283275 01786570262 N01017142 N01520072 3773/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR,
757 MD. GOLAM MOSTOFA DULAL S/O. MD. AMZAD HOSSAIN, VILL- NORTH BAHAGILI,, PO- MIRBAG, PS- KAWNIA, DIST- RANGPUR. 19853323012000129 N01017750 N01520072 3775/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
758 MD. ZAHIRUL ISLAM S/O- MD. ROISH UDDIN, VILL- FATA, PO- MAHIGONJ, PS- PIRGACHA, RANGPUR. 8517347124175 01917233573 N01017410 N01520072 3776/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
759 MST. ASMOTARA BEGUM D/O. MD. YOUNUS ALI MONDL, VILL. PAYRA BOTHY KIRSNO PAR, P.O. HULASHA GONJ,, P.S. MITHAPAKAR, RANGPUR. 8515837722704 01722365681 N01017144 3777/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
760 MST. SHANTONA AKTER VILL: PIROJPUR,, P.O. KAPRIKHAL,, P.S. MITHPUKUR,, DIST: RANGPUR. 19948515862000345 01737498431 N01022700 N01518488 3778/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
761 MD. DELOWAR HOSSAIN VILL. JOGOUJPUR, P.O. MADRASHA SAYEDPUR, P.S. PIRGACHA, DIST. RANGPUR. 8517366137628 01772868575 N01017922 N01520070 3779/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
762 SREE LALBABU SARKAR S/O- LATE PROLLAT CHANDRA SARKAR, VILL- LAHIRIGONJ PO- MADRASA, PS- MITHAPUKUR, RANGPUR. 8515837718518 01739264938 N01016729 N01518488 3780/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
763 MD. RASEL MIA S/O- ABDUR RAHIM MIA, VILL- THAKURBARI, PO- HULASHUGONJ, PS- MITHAPUKUR, RANGPUR. 19948515837000142 01719858546 N01016728 N01518488 3781/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
764 MD. PALASH VILL: UCHATARI,, P.O. LALMONIRHAT,, P.S. SADAR,, DIST: LALMONIRHAT. 5225506127623 01903134917 N01022886 N01519395 3782/18 17-JAN-20 17-JAN-22 LALMONIRHAT
765 ZENIFER SHAMS VILL: EAST DELJORA,, P.O. VENDA BARI,, P.S,+DIST: LALMONIRHAT. B 2386 01783061288 N01022929 N01521136 3783/18 17-JAN-20 17-JAN-22 LALMONIRHAT
766 MST. SAMSAD PARVIN LIPI W/O. MD. ANOWARUL ISLAM, VILL. DOKHIN SADIPUR, P.O. MUBASPUR,, P.S. SADAR. DIST. DINAJPUR 2716494346691 01980790659 N01017481 N01520251 3784/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
767 RAZIA AKTER W/O. GOLAM SOROWAR, VILL. JINNAPARA, P.O. FASILADANGA, P.S. SADAR, DIST. DINAJPUR 19902716469000328 01738157935 N01017539 N01520251 3785/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
768 MR. MD. TARIQUL ISLAM S/O- MD. AMIRUDDIN, VILL- SOUTH SADIPUR, PO- MURADPUR., PS- SADAR, DINAJPUR. 19952716494000009 01738710452 N01017295 N01520251 3787/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
769 MD. NUR ISLAM S/O- KASHER UDDIN, VILL. TALPUKUR, P.O. BHIYAIL, P.S. CHIRIRBANDAR, DIST. DINAJPUR 2713039244130 01713784174 N01017630 N01507750 3789/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
770 MST. SHAMIMA NASRIN VILL: PORAJ PUR, P.O. FASILA DANGA, P.S. SADAR, DINAJPUR. 2716469304895 01724618797 N01022305 N01520251 3789/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
771 MST. SAMSUN NAHAR D/O. MD. ABDUR GOFFAR, VILL. MOHARJPUR,, P.O. RANIGONJ,, P.S. SADAR, DIST. DINAJPUR NOT NID 01705948600 N01017191 N01519268 3790/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
772 MST. ANISA AKTER W/O- MD. FARUK HOSSAIN, VILL - RANI PUR,, P.O. RANI GONJ ,, P.S. SADAR, DIST. DINAJPUR, 19912716434000365 01751443111 N01017284 N01510808 3791/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR,
773 BITHEKA RANI KUNDU BITHI W/O- MALOY KUMER KUNDU, VILL & PO- DEMRA-6650., PS- FARIDPUR, PABNA. 7613342757206 01793955038 N01010465 N01513745 3792/18 17-JAN-18 17-JAN-20 PABNA
774 FARJANA AKTER COMILLA 19961924005000095 01819428372 00308035 P004773 3794/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
775 MD. NIZAM UDDIN VILL- BHASHA GOKUL NAGAR, PO- KULLAPARA,, PS- ISHWARGONJ, MYMENSINGH. 6113154571482 01718474614 M000456 M700498 3796/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MYMENSINGH
776 SAFIA AKTER D/O- LATE LALMIAH, VILL- KALIPUR, PO- NARAYANGONJ, PS- NARAYANGONJ,, DIST- NARAYANGONJ. B-19906715863120626 01915117928 M000340 M700092 3798/18 17-JAN-20 17-JAN-22 NARAYANGONJ
777 MD. SHAMIM HOSSAIN S/O- ABDUS SATTAR SHEIKH, VILL- BALUYATA PO- MALONCHA, PS- MELANDAH , JAMALPUR. 3916117590401 01710010258 M000311 M700062 3799/18 17-JAN-18 17-JAN-20 JAMALPUR
778 HASINA BEGUM VILL & PO- GON PARA,, PS- SADOR, BIMAN BONDAR, BARISAL. 0615169894949 N08000016 3800/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARISAL
779 MD. ZAHURUL HAYDER CHOWDHURY VILL+PO- GON PARA, PS- BIMAN BANDHAR, SADAR, BARISHAL. 19774627007324564 N08000033 3801/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARISHAL
780 MD. JAKARIA HOSSAIN VILL- PACH THAKURY, PO- SHEMLACOLLEGE, PS- SIRAJGONJ SADAR, SIRAJGONJ. 6111351819304 01757834894 M000452 M700498 3802/18 17-JAN-18 17-JAN-20 SIRAJGONJ
781 AZMIR HOSSAIN VILL- KHANPARA, PO- SHOLIMPUR, PO- SHOLIMPUR, PS- KOLAROA, SATKHIRA. 19928714315000064 01742990662 M000454 M700543 3803/18 17-JAN-18 17-JAN-20 SATKHIRA
782 MD. ROQEBUL ISLAM VILL+PO- BAGHADOBA, PS- MELANDAH, JAMALPUR. 3916117594745 01716028349 M000431 M700523 3804/18 17-JAN-18 17-JAN-20 JAMALPUR
783 MST. KAJOL RAHMAN VILL- BARA SHIDAL KURA, PO- GOSHAIER HAT, PS- DAMUDDA,, DIST. SHORIYOTPUR. 8612571584054 01952621855 M000377 M700452 3805/18 17-JAN-18 17-JAN-20 SHORIYOTPUR
784 ANTORA AKTER VILL- ISAPURA, PO- ISAPURA, PS- SIRAJDIKHAN, MUNSIGONJ. B-19915917433017435 01968425100 M000420 M700504 3806/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MUNSIGONJ
785 SHAHANAJ AKTER HOUSE NO-367, MALEKER BARI, JOYDEBPUR, GAZIPUR. 19977911471000033 01632961869 M000406 M700487 3808/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GAZIPUR
786 MOHAMMAD SAIFUL ISLAM S/O: MOHAMMAD JAMAL MIAH, VILL: JAGATPUR, P.O. MUKUNDIA,, P.S. RAJBARI SADAR,, DIST: RAJBARI. 19918217665000117 107.151.014 M000358 M700203 3809/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RAJBARI
787 GAZI FATEMA AKTER D/O: GAZI MD. NURA ALAM, VILL+P.O. UNKILA,, P.S. SHAHRASTI,, DIST: CHANDPUR. B 19961319580103539 01782447532 M000350 M700285 3811/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
788 MST. ZANNATUL FERDUSE VILL- ULLASHAR, PO- ULLASHAR, PS- SHAHRASTI, CHANDPUR. B-198213195800017342 01783088176 M000459 M700548 3812/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
789 MRS SHEFALI AKTHER S/O- MD. MOMOTAJ UDDIN, VILL- MOTHER TOLI, PO- MOTHER TOLI, PS- PATHARGHATA, BARGONA. 2696654368037 01726428360 M000319 M700257 3813/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARGONA
790 SALMA JASHIM D/O- SANUAR HOSEN, VILL- KAMAR DIA, PO- JAGIR, PS- MANIKGONJ, DIST- MANIKGONJ. 5614655213932 01736271128 M000345 M700427 3814/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
791 MD. SHAHJAHAN MOLLAH S/O- LATE IBRAHIM MOLLAH, VILL- GILONDA, PO- JOYNAGAR, PS- MANIKGONJ,, DIST- MANIKGONJ. 19785614687000005 01789412722 M000366 M700444 3815/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
792 RAFATUL JANNAT RAFA D/O- MD. ABDUR RAHMAN BAKI, VILL- NANDAIL, PO- NANDAIL, PS- NANDAIL, MYMENSINGH 19973090436201591 01812110927 M000303 M700397 3816/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MYMENSINGH
793 MD. MIZANUR RAHMAN S/O- NASIR UDDIN, VILL- THAKUR KANDI, PO- BANIAJURI, PS- GHIOR, DIST- MANIKGONJ. 5612223916295 01883116461 M000353 M700342 3817/18 17-JAN-18 17-JAN-20 MANIKGONJ
794 MRS. MEHERJAMIN VILL-70/D, LAKECRCUS,, P.O.+P.S. KALABAGAN,, DIST: DHAKE. 6910938653044 01687475335 M000425 M700512 3818/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKE
795 NILUFA YESMIN VILL- GOURIPUR, BAZAR, HAT CATDINA, DAUDKANDI, COMILLA. PASS PORT 01875206001 M000433 M700512 3819/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
796 SINTHEA ALAM ALIN 76/2/A, NORTH JATTRABARI, DHAKA B-19972692048055123 01994060049 M000396 M700477 3820/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
797 MST. NASRIN AKTER S/O- MD. ABDUL SATTAR, VILL- DEB PUR, PO- PACH BARIA, CHOTO SUNDAR, PS+DIST- CHANDPUR. 2692984618909 01963094668 M000308 M700406 3823/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
798 SARMIN SULTANA D/O. MD. SHAH ALAM MJUMDAR, VILL. NAHARA,, P.O. PAK BIJOY PUR,, P.S. SHAHRASTI , CHANDPUR. 1319582742237 01784714713 M000327 M700251 3824/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
799 MD. NURUZZAMAN S/O- MR. AIUB ALI, VILL- BALSHID PO- BALSHID, PS- SHAHRASTI, DIST- CHANDPUR. 1324905413043 01819137352 M000347 M700429 3825/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
800 MRS. NAZMUN NAHAR VILL- PARANPUR, PO- ASHRAFPUR, PS- SHAHRASTI, CHANDPUR. 1319595711094 01727235998 M000412 M700251 3827/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
801 JAMAL UDDIN BHUIYAN VILL- 163 BORA MOGHBAZAR, DOCTOR LANE, RAMNA, DHAKA 1918136612941 01714713257 M000393 M700473 3828/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
802 MD. SHAMSUL ISLAM VILL: BHOROA,, P.O.SOCHIPARA,, P.S. SHAHRASTI,, DIST: CHANDPUR. 19921319585000175 01750710468 M000437 M700285 3829/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
803 UMME HAMIDA YEASMIN VILL: 109 ,PALBARI ROAD,, P.O. JHALOKATHI,, P.S. JHALOKATHI,, DIST:JHALOKATHI 19904224004117006 01995962844 N03005191 N03505816 3831/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DIST:JHALOKATHI
804 MST. RINA VILL. BASAR,, P.O. NOROTTMPUR, P.S. BANARI PARA,, DIST. BARISHAL, 0611063741537 01957417116 N03005158 N03505749 3832/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARISHAL,
805 MD. SHAAB UDDIN VILL: SOBUJBAG,, P.O. +P.S. LALMOHO,, DIST: BHOLA. 0925405585570 01969151112 N03005380 N03501253 3833/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BHOLA
806 RINA BEGUM D/O: MD. HANIF, VILL:FULBAGICH, P.O. LALMOHON,, P.S. LALMOHON,, BIST: VHOLA 0915419656282 01794533329 N03004766 N03501253 3834/18 17-JAN-18 17-JAN-20 VHOLA
807 TASLIMA AKTER RUMA D/O. MD. NASIR UDDIN, VILL. UATTAR PARA,, P.O. SHUBHACHAR -1310, 19972613869000703 01993162946 N03005015 N03505773 3835/18 17-JAN-18 17-JAN-20 -1310,
808 MD. MOMINUL HOQUE 2808904029 01995962843 N03005121 N03505773 3836/18 17-JAN-18 17-JAN-20
809 MORZINA AKTER D/O. ABDUL BASED, VILL. AULATAIL, P.O. AULATAIL, P.S. KALIHATI, DIST. TANGAIL 1995314765000082 01709767614 N03004866 N01503134 3837/18 17-JAN-18 17-JAN-20 TANGAIL
810 NARGIS AKTER VILL: ARICHPUR, MUDHUMITA,, P.O. TANGI,, P.S. TANGI,, DIST: GAZIPUR. 3323016385072 01964888777 N03005325 N03505982 3838/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GAZIPUR
811 RESHAMA AKTER VILL. CHANDPURA, P.O. MOWBARIA, P.S. DASHMINA, DIST. PATUAKHALI 19932612980000580 01917058813 N03005270 N03505773 3840/18 17-JAN-18 17-JAN-20 PATUAKHALI
812 AFSANA MIMI VILL: MACHIMPUR,, P.O. MUNNUNAGON,, P.S. GAZIPUR,, DIST: GAZIPUR. 19943323014000090 N03005324 N03506460 3841/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GAZIPUR
813 SUMI AKTER NILA W/O. RAZAN, VILL+P.O+P.S. AMTOLI,, DIST. BORGUNA . B-19955126503004910 01871044438 N03005068 N03505618 3843/18 17-JAN-18 17-JAN-20
814 MRS. POPY AKTER VILL: CHARNIAMOT,, P.O. ANGARIA,, P.S. PALANG,, DIST: SHARIATPUR. B 19992613894112157 01707976156 N03005323 N03505773 3844/18 17-JAN-18 17-JAN-20 SHARIATPUR
815 TONNIMA AKTER MUNNI VILL: MUDU ARICHPUR,, P.O. MUNNUNAGAN,, P.S. TANGI,, DIST: GAZIPUR. B 20003326606152104 01707976155 N03005326 N03505982 3845/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GAZIPUR
816 MST. DELOWARA BEGUM VILL: SXSTY NAL,, P.O. BABUR BAZAR,, P.S. MOTLOB,, DIST: CHANDPUR. 2694807983739 01972876389 N01022487 N01520036 3847/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
817 RESHMA KHANM D/O. MD. ABDUL HANNAN SEKH, VILL. BARASHUR, P.O. VAZIAYPARA,, P.S. KASIANI, GOPALGONJ. B-1995353432714438 01796643289 N01017355 N01520285 3849/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GOPALGONJ
818 ASMA AKTER D/O. MD. MOJIBOR RAHMAN, VILL+P.O. MIRPUR - 1,, P.S. SHAH ALI,, DIST. DHAKA - 1216 B-19953090808126191 01716628814 N01017352 N01520036 3850/18 17-JAN-20 17-JAN-22 1216
819 RINA SULTANA VILL- HOUSE NO-37, ROAD NO-30, RUP NAGAR, ABASIK, DHAKA-1216. 2696403591209 01935101939 N01022196 N01519962 3854/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA-1216
820 MD. MEZANUR RAHMAN VILL: UDDMODI,, P.O.+P.S. MOTLOB,, DIST: CHANDPUR. 2697408870502 01946595558 N01022502 N01520638 3856/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
821 MD. FIROZ AHMED VILL. JAHANGIRPUR, P.O. KHANSAMA, P.S. KHANSAMA, DIST. DINAJPUR 2694807831359 01911026324 N01022122 N01519962 3857/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DINAJPUR
822 MD. MAMUN MIAH VILL. KONA VAYAL, P.O. PURURA, P.S. TARIL,, DIST. KISOR GONJ. 19944819267000236 01829566653 N01017976 N01520638 3859/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GONJ
823 JAHANARA BEGUM D/O: RUSTOM HAOLADAR, VILL:+P.O. ARAMBAGH,, P.S. RUPNAGAR,, DIST: DHAKA 1592039812919 01670167907 N01016750 N01519962 3860/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
824 NURUNNAHAR BEGUM D/O. MD. MUJEBUR RAHMAN, VILL. KAWRIA, PO. KAWRIA, PS. HIZLA, DIST. BARISHAL. 19940613654000220 01709332928 N01016879 N01520036 3863/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARISHAL
825 MD. SHAHIDUL ISLAM VILL- HOUSE NO- 27, ROAD NO-04, BLOCK-E MIRPUR, PALLABI, DHAKA. 2696405480920 01954501844 N01022304 N01520333 3864/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
826 NASRIN ISLAM D/O. LATE MOLEBO, VILL. HOUSE NO-04, BOLAK-C, LAIN-02, POLLABI., DHAKA-1216. 2696405661105 01731597050 N01016676 N01518345 3865/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA-1216
827 MD. SAYEDUR RAHMAN S/O. LATE LUTFAR RAHMAN, VILL: HOLDING-28,ROAD-7,SECTION-12,BLOK-E,, P.O. MIRPUR, P.S. PALLABI,, DIST: DHAKA. 2696402629665 01623228587 N01016823 N01519976 3866/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
828 MD. SOBUJ S/O. LATE MD. GOLAM, VILL. MURA PARA,, P.O+P.S. POLLABI, DIST. DHAKA, 2696403575189 01918552901 N01016781 N01519976 3868/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA,
829 MR. MD. KAMAL HOSSAIN HOUSE# 11, ROAD# 2/A, SECTION# 11, BLOCK# E, MIRPUR, DHAKA-1216 2696405634996 01760915424 N01022394 N01520896 3870/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA-1216
830 SHANAZ BEGUM D/O. SADEK ALI, VILL. TARAMUNNA,, P.O. HOLDER KANDI, P.S. SOKHIPUR, SHARIATPUR, 2696405630748 01630409270 N01016483 N01519461 3871/18 17-JAN-18 17-JAN-20 SHARIATPUR,
831 SIMU AKTER SIMA W/O. MD. JOSIM UDDIN, VILL. RAJANAN DEOGA., P.O+P.S. SAVAR., DIST. DHAKA 2696403576079 01927511724 N01016698 N01519909 3872/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
832 MORZINA BEGUM 2212435437545 01836918457 N03004356 3873/18 16-JAN-18 16-JAN-20
833 MST. NASIMA BEGUM HOUSEN NO- 911, LINS NO-5, SECTION -7, MIRPUR POLLABI DHAKA, 0610767443469 01763772746 N01022089 N01520486 3873/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA,
834 KHADIZA S/O. MD. YOUNUS, VILL. RAJATION DEOGHA,, P.O+P.S. SAVAR,, DIST. DHAKA-1216 2696405444004 01743423279 N01016651 N01519909 3874/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA-1216
835 AHLUL ZANNAT W/O. MD. SALAH UDDIN, VILL. SHAHAJADPUR, P.O. RAJGONJ, P.S. SADAR, DIST. NOAKHALI 19907518785000253 01828501752 N01017453 N01520333 3876/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NOAKHALI
836 AFSANA BEGUM D/O. MD. AMZAD HOSSAIN, HOUSE NO 18 ROAD, SHOSHI BOSHAK LANE, OWEARY 1203, SUTRAPUR DHAKA 2698874347347 01689849254 N01017720 N01520444 3877/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
837 MRS. RUMI BEGUM VILL: RAM CHANDRA PARA,, P.O. CHOUDURANI, P.S. PIRGASA, DIST: RANGPUR. 2695041744583 01922177293 N01022072 N01520047 3879/18 17-JAN-18 17-JAN-20 RANGPUR
838 MOHAMMAD AFZAL HOSSAIN S/O. ALI AHMED, HOUSE NO -21/2,, ROAD NO -4, BLOCK NO -E,, MIRPUR, PALLABE, DHAKA. 2696402556937 01622729990 N01017673 N01520444 3880/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
839 ROKSANA VILL. CHAR MEGNA, P.O. BASHAGARA, P.S. RAYPARA, DIST. NARSINDI 2694809987001 01709945181 N01022208 N01520744 3882/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NARSINDI
840 MD. MOTAHAR HOSSAIN VILL+P.O. GABTOLI BARIBADH,, P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 0912157225208 01765512559 N01022405 N01520743 3884/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
841 ABDUR RASHID S/O- ABU GHARAMI, VILL- HARINATH PUR, PO- HARINATH, PS- HIZLA, BARISHAL. 19762695041741120 01739509857 N01016901 N01520047 3885/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARISHAL
842 KAZI MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN VILL- 505/1, NORTH KAFRUL, DHAKA CANTENMENT, DHAKA CITY CORPORATION, DHAKA. 19812693016113234 01911107000 N01022334 N07501221 3888/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
843 MD. FERDUS HASAN VILL. NIZAMTOLY, P.O. AMTOLY, P.S. BAMNA, DIST. BARGUNA 2694812469243 01535133029 N01022123 N01521524 3889/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BARGUNA
844 MST. SHANAZ BEGUM D/O: LATE. ABUL KASEM, VILL: KHAGRA BARI,, P.O. JAGANNATHPUR,, P.S.+DIST: THUAKURGOAN. B 19809419447016554 01796216731 N01017618 N07501221 3890/18 17-JAN-18 17-JAN-20 THUAKURGOAN
845 MST. SHILPI BEGUM HOUSE NO-141, AHAMMAD PARA, PAIKPARA PO+PS- MIRPUR, DHAKA-1216 7802364468 01628465791 N01022197 3892/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA-1216
846 SURAIYA AKTER D/O. MD. MOHI UDDIN, VILL. BANEYACHANG,, P.O. RAM MAHAN BAZAR,, P.S. CHANDINA, COMILLA. B-19953090808097897 01727677417 N01016598 N01518131 3893/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
847 MR. MD. ALAKUL ISLAM S/O-RAFIQUL ISLAM, VILL-GAR DHORMO PAL, P.O-GORER HAT, P.S-JALDHAKA, DIST. NILPHAMARI 9311557762277 01959413705 A006567 B010427 3894/09 15-OCT-09 15-OCT-11 NILPHAMARI
848 MD. ABDULLAH RUBEL S/O. YEASIN, VILL- HOUSE NO-15, ROAD NO-05, SEKTION-6, BLOCK-B, MIRPUR, DHAKA. B-19992692506182047 01985758221 N01017482 N01520638 3896/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
849 ASHA AKTER VILL: 10/B-2, JOHURABAD,, P.O.DARUSSALAM,, P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. B 19982692509182338 01631455187 N01022598 N01520982 3897/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
850 MD. ELIAS MIAH VILL+P.O. 70/A, GOLLARTECK,, P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 2694809921520 01723274858 N01022596 N01520981 3898/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
851 TAMANNA MOHI UDDIN VILL- HOUSE NO-23, ROAD NO-25, SECTION-10, PO- MIRPUR-1216, PALLABI, DHAKA. 2696403616191 01713800032 N01022241 N07501145 3899/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
852 MST. RASHIDA KHATUN D/O- LATE ALI AKBAR, VILL- BASA NO-4, ROAD NO-3, SECTION-12E, PALLABI, DHAKA. 2696402557167 01798242477 N01017097 N01520157 3900/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA
853 MST. BITHI BEGUM 01190475710 N01002101 N01506158 3903/10 30-APR-10 30-APR-12
854 ABDUL KHALEK S/O. LATE DOLIL UDDIN, VILL. CHARPATA,, P.O. TITIA, P.S. LALMOHAN,, DIST. BHOLA, 2694810988787 01947465135 N01017330 N01518345 3903/18 17-JAN-18 17-JAN-20 BHOLA,
855 MR. NADIM VILL. SECTION NO- 10/ A, P.O. MIRPUR, P.S. POLLABI, DIST. DHAKA, 2696403572946 01912092960 N01017790 N01519324 3905/17 17-JAN-18 17-JAN-20 DHAKA,
856 MD. OMR ALI VILL. SOULODUBI, P.O. SOULODUBI, P.S. SADAR, DIST. FARIDPUR 2697408905831 01818006980 N01022075 N01519450 3906/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FARIDPUR
857 KANAN RANI SHAHA CHANDPUR 1327603001814 01684878347 00577003 P004856 3908/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHANDPUR
858 NAZMA BEGUM VILL: KAZIR CHAR,, P.O. ASHRAFGONJ,, P.S. ROYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19875115871000025 01838342737 N01014728 3909/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
859 MD.ABU TOYAB VILL- SHAK CHAR, PO- J M HAT, PS- SADOR, LAXMIPUR. B-19825114385059970 01712919216 N01012367 29214 3911/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAXMIPUR
860 MR. JAKIR HOSSAIN S/O. ABU YUSUF, VILL. KANCONPUR, P.O. ROY PUR, P.S. ROY PUR, LAKSHMIPUR 5115811681269 01679753085 040792 29568 3913/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
861 MD.KAMRUL ISLAM S/O- MD NUR NABI, VILL- KANCHANPUR, PO- RAYPUR, PS- SADAR, LAXMIPUR. B-19982021542025785 01850710488 N01012369 29214 3914/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAXMIPUR
862 RIAZ HOSSAIN S/O: ABDUL RAHMAN, VILL: HAMSADI, P.O: KAZIR DHIFIR PAR, P.S; SADAR. DIST: LAKSHMIPUR 19975114375036190 01627506597 N01013409 N01516115 3915/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
863 DELOWAR HOSSAIN S/O- FAZOL KARIM, VILL- HAMSADI, PO- KAZIR DIGHIR PAR, PS- SADOR, LAXMI PUR. 5114375436929 01855201155 N01012737 N01515439 3917/18 17-JAN-18 17-JAN-20 PUR
864 MR. KAMAL HOSSAIN S/O. MD. MAHFUZUR RAHMAN, VILL: SHAKCHAR, P.O. JM HAT, P.S. + DIST: LAKSHMIPUR. B-1998511438506253 209.151.101 N01012202 N01515162 3919/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
865 BASAN CHANDRA DAS S/O. LOKSHON CHANDRA DAS, VILL. SHAMSHARABAD,, P.O. LAKSHMIPUR SADAR,, P.S+DIST. LAKSHMIPUR. 5124309919529 01777185729 N01013846 29062 3922/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
866 JANORA BEGUM W/O- BAHAR UDDIN, VILL- CHAR RUHITA, PO- J M HAT, P.S: SADAR, LAKSHMIPUR, LAXMIPUR. 5114330298446 01535863766 040859 29542 3929/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAXMIPUR
867 SULTAN MAHMUD S/O- SADEK HOSSAIN, KRISHNA PUR, DATTA PARA, LAXMI PUR. 19905114350000115 152.105.759 N01012324 16000 3930/18 17-JAN-18 17-JAN-20 PUR
868 MR. EMRAN HOSSAIN VILL: CHARLORENG,, P.O. TORABGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19975113379000010 01750181326 040541 10575 3931/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
869 MRS. PANOWARA BEGUM VILL: CHAR MARTIN,, P.O. TORABGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113379170784 01745432170 061432 10575 3932/18 17-JAN-20 17-JAN-22 LAKSHMIPUR
870 MR. MD. RIAD HOSSAIN VILL- EAST BOTTALI, PO- MANDARI BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19915114340000179 01953570049 N01018919 N01516551 3933/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
871 AYASA BEGUM S/O. MD. SHOFIKUL ISLAM, VILL. PACHA PARA, P.O. 10 NO CHANDRA GONJ, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR B-1994511432003085 01953569979 N01018448 29186 3936/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
872 RIPON CHANDRA MOJUMDAR S/O: GONES CHANDRA MOJUMDAR, VILL: SHAHAPUR, P.O: LAKSHMIPUR, P.S: SADAR, DIST: LAKSHMIPUR 01842167316 N01013388 29186 3938/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
873 SUMI AKTER 2699040696403 01855639347 N01015456 3942/18 17-JAN-18 17-JAN-20
874 MR. MD. MONIRUL ISLAM VILL: BANCHANAGAR,, P.O. LAKSHMIPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5124302812497 01790876453 040748 N01518621 3943/18 17-JAN-20 17-JAN-22 LAKSHMIPUR
875 MST. SHAHINUR BEGUM 5114390230802 01712173492 037500 10749 3944/18 17-JAN-18 17-JAN-20
876 MRS. PARUL AKTER 5114390782501 01747661802 039469 11997 3945/18 17-JAN-20 17-JAN-22
877 AMIR HOSSAIN VILL. PUNBO BATHTOLY, P.O. MANDARI BAZAR,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 5114340733537 01629478226 N01016208 N01519543 3946/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAKSHMIPUR
878 MD. MAKSUD VILL: SANKI VANGA,, POST: RUPACHARA,, P.S: CHANDRAGONJ, LAXMIPUR. 19915114345000177 01629478217 N01016078 N01519543 3947/18 17-JAN-18 17-JAN-20 LAXMIPUR
879 JANNATUL YESMIN 5114350763466 01989916779 037009 19020 3948/18 17-JAN-18 17-JAN-20
880 MR. SANAD CHANDRA DAS VILL: RAZAR HAOWRA,, P.O.+P.S. HATIA,, DIST: NOAKHALI. 19937513628009673 01925178182 011347 10750 3949/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NOAKHALI
881 NUR HOSSAIN S/O. ABUL HOSSAIN, VILL+POST: NAWRI, P.S: SONAIMURI, NOAKHALI. B- 19931518315039325 01737876276 N01016304 11795 3950/18 17-JAN-18 17-JAN-20 NOAKHALI
882 ABUL KHAYER COMILLA 1913339320527 01718585779 02658001 P005143 3951/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
883 MD. OMAR FARUK 1916790187067 01724600469 00947003 P005499 3952/18 17-JAN-18 17-JAN-20
884 ELIAS COMILLA 19911918167000069 01915173636 0141005 P000454 3953/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
885 MST. AYSHA AKTAR COMILLA 1911562544348 01714468275 0354025 P002570 3955/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
886 MD. IQBAL COMILLA 19911914047000359 01687794043 0055022 P003193 3956/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
887 MD. AL AMIN COMILLA 19961914047000687 01936399673 0055035 P003193 3957/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
888 MD. SHAFIQUL ISLAM COMILLA 19871914047000132 01866965057 0879013 P000483 3958/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
889 MRS. SALEHA BEGUM VILL- JANRA, PO- SUDRA, PS- BARURA, KUMILLA. 1910975297196 01747667373 028775 14840 3959/18 17-JAN-18 17-JAN-20 KUMILLA
890 HAZERA BEGUM D/O: MD: ABDUL KHALEK, VILL+P.O: JOYKAMTA, P.S: SADAR, DIST: COMILLA 1913333422473 01732251181 N01013454 N01515825 3960/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
891 MR. MD. KAMRUJJAMAN S/O: YONUS MOLLAH, VILL: JANARA, P.O: SUDRA., P.S: BARURA, COMILLA. 19931910975000024 01831727762 028776 14840 3961/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
892 SARNA RANI MOJUMDER D/O- SEMOL MOJUMDER, VILL- GONDAMARA, PO- VOUKSAR, PS- BORURA, COMILLA. B-19951910975021919 01862598485 N01012193 N01515158 3962/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
893 SALMA AKTER D/O- MD MANAULLAH, VILL- DERERA, PO- JOAG, PS- CHANDINA, COMILLA. 19971912731011240 01689109930 N01012192 N01515155 3964/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
894 MD SHAPON HOSSAIN ABUL KALAM, VILL- HATPUKURIA, PO- VARUL PS- BARURA, COMILLA. B-19971910975022167 01764584327 N01012886 N01525300 3965/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
895 JAMAL HOSAIN RAJU S/O- ABDUL HALIM, VILL- MANDERTALY, PO- VARUL, PS- BARURA, COMILLA. 19821910975294153 01815003563 N01012216 14725 3966/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
896 MR. MD. JOHIRUL ALAM S/O- JAHANGIR ALAM, 255, WEST UKILPARA, PO- FENI, PS- FENI, DIST- FENI. 19963022912000033 01777470005 N01013777 3968/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FENI
897 MST. HAZERA BEGUM VILL- KOITORA, PO- GUNABATI, PS- 14, GRAM, COMILLA. 1913142502694 01969439441 013643 15042 3969/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
898 MST. AYESHA AKTER D/O. ABDUL MALEK, VILL: RAJBHALAB PUR, P.O. GUNABATI-3583, P.S. 14 GRAM. 1913142493582 01855598414 028182 14687 3970/18 17-JAN-18 17-JAN-20 GRAM
899 MD YEAKUB S/O- MD. SHAHID ULLAH, VILL- PADUA, P.O- PADUA BAZAR, P.S- 14 GRAM, COMILLA. 19911913110041858 01829600043 N01012268 14687 3971/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
900 MR. MD. ALAMGIR MR.MD. SOKUN MIAH, VILL. TOPBAN. P.O. SOBARIEA, P.S. NAGOL KHOT, 19791918794000007 01969439440 013602 15022 3972/18 17-JAN-18 17-JAN-20 KHOT,
901 MR. ABUL KASEM S/O. MR. SIRAJ MIAH, VILL: KAITARA UTTAR PARA, P.O. GUNABATI, P.S. 14 GRAM, COMILLA. B-1992278491232478 01954903222 N01012862 15022 3973/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
902 MR. MD. SAJEDUL BARI VILL+PO. NIZ PANUA, PS. CHAGOL NAIYA, FENI. 3011485823731 01703834168 027902 14544 3974/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FENI
903 NAZMUN NAHAR D/O: MD. SHAH ALAM, VILL+P.O. PACHAGACHIA,, P.S. SADAR. DIST . FENI 19903012964000163 01951788840 N01013569 N01516041 3975/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FENI
904 MOHAMMAD SHOHIDUL ISLAM S/O: MD. SHAH ALAM, VILL+POST: PANCH GACHIA,, P.S+DIST: FENI. 19863012964000053 01827828255 N01013751 N01516041 3976/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FENI
905 DIL ARA JAHAN W/O-MD SHAJAHAN, VILL & PO- GUNABOTI, PS- 14 GRAM, COMILLA. 1913142496565 01845386737 N01012929 14256 3977/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
906 MST. ZINNATUR ALO D/O. ABU TAHER, VILL: SOLIYA, P.O. SOLIYA, P.S. POSHORAM, FENI. 3025104801943 01957295949 028087 14256 3978/18 17-JAN-18 17-JAN-20 FENI
907 MR. MD. SAHIN VILL- NORTH NATIMA, PO- PADUA, PS- 14, GRAM, COMILLA. B-19821913142032379 01827828387 028630 14674 3979/18 17-JAN-18 17-JAN-20 COMILLA
908 AREFA BEGUM D/O: LATE. TAZOR MULLUK, VILL: BORODOARA ADARSHA GRAM,, POST: BAZALIA,, P.S: SATKANIA, CHITTAGONG. 19901518221000024 01830083478 7026331 6003170 3980/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG
909 NABI HOSSAIN KABIR 1 NOROAD, FOYEZ LEK, PO- UTTAR PAHAR TALI, KHULSHI, CHITTAGONG. 1594309010096 01925014596 7026303 6026029 3981/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG
910 ROJINA BEGUM PAHARTOLI,ALINAGOR, DEODIGHI, SATKANIA, CTG. 15182144004838 01829975598 7026615 6026698 3982/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CTG
911 NORUNNAHAR ISAMOTI ALI NAGOR, SATKANIA, CTG. 1518294211273 01815455678 7026611 6003011 3983/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CTG
912 MORJINA KHANOM VILL- MUNSI PARA, P.O: PUKURIA-4393, PS. BASHKHALI, DIST:CHITTAGONG 19901510869000334 01865242935 7026133 6003026 3984/18 17-JAN-18 17-JAN-20 DIST:CHITTAGONG
913 AMANAT HOSSAIN CHIRINGDHATA, DHOPACHARI BAZAR CHANDANAISH, CTG. 19901511838000021 01814330287 7026652 6026651 3985/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CTG
914 FARJANA YASMIN VILL- UTTARCHADAHA, PO- CHADAHA-4397, SATKANIA, CTG. 19931518283000350 01825919171 7026589 6026651 3986/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CTG
915 SAIFUL ISLAM LATE HABIBUR RAHMAN, VILL - EHOCHIA,, PO - DEODIGI, PS - SATKANIA, CHITTAGONG, 1518214008646 01866300561 7021912 6021901 3987/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CHITTAGONG,
916 ARAFA BEGUM BARODANA, SATKANIA, CTG. 1518287146816 01843186001 7026738 6039426 3988/18 17-JAN-18 17-JAN-20 CTG
917 NUR BAHAR BEGUM 2212459447585 01922533176 N03003705 N03504683 3989/18 17-JAN-18 17-JAN-20
918 KULSUM AKTER VILL: CHENDKHALI,, P.O. RAMANONDI,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. 8657972868 01774139139 N01019005 N01516912 3991/18 18-JAN-18 18-JAN-20 LAKSHMIPUR
919 TANJINA AKTER VILL- MOULVI ABDUL AZIZ BARI, BARO PARA, PO- DATTA PARA, PS- CHANDRAGAON, LAKSHMIPUR. NOT NID 01716797054 N01018988 N01515277 3992/18 18-JAN-18 18-JAN-20 LAKSHMIPUR
920 MD. SADDAM HOSSAIN VILL: CHAR FALKAN, POST: HAZIR HAT,, P.S: KOMOLNAGAR,, LAXMIPUR. B- 19965117347045933 01862062677 N01015568 N01520881 3993/18 18-JAN-20 18-JAN-22 LAXMIPUR
921 MAHINUR BEGUM 5117339559788 01796393204 N01014604 N01522253 3994/18 18-JAN-18 18-JAN-20
922 MST. ROZINA AKTER 19947518076002785 01787543196 027558 14272 3996/18 18-JAN-18 18-JAN-20
923 MRS. NAZMA AKTER 7510710577286 01836719374 029673 19771 3999/18 18-JAN-18 18-JAN-20
924 NURUL HUDA VILL- KARIM PUR, PO- PODI PARA,, PS- BEGUM GONG, NOAKHALI. BIRTH CER 01625715029 N01015246 N01519571 4000/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
925 MR. MD. YEASIN ARAFAT 19917510710000106 01813943310 030690 10536 40001/18 18-JAN-18 18-JAN-20
926 MD NUR UDDIN VILL- KALIKA PUR,, PO- BANGLA BAZAR, BEGUM GONG, NOAKHALI. 19927510745000118 01620759915 030884 11970 4002/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
927 MR. MD. NUR NABI 7518529351372 01812846580 011611 11590 4006/18 18-JAN-18 18-JAN-20
928 MR. MD. BABUL VILL: NOAPARA,, P.O. SAMIR HAT,, P.S. SOBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 19917518529000087 01721176040 011780 11590 4007/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
929 AYESHA AKTER VILL- FAZIL PUR,, PO- BANGLA BAZAR, PS- BEGUM GONG, NOAKHALI. BIRTH CER 01815262600 N01015203 N01519255 4010/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
930 UMMA SALMA VILL: NADIPUR,, POST: JOY NARAYAN PUR,, P.S: BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510712516831 152.151.015 N01015990 10771 4011/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
931 HUSNEARA BEGUM VILL: MODHUPUR,, POST: GOPALPUR,, P.S: BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510745537423 01833049882 N01016202 11425 4013/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
932 MRS. JOHURA AKTER VILL- KALIKAPUR, PO- BANGLA BAZAR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19907510745000176 01836273621 031088 11970 4014/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
933 ANOWAR HOSSAIN LITON VILL- WEST LAKSHI PUR,, PO- DALAL BAZAR, SADOR, LAKSHI PUR. 5114335138098 01712511910 N01012975 29557 4016/18 18-JAN-20 18-JAN-22 PUR
934 AMENA BEGUM W/O- SALE AHMMED, VILL- DOLBA MOLLAH BARI, PO- BATISA, PS- 14 GRAM, DIST- COMILLA. 1913115455936 01824826485 N03004942 N01508082 4018/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
935 MD. SHOHIDUL ISLAM S.O. MD. LITON MIAH, VILL. SONAKATIY,, P.O+P.S. 14 GRAM,, DIST. COMILLA, 19911923101000026 01882673801 N03004751 N03505329 4019/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA,
936 SHAJEDA AKTER D/O. ABDUR RASHID, VILL. SAHEB NAGAR,, P.O. COMILLA-3500,, P.S. SADAR, DIST. COMILLA. 1916794249829 01912001317 N03004732 N03503868 4020/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
937 MR. MD. SANA ULLAH S/O. HUMAYAN KABIR, VILL: NALLA, P.O. DULAL PUR, P.S. BI-PARA, COMILLA. 1911530479652 01994292073 N03005031 N03505710 4022/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
938 MAHABUB ALAM S/O: RAFIQUL ISLAM, VILL+P.O. ANONDOPUR,, P.S. ADORSHO SADAR,, DIST: COMILLA. B 19861797898971089 01983541852 N03004881 N03505592 4023/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
939 SHARIFUL ALAM VILL- DURGAPUR, PO- AHAMMED NAGAR, PS- COMILLA SADAR, COMILLA 1923307322607 01994291632 N03005168 N03505641 4024/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
940 MR. MD. MONJIL HOSSAIN S/O. LATE ABUL HASEM, VILL: KALIGONJ, PO. BALAGONJ, P.S. SYLHET, SYLHET. 01991998264 N03005032 N03505712 4025/18 18-JAN-18 18-JAN-20 SYLHET
941 MD. RUBEL VILL. CHAMPOK NAGAR,, P.O. HALIMA NAGAR,, P.S. SADAR,, DIST. COMILLA, 1916751225575 01997165212 N03005160 N03505620 4026/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA,
942 MR. ROBI ULLAH VILL. SOT ALIR CHAR, P.O. SURESRDII, P.S. MURAD NAGAR, DIST. COMILLA, 19801918154000027 01997165388 N03005166 N03505621 4027/18 18-JAN-20 18-JAN-22 COMILLA,
943 MD. KUDDUSUR RAHMAN VILL: AKAR PUR,, P.O. JIAPUR,, P.S. BURICHONG,, DIST: COMILLA. B-19951911863031025 01996748191 N03005192 N03505821 4028/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
944 MST. SUMI AKTER S/O. YOUSUF MIAH, VILL: KALPO BAS, P.O. DHANNA DOUL, P.O. BI-BARIA, COMILLA. 01977001219 N03005030 N03505708 4029/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
945 JANATUL FERDAUS S/O. LATE MIR HOSSAIN, VILL. KOKALI, P.O. HUCHA MIAH, P.S. NAGLCOT, COMILLA B-19961918734018500 01871248307 N01018090 N01516864 4030/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
946 HOSNE ARA BEGUM D/O- LATE ALI HOSSAIN, VILL- NORTH ANANDAPUR, PO- MUNSIRHAT ,PS- FULGAZI, DIST- FENI. 3014181695037 01706641735 N01018135 14840 4031/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
947 BOKUL BEGUM VILL- MIRZAPUR, PO- NORHARIPUR, PS- MANOHAR GONJ, DIST- COMILLA. B-1981191744501664 01741440996 N01018624 N01516792 4032/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
948 FATEMA BEGUM D/O. LATE SIDDIKUR RAHMAN, VILL- BAM PO- DOLKHAR, PS- NANGAL CODE DIST-COMILLA. 1918751047658 01731689311 N01018211 N01515473 4033/18 18-JAN-18 18-JAN-20 DIST-COMILLA
949 MD. MAMUN S/O. ENAYET ULLAH, VILL- BODAR PUR PO- DHALUA, PS- NANGALCOT, COMILLA. 19941918743000236 01825759124 N01018068 N01516110 4037/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
950 MD. MILON MIAH S/O. LATE ABDUL MANNAN, VILL- MAJHIR GHAT, PO- MADAR BARI BONDAR, PS- DUBBAL MURI, CHITTAGANG. 1592829550488 01811861887 N01018167 N01516263 4039/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGANG
951 RABEYA BEGUM D/O. MD. ALI MIAH, VILL+P.O. KESHAR PAR,, P.S. SENBAG, DIST. NOAKHALI. 7518066834407 01863088676 N01018431 N01516938 4040/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
952 MD. MOZAMMEL HOSSAIN VILL. NARAHRIPUR,, P.O. NARAHRIPUR,, P.S. MANOHARGONJ, DIST. COMILLA. B-19971917445028882 01787046158 N01018937 N01516386 4041/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
953 MD. RAKIBUL ISLAM S/O- ABDUL KHALEK, VILL- KALIPUR, PO- DIGHULIA, PS- SADAR, TANGAIL. B-19969328705010111 01942352075 N01018900 N01516293 4042/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
954 BIBI HOWHA D/O. ABDUL MOTIN, VILL.NOLUYA,, P.O. KANKIR HAT,, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 7518038848764 01797418198 N01013984 N01516176 4042/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
955 CHANDAN CHANDRA SUTRADHAR VILL- GANDA MARA, PO- BHAUKSAR, PS- BORURA, COMILLA. 19861910975825265 01739465863 N01018960 N01515158 4043/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
956 AYESA AKTER D/O. MOSTFA KAMAL, VILL. PARAN PUR,, P.O. BIJOY PUR,, P.S. SADAR, DIST. COMILLA 19901913324000247 01731998181 N01018151 N01515523 4044/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
957 MD NURUNNABI S/O- AMIR HOSSAIN, VILL- DAOWLATPUR, PO- UTTAR JOYKANTA, PS- COMILLA, COMILLA. 1913333420912 01815476904 N01018005 N01515825 4046/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
958 TAJKERA AKTER VILL- PASHAPUR,, PO- MUDDAFOR GONJ, PS- LAKSAM,, DIST- COMILLA. 2852009998 01832139600 N01018732 N01525952 4047/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
959 KULSUM SULTANA VILL- LAJOIER, PO- ELIOTGONJ, PS- MURAT NAGAR, COMILLA. 19931918172000140 01829187101 N01018958 16471 4048/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
960 MD. MOFIZUL ISLAM VILL- HARONG, PO- CHANDINA, PS- CHANDINA POUROSOVA, CHANDINA. 19568917055646956 01818812967 N01019017 16471 4050/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHANDINA
961 REZIYA BEGUM D/O- TUKU MIA, VILL- ARAY OWARA PO- COMILLA, PS- COMILLA SADER,COMILLA. 1916794263916 01863889903 N01018324 N01516396 4053/18 18-JAN-18 18-JAN-20 SADER,COMILLA
962 MD. IBRAHIM SHAGOR S/O- MOSTAFA KAMAL, VILL- CHOTO DHALIA, PO+PS- FENI SADAR, DIST- FENI. B-19973022918009294 01878534994 N01018775 N01516738 4054/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
963 MD. RIAZ VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 19935114389000067 01857099035 N01018984 N01516738 4055/18 18-JAN-18 18-JAN-20 LAKSHMIPUR
964 SAMSUN NAHAR D/O- MAZHARUL ISLAM, VILL- CHANDPUR, PO- NAGAR PUR, PS- SENBAG, NOAKHALI. 7518057870101 01952876704 N01018783 N01516653 4057/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NOAKHALI
965 NUR HOSSAIN S/O- TARIK ULLAH, VILL- NAYAN PUR PO- PROTAP PUR, PS- DAGON BHUIYAN, DIST- FENI. B-19993012569001896 01951058637 N01018704 N01516574 4059/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
966 MST. SHORIFA KHATUN VILL- KALIDAH, PO- LASKAR HAT, PS- FENI SADAR, FENI. 3012960309443 01830344280 028111 14836 4060/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
967 SHAMSUN NAHAR D/O- LATE ABDUR ROUB, VILL- SHOTA DHALIA, PO- PACH GACHIA, PS- SADAR, FENI 3012964337965 01818472899 N01018874 N01515731 4061/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
968 MST. RABEYA BEGUM D/O- MD. AHIDUL ISLAM, VILL- SONAPUR PO- BATISA, PS- 14,GRAM, COMILLA. B-1999 1913115012720 01616958924 N01018397 N01516123 4062/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
969 TAHAMINA AKTER VILL. ATOGRAM, P.O. BATISA, P.S. 14 GRAM,, DIST. COMILLA 19961913115000007 01872583229 N01018955 N01516123 4063/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
970 MD. ABIR HOSSAIN S/O. MD. IBRAHIM, VILL:MOTUA,P.O. JOARKASAR,, P.S. FENI SADAR, DIST:FENI. 3753907827 01924907322 N01013903 N01516099 4064/18 18-JAN-18 18-JAN-20 DIST:FENI
971 AZIZ ULLAH BHUIYAN S/O- ABDUL MOMIN BHUIYAN, VILL- JHIKORDDA, PO- GUNABOTI, PS- 14, GRAM. COMILLA. 1913142491465 01628444674 N01018888 N01516710 4065/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
972 KHURSHIDA AKTER W/O- ABUL KALAM AZAD, VILL- KARTAM PO- GUNABOTI, PS- 14, GRAM, COMILLA. 1913142496785 N01018274 N01517509 4066/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
973 JAFAR ULLAH S/O- HAZI AMIN AHAMMAD, VILL- MOTABI, PO- LASKAR, PS- SADAR, FENI. 3012960300398 01819100517 N01018905 N01513652 4067/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
974 ABADUL HAQUE VILL- ALIYARA, PO- AZIYARA BAZAR, PS- LANGAL COT, DIST- COMILLA. 19911918734000163 01845558678 N01018928 N01516710 4068/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COMILLA
975 TAHERA BEGUM W/O. SOHID ULLAH, VILL. AZIZ FAJIL PUR, PO. DAGON BHUIYAN, PS. DAGON BHUIYAN, FENI. 3012577567229 01992272852 N01018642 N01516574 4070/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
976 HASNA AKTER EMU D/O- NIZAMUR RAHMAN, VILL- DR. PARA, PO- FENI, PS- SADAR, FENI. 3022910103798 01917976123 N01018637 N01516573 4071/18 18-JAN-18 18-JAN-20 FENI
977 KONIKA AKTHER D/O- KABIR HOSSAIN, VILL- LANGULIYA, PO- BOYALI, PS- SAKHIPUR, TANGAIL. 19919318554000515 01767946229 N01018789 N01516747 4073/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
978 MST SABINA BEGUM D/O. MD. SOMEJ KHAN, VILL. KONABARI,, P.O. POWJAN BAZAR,, P.S. KALIHATI, DIST. TANGAIL. 9314780394234 01779830831 N01018034 N01516355 4074/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
979 SALMA SULTANA SHATHI VILL- SAKHIPUR MAHILA COLLAGE, PO+PS- SAKHIPUR, TANGAIL. 19939328504000020 01684063556 N01019012 N01516196 4075/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
980 MD. HASHEM MIAH S/O. LATE ABDUL BASED MIAH, VILL+P.O. NOLUA,, P.S. SOKHIPUR,, DIST. TANGAIL. 19709318554000015 01758678111 N01018035 N01516201 4076/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
981 MST. MAHAMUDA AKTER MUSOMI D/O- ABDUR RAHMAN, VILL- NALUA PO- NALUA, PS- SAKHIPUR, TANGAIL. 9318554883702 01764564079 N01018178 N01516274 4077/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
982 ABUL HOSSAIN S/O- SAHEJ UDDIN, VILL- VAYETA PO- GALA, PS- TANGAIL, DIST- TANGAIL. 19819319577434203 01764310666 N01018556 N01516274 4079/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
983 MD. PARVIN W/O- MD. HAZRAT ALI, VILL- PAHAR KANCHANPUR., PO- BEROBARI, PS- SAKHIPUR, TANGAIL 9318554883334 01704500593 N01018912 N01516721 4081/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
984 SUCHANA AKTER VILL- KUSTIA PO- KALIHATI, PS- KALIHATI, TANGAIL. 9324708240616 01754137965 N01018933 N01516730 4082/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
985 MAYA AKTER VILL- KAROTIA PO- KAROTIA, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL. 9319559567669 01726472481 N01019011 N01516196 4083/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
986 HAZERA D/O- LATE ALHAZ JIAROT ALI, VILL- KAULJANI KALMEGH PARA, PO- KAULJANI NORTH PARA, PS- BASAIL, DIST- TANGAIL. 9310983111334 N01018299 N01516375 4084/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
987 MOMTAZ D/O- KAZIM UDDIN, VILL- LANGULIA, PO- BOYALI, PS- SAKHIPUR, TANGAIL. 9318554881910 01733643654 N01018196 N01516282 4085/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
988 MD. ANOWAR HOSSAIN S/O- LATE MASUD ALI, VILL- LANGULIA, PO- BOYALI, PS- SAKHIPUR, TANGAIL. 9318554882576 01789731560 N01018655 N01516196 4086/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
989 RONIA AKTER W/O- ABDULLAH AL KAFI, VILL- BAGBER, PO- ESADIGHI, PS- SAKHIPUR, DIST- TANGAIL. 19949318527000102 01746656522 N01018877 N01516703 4087/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
990 MD. ARIF MIAH S/O- LATE MD. HAFEZ UDDIN, VILL- NORTH PARA MOYTHA, PO- JHONJHONIA, PS- BASHAIL, TANGAIL. 9310935191798 N01018176 N01516272 4088/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
991 MR. ALAL MIAH S/O- SOMSHER ALI, VILL- FOTEPUR EAST PARA, PO- CHAMARI FOTEPUR, PS- MIRZAPUR, TANGAIL. 19889316615000078 01766252877 N01018736 N01516624 4089/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
992 MD. SHUBHO MIA VILL:JOLLIMATIKATA,, PO:BEKHOIRHATIBAZAR,, PS:KENDUA,, NETROKONA. B- 199372174472056 01767607127 7015315 6015088 4091/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NETROKONA
993 SUMAIA AKHTAR D/O- SHAFIQUL ISLAM, VILL- BEPARY PARA, PO- TANGAIL, PS+DIST- TANGAIL. B-19969328712011695 01937769008 7039476 6039475 4091/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
994 NUR-E- ALAM S/O- MIR ABDUL HOQUE, VILL- DEOLA, PO- B A U MADRASA, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL. NOT NID 01674473076 7039409 6039408 4093/18 18-JAN-18 18-JAN-20 TANGAIL
995 RIPA AKTER VILL:HASAMPUR,, PO:LAKSHMIGANJ,, NETROKONA. 19927217447000111 01727474197 7002500 6015316 4095/18 18-JAN-18 18-JAN-20 NETROKONA
996 DABAJIT CHAKMA S/O. SADHAN CHAKMA, VILL. T . AND . T . BOTTOLI, P.O. MABISHAR,, P.S. BAGAIORI, RANGAMATI, 8420705275815 01820428553 N01018779 N01516295 4097/18 18-JAN-18 18-JAN-20 RANGAMATI,
997 MD. HABIBUR RAHMAN S/O- SIDDIK ALI, VILL- MARISHA, PO- MARISHA, PS- BAGHAICHORI, RANGAMATI. 01881785102 N01018210 N01516295 4098/18 18-JAN-18 18-JAN-20 RANGAMATI
998 JAHANGIR PARBHEJ S\0: OMDA MIAH, VILL: BOTTOLI, P.O. MARISHA,, P.S. BAGHAICHORI,, DIST: RANGAMATI. 8420706274549 01554652761 N01018106 N01516505 4099/18 18-JAN-18 18-JAN-20 RANGAMATI
999 RUPALI CHAKMA W/O- MAYA BINDU CHAKMA, VILL- MIDILE KHABONG PURIA, PO- KHAGRACHARI, PS- SADAR, KHAGRACHARI. 4624901291342 01849893175 N01018471 N01516491 4100/18 18-JAN-18 18-JAN-20 KHAGRACHARI
1000 MD TAJUL ISLAM S/O- ASRAF ALI, VILL- SOUTH GONJ PARA PO- SONABARI, SADAR, KHAGRACHORI. 461192515730 01838495959 N01018027 N01515116 4101/18 18-JAN-18 18-JAN-20 KHAGRACHORI
1001 ROKEA BEGUM W/O- MD. RAFIKUL ISLAM, VILL- GOLABARI, PO- KHAGRACHORI, PS- KHAGRACHORI, DIST- KHAGRACHORI. 4624905249702 01739333825 N01018875 14386 4103/18 18-JAN-18 18-JAN-20 KHAGRACHORI
1002 MD. NAZMUL HOSSAIN S/O. JANU MIA, VILL. A. P .BN MUSLIME PARA,, P.O+P.S+DIST. KHAGRACHARI 4624909296813 01859338383 N01018222 N01515978 4104/18 18-JAN-18 18-JAN-20 KHAGRACHARI
1003 ABDUL ZABBAR POLASH S/O- ABDUL MANNAN HOWLADAR, VILL- SHANTI NAGAR, PO- KHAGRACHORI, SADAR, KHAGRACHORI. 4624903293368 01820739393 N01018091 2270304 4106/18 18-JAN-18 18-JAN-20 KHAGRACHORI
1004 BABY AKTER D/O- ANU MIAH, VILL- DEWDIGHI PO- DEWDIGHI, PS- SATKANIA, CHITTAGONG. B-19971518214105364 01883345717 7039444 6026698 4109/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1005 RAHIMA AKTER VILL. KAITOLI, P.O. SUALOK, P.S. BANDARBAN, DIST. BANDARBAN 19800311463000003 01827350382 7039500 6039502 4110/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BANDARBAN
1006 FATEMA BEGUM VILL- WEST TEMSA PO- SATKANIA, PS- SATKANIA, DIST- CHITTAGONG. 1528205296402 01867142224 7039455 6039344 4111/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1007 ROUSHON ARA BEGUM 1518214008666 01826150536 7039453 6039452 4112/18 18-JAN-18 18-JAN-20
1008 SHAHIDA AKTER VILL:POSCHIM GATIA DENGA,, PO:KUTUB DEOR BAZAR,, PS:SATKANIA, CHITTAGONG. 19901511885000078 01985419814 7026320 6026319 4113/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1009 MD. ABU BAKKAR VILL- CHURA MANI SIKDER PAARA, PO- JOT PUKURIA, PS- CHANDANAISH, DIST- CHITTAGONG. 19741518214000007 01859988033 7039450 6039539 4114/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1010 MD. ABU TAHER VILL- MADRASA, NOWAPARA, PO- DEWDIGHI, PS- SATKANIA, CHITTAGONG. 1518265287018 01846110804 7039491 6026698 4115/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1011 DILOARA BEGUM VILL- NORTH KANCHANA KAZIPARA, PO- SATKANIA,, SATKANIA SADAR., CHITTAGONG. 1518251799608 01827498727 7039490 6003129 4116/18 18-JAN-18 18-JAN-20 CHITTAGONG
1012 ABDUL KADER VILL: SATGHOR PARA,, P.O. SHAPLAPUR,, P.S. MOHESHKHALI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19992214983017852 01863090328 N03005375 N03505918 4117/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1013 TAHMINA AKTER D/O-TASLIM UDDIN, VILL-JAHAJPURA, P.O-BAHARCHARA, P.S-TEKNAF, DIST. COX'S BAZAR 2212459485714 01820802604 A003473 N03504683 4118/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1014 S . M . AMINUR RAHMAN S/O. SALIM ULLAH, VILL. ZAGIRA GHONA, P.O+P.S. BOR MHESHKHALI, DIST. COX'S BAZAR 2214911176567 01830467896 N03004855 N03502179 4119/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1015 MD. BELAL VILL- DINESH PUR, PO- SHAPLAPUR, PS- MAHESH KHALI, COX'S BAZAR. B-19972214983028908 01865768575 N03005287 N03505940 4120/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1016 MOHAMMOD MUBARAK HOSSEN VILL: DOKHIN PARA,, P.O. CHOWFOLDONDI,, P.S. CHOWFOLDONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19992212411000260 01874088679 N03005335 4121/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1017 ZAHEDUL ISLAM S/O. NURUL AMIN, VILL. TAJUYA KATA, P.O+P.S. MOHESHAKHALI, DIST. COX'S BAZAR B-19982214962003086 01826134917 N03005038 N03505910 4123/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1018 MD. SHAHID ULLAH S/O. MD. FJLUL KARIM, VILL. TATIAYA JLIA BAPER PARA, P.O. KHURUSHKUL, P.S+DIST. COX'S BAZAR B-19952212459021988 01878552871 N03004934 N03505917 4125/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1019 ABU MD. MAHIUDDIN CHOWDHURY VILL- TETIA KHURUSKUL, PO- KHURUSKUL, PS-SADAR, COX'S BAZAR 19792212459000028 01840535086 N03005062 N03504683 4126/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1020 MOHAMMAD SAZZAD HOSSAIN VILL: DOKHIN PARA,, P.O. CHOWFUL DONDI,, P.S. CHOWFOL DONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 199722122411105613 01862428546 N03005339 4127/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1021 ABUL KASHEM VILL. GHUMDUM POSHIM PARA, P.O. BALUKHALI, P.S. NAIKHANCHARI, DIST. BANDRBAN 0317357347402 01883260386 N03005199 N03505809 4128/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BANDRBAN
1022 AMENA BEGUM S/O. ABU BOKKR SIDDIK, VILL. LAL DIGHUR PAR, P.O+P.S+DIST. COX'S BAZAR 2222402457751 01881704779 N03004899 N03504516 4129/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1023 JANIFA AKTER VILL. DIL PARA,, P.O. KHURUSH KUL,, P.S+DIST. COX'S BAZAR. 5515715273 01881572152 N03004772 N03506212 4130/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1024 JASHIM UDDIN S/O-LATE SYED AKBOR, VILL-SOUTH HAJIPARA, P.O-JHILONJA, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19752226607100166 01876250146 A003541 N03502179 4131/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1025 NURUL HOSSAIN S/O-MOHAMMAD ALI, VILL- ISLAMPUR PO- POORA SHAVA, PS- COX'S BAZAR, DIST- COX' BAZAR. 19832222407000003 01861622962 N03004781 N03505336 4132/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1026 MOSTAK AHMED S/O. MONSUR ALAM, VILL+P.O. HIDER PARA CHOWFUL DANDI, P.S+DIST. COX'S BAZAR B-19972212411001375 01831779746 N03004825 4133/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1027 MD. HELAL S/O- JAFOR ALAM, VILL- GHONAR PARA KHURUSHKOOL, PO- KHURUSHKOOL, PS- COX'S BAZAR, COX'S BAZAR. B-19972212459028304 01814146066 N03004827 N03505917 4134/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1028 RATNA SHARMA VIL: NORTH PATOLI, P.O. MASUAKHALI, P.S. KHARULIA, DIST: COX'S BAZAR 2212471409784 01725564750 N03005218 N03505838 4135/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1029 ROGINA KATER VILL- SHAPLA PUR, PO- BAHAR CHORA, PS- TEKNAF, COX'S BAZAR B-19962219015019572 01833275036 N03005216 N03505750 4136/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1030 FATHEMA KHATUN VILL- PURANPARA, PO- SHAMLAPUR, PS- BAHAR CHHORA TEKNAF, COX'S BAZAR. 2219015595697 01822240811 N03005266 N03505791 4137/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1031 ABU SYED VILL. SAMIAPUR, P.O. SILKALI BAHAR CHARA, P.S. TEKNAF, DIST. COX'S BAZAR, 2219015580112 01816566956 N03005149 N03505791 4138/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR,
1032 MOTIUR RAHMAN S/O-MD. ABDUL KARIM, VILL-KOAINGCHARI, P.O-SAB RANG, P.S-TEKNAF, DIST. COX'S BAZAR 1995221904716600 01848188653 N03004529 N03505264 4139/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1033 MD. AHESANUL HOQUE VILL: MODOM BAI SARI,, P.O. BAI SARI,, P.S. LAIKHASORI,, DIST: BANDOR BON, 19940317319000104 01812339045 N03005298 N03505168 4140/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BON,
1034 JANNATUR FERDOUS W/O-NAZIR AHMED, VILL-UTTAR KHAN, P.O-NAPIT KHALI, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 2212438395596 01815333519 N03004555 N03504689 4141/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1035 MOHAMMAD YOUSUF B-19962212442007119 01838506005 N03004912 N03505965 4143/18 18-JAN-18 18-JAN-20
1036 OSMAN GONI S/O-LATE DUDU MIAH, VILL-EAST GOZALIA, P.O-ISLAMABAD, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19952212442105227 01857989959 N03004524 N03505217 4145/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1037 SYEDUL HUQUE S/O: JAFOR ALAM, VILL+P.O. CHOWFOL DONDI,, P.S. SADAR,, DIST: COX'S BAZAR. B 19942212411001756 01852455543 N03004879 N03506521 4146/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1038 ANAMUL HOQUE S/O-SOYDUL HOQUE, VILL-SOUTH MAIZPARA, P.O-EIDGAON, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19932212435000026 01798302167 N03004677 N03505150 4148/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1039 HELAL UDDIN S/O-SYDUR RAHMAN, VILL-WEST BOALKHALI, P.O-ISLAMABAD, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19982212442009308 01872112033 N03004554 N03505150 4149/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1040 MD. NASIR UDDIN S/O-SHAFIUL ALAM, VILL-KALIRCHARA, P.O-EIDGAON, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19932212435000048 01857923765 N03004585 N03505623 4150/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1041 CHABIA SULTANA D/O- SAYED KASHEM, VILL- LOMBARI PARA FATEKHAR KUL, PS- RAMU, DIST- COX'S BAZAR 19982216615028467 01825286841 N03004818 N03505506 4152/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1042 SHAMIMA AKTER D/O. JOUYNAL ABEDIN, VILL+P.O. CHA BAGAN JOYARIA NALA, P.S. RAMU,, DIST. COX'S BAZAR B-19972416602002020 01884769821 N03004815 N03505506 4153/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1043 MD. OSMAN GONI S/O-NURUL HAKIM, VILL-OFFICER CHAR, P.O-RAMU, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 19902216615000008 01875539067 N03004565 N03502379 4154/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1044 AJGOR ALI S/O-LATE ABDU SHARIF, VILL-DAUS PARA, P.O-GORJONIA, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 19932216619000121 01830979643 N03004659 N03505394 4155/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1045 MONIRA AKTER D/O-ABADUL HAQUE, VILL-UTTAR FOTEKHARKUL, P.O-RAMU, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 19982216615022008 01878050749 N03004619 N03505506 4156/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1046 SELENA AKTER VILL: DOKHIN SAKMARKUL,, P.O. MIAZE PARA,, P.S. RAMU,, DIST: COX'S BAZAR. B 19982416662002081 01812362652 N03005358 N03505506 4157/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1047 ISMAT ARA KHANOM VILL: MONDALPARA, P.O. RAMU, P.S. RAMU, DIST: COX'S BAZAR 19912216670000085 01824277510 N03005220 N03506433 4158/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1048 OBAIDUL HOQUE VILL: LAMARPARA,, P.O. KHAOURKUP,, P.S. RAMU,, DIST: COX'S BAZAR. 2216666681716 01822133266 N03005241 N03505858 4159/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1049 HALIMA AKTER W/O-AZIZUL HAQUE, VILL-JAOS PARA, P.O-GORJONIA, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 19912216619000133 01834316459 N03004689 N03505394 4160/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1050 HAMIDA BEGUM D/O-MOHAMMAD HASAN, VILL-MOKTER GHONA, P.O-GORJONIA, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 1983221661912041 01828418097 N03004660 N03505394 4161/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1051 NUR BANU AKTER NURY VILL-UTTAR FATEMAR KUL, PO- RAMU, PS- RAMU, COX'S BAZAR. 19952236609022162 01868499214 N03005236 N03505506 4162/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1052 MD. AYUB S/O: ABDUR RAHMAN, VILL- KANIACHORA, PO- EIDGAON-4702, PS-COX'S BAZAR, COX'S BAZAR 19932212435000336 01822913977 N03005136 N03505720 4163/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1053 MOHAMMAD NURUSSABI VILL: SOUTH NAIKHANDIA, P.O. POCK KHALI-, P.S. SADAR, COX'S BAZAR. 2212483473895 01837316017 N03004885 N03506521 4164/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1054 OSMAN GONI VILL: DOKHINPARA,, P.O.+P.S. CHOWFOLDONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19842212411008541 01851331822 N03005337 N03505992 4165/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1055 MD. MAHABUL ALAM VILL. TAZIA KHATA, P.O. MOHESHKHALI, P.S. MOHESHKHALI, DIST. COX'S BAZAR, 19922214962003564 01882902658 N03005225 N03505910 4166/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR,
1056 SUMI DEB D/O: LATE . KHOKON DEY, VILL: GONABPARA,, P.O.+P.S.+DIST: COX'SBAZAR. B 19952222408054803 01838504375 N03005051 N03505915 4167/18 18-JAN-18 18-JAN-20 COX'SBAZAR
1057 MD. JAHANGIR ALAM VILL: CHAINDA,, P.O. CHORAKUL,, P.S. MITHASORI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19992216685510738 01833240317 N03005309 N03505918 4168/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1058 MUKTA ARA KHANOM W/O. ASAB UDDIN ASHIK, VILL: CLASH PARA, PO. MORI CHES, P.S. UKIA, COX'S BAZAR. 01631662713 N03004993 N03505669 4169/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1059 SALIM UDDIN VILL. SHAH PARIR DHIP, P.O. SABRANG, P.S. TEKNAF, DIST. COX'S BAZAR, 2219047593217 01850127992 N03005109 N03506340 4170/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR,
1060 ABU HURAIRA VILL. MDR NAPIT KHALI, P.O. ISLAMPUR, P.S. COX'S BAZAR SADAR, DIST. COX'S BAZAR B-19942212438001721 01878554419 N03005196 N03505217 4171/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1061 MUBINA AKTER W/O. SEDY NUR, VILL. GORSTAN PARA FULSORI, P.O. KHUTAKHALI -4741,, P.S. CHAKRIA, DIST. COX'S BAZAR 2211667013328 01833284219 N03004933 N03505217 4172/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1062 MD. IBRAHIM S/O-AHAMMAD SYED, VILL-MODHYAM VOMBARIA, P.O-EIDGAON, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19952212435015093 01827096022 N03004597 N03505217 4173/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1063 SAMIRA AKTER D/O-NURUL ISLAM, VILL-UTTAR NAYKHONGDIA, P.O-POK KHALI, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19972212483014354 01850099337 N03004574 N03505308 4174/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1064 FORIDUL ALAM S/O. ABDUL KABIR, VILL. FATEKARKUL, P.O+P.S. RAMU, DIST. COX'S BAZAR 2216615698804 01836540216 N03004810 N03505506 4175/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
1065 ABDU SUKKUR S/O. NURUL HAKIM, VILL. KAOARKUP., P.O+P.S. RAMU,, DIST. COX'S BAZAR, 19892216666000082 01869638043 N03004763 N03504515 4176/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR,
1066 MD. SHAHIN ALI KAHALU, BOGRA, DHAKA 19931015419000211 01310277741 02668001 P005184 4177/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1067 S.M. SELIM DHAKA 1014027139563 01712144812 02647003 P002699 4178/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1068 MST. BULBULI KHATUN VILL: KURGAO NOTUN PARA,, P.O. MIZANAGAR,, P.S. ASHULIA,, DIST: DHAKA. 261727853468 01754465513 N01022473 4179/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1069 MD. ASIFUR RAHAMAN S/O. MD. AHSAN ULLAH, VILL. WEST ASHRAFABAD, P.O. ASHRAFABAD, P.S. KAMRANGIR CHAR, DHAKA-1211 19932613451000212 01912936311 N01017594 4180/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA-1211
1070 ASTAMI RANI MONDAL D/O- LATE MONGAL CHANDRA MONDAL, VILL- VADAIL, PO- DHAMSONA, PS- ASHULIA, SAVAR, DHAKA. 8719079515474 01726216325 N01017021 N01519862 4181/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1071 MD. MONNAF HOSSAIN S/O- LATE AKRAMUL HAQUE, VILL- VADAIL , PO- TALTOLA, PS- ASHULIA, DHAKA. 19912717743000013 01943735661 N01017429 N01520316 4182/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1072 MD. HADIS S/O: MD. MOKBUL HOSSAIN HAOLADAR, VILL: VHADAIL,P.O. DHAMGONA,, P.S. ASHULIA,, DIST: DHAKA 2617239244267 01710226672 N01016749 N01519862 4184/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1073 SAMADDER SAGAR DEBNATH S/O:LATE. SAMADDER RONJIT DEBNATH, VILL: KURGAO, P.O. MIRJANAGAR,, P.S. ASULIA,, DIST: DHAKA. 19922617272000443 01924788251 N01017381 N01520724 4185/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1074 UTTAM KARMAKER S/O: ROMESH CHONDO KARMAKER, VILL: HIJULI, P.O. MOTTO,, P.S.+DIST: MANIKGONJ 19915624604000068 01739126413 M000298 M700392 4186/18 13-FEB-18 13-FEB-20 MANIKGONJ
1075 MR. MD. TAJUDDIN S/O- LATE OMAR ALI, VILL- MANIKDIR, PO- BOKAI NAGAR, PS- GOWRIPUR, MYMENSINGH. 6112322802011 01913492816 M000302 M700397 4187/18 13-FEB-18 13-FEB-20 MYMENSINGH
1076 ROBIUL ISLAM S/O: LATE. ABDUL MAJID BONGOBASI, VILL: NAGER HAT,, POST: KUKUTIA,, P.S: LOWHAJUNG, MUNSIGONJ, 2694261638537 01926736116 M000239 M700328 4188/18 13-FEB-18 13-FEB-20 MUNSIGONJ,
1077 ANISUR RAHMAN S/O- ABDUL AZIZ, VILL- BAGHATA MIRAPARA, PO- BAGHATA, PS-NORSINGDI, NORSINGDI. 6816095981717 01688625261 M000284 M700177 4189/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NORSINGDI
1078 REBA AKTER BEAUTI VILL: AMRAGICHA,, P.O. DHAKHIN KEARINIGONJ,, P.S. K. GONJ,, DIST: DHAKA. 2613811334098 01712058141 N03005497 N03504845 4190/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1079 NAZRUL ISLAM VILL: KUNDER HOWLA,, P.O. PATOARI HAT,, P.S. LAL MOHON,, DIST: BHOLA. 1915428946134 01768168635 N03005476 N03501253 4191/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BHOLA
1080 RUMA AKTYER VILL: DAN SAGOR,, P.O. CHALITOBUNIA,, P.S. MORREIGONJ., DIST: BAGERHAT. 19952613811000120 01707976159 N03005491 N03506811 4192/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BAGERHAT
1081 NAZMA BEGUM VILL- DABIDAR, PO- DABIDAR, PS- DABIDAR, COMILLA. 1924004123058 01846413295 N01022045 N01519150 4193/18 13-FEB-18 13-FEB-20 COMILLA
1082 MD. EMDADUL HOQUE VILL: KOMARPUR,, P.O. SHALGRAM,, P.S. ADAMDIGHI,, DIST: BOGORA. B 19901010640020008 01635497666 N01022589 N01520638 4196/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BOGORA
1083 SHAWON DEWAN VILL: 47/1, JOHURA BAD,, P.O. DARUS SALAM,, P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. B 19983000709168575 01670171006 N01022652 N01520982 4197/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1084 MD. MAKSHOUD BHUYAIN VILL+P.O. BADOL KHALI,, P.S. CHATKHALI,, DIST: NOAKHALI. B 19977511017026983 01977722169 N01022680 N01521524 4199/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NOAKHALI
1085 MD. RASHEDUL HOQUE VILL: BURABURI,, P.O. BURABURI,, P.S. ULIPUR,, DIST: KURIGARAM. NOT NID 01767337020 N03005329 N03505874 4200/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGARAM
1086 SHAHANA BEGUM VILL: SHUVADDA POSHCHIM PARA,, P.O. SHUVADDA,, P.S. KERANIGONJ,, DIST: DHAKA. 2613869346051 01707976158 N03005521 N03505773 4204/18 13-FEB-20 13-FEB-22 DHAKA
1087 MOHAMMAD ULLAH S/O. FOJLUL HOQUE, VILL. SREE KALIA, P.O. GOLLAK BAZAR, P.S. FORID GONJ, CHANDPUR. 1314553759450 01811747652 N01017176 N01521553 4205/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1088 ABDUL KHALEK VILL+P.O. SAHEBGONJ,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1314583987552 01727719405 N01022925 N01521102 4206/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1089 MD. SOLAMAN TAPADAR S/O. MD. HARES TOPADAR, VILL +P.O. LAUTAL, P.S. FORIDGONJ, DIST. CHANDPUR 19851314559781730 01758320380 N01017646 N01520433 4209/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1090 AKLIMA AKTER S/O. ABDUL SOBAHAN, VILL+P.O:BALLSHID, P.S.SHARASTTI, DIST:CHANDPUR. B19971319596100142 01879757405 N01016711 4210/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DIST:CHANDPUR
1091 MAHINUR BEGUM VILL+P.O. BALAKHAL,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1324902405842 01831529763 N01022507 N01520932 4212/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1092 MD. MOZZAMMEL HOSSAIN VILL: MULPARA,, P.O. MOLPARA,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1314513706015 01740518087 N01022258 10427 4213/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1093 MD. RABIUL ALAM VILL: LAXMIPUR,, P.O. CHOWDHURY BAZAR,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1314589733148 01718072739 N01022397 N01521554 4216/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1094 RUBI AKTER S/O. SOPI ULLAH, VILL. DISHUA, P.O. KANCHANPUR, P.S. RAMGONJ,, DIST. LAKSHMIPUR B-19975116542029401 01820026737 N01017709 N01520464 4218/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1095 MRS. SHABNUR AKTER VILL+P.O. NANDIGRAM,, P.S. CHANDRAGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19985114314002679 01884823106 N01023107 N01521219 4219/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1096 AFSANA AKTER RIMA VILL: NURPUR,, P.O.DHANIA,, P.S.KADAMTOLI,, DIST: DHAKA. B 19982699072002414 01842003642 N01022926 N01520971 4221/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1097 MD. ZAKIR HOSSAIN S/O: MD. ALI RAZA, VILL: ESAPUR, P.O. NUNIAPARA,, P.S.RAMGONG,, DIST;LAKSHMIPUR. B 19885116538002450 01765306029 N01017505 N01518055 4222/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DIST;LAKSHMIPUR
1098 RABEYA AKTER VILL+P.O. KAWNIA,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19901314583000031 01941285791 N01022899 N01521117 4225/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1099 SHARMIN AKTER D/O. MD. MOSTFA MIAH, VILL+P.O. SHORSAK,, P.S. SHAHRASTU,, DIST. CHANDPUR. B-19941319585007165 01838314001 N01017139 4226/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1100 MD. RASHED MAHMUD VILL: NATEHORA,, P.O. KASHEMBAD,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1314920545761 01845659811 N01022471 N01520374 4227/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1101 MD. HELAL UDDIN VILL: WEST KAMTA,, P.O. KAMTA BAZAR,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. B 19961314595002544 01935430464 N01023022 N01520549 4228/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1102 MD. NAIM HOSSAIN VILL+P.O. BALAKHAN,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1324902405690 01795555822 N01022475 N01520846 4229/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1103 MD. RIAZ HOSSAIN FOYSAL VILL: KOLCHOMA,, P.O. SONAPUR,, P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19965126504001520 01993853578 N01022656 N01520497 4230/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1104 ASLAM HOSSAIN RIDOY VILL: KOLCHOMA,, P.O. MAIZER BARI,, P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19975020504003544 01924955765 N01022731 N01521004 4231/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1105 MD. NUR AHMED VILL: KOLCHOMA,, P.O.+P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19975127504004301 01637651435 N01022610 N01520497 4232/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1106 MD. SOHEL RANA S/O. JARIP ALI, VILL. DOKHIN RAZA NAGAR, P.O. DHAMAIR HAT,, P.S. RANGANIA, CHITTAGONG 19931517069000132 01868035797 N01017893 N01520554 4234/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1107 SRITY RUDRA PAL D/O.OAJIT KUMAR PAL, VILL. KOLOM PATI,, P.O. FOKIR TOKIA, P.S. RAUJAN , CHITTAGONG. 1517425680366 01821022168 N01016596 12207 4235/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1108 RAHIMA BEGUM W/O: MD. MOSTOFA, VILL:JOBRAMITHASORA, P.O.CHITTAGONG UNIVERSITY,, P.S. HATHAJARI CHITTAGONG,, DIST:CHITTAGONG. 1513735975096 01759961930 N01016713 N01519836 4236/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DIST:CHITTAGONG
1109 MAHADI HASAN S/O. MD. SALIM SARKAR, VILL. JOBRA,, P.O+P.S+DIST. CHITTAGONG . 19961513735000266 01824767265 N01017754 N01520691 4237/18 13-FEB-18 13-FEB-20
1110 MR. MD. MOJNUR RAHMAN S/O. LATE HASIM UDDIN, VILL. CHILAI HAT, P.O. DOMAR, P.S. DOMAR, NILPHAMARI 7311538766504 01819527407 A006568 E005568 4239/09 26-OCT-09 26-OCT-11 NILPHAMARI
1111 MOMTAJ BEGUM D/O- MOSLIM UDDIN, VILL- CHUNTI PO- CHUNTI, PS- LAHAGARA, CHITTAGONG. 1514732826297 01879978408 7039406 6026371 4239/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1112 FAYEZ AHMED MAMUN CHITTAGONG 1515341631090 01813204632 00849011 P002786 4240/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1113 KAJOL AKTER CHITTAGONG 19951590602049876 01863613404 01777011 P005117 4241/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1114 BOSANTO NONDI CHITTAGONG 01962384725 02550002 P005187 4243/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1115 SAYEDA TANIA FERDOUS CHITTAGONG 1590603095451 01708335454 1056005 P001832 4244/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1116 JANNATUL FERDOUS (ISHA) CHITTAGONG 1998702052708503 01979442377 02567001 P005326 4245/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1117 OMMEY HABIBA RUMANA CHITTAGONG 19821590603018823 01815720382 01212001 P002348 4246/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1118 MD. MIZAN CHITTAGONG 1590602832570 01879913718 02546002 P005175 4248/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1119 KOHINOOR BEGUM CHITTAGONG 1515395585641 01811875592 00859005 P002306 4250/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1120 MST. MONWARA BEGUM D/O: MD. MOTIAR RAHMAN, VILL: KHODDO TAMPAT, POST: CADET COLLEGE, P.S: KOTOALI, RANGPUR 8514979566294 01793897682 7037953 6037912 4251/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1121 MST. NURIZA KHATUN D/O- NUR HOSSAIN., VILL- SHADU, PO- VUTHCHARA, PS- KAWNIA, RANGPUR. B-19968514267007052 01723896027 7039465 6037612 4252/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1122 MOST. MOSLEMA BEGUM GHATABIL KHIYAR PARA,, BODORGONJ,, RAHMATPUR,, RANGPUR. 01774279311 7020974 6037730 4254/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1123 FATEMA AKTER D/O-LATE LOKMAN, VILL-CHOCHONA, P.O-MD. ALI BAZAR, P.S-SADAR, DIST. FENI 19893012986052236 01862674079 N01002245 N03502131 4255/10 10-FEB-10 10-FEB-12 FENI
1124 MD. LABLU S/O. MD. BABU TONA, VILL. GHATABIL KHIRPARA, P.O. RAHMATPUR MADRASHA, P.S. BASORGONG, RANGPUR. B-19988510388030896 01780775604 7039443 6037730 4255/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1125 SREE ANIAL CHANDRA VILL. GURURURI PARA, P.O.BURIR PUKURHAT -5430,, P.S. BADARGONJ,, DIST. RANGPUR, 8510337167974 01734741310 7039480 6037730 4256/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR,
1126 MD. MAHUBOR RAHMAN S/O- LATE ACHIM UDDIN, VILL- CHARU VADRA PO- DHUMER KUTI, PS- KAWNIA, DIST- RANGPUR. 85242006236355 01738577532 7039401 6037941 4257/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1127 MD. SHAHAJAN MIAH S/O: LATE. LATIF UDDIN, VILL-KUTIR PARA, P.O. ALAMNAGAR, P.S. SADAR, RANGPUR-5400 8524915180923 01922734672 7037169 6020218 4258/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR-5400
1128 TULI MAHANTA S/O-TAPON MOHANTA, VILL-TAJHAT, PO MAHIGONJ, PS- KOTAYALI, RANGPUR. B-1996857513155435 01918311715 7039404 6039325 4260/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1129 MD: SHAMIM S/O: LATE DILJAN, VILL: ALAM NAGAR COLONY,, POST: ALAM NAGAR,, P.S+DIST: RANGPUR. 8524912149552 01749974175 7037901 6037900 4261/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1130 MST. JAHANARA BEGUM W/O. MD. ROTAN MIAH, VILL. CHANDIPUR, P.O. MIRBAG, P.S. KAWNIA, DIST. RANGPUR 8514240282744 01941222469 7037940 6037612 4263/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1131 MD. ROMZAN ALI BHUIYAN S/O: MD. ABDUS SATTAR, VILL: SHADHU, POST: MIRBAGH,, P.S: KAUNIA, RANGPUR. 8514267611017 01964119590 7037914 6037387 4265/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1132 SAYED ALI S/O- LATE ACHAB UDDIN, VILL- MOHESHA, PO- MIRBAG, PS- KOWNIA, RANGPUR. 8514240286923 01745406278 7037891 6037387 4266/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1133 MST. BILKIS BEGUM VILL. BIRAHIMPUR,, P.O. SHALMAARA BAZAR -5460,, P.S. MITHAPUKUR,, DIST. RANGPUR, 1590602450880 01846182798 7039481 6037906 4267/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR,
1134 MD. NUR ALAM BABU S/O- MD. KALIM MIAH, VILL- NURPUR, PO- ALAMNAGAR, PS- CITY CORPORATION, DIST- RANGPUR. 8524911140927 01846188672 7039439 6005735 4269/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1135 MD. LIAKAT ALI S/O: LATE. TOFAZZAL HOSSAIN, VILL+POST: CADET COLLEGE, P.S: SADAR, RANGPUR 8524913157953 01914572595 7037952 6037912 4270/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1136 MD. FOJLAR RAHMAN S/O. MANIR UDDIN, VILL. PUBR CHIKN MATI, P.O. DOMAR -5340,, P.S. DOMAR, DIST. NILFAMARI 7321508878901 01934138377 N03004910 E005568 4273/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NILFAMARI
1137 MINARA BEGUM W/O. MD. SHAMIM AL REZA SHANT, VILL. DOKHIN POLASH BARI, P.O. BOR PUKURIYA, P.S. PARBOTIPUR, DINAJPUR . 2717734612863 01706847380 N01017847 N01507827 4275/18 13-FEB-18 13-FEB-20
1138 MD. ZAHID HOSSAIN S/O- LATE MASHROT ALI PRODHAN, VILL- SONAIDANGA PO- RAMNAGAR, PS- GOBINDA GONJ, GAIBANDA. 3213022783818 01949688561 N01016755 N01520780 4276/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GAIBANDA
1139 MST. NURE DIBA SHANTI VILL. SREE POTIPUR, P.O. MOHIMA GONJ, P.S. GOBINDGONJ, GAIBANDA 3223006614485 01956938856 N01017100 N01519908 4277/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GAIBANDA
1140 MISS. ALINA AKTHER D/O- MD. IKBAL KABIR, VILL- SONAR PARA, PO- NAGER HAT, PS- BODAR GONJ, RANGPUR. B19958503631022451 01744635116 7039371 6037912 4279/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1141 MST. KAZI HASNA BEGUM VILL: WEST MANDRAIN,, POST: CHANGMARI,, P.S: GONGACHARA, RANGPUR. 8512731825211 01773992082 7037919 6039327 4280/18 13-FEB-20 13-FEB-22 RANGPUR
1142 MD. NAJMUL HOQUE VILL- MOIDAM, PO- FULKUMAR, PS- BHURUNGAMARI, KURIGRAM. BIRTH CERTIFICATE 01787555681 N01010727 N01513911 4281/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1143 MST. AYSHA SIDDIKA VILL- EAST SAPTANA, PO+PS- LALMONIRHAT, LALMONIRHAT. 5225506127013 01968202118 N01010726 N01513903 4283/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LALMONIRHAT
1144 MD. ABU BAKAR SIDDIQUE S/O: LATE. DEYANOT ULLAH, VILL: MUNSI PARA,, POST: KURIGRAM,, P.S+DIST: KURIGRAM. 4925202108415 01764733611 N01010561 N01513767 4284/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1145 TANZINA ALI D/O- MD. ABU BAKKAR ALI, VILL- DADA MORE P.O. DADA MORE, PS- KURIGRAM, KURIGRAM. 4925203113862 01764734147 N01010575 N01513767 4285/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1146 FAISAL PERVEZ SOHEL S/O-MD. KARIMUZZAMAN FORID, 122/25/C NORTH MUGDAPARA, SOBUJBAG, DHAKA-1214 2696827956996 01938114572 N01001611 N01503533 4286/10 30-JAN-10 30-JAN-12 DHAKA-1214
1147 MST. HABIBA KHATUN W/O. MD. RONI, VILL: MASKATADIGHI, P.O. SHYAMPUR, P.S. MOTIHAR, RAJSHAHI. 19938117287000235 01724696006 N01010536 N01513783 4286/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RAJSHAHI
1148 MST. SHAHNAJ PARVIN VILL-DEBETTAR, PO- VITORBONDA, PS- NAGESWARI, DIST- KURIGRAM. 4916125201900 01705934474 N01010627 N01514077 4287/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1149 MST: NASIMA KHATUN D/O: ABDUL MOTIN, VILL: RAMKHANA, P.O: NAGARGONJ, P.S: NAGESHBRI , DIST: KURIGRAM 0113183482184 01705298259 N01010521 N01513767 4288/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1150 MOST. JOSNA KHATUN W/O. MD. FOKRUL ISLAM, VILL. SHTHI BARI SREE PUR, P.O. PAYRA DANGA, P.S. NAGERSHRY, KURIGRAM 4902001888854 01957890388 N01010563 N01513777 4289/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1151 MD. SHAFUKUL ISLAM VILL- SUKHER CHAR, PO- GENDER ALGA, PS- ULIPUR, KURIGRAM. B-19984919075102188 01740155417 N01010715 N01513893 4290/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1152 MST. SELIMA TALUKDER VILL: EAST SMALL KHATAMARI, P.O. JOYMONIR HAT, P.S. BHURUNGAMARI, KURIGRAM. 4910657414659 01787913330 N01010682 N01513767 4291/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1153 MD. AYNUL HAQUE VILL- TALUK SHIMUL BARI, PO- MIAH PARA, PS- FULBARI, KURIGRAM. 5091585744 01773421400 N01010675 N01513767 4292/18 13-FEB-18 13-FEB-20 KURIGRAM
1154 SNIGDAHA KAHNDOKAR DHAKA 1022009079222 01718881854 00038015 P002122 4293/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1155 INDRANI PAUL D/O. HORI PRASHAD PAUL, VILL: NOADDA, P.O. GALIM PUR,, P.S. NABABGONJ, DHAKA. 01912298780 CP00016 CP70033 4295/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1156 MST. SABINA EYASMIN D/O: MD. SEKENDER ALI SARKER, VILL: KHAYER HAT,, POST+P.S: BAGHA,, RAJSHAHI. 2693014950882 01629943797 CP00017 CP70038 4296/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RAJSHAHI
1157 TANIA BEGUM VILL- NORTH BAGHER GHATA, PO- PAULDIA, PS- SIRAZDIKHAN, MUNSIGONJ. 5917420025335 01884045251 M000458 M700546 4297/18 13-FEB-18 13-FEB-20 MUNSIGONJ
1158 MD.FAJLUL HOQUE S/O- LATE TARON JOARDER, VILL- KHAGURIA,PO- DEMRA, PS- FARID PUR, PABNA. 7613342761370 01797281194 N01010488 N01513745 4299/18 13-FEB-18 13-FEB-20 PABNA
1159 AMENA AKTER VILL+PO- KUMULLI NAMDER, PS- TANGAIL SADAR, TANGAIL 9319559578916 01798546379 N01018983 N01525393 4300/18 13-FEB-18 13-FEB-20 TANGAIL
1160 JENIA SULTANATUMPA D/O- MD. ABDUL KHALAK, VILL- KANE PUR PO- IBRAHIM PUR, PS+DIST- CHANDPUR. B-19983090711065039 01748678608 N01016983 N01520686 4301/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1161 PARVIN AKTHER D/O. MD. NESARUL HOQUE, VILL+P.O. KHIDIRPUR BAZAR, P.S. LAKSHMIPUR,, DIST. LAKSHMIPUR 1591905238823 01871878383 N01016862 N01520022 4302-2/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR
1162 MRS. SHARMIN SULTANA VILL: 195/M, SHANTIBAG, SHANTI NAGAR, DHAKA. 1022014235996 01720213191 N00001 N050006 4302/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1163 NUR BEGUM CHOWDHURY W/O. NURUSSAFA NABI, VILL: MOULABIPARA, P.O. CHANDGAO, P.S. CHANDGAO, CTG. 1591904849034 01817785245 N01017531 N01520377 4305/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CTG
1164 HALIMA BEGUM D/O- LATE RAJA MIAH, VILL: NUR BOX HAZI LAN,, P.O. CHAKBAZAR, P.S. BAKLIA,, DIST: CHITTAGONG. 1591017389054 01680560841 N01017782 N01518072 4306/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1165 MD. SAGAR HOSSAIN S/O. MD. SAIFUL ISLAM, VILL. KALIRCHAR BAZAR,, P.O+P.S. LAKSHMIPUR,, DIST. LAKSHMIPUR, 01868659197 N01016911 12425 4311/18 13-FEB-18 13-FEB-20 LAKSHMIPUR,
1166 SABEKUN NAHAR D/O. MD. SEYD, VILL. Z . M .HAT, P.O. SHAPLA PUR -4710,, P.S. MOHESHAKHALI, COX'S BAZAR 19912214983000047 01882358812 N01017047 N01513295 4312/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BAZAR
1167 ANNA MALLICK D/O- PARIMOL DAS, VILL- SINGHRA, PO- ALOYARA, PS- ALOYARA, DIST- CHITTAGONG. 1592827308205 01874436428 N01016625 12305 4313/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1168 MR. MD. SALA UDDIN S/O. ABDUL BAREK, VILL: BARMA KOLONY, P.O. AMIN JUTE MILS, P.S. BAYAJIT BOSTAMI, CTG. 01735253747 N01016929 N01513295 4314/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CTG
1169 RUMA AKTER D/O- MD. ABUL KASHEM, VILL+P.O. MAIJ VHANDAR SHARIF,, P.S. FOTIKSORI,, DIST: CHITTAGONG. 1513361951618 01814327496 N01017071 12320 4317/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1170 NARGIS AKTER S/O. MD. IDRIS, VILL. JONGI SHA MAJAR LEIN SHULK, P.O. CHANDGAON, P.S. PACHALAISH, CHITTAGONG 1595708912453 01842832051 N01017107 N01520162 4318/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1171 RINA AKTER D/O. LATE DELOWAR HOSSAIN, VILL- NORTH DHURUNG, PO- FATIKCHORI, PS- FATIKCHORI, DIST- CHITTAGONG. 19931523309000029 01876615671 N01016891 12320 4318/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1172 MD. SHOFIUL AZAM S/O. LATE TOFAYEL AHAMMED, VILL. SOT SILONUYA,, P.O. BUNDARBON HAT-4350,, P.S. FOTIKCHARI, DIST. CHITTAGONG 1513395000634 01818766191 N01017873 225164 4319/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1173 NASMIN AKTER D/O. MD. RAFIKUL ALAM, VILL- KANCHAN NAGAR PO- KANCHANPUR, PS- FATIKCHORI, CHITTAGONG. 19941513352000168 01882574099 N01017189 N01520082 4320/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1174 TASRIN AKTER TOSLIMA D/O. MD. ABUL HOSSAIN, VILL+P.O: KANCHONNAGAR,, P.S. FOTIKCHORI,, DIST: CHITTAGONG. 19931513352000124 01883657520 N01017361 N01520082 4321/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1175 SHAHNU BEGUM VILL- POLLANER BARI, PO- DHAKKHIN RANGAMATIA, PS- FATIKCHORI, CHITTAGONG. 1513376365446 01850045261 N01022037 N01520127 4322/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1176 JANNATUL FERDUS D/O. MD. RAJA MIAH, VILL+P.O. KANCHN NAGAR, P.S. FOTIKCHARI,, DIST. CHITTAGONG B-19961513352002487 01875269650 N01016957 12443 4323/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1177 MD. MINHAJ UDDIN S/O. MD. ABUL KALAM AZAD, VILL- SINGHORIA, PO- MIRZARHAT, PS- FATIKCHORI, CHITTAGONG. B-19971513319030009 01994449205 N01016706 N01519923 4324/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1178 ANOWARA BEGUM W/O. ABUL KASHEM, VILL. UTTAR DHURUN, P.O+P.S. FOTIKCHARI -4350 ., DIST. CHITTAGONG . 1513333941216 01823723038 N01017861 N01519923 4325/18 13-FEB-18 13-FEB-20
1179 MR. MD. BALAL UDDIN S/O. LATE HAFIZUR RAHMAN, VILL: + P.O. DHARMOPUR, P.S. FATICKSARI, CTG. 1513328797423 01819600659 024439 3839 4326/10 26-JUN-10 26-JUN-12 CTG
1180 SUMI AKTER D/O. MD. SHAH ALAM KOTARI, VILL+P.O. BERACHIKNDI,, P.S. PANG,, DIST. SHRIATPUR 1591017999489 01824825621 N01016910 N01518072 4326/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SHRIATPUR
1181 BEAUTY CHOWDHERY D/O. LATE PARIMOL BISHAS, VILL+P.O. KODURKHIL, P.S. BOYALKHALI,, DIST. CHITTAGONG. 1595708965594 01932429379 N01017094 12436 4327/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1182 MD. JABED ALAM KHAN VILL- KHOYAS NAGAR, PO- AZIM PARA, PS- KARNAFULI, CHITTAGONG. 19947511047000079 01833534377 N00151 N050302 4328/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1183 ANANDA MAJUMDAR S/O. SADHAN MAJUMDAR, VILL. MAI GATA, P.O. BORMA,, P.S. CHANDNAISH, CHITTAGONG B-19951511828000392 01812710974 N00132 N050278 4329/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1184 ZIA UDDIN AHMMAD CHOWDHURY S/O-LATE SALEH AHMMAD CHOW:, VILL- ICHANAGAR, PO- AZIMPARA, PS- KARNAFULI, CHITTAGONG. 1516127268189 01794228962 N00131 N050276 4330/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1185 ROZINA AKTER D/O. MD. JAMAL, VILL+P.O. CHARLOKKHA, P.S. KORNAPHULI,, DIST. CHITTAGONG. 1516124066010 01875555903 N00100 N050233 4332/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1186 ALI HOSEN S/O. LATE AFJAL HOSSAIN, VILL. KHOAZNAGAR, P.O. AZIMPARA, P.S. KORNOFULLAY, DIST. CHITTAGONG. 1516127269228 01830153369 N00104 4333/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1187 NASER AHMED S/O. NASIR AHMED, VILL. CHAR PATHAR GHATA, P.O. AZIMPARA,, P.S. KARNAFULLY, DIST. CHITTAGONG. B-19971546127001426 01831692451 N00110 N050247 4334/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1188 FATEMA AKTER D/O. ABUL KASHEM, VILL. EIDILPUR,, P.O+P.S. SITAKUND,, DIST. CHITTAGONG 1528601010067 01823825510 N01016936 N01520067 4335/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1189 MST. NIPA MUNALISA MUKTA VILL. BHATIYARI, P.O. BHATIYARI, P.S. SITAKUND, DIST. CHITTAGONG 1518638281316 01848141062 N01017932 12334 4336/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1190 RIFA AKTER D/O. ANOWAR HOSSAIN, VILL. UTTAR MAHMUDABAD, P.O. BARKUND, P.S. SITAKUND, DIST. CHITTAGONG . B-199515186119001515 01883571898 N01017815 N01520515 4339/18 13-FEB-18 13-FEB-20
1191 ROZI HOQUE D/O. RUSTOM ALI, VILL- MURAD PUR, PO- TAMUHANI, PS- JORARGONJ, CHITTAGONG. 1515341633642 01815353260 N01016889 N01520043 4342/18 13-FEB-20 13-FEB-22 CHITTAGONG
1192 ALEYA BEGUM MD. MAIN UDDIN, VILL+P.O. MOBARK GHONA, P.S. JORARGONJ, DIST. CHITTAGONG. 1515322451759 01869094454 N01017201 N01520201 4343/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1193 RASHEDA BEGUM D/O. MD. ABU TAHER, VILL. MOBARK GHONA, P.O+P.S. GOLKER HAT,, DIST. CHITTAGONG. B-19821515310016191 01765415920 N01016888 N01520039 4344/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1194 NASRIN AKTER VILL- OCHMAN PUR, PO- AZAMPUR, PS- JORARGONJ, CHITTAGONG. 1515377463777 01818565017 N01022016 4346/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1195 NAZMA AKTER VILL- SONAPAHAR, PO+PS- JORARGONJ., DIST- CHITTAGONG. 1515395586457 01836589096 N01017379 N01520294 4347/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1196 MIZANUR RAHMAN VILL. PATA COT, P.O. AZMPUR -4325,, P.S. JORAR GONJ, DIST. CHITTAGONG, 1515377619321 01813256457 N01018000 N01513126 4348/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG,
1197 RAJIB CHANDRA NATH VILL-PARAGALPUR, PO- JORAR GONJ, PS- JORARGONJ, CHITTAGONG. 1515395583424 01623548531 N01022019 N01520518 4351/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1198 RUZINA KATER VILL. BRINDABAN PUR, PO. AZAMPUR, PS- JORARGONJ, CHITTAGONG. 19891515377000022 01823311981 N01022020 N01513126 4352/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1199 ASMA AKTER DOKHIN NAHERPUR, P.O. MOHAJON HAT, P.S. JORARGONJ, DIST. CHITTAGONG B-1994151531000738 01842710567 N01022017 N01513126 4353/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1200 NARGIS AKTER VILL. GERAMARA, P.O. KORER HAT, P.S. JORAR GONJ, DIST. CHITTAGONG B-19963019496016782 01971710567 N01017999 N01513126 4354/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1201 NISHAT SULTANA DALIA CHITTAGONG 01879034641 00349046 P000338 4355/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1202 MD. EMRAN UDDIN CHITTAGONG 19971513333014898 01973603008 02557002 P005269 4356/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1203 NISHAT AKTER CHITTAGONG 19921513395000111 01835675465 02557001 P005269 4357/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1204 AZAD CHOWDHORY CHITTAGONG 1513366031733 01821439051 02568001 P005330 4359/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1205 MD. ISMAIL S/O: SHAMSUL HAQUE, VILL: MUSLIMABAD,, POST: UTTAR POTENGA,, P.S: POTENGA, CHITTAGONG. 1596540290114 01677867676 M000243 M700255 4362/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1206 MD. ALAMGIR VILL- KHAPRIA, PO- KHAPRIA BHOR BAZAR, PS- SATKANIA,, DIST. CHITTAGONG. 1595512665499 01705144972 M000384 M700700 4363/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1207 SHAMIM ARA BEGUM D/O- MD. ABUL KASEM, VILL- HOUSE NO.323, ABDUS SALAM, SOWDAGAR BARI, COSMOPOLITON, R/A, P.T.I. KHULSHI, CHITTAGONG. 1594308983320 01632043475 M000365 M700428 4364/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1208 SHFIA AKTHER W/O- HABIB ULLAH, VILL. NEJPANUA P.O.+P.S. CHAGALNIA, DIST. FENI, 1595715358820 01818923848 M000264 M700251 4367/18 13-FEB-18 13-FEB-20 FENI,
1209 ANNITA RANI SARKER W/O- KANCHAN SARKER, VILL- JANGAL SALIMPUR, PO- JAFRABAD, PS- SITAKUNDA, CHITAGONG. 1518666248993 01816035141 M000309 M700251 4368/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITAGONG
1210 LUCKY BASHAK D/O: SUBOL SARKER, VILL: AHLA, POST: SANOATOLI,, P.S: BOALKHALI, CHITTAGONG. 1511217338310 01868325702 M000228 M700251 4369/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1211 MD. SHAHIDUL ISLAM S/O- LATE NURUL ISLAM, VILL- 323 ABDUS SALAM BARI, KOSMOPALITON ROAD, R/A, PO-P.T.I KHULSHI, CHITTAGONG. 1594308983355 01942232384 M000346 M700428 4370/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1212 MD. MOHASIN PATWARY S/O: MD. HASAN AHMED PATWARY, VILL+POST: ULLASHPUR,, P.S: SHAHARASTI,, CHANDPUR. B- 19841319580020713 01716398112 M000186 M700251 4371/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1213 SHAHANA AKTER D/O: FOKHRUL UDDIN, VILL: RANABARIA,, POST: RAZAGONJ,, P.S: BEGUMGONJ, NOAKHALI. 19831595511296314 01869424113 M000187 M700255 4372/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NOAKHALI
1214 HASNA AKTER VILL: BADAMTOLI, P.O. AGRABAD, P.S. DOUBLE MURING, CTG. 1592824052948 01632049173 M000388 M700465 4375/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CTG
1215 MOHIUDDIN SADEK CHOWDHURY S/O- LATE NURUL ALOM CHOWDHURY, VILL- MAKKA TOWAR, KALPOLOK, R/A, TULATULI , CHAKTAI, CHITTAGONG. B-199715611220139 01829631661 M000374 M700447 4376/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1216 MAKSUDA AKTER D/O- ABDUS SOBAHAN SIKDER, VILL- MADHAH MOHESH PUR, PO- MAHESH PUR, PS- BAKERGONJ, DIST- BARISHAL. 1592039099343 M000272 M700362 4378/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BARISHAL
1217 MD. MOINUL ALAM PATWARY S/O: MD. SHAMSUL ALAM PATWARY, VILL+POST: ASHRAF PUR,, P.S: KACHUA,, CHANDPUR. 19931315813000224 01711162610 M000188 M700257 4379/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHANDPUR
1218 MD.IMAM UDDIN S/O- MD. BACHA MIAH, VILL- NIYAJER BARI, NORTH SALIMPUR, PO- JAFRABAD, PS- SITAKUNDA, DIST- CHITTAGONG. 1518666163136 01823313327 M000333 M700333 4380/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1219 SHEIK ATAUR RAHMAN TALUKDER S/O- SHAFIUR RAHMAN, VILL- JANGAL GUNAGARI, PO- GUNAGARI, PS- BASH KHALI, CHITTAGONG. 19931510844000256 01874196893 M000266 M700251 4381/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1220 MD. ANOWAR HOSSAIN S/O. MD. JOYNAL ABEDIN, VILL. UTTAR MADAJ, P.O. KASHEM GONJ,, P.S. CHARFASHAN, BHOLA. 1592038036146 01728791206 M000381 M700458 4382/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BHOLA
1221 MD. TAIB VILL- SOUTH PAHAR TALI,, SHANTI KALONI, PO- FATEHA BAD, PS- CITY CORPORATION, CHITTAGONG. 1593701699788 01821962368 N01022001 12340 4384/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1222 MD. ABUL KASHEM S/O. LATE JEYAL HOSSAIN, VILL. SOT SIONUA,, P.O. 10 NO SUNDRPUR, P.S. FOTIKCHARI, DIST. CHITTAGONG B-19741513395026744 01817723371 N01017860 225164 4385/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1223 MD. JAHEDUL ISLAM S/O- MD. FARUQ, VILL- ALI KHIN, PO- FAKIR TAKIA, PS- RAUJAN, CHITTAGONG. 19961527409000012 01817080133 N01017438 940 4386/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHITTAGONG
1224 KHURSHIDA BEGUM D/O. LATE KALA MIAH, VILL+P.O. GOYADNDY, P.S. BOYALKHALI,, DIST. CHATTAGONG 1595708963716 01845335165 N01017527 12436 4387/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHATTAGONG
1225 MD. AMZAD HOSSAIN S/O. MD. SOHIDAR RAHMAN, VILL+P.O. KURIBISHA, P.S. GANGACHARA,, DIST. RANGPUR 8512763771370 N03004951 N03504801 4389/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1226 MD. ISMAIL HOSSAIN S/O. MD. ABDUS KUDDUS, VILL-KAKINA CHAPANI PO- DALIA, PS- DIMLA, NILPHAMARY. 19947311247000237 01884727785 N03005095 N03505758 4390/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NILPHAMARY
1227 MD. MAHIDUL ISLAM S/O. MD. MOJAMMEL HOQUE, VILL- KHAMAR MOHANA, PO- ALOMBIDITOR,, PS- GONGACHORA, RANGPUR. 19918512716000218 01632264424 N03005090 N03505101 4391/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1228 MD. FARUK HOSSAIN S/O. FOJLUL HOQUE, VILL. BHUTKA, P.O+P.S. GANGA CHARA, DIST. RANGPUR . 8512731813145 01632264431 N03005083 N03505180 4392/18 13-FEB-18 13-FEB-20
1229 MD. HADISUR RAHMAN S/O. HAMIDUL ISLAM, VILL- GORH DARMAPAL, PO- GORERHAT, PS- ZALDHAKA, DIST- ILPHAMARY. 01733073258 N03005080 N03505755 4393/18 16-MAY-19 16-MAY-21 ILPHAMARY
1230 JOHN POUL LINDUAR S/O. SOSEF LINDUAR, VILL- GOBINDH PUR, PO- HA, BI PROBI, SADAR, DINAJPUR. 2716425221576 01884727804 N03005078 N03505754 4395/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DINAJPUR
1231 MD. ZIAUR RAHMAN S/O. MD. NEJAM UDDIN, VILL- BHUTKA, PO- GONGACHARA, PS- GONGACHARA, RANGPUR. 01884727788 N03005085 N03505756 4397/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1232 MD. NASIRUL ISLAM S/O. MD. ANAMUL HOQUE, VILL- BHUTKA PO- GONGACHARA, PS- GONGACHARA, RANGPUR. SSC/ NID NOT 01733073283 N03005084 N03505083 4398/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1233 MD. HAZRAT ALI S/O. MD. ABDUL HAMID, VILL- BHUTKA, PO- GONGACHARA, PS- GONGACHARA, RANGPUR. 8512731814102 01884727797 N03005082 N03505180 4399/18 13-FEB-18 13-FEB-20 RANGPUR
1234 MST. NABILA KHUKI ., AHALIYA , BASA NO-1 , ROAD NO-1, BADALDI, THURAG UTTRA MODHL, THAUN DHAKA-1230 2619351182608 01953952889 N01016599 N01519663 4400/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA-1230
1235 MD. ZAKIR HOSSAIN VILL+P.O. MOMENABAD,, P.S. MADARGONJ,, DIST: JAMALPUR. 9318554891127 01625250294 N01022423 N01518526 4401/18 13-FEB-18 13-FEB-20 JAMALPUR
1236 AMENA KHANOM VILL+P.O. PUKURDIA,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA/ 2619351172275 01912203517 N01022542 N01519664 4402/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA/
1237 MD. MIZANUR RAHMAN HOUSE NO-3 VILL- JATTRABARI, PO-BADALDI PS- TURAG, DHAKA. 2619351175902 01721234517 N01022141 N01519664 4403/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1238 JANNATUL FARDOS TANIYA VILL- AHALIYA PO- UTTARA, PS- TURAG, DHAKA. B-19912211631001256 01835399922 N01022550 N01518346 4404/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1239 MST. ROWSHAN ARA BEGUM VILL: SHANTIPARA,, P.O. CHUADANGA,, P.S. CHUADANGA,, DIST: CHUADANGA. 1822302126026 01920354601 N01022543 N01519663 4409/18 13-FEB-18 13-FEB-20 CHUADANGA
1240 FATEMA AKTER IYRIN VILL. MITLLA, P.O. KHIRONSHAL, P.S. 14GRAM, DIST. COMILLA 2619351175933 01854211354 N01022259 N01518526 4410/1/ 13-FEB-18 13-FEB-20 COMILLA
1241 MST. AKHI VILL+P.O. MOLLA BARI RAKUDIA, P.S. BABUGONG,, DIST. BARISHAL. 0610340626079 01917736404 N01017756 N01520490 4412/18 13-FEB-18 13-FEB-20 BARISHAL
1242 MD. RAKUBUL ISLAM VILL+P.O. SHELAN, P.S. DHAMRAI,, DIST. DHAKA. B-19962611483100528 01994340065 N01017807 N01519664 4413/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1243 SHAMIMA AKTER LIMA D/O- MD. SHAJAHAN MIAH, VILL+PO+PS- ARAI HAZAR, DIST- NARAYANGONJ. 19966721609108745 01994371298 N03004870 N03505576 4415/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1244 SAFIA AKTER VILL: BORO LAKHIPUR,, P.O. SHELMORI,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. B 19871910994016631 01635146183 N03005395 N03506059 4417/18 13-FEB-18 13-FEB-20 COMILLA
1245 ALAMIN S/O: RATAN MIAH, VILL: ABDULLAPUR,, P.O.+P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONG. B 19936731207417511 01992127021 N03005020 N03505353 4418/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYONGONG
1246 UMME HENA VILL. LALURKANDI, P.O. ARAIHAZAR, P.S. ARAIHAZAR, DIST. NARAYANGONJ 19866710239000003 01705078180 N03005221 N03505179 4421/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1247 ANIMA AKTER BELY D/O: ABUL HOSSAIN, VILL: LALURKANDI,, P.O.+P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONG. 19936710239000075 01629347674 N03005021 N03505696 4422/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYONGONG
1248 FATEMA AKTER D/O- HANIFA MIAH, VILL. SOT KHAMARDI, P.O+P.S. ARAI HAJAR, DIST. NARAYAN GONJ B-19966710239011349 01947425107 N03004898 N01510230 4424/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GONJ
1249 MD. AMAN ULLAH S/O- LATE AMIN UDDIN, VILL- TILCHANDI, PO- SULTAN SADI, PS- ARAI HAZAR, NARAYANGONJ. 19826710247000038 01874379484 N03005106 N03505566 4425/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1250 ERSHADUL HOQUE VILL- SALMODI PO- SREE NIBASH, PS- ARAI HAZAR, NARAYAN GONJ. B-19966710271103095 01853955036 N03005194 N03505827 4426/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GONJ
1251 CHITY RANI BISWAS D/O- DIPPTA CHANDRA BISWAS, VILL- ARAI HAZAR, PO- ARAI HAZAR, PS- ARAI HAZAR, NARAYANGONJ. B-19986721609108592 01871303145 N03004967 N03505645 4427/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1252 PARUL AKTER D/O- MD. JOYNAL, VILL- MADHABDI PO. HAIJADI, PS- ARAIHAZAR, NARAYANGONJ. B-19966702471002083 01785946415 N03004872 N03505355 4428/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1253 MST. MUNNU AKTER S/O. HAFIJ AHAMMED, VILL. DASIR DIYA, P.O. SULTAN SADU, P.S. ARAI HAZAR, NARAYNGONJ 19986710294003023 01725688115 N03004860 N03505566 4429/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYNGONJ
1254 FARJANA D/O. HASEN ALI, VILL. CHOTO SADARDIA, P.O. GOPALDI, P.S. ARAI HAZAR, NARAYAN GONJ B-19986710239000205 01735890610 N03004873 N01510230 4431/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GONJ
1255 SHARIFA AKTER W/O. MD. MASUDUR RAHMAN, VILL- DHAKKHIN PARA, PO+PS- ARAI HAZAR, DIST- NARAYAN GONJ. 19936710226000151 01716788916 N03004963 N03505646 4432/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GONJ
1256 MST. HENA AKTER W/O: LIAQT ALI, VILL: DOKHIN PARA,, P.O.+P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONG. 6710239205941 01966594663 N03005019 N01510230 4434/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYONGONG
1257 MD. MOSTAFA KAMAL S/O- MINNAT ALI MOLLAH, VILL- ARAI HAZAR, PO- ARAIHAZAR, PS- ARAIHAZAR,, DIST- NARAYANGONJ. B-19926721608108104 01831868262 N03004979 N03505566 4435/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYANGONJ
1258 MD. ILIYES MIAH S/O- MD. MOMIN MIAH, VILL- BRAMMAN DOWKADI, PO- KATHALIA, PS- NORSINGDI, DIST- NORSINGDI. NID PROOF 01874284951 N03004871 N03505179 4436/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NORSINGDI
1259 RAHIMA AKHTER VILLSALMODI,, P.O. SHRENIBASDI,, P.S. ARAI HAZAR,, DISR: NARAYONGONJ. 6710271241719 01687946454 N03005344 N03505999 4437/18 13-FEB-18 13-FEB-20 NARAYONGONJ
1260 MRS. NAZMUN JAHAN POLI 01789374827 030852 2272667 4441/10 25-MAY-10 25-MAY-12
1261 MST. KULSUM AKTER SIMU W/O- MD. RASEL AHAMMED, VILL+P.O. ASHRAFABAD,, P.S. KAMRANGIRCHAR,, DIST: DHAKA. B 19922619048099092 01689901599 N01017515 4441/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1262 MORIOM ARTER ETI D/O: MD. CHAN MIAH, VILL: ALI NAGAR, P.O. ASHRAFABAD,, P.S. KAMRANGGICHOR,, DIST: DHAKA B 1996261904883835. 01942255221 N01017619 N01520648 4443/18 13-FEB-18 13-FEB-20 DHAKA
1263 JAHURA V ILL. 54, MODDHO SANAR PAR, P.O. SANAR PAR, P.S. SIDDHIR GAON, DIST. NARAYAN GONJ 6725813302999 01922670933 N01022067 N01520613 4444/18 13-FEB-18 13-FEB-20 GONJ
1264 RASEL AHMED VILL- BALU TIKOR, PO- KHADIM NAGAR, PS- SHAHPARAN, SYLHET. B-200891624220646 01775771504 N01019223 17415 4447/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1265 JAMAL UDDIN VILL- NOAGAON, PO- TUKE BAZAR, PS- JALALABAD, SYLHET. 19909014738000167 01727929394 N01019546 17662 4450/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1266 MD. FARUK AHMED VILL- NOAGAIN PO- TUKER BAZAR, PS- JALALABAD, SYLHET. 9116290489383 01861388586 N01019758 17662 4451/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1267 DRITHY SONKAR DAS PRANTO VILL- AKHALIA PO- SADAR, PS- JALALABAD, SYLHET. 19979196208000012 01735466188 N01019857 N01517098 4453/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1268 AMIRUL ISLAM SAJU VILL- KHALIBARIMODINA MARKET, SYLHET. B-912063199619706 01700839662 N01020021 N01517098 4454/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1269 MD. NURUL ISLAM JUBED VILL- DHONA KANDI, PO- KHADIM NAGAR, PS- SADAR. SYLHET. 19939116242000719 01918767615 N01019547 17415 4455/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1270 BULBUL AHMED VILL- KAYESTA GHAT, PO- MUSLIMA BAD, KALIGONJ, SYLHET B-19979110870018842 01775407141 N01019414 N01515461 4456/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1271 MR. ATIK AHMED KHAN PATAN USHER, KAMALGONJ, MOULOVI BAZAR, SYLHET. 19975815666001107 01750494831 N01020059 N01517148 4457/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1272 SHAMIM AHMED KHAN S/O. LATE BAHAR UDDIN, VILL- NIPO BON R/A,, PO- KHADIM NAGAR, SADAR, SYLHET. 9116242571292 01712303622 N01018251 17415 4460/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1273 SUSHILA SUTRADHAR VILL- CHANDA PUR, PO- DIRAI CHANDA PUR, PS- DIRAI, SUNAMGONJ. 9012947935955 01814254565 N01018980 N01516701 4461/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SUNAMGONJ
1274 MST. SHIBLY BEGUM VILL: RONGITILA, P.O. SALUTIKOR, P.S. SYLHET, SYLHET. 9116240453941 01726743833 033658 17610 4463/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1275 MONTU SUTRODHAR VILL- SADEK PUR, PO- FENCHUGONJ, PS- BALAGONJ, SYLHET. 9110870647528 01735555592 N01020033 N01515461 4466/18 13-FEB-18 13-FEB-20 SYLHET
1276 MST. ANOWARA PARVIN 7311528847392 01950361205 A005574 E005568 4719/11 02-FEB-11 02-FEB-13
1277 MR. MD. HARUNUR RASHID S/O. ABUL HOSSAIN, VILL: CHON GOWN, P.O. BAZRA, P.S. SONAIMURI, NOAKHALI. 7518321538513 030837 10512 4743/11 02-FEB-13 02-FEB-15 NOAKHALI
1278 MD NUR MOHAMMED DHALI S/O- LATE SAMSUDDIN DHALI, VILL- NORTH BALUCHARA PO-SHARIOT PUR, SADAR, SHARIOT PUR., NOT---------PHOTO 8626905112487 01919555592 M000224 M700055 4754/18 01-APR-18 01-APR-20 NOT---------PHOTO
1279 MRS. SAMINA AFRIN 2691649121433 01685138474 M000054 M700086 4755/18 01-APR-18 01-APR-20
1280 SAYDA FATEMA YESMIN W/O. MR. MIZANUR RAHMAN, VILL:+P.O. BANIAJURI, P.S. GHIOR, MANIKGONJ. 01679535989 M000247 M700342 4756/18 01-APR-18 01-APR-20 MANIKGONJ
1281 MOFAZZAL HOSSAIN VILL: BORO KANDA,, P.O.SHIBNAGAR,, P.S. MEGHNA,, DIST: COMILLA. 2613811312868 01873039347 N03005486 N03506136 4757/18 01-APR-18 01-APR-20 COMILLA
1282 RESMA AKTER D/O: MD. SAKANDAR KHAN, VILL+P.O. KASI PARA, P.S. BODIFOL, DIST. POTUYAKHALI B 199026114328 01917058813 N03004889 N03505406 4759/18 01-APR-18 01-APR-20 POTUYAKHALI
1283 NUR JAHAN BEGUM NISHA VILL- COSMOPALITON, PO- P.T.I.KHUSHI, CHITTAGONG. 1594308983359 01768862291 M000413 M700428 4760/18 01-APR-18 01-APR-20 CHITTAGONG
1284 MD. RASEL UZ ZAMAN HOUSE -7, ROAD NO -12,, SECTOT NO -14,, UTTARA DHAKA, 19883323021486609 01913354546 N00152 TA500032 4761/18 01-APR-18 01-APR-20 DHAKA,
1285 MR.MD. SALA UDDIN S/O. MR. HATIM ALI, VILL: GUNABATI, P.O. GUNABATI, P.S. 14 GRAM, COMILLA. 1913142496709 140.101.416 027077 15058 4762/18 01-APR-20 01-APR-22 COMILLA
1286 DILARA BEGUM W/O, MD. ABDUS SATTAR CHOWDHURY, PLOT# 16-17, MAIN ROAD, BLOCK#E,, BANASREE PROJECT, PO: KHILGAON,, P/S, RAMPURA, DHAKA, 2693622291276 01711600717 N01014492 N01518200 4780/18 01-APR-18 01-APR-20 DHAKA,
1287 MR. MOHAMMED SHAHAJAHAN 1513352250543 01819350677 023641 N01518447 4925/11 28-MAR-13 28-MAR-15
1288 ANOWAR HOSSAIN S/O- AYET ALI, VILL -ARIFPUR, PO- KHUSBASH, PS- BARURA, COMILLA. 19661911869050921 01795336986 032446 N01513132 4932/18 02-APR-20 02-APR-22 COMILLA
1289 NUR HOSSAIN S/O- NURUL AMIN, VILL- CHAR SAKANDOR, PO- NURIA MADRASA, PS- RAMGOTI, LAKSHMI PUR. 1990517331000063 01932182837 N01015107 4933/18 02-APR-18 02-APR-20 PUR
1290 RAHAMAT ALI VILL: UNDER CHAR,, POST: CHAR KAUNIA,, P.S+DIST: NOAKHALI. B- 19967518740107315 01863096937 N01015518 N01521511 4934/18 02-APR-18 02-APR-20 NOAKHALI
1291 MONIRUZZAMAN MONIR S/O- MD. IDRIS ALI, VILL: BARA LAKSHMI PO- ISLAM GANJ, PS- ROY PUR, LAKSHMIPUR. 5115838662222 01785620620 N01012445 29543 4936/18 02-APR-18 02-APR-20 LAKSHMIPUR
1292 MRS. JOLEKHA BEGUM VILL- KAKIYAR CHAR, PO-KORPAI, PS- BURICHANG, COMILLA. 1911869610060 01846507826 033199 N01513132 493718 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1293 MRS. NURJAHAN BEGUM VILL-PO-CHANDINA,, PS- SADAR, COMILLA. 1922705027087 01851429784 032432 N01513132 4938/18 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1294 MRS. SAIFA SULTANA RIPA VILL- KARTAM, PO- GUNABOTI, PS- 14 GRAM., COMILLA. 19921913142000277 01831157409 028539 14763 4939/18 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1295 MR. ARIFUL ISLAM S/O. ABDUR RAZZAK, VILL. SONAISA, P.O. PODUA, P.S. 14 GRAM, COMILLA. 1913110543349 01840779163 028656 14750 4940/18 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1296 BELAL HOSSAIN VILL: BAITRA,, P.O: GUNABATI, P.S: 14, GRAM,, DIST. COMILLA 19891931120296220 01845082978 N01012148 N01515113 4941/18 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1297 MR. MD. SHAHADAT HOSSEN 4616719548916 01511977770 024551 14386 4942/18 02-APR-18 02-APR-20
1298 GOLAPI RANI DAS W/O- MD ABDUL MOTIN, VILL- SHILRY, PO-PODUA, PS- CHUDDAGRAM, COMILLA. 1913110540577 01855543406 N01012250 N01515652 4943/18 02-APR-18 02-APR-20 COMILLA
1299 MR. NUROL ABSAR 1513759984719 113.151.110 024559 N01513047 4945/18 02-APR-18 02-APR-20
1300 RAHIMA BEGUM B 19851517444106169 01819001855 023018 940 4948/18 02-APR-18 02-APR-20
1301 MONNI SHILL 1513765098404 01835467782 023161 12085 4950/18 02-APR-18 02-APR-20
1302 MOSAMMAD SAMIM AKTER VILL- DHONOI, PO- KATIR HAT, PS- HAT HAZARI., CHITTAGONG. 1513729112742 01814995004 N01015332 N01519125 4951/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1303 MR. RAJIB KANTI CHOWDHURY VILL: MOJAFFOR PUR,, POST: RAHIMPUR,, P.S: HATHAZARI, CHITTAGONG. 1513765098473 01812808487 024587 12085 4952/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1304 AFROZASULTANA VILL: DORZI PARA, P.O: MASTER HAT, P.S: LOHA GARA, DIST: CHITTAGONG 1514710849452 01835101020 7026372 6026371 4954/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1305 FARJANA AKTER W/O- MD ABDUL MOTIN, VILL- LATIF PUR, FAJUR ALI BARI, PO- JAFRA BAD, AKBAR SHAH, CHITTAGONG. 1518666234416 01910943929 N00039 N050218 4955/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1306 MOST NASRIN AKTER D/O- MD HARUN AR RASHID, C/O- GOLAM ALI NAJIR BARI, PO & PS- CHANDA GAO, CHITTAGONG. 1591904315552 0191094393 N00038 N050219 4956/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1307 MD ABDUL MONNAF VILL:JOYDEV BABU PARA, P.O:GAJO GHANTA, P.S:GONGACHORA, DIST:RANGPUR 19861592039887862 01747090355 7037166 6020903 4957/18 02-APR-18 02-APR-20 DIST:RANGPUR
1308 SREE MOTI SUMI RANI D/O- FULEN CHANDRA ROY, VILL- PANGA, PO- MELA PANGA, PS- DOMAR, DIST- NILPHAMARI. 7311585782890 01792851819 N03004956 N03506925 4958/18 02-APR-18 02-APR-20 NILPHAMARI
1309 MR. MD. SALIM VILL- KALU FAKIRER BARI GUNGUNIABELAGI, PO- POMRA-4360,, PS- RANGUNIA, DIST- CHITTAGONG. 1517015062062 01828971785 023242 N01513045 4959/18 02-APR-20 02-APR-22 CHITTAGONG
1310 MST. ZUNU BEGUM VILL- BADUR TALA BURIR KOLANI, PO- CHAKBAZAR, PS- PACH LAISH, CHITTAGONG. 1595708965585 01819352627 023599 12436 4960/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1311 NUR AYESHA BEGUM RUSNGA GHONA, CHUNTI, LOHAGARA, CHITTAGONG 1514732820033 01840529548 7026421 6026371 4961/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1312 MD. SHABUDDIN CHITTAGONG 1513759723860 01933082428 00346003 P002936 4962/18 02-APR-18 02-APR-20 CHITTAGONG
1313 RAZIA SULTANA S/O. MD. ABDUR RAZZAK, VILL+P.O. RAGER, P.S. SHAHARASTI, DIST. CHANDPUR 1319590776617 01994933811 M000357 M700441 4963/18 02-APR-18 02-APR-20 CHANDPUR
1314 AWOLAD HOSSAIN 19946710239008124 01625755218 N03004381 N03505179 4964/18 02-APR-18 02-APR-20
1315 ABU BAKKAR SIDDIK (HARUN) 6710229197254 01990906487 N03004434 N01510230 4965/18 02-APR-18 02-APR-20
1316 MR. MD. HASAN MIAH VILL: SADIKPUR,, P.O. FENSUGONJ,, P.S. BALAGONJ,, DIST: SYLHET. 19849110870000003 01839931765 033753 N01515461 4966/18 02-APR-18 02-APR-20 SYLHET
1317 MRS. JANNATUL FERDOUS VILL- BIJOY NAGAR, PO- RAYAR HAT, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. 7510756559044 01830869242 063087 29547 5015/18 03-JUL-18 03-JUL-20 NOAKHALI
1318 SARIFUL ISLAM VILL: KATABUR,, P.O. SIMULIA,, P.S. DHAMRAI,, DIST: DHAKA. 19792611423283692 01712262738 N01022412 N01521551 5018/18 03-JUL-20 03-JUL-22 DHAKA
1319 FAHIMA AKTER VILL. FOTEPUR, P.O. CHITTAGONG, P.S. HATHAZARI, DIST. CHITTAGONG B-19941543735024405 01827460889 N01017890 N01520551 5019/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1320 MD. RASEL S/O. MD. REZAUL KARIM, VILL+P.O. BAR GHARIA,, P.S+DIST. CHAPAINOBABGONJ, NOT NID 01734532080 N03004779 N03505209 5020/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHAPAINOBABGONJ,
1321 PARVIN AKTER VILL. ATHIYA BARI, P.O. SHEWT GARI, P.S. DHOMAR, DIST. NILFAMARI 19937311557000084 01786730154 N03005145 E005568 5021/18 03-JUL-18 03-JUL-20 NILFAMARI
1322 ANUP KUMER ACHARJEE VILL &PO - KADALPUR,, PS- ROUJAN, CHITTAGONG. 1517450688422 01815232263 N01014513 N01520345 5022/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1323 RUPPATI VILL+P.O. KOMIRA,, P.S. SITAKUNDA,, DIST: CHITTAGONG. B 19821518695112197 01833967231 017270 N01519104 5023/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1324 HAFEZ MD. HABIBUR RAHMAN VILL-BOGADI,, P.O-ARAIHAZAR, P.S-ARAI HAZAR,, DIST. NARAYANGONJ 19926710239000115 254.151.020 N03004484 N01510230 5024/18 03-JUL-18 03-JUL-20 NARAYANGONJ
1325 MRS. SENELIKA AKTER (RICHI) D/O. SELIM UDDIN, VILL: KHADIMPARA, P.S. KHADIM NAGAR, P.S. SADAR, LYLHET. 20119162420001774 01912975570 033723 17415 5025/18 03-JUL-18 03-JUL-20 LYLHET
1326 JOSNA BEGUM D/O: LATE. MOFIZ UDDIN, VILL+POST: MAHECHIL,, P.S: CHANDINA, DIST: COMILLA. BIRTH- 19721982720023733 01854412925 N01013150 230279 5026/18 03-JUL-18 03-JUL-20 COMILLA
1327 MR. MD. DAJU MIAH S/O. MD. SHAHIDAR RAHMAN, VILL: UDOYNARAYAN MACHHARI, P.O. BHOGIRATH MACHHOR, P.S. KAWNIA, RANGPUR. 19968514254101915 01761076184 7037955 6037941 5029/18 03-JUL-18 03-JUL-20 RANGPUR
1328 FERDOWSI AKHTER VILL:KHAMER PARA, P.O:ALOM NAGOR, P.S+DIST:RANGPUR 8524912146759 01741700305 7037208 6037206 5030/18 03-JUL-20 03-JUL-22 P.S+DIST:RANGPUR
1329 MOST LAIJU BEGUM VILL:HABU TATI PARA, P.O:GAJOGHANTA, P.S:GONGACHORA, DIST:RANGPUR 8512742843244 01937370980 7037185 6020465 5031/18 03-JUL-18 03-JUL-20 DIST:RANGPUR
1330 AJIFA KHTUN W/O- LATE ABUL KALAM, VILL- UKIL PARA,, PO PS- SITAKUNDA, CHITTAGONG. 1518657321475 01822055531 N01014932 N01519099 5032/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1331 MR. DIDARUL ALAM VILL: GOLA BARIA,, P.O.+P.S. SITAKUNDA,, DIST: CHITTAGONG. 1518657148503 01937167465 023939 12583 5033/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1332 MRS. YEASMIN AKTER W/O: MD. ALTAF HOSSAIN, VILL: SAYED PUR, POST: JAFOR NAGAR,, P.S: SITAKUNDA, CHITTAGONG. B- 19821548695033087 01824531623 023562 N01519104 5034/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1333 MD. JASHIM UDDIN VILL: SONAPUR,, POST: OAZEDIA MADRASHA, P.S: BAYAZID, CHITTAGONG. 1590603246105 01878219817 N01015888 N01519444 5035/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CHITTAGONG
1334 SOFIKUL ISLAM B 199515935525061432 01953031029 N01015154 5036/18 03-JUL-18 03-JUL-20
1335 RUMA RANI DAY VILL- WESTHINGULI, PO-BARYERHAT, PS- JOARGONG, CTG. 1525305422170 01843141517 N01014567 N01511105 5037/18 03-JUL-18 03-JUL-20 CTG
1336 MD. ABU JOBAIR 0, VILL-JOYKAMTA, P.O-AMRATALI, P.S-BARURA, DIST. COMILLA 19861001199518704 01688063887 N01008171 N01510230 5090/18 11-NOV-18 11-NOV-20 COMILLA
1337 ABDUL JALIL S/O- LATE HAZI MOMIN ULLA, VILL- TULA CHAR, PO- GOPAL PUR, PS- BEGUM GONG, NOAKHALI. 19797510745025312 01860172329 N01012248 N01515232 5091/18 11-NOV-18 11-NOV-20 NOAKHALI
1338 MST. NASIMA AKTER 5114325721648 01832331257 030521 11938 5093/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1339 BAKUL 1918717889244 01829950118 N03002995 N03503943 5094/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1340 MD: NUR KOBIR S/O: OMDA MIAH, VILL: TALUKDAR PARA, P.O: KHEJUR BAGAN, P.S + DIST: KHAGRACHARI- 4400 4624902287080 01556534892 N01012152 N01515116 5095/18 11-NOV-18 11-NOV-20 4400
1341 RAMJAN UDDIN 19740000543219743 01845100074 A004198 N03502379 5096/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1342 ABU TAHER 19932416664005144 01845100095 A003784 N03502379 5097/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1343 ALL MORJINA 0, ALI HOSSAIN SIKDER PARA, P.O-RAMU, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 2216613665493 01825711336 N03004276 N03502379 5098/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1344 SABNUR AKTER 19972216615004932 01824548800 N03004471 N03505506 5099/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1345 MORZINA AKTER LIMA 0, VILL-MONDAL PARA, FOTEKHARKUL, P.O & P.S-RAMU, COX'S BAZAR 19942216615005654 01821576093 N03004249 N03505279 5100/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1346 SAMODA BEGUM 0, VILL-DAIL PARA, P.O-SHAH PARIR DIP, P.S-TEKNAF, DIST. COX'S BAZAR 2219047590535 01838973099 A005734 N03502012 5101/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1347 TASLIMA AKTER 19857432100321432 01866467397 A003353 N03504054 5102/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1348 TASLIMA AKTER 01840632786 N03004106 N03506152 5103/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1349 BEAUTY HOUSE NO-894, ROAD NO-05,, SECTION-07 PO- MIRPUR-1216, PALLABI, DHAKACITY CO:, DHAKA. 2696406701360 01821803646 N01022138 N01520486 5104/18 11-NOV-18 11-NOV-20 DHAKA
1350 HASINA VILL: MUSLIM CAMP, LINE-10, SEC-11,, PALLABI, MIRPUR,, DHAKA-1216. 2696403607026 01742057722 N01015809 N01519346 5105/18 11-NOV-18 11-NOV-20 DHAKA-1216
1351 MOHAMMAD EDRIS 0, VILL: WEST HYDE CHAKIA, POST: PAINDONG,, P.S: FOTIKCHORI, DIST: CHITTAGONG. 1513371477419 01819874449 N01015359 N01520484 5106/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHITTAGONG
1352 MD. LIAKAT ALI CHOWDHURY CHOWDHURY BHABAN, 2 NO. ROAD, 8 NO. WARD,, P.S: FOTIKCHARI POURASAVA,, CHITTAGONG. 1513333944066 01819843082 N01016116 N01520663 5107/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHITTAGONG
1353 MRS. MORJINA AKTER VILL: UTTAR RANGAMATI,, P.O.+P.S. FATIKCHARI,, DIST: CHATTAGRAM. 18891513376016603 01770245085 023585 225164 5108/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHATTAGRAM
1354 MD. MAFIGUR RAHMAN VILL: SADEK NAGAR,, P.O. BINDABON,, P.O. FOTIKSARI,, DIST: CHITTAGONJ. 19711513395006311 01864538045 023710 225161 5109/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHITTAGONJ
1355 RUNA AKTER VILL- KALIYAISH, PO- MOULVIR DOKAN, PS- SATKANIA, CHATTAGRAM. 1518247106443 01815508815 7003441 6026450 5110/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHATTAGRAM
1356 AMINUL ISLAM S/O: LATE NURUL ISLAM, VILL: SATBARIA, PO: HAJIRPARA,, P.S: CHANDRANAISH,CHITTAGONG. 1511895170766 01829964899 7021490 6026910 5112/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDRANAISH,CHITTAGONG
1357 MONIA AKTER 6710223180851 01772667427 N03005022 N03505698 5113/18 11-NOV-18 11-NOV-20
1358 MST. RUJINA AKTER VILL: SHATOLI,, P.O. SHAHATOLI,, P.S.+DIST: CHANDPUR. 2627201502792 01777207300 N01022927 N01520971 5115/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1359 ISHM OT ARA VILL: HORNI,, P.O. KALIR BAZAR,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19871314535950268 01902672356 N01022864 N01521102 5117/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1360 MD. SOHIDUL ISLAM VILL: ASHIKATHI,, P.O. BABUR HAT,, P.S. SADAR,, DIST: CHANDPUR. 1312218216147 01828698091 N01022328 N01520843 5118/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1361 SALMA AKTER VILL: RANDHUNI MURA,, P.O.+P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. B 19911324901202119 01851871049 N01022476 5119/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1362 LIPI AKTER VILL: UCHCHOGA,, P.O. BAKELIA, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR, 19941314935000206 01825002265 N01022336 N01520846 5120/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR,
1363 AMENA AKTER MUKTA VILL: MONIHAR,, P.O. KAMRANGGA BAZAR<, P.S. SADAR,, DIST: CHANDPUR. B 1997932490400665 01775866755 N01022512 N01520932 5121/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1364 MD. SUMON HOSSAIN S/O. MD. RASHID UDDIN, VILL. SREE KALIYA, P.O. GOLLAK BAZAR,, P.S. FORID GONJ, CHANDPUR. 19921314553000167 01832212477 N01017366 N01520207 5122/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1365 MD. ANIS VILL+P.O. BALAKHAL,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19781324902000002 01634239220 N01022612 5123/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHANDPUR
1366 LIMA BEGUM D/O. ALAL MIAH, VILL. MODONPUR,, P.O+P.S. NOBIGONJ., DIST. HOBIGONJ. B-19953626001000803 01863623329 N01018541 5124/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1367 MST. FATEMA KHATUN VILL- UZIR PUR, PO- KHAGAURA, PS- BANIACHONG, HABIGONJ. B-19973611150012765 01760685597 N01019897 N01517108 5125/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1368 SUJATA SARKAR S/O- SREE MOHAN SARKAR, VILL- NOAGAON, PO- BODARDI, PS- NOBIGONJ, DIST- HOBIGONJ. B-19983617714002216 01718329880 N01018787 N01515541 5126/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1369 SHANTI RIKEYARSON VILL- BHURBHURIA, PO- SREE MANGOL, PS- SREE MANGAL, MOULVI BAZAR. B-1998581833800751 01794584687 N01019898 5127/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1370 MAYEDA AKTER VILL- SHAKHAITI PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHANG, HABIGONJ. B-19943611137004654 01756178849 N01019552 5128/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1371 MST. MARIA BEGUM VILL- DOULOT PUR, PO- KADIR GONJ, PS- BANIACHONG, HABIGONJ. B-19973611137001995 01748683595 N01019808 N01517553 5129/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1372 MST HALIMA BEGUM D/O- MD ABDUL KARIM, VILL- BODRADI, PO- BODRADI, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19983617714001615 01795195892 N01018073 N01516837 5130/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1373 MST HAPPY AKTHER MEHBUBA D/O- MD MOSTOFA MIAH, VILL- SARKARI PARA, PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ, HABIGONJ. 19933617773000213 01790725499 N01013878 N01516878 5131/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1374 FATEMA BEGUM D/O- LATE ABDULLAH, VILL- KALAL JURA PO- MANDER KANDI, PS- BANIYA JURI, HOBIGONJ. 3617790618634 01745611345 N01018406 N01516821 5132/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1375 REBHA TALUKDAR VILL: SHAKHAETI,, P.O. KADIRGONJ,, P.S. BANIACHONG,, DIST: HABIGONG. 3611137266864 01766088834 N01019538 N01516883 5133/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONG
1376 ALIMA AKTER D/O. ABDUS SALAM, VILL. ANATABAD, P.O. BANGALA BAZAR, P.S. NOBIGONJ, HOBIGONJ B-7995367773002312 01797284579 N01018378 5134/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1377 RUBINA BEGUM D/O- MD ABDUR ROUF, VILL- RATON PUR PO- BANGLA BAZAR, PS- NOBIGONJ, HABIGONJ. 3617773684892 01737458512 N01013880 N01516082 5135/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1378 SHAH LAYEK RAHMAN SHAH FARSU MIAH, VILL. JUHUR PUR,, P.O. GOPLA BAZAR, P.S. NOBIGONJ. DIST. HOBIGONJ B-19963617773003013 01725990362 N01018082 N01516837 5136/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1379 HUSENA BEGUM RAHIMA VILL- BARO BHAKAIER, PO- KAZIR BAZAR, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19933617790000147 01775705883 N01019862 N01516888 5137/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1380 MASTURA BEGUM VILL- DOULOTPUR, PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHONG, HABIGONJ. B-19973611137101265 01754767620 N01019580 5138/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1381 MUSLIMA BEGUM D/O-LATE ABDULLAH, VILL- BAGHAURA PO- BAGHAURA, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. 19893617790000033 01790201150 N01018746 N01516821 5139/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1382 SHAH RAKEBA LAKY D/O- SHAH MUKIT MIAH, VILL- SADAR GHAT PO- SADAR GHAT, PS- NOBIGONJ DIST- HOBIGONJ. B19933617721004089 01765358177 N01018044 N01516821 5140/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1383 SALMAN MAHAMUD VILL+PO- MIRZAPUR, PS- SREE MANGAL, MOULVI BAZAR. 5818347069861 01300600670 N01019858 N01517098 5141/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1384 MD. SHAHIN MIAH VILL- CHOWSHATPUR, PO- NABIGONJ, PO- NABIGONJ, HABIGONJ. B-20003617780000102 01871212112 N01019896 N01517108 5142/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1385 JONI BEGUM S/O- ABDUS SALAM, VILL- SADULLAH PUR PO- BANGLABAZAR, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19973617773106276 01788528449 N01018777 5143/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1386 RIMA AKTER D/O- MD. ASAD MIAH, VILL- SALAMOTPUR PO- NOBIGONJ, PS- NONIGONJ, HOBIGONJ. B-19973627707104601 01787371406 N01018516 N01515438 5144/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1387 RITA DEV W/O- SAJOL DEV, VILL- SANDHANI B/A,, PO- SREE MANGAL PS- SREEMANGAL, DIST- MOULVIBAZAR. 5818385103490 01789157030 N01018383 N01515627 5145/18 11-NOV-18 11-NOV-20 MOULVIBAZAR
1388 JONAKI SULTANA D/O. MD. RUNU MIA NUNU, VILL. ENATABAD,, P.O. BANGLA BAZAR., P.S. NOBI GONJ, HOBI GONJ. B-19943617773004765 01799366867 N01018586 N01516878 5146/18 11-NOV-18 11-NOV-20 GONJ
1389 JALAL UDDIN VILL- SALAMOT PUR, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19973627707000039 01747912856 N01019810 5147/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1390 ANANTA PAL VILL- BHURVURIA, PO- SREE MANGOL, PS- SREEMANGOL, DIST- MOULOVIBAZAR. B-19975818338015269 01787149261 N01018966 N01525081 5148/18 11-NOV-18 11-NOV-20 MOULOVIBAZAR
1391 AMJADUR RAHMAN CHOWDHURY VILL- SURIKHAL, PO- NALUYAR MUK BAZAR, PS- RAJNAGAR, MOULVI BAZAR. 19935818084000087 01726499876 N01019565 N01515461 5152/18 11-NOV-18 11-NOV-20 BAZAR
1392 SHIPRA RANI GOWALA D/O. BABUL GOWALA, VILL. KHADIN JEA GARDEN, P.O. KHADIN NAGAR, P.S. SADAR, DIST. SYTHET. B-201091624002214 01782829637 N01018055 N01516127 5153/18 11-NOV-18 11-NOV-20 SYTHET
1393 SHUMI AKTER SUMA VILL-NOYAGAON PO- TEKERBAZAR, PS- JALALABAD, SYLHET. B-19979116290029930 01703156042 N01019572 17662 5154/18 11-NOV-18 11-NOV-20 SYLHET
1394 MST. SHIFA BEGUM D/O- MD. RAMJAN ALI, VILL- CHOWSAD PUR, PO+PS- NOBIGONJ. HOBIGONJ. B-19933617780100091 01765120437 N01018495 N01517506 5155/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1395 MD. FARCHO MIAH S/O- MD. AZMAN ALI, VILL- RAIYA PUR PO- RAIYAPUR, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. 3617773672999 01740309776 N01018482 5156/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1396 RIASAD ALI S/O- INTAZ ALI, VILL-DHANPUR PO- AMBARI BAZAR, PS- DOYARA BAZAR, DIST- SUNAMGONJ. 9116295470094 01718036827 N01018832 17439 5157/18 11-NOV-18 11-NOV-20 SUNAMGONJ
1397 MD JUEL MIAH S/O- MD ANGUR MIAH, VILL- SHHOTO VAKAIR PO- KAZI GONJ, PS- NOBIGONJ, HABIGONJ. 19943617790000118 01737073766 N01013897 5158/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HABIGONJ
1398 FIRUJA BEGUM CHOWDHURY D/O- ABDUL OYAHID CHOWDHURY, VILL- PURANGAON, PO- KALIYAR DANGA, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19933617758021826 01912244669 N01018776 N01516643 5159/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1399 MST. RUSHIYA BEGUM D/O- LATE JABED ULLAH, VILL- MAISHPARA, PO- BADRODI, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. 3617714720398 01765767360 N01018659 N01515541 5160/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1400 SAGOR MIAH S/O- SURAF MIAH, VILL- SALAMOT PUR PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-1993620002382 01722793615 N01018500 5161/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1401 MONSUR AHMED JABED S.O. LATE AKAMOT ULLA, VILL. VUBHUR BAK, P.O+P.S. NOBIGONJM, DIST. HOBIGONG. 19923617773000004 01718440599 N01018574 5162/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONG
1402 SUSMITA BEGUM NAZU VILL: SALAMOT PUR, P.O. NOBIGONJ, P.S. NOBIGONJ, NOBIGONJ. B-20003627707104593 01771095577 N01018470 N01516821 5163/18 11-NOV-18 11-NOV-20 NOBIGONJ
1403 LAKI BEGUM D/O- ABDUL HAKIM, VILL- RATON PUR, PO- BANGLA BAZAR, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19003617773000788 N01018155 N01516082 5164/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ
1404 MST. SUMI BEGUM D/O. ABDUL MUMIN, VILL. BORKT PUR,, P.O+P.S. NOBIGONJ,, DIST. HOBIGONJ, B-19893617780000721 01746021222 N01018248 N01516878 5165/18 11-NOV-18 11-NOV-20 HOBIGONJ,
1405 FOYSAL ALAM VILL: LAKSHMIPUR,, P.O. DALAL BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19922692512100978 01738620026 N01019599 N01517474 5167/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1406 AYESHA BEGUM D/O. ABUL KALAM, VILL. MOHADEB PUR,, P.O. DALAL BAZAR,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 5114335133658 01746875679 N01018217 N01517474 5170/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1407 MARIA SULTANA POLY D/O. MUNSUR AHAMMAD, VILL+P.O. TUMCHAR MADRASA, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR. B-19975114389102742 01729857276 N01018245 29525 5173/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1408 RUBEL MIAH S/O- MARFAT ALI, VILL- CHAR KACHIA, PO- ISLAMGONJ, PS- ROYPUR, DIST- LAKSHMIPUR. B-19965115838004951 01837626480 N01018636 29419 5174/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1409 SHAKILA BEGUM W/O-KHORSHED ALOM, VILL- BIJOY NAGAR, PO- PAK BIJOY NAGAR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5114375433224 01784481883 N01018071 29542 5175/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1410 ROKSANA AKTER VILL- MONU AMIN BARI, 4,NO CHARRUHITA, SADAR, LAKSHMIPUR. B-19942015271652174 N01019509 N01516937 5178/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1411 LIPY AKTER D/O- SAFIK ULLAH, VILL- KANCHANPUR PO- KANCHANPUR, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 5115811680199 01716708958 N01018800 29568 5179/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1412 MOHSENA AKTER VILL- CHAR MOHNA, PO- SOUTH RAYPUR, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR, B-19985123472861300 01640564808 N01018949 5180/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR,
1413 ASMA AKTER VILL: JAHAJMARA,, P.O. WEST CHAR JABBAR,, P.S. SUBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518535241775 01710235933 N01019590 N01517298 5181/18 11-NOV-18 11-NOV-20 NOAKHALI
1414 MD. SHAMIM S/O- TARIKUL ISLAM, VILL- CHAR HASAN PO- CHAR JABBAR, PS- SHUBARNA CHAR, NOAKHALI. B-19987518535106567 01846072870 N01018687 N01516965 5182/18 11-NOV-18 11-NOV-20 NOAKHALI
1415 ZARNA BIBI VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 7518535246736 01838599324 N01019521 N01516952 5183/18 11-NOV-18 11-NOV-20 NOAKHALI
1416 SYED MOHAMMAD SAQIF TAHMID VILL- 16,BANDAR OFFICERS COLONY, BANDAR CHITTOGONG. B-19981592038075557 N01021231 29186 5185/18 11-NOV-18 11-NOV-20 CHITTOGONG
1417 KAKOLY RANI D/O- SUBASH CHANDRA DAS, VILL- SOMSERABAD, PO+PS- LAKSHMIPUR, DIST- LAKSHMIPUR. 2621408390719 01992698737 N01018393 N01516445 5188/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1418 FATAMA AKTER POPY W/O- ANOWER HOSSAIN, VILL- SOUTH BANCHA NAGAR, PO- LAKSHMIPUR,, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19895124304000031 01700535556 N01018396 29421 5189/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1419 SULTANA PERVIN D/O- SALEHA AHMED, VILL- SAMSERA BAD PO- LAKSHMIPUR, PS+DIST- LAKSHMIPUR. 5124309919792 01688673583 N01018069 N01516445 5190/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1420 MD ASIF S/O- OJIULLAH, VILL:TOMCHOR, P.O. TOMPCHOR,, P.S.+DIST: LAXMIPUR. B1997507537507503 N01018104 N01515162 5192/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAXMIPUR
1421 EMRAN HOSSAIN VILL- SHAKCHAR, PO- J.M.HAT, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19975114385063385 01764411507 N01019890 N01517488 5193/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1422 MD. NIZAM UDDIN VILL- CHAR RUHITA, PO- J.M HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1998554352710 01829421827 N01019540 N01517553 5194/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1423 HASINA BEGUM S/O- LUTFAR RAHMAN, VILL- HAZI BECHU BHUIYABARI, NAREST THEIDEAL COLLAGE, 2NO, WORD LAKSHMIPUR. 19725124302812383 01773240533 N01017296 N01520252 5195/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1424 NURUL ALAM VILL: MODDEM MOKORDDHOJ,, P.O.PARBALI NAGAR,, P.S. SADDAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114380235409 01714309533 N01022337 N01520847 5198/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1425 RASMA AKTER D/O: ABDUL GHONI, VILL: NONDONPUR,, P.O. DALAL BAZAR,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 19965114390009292 01951313442 N01017638 N01518621 5200/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1426 PENKY AKTER VILL: JAHANABAD,, P.O. BIJOYNAGAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935114390000188 01748253252 N01023013 N01518316 5201/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1427 NOMAN HOSSAIN VILL. SONAPUR, P.O. SOLIMBAG, P. S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR 19925114380000042 01725309406 N01022177 11343 5202/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1428 MD. MILLAT HOSSAIN VILL: SONAPUR,, P.O. SOLIMBAG,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114380230925 01716069420 N01022339 11343 5203/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1429 SHILPI AKTER VILL- BIJOY NAGAR, PO- BIJOY NAGAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114375431023 01755925424 N01022897 11343 5204/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1430 MD. HASAN VILL- LAHAR KALA, PO+PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19995124311004691 01812612913 N01022896 11343 5205/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1431 FATEMA AKTER VILL: RAM KERSHNAPUR,, P.O. KHILBAISA,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19925135859021727 01745842959 N01023300 N01518316 5206/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1432 MD. MORSHED ALAM S/O. LATE MD. NUR NOBI, VILL. DOKHIN MOJUMPUR, P.O. LAKSHMIPUR, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR 19955124310000013 01843315426 N01017553 N01519886 5207/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1433 PARVAZ HOSSAIN VILL: ATIATOLI, P.O. LAKSHIMPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHIMPUR. B19975124311004699 01746369684 N01016980 11343 5208/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHIMPUR
1434 RIMA AKTER D/O- ALAUDDIN, VILL- LAMCHARI PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B19975124308004635 01734892610 N01016757 11343 5210/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1435 ANITA RANI DEV NATH VILL+P.O. RAJIBPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19955114313026058 01789763765 N01023274 N01518602 5211/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1436 MORIUM AKTER D/O. MONIR HOSSAIN, VILL. CHAR PARBTIR NAGAR,, P.O. KHILRAISA, P.S. SADAR., DIST. LAKSHMIPUR. 19945114380013541 01743764265 N01016887 N01518602 5212/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1437 NURJAHAN AKTER D/O. MD. MONIR HOSSAIN, VILL. CHARPARVTI NAGAR, P.O. KHILRAISA,, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19965114380020920 01759145953 N01016867 N01518602 5213/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1438 MUNNI AKTER VILL: DILSHAD PUR,, P.O. RADHAPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114380231380 01827592789 N01023376 N01521345 5214/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1439 MD. NAZRUL ISLAM VILL: LAHAR KANDI,, P.O.+P.S.+DIST: LAKSHMIPUR, 19915124312000003 01785892402 N01023320 N01520272 5216/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR,
1440 NURUL AMIN VILL: FATE DHORMOPUR,, P.O. RADHAPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114314300810 01731732078 N01023332 N01519070 5217/18 11-NOV-18 11-NOV-20 LAKSHMIPUR
1441 BANU BEGUM W/O-KHOKON MIAH, VILL-MOGRA, P.O-DHALUA BAZAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918743018487 01960986353 A010479 J007337 5247/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1442 ABUL HASEM S/O-SELIM, VILL-KEKOIYA, P.O-DOULKHAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 20091987510009305 01980567905 A010469 I009302 5248/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1443 MRS. PARVIN BEGUM W/O-MIR HOSSAIN, VILL-POCHIR, P.O-MOUKARA, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918769937311 01942144457 N03002068 N03502186 5252/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1444 ALAMGIR HOSSAIN S/O-ABUL KHAYER MIAZI, VILL-TOFOUA, P.O-MOYURA, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918769947967 01951857462 A010239 I009302 5253/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1445 MD. SIRAJUL ISLAM (ASGOR) S/O-MD. MORSHED MIAH, VILL-NADESWAR, P.O-CHANDAIS, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 199019087568775 01955225749 A010236 C002848 5254/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1446 AMINUL ISLAM SUMON S/O-LATE A.K.M ABDUL KHALEK, VILL-MISREE, P.O-LAKSAM, P.S-LAKSAM, DIST. COMILLA 1927201688081 01858982622 A009312 C002848 5255/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1447 AKTER JAHAN MUNNI W/O-HABIBUR RAHMAN, VILL-POUCHIR, P.O-MOUKARA, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1595512882299 01957345130 A009310 GT04485 5256/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1448 KOHINUR BEGUM D/O-MD. SERAJUL HAQUE, VILL-BANNAGOR, P.O-MOKROBPUR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918769942594 01816612359 A0010461 GT04485 5257/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1449 MOST. HASINA AKTER W/O-ISMAIL BISWAS, VILL-MOGRA, P.O-DHALUA BAZAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918743018770 01960986385 A009314 N01502884 5258/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1450 MST. SHARMIN AKTER D/O-MD. ABUL KASHEM, VILL-MODDA, P.O-MOYURA, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1977191876910565 01985486799 A0010462 N01502884 5259/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1451 SALENA AKTER W/O-ABU TAHER, VILL-GOMKOT, P.O-MOYURA, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1928705877560 01985486798 A009318 J007337 5260/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1452 SAYERA AKTER KUSUM D/O-MD. ABUL KASEM, VILL-BELGHAR, P.O-TULATULI BAZAR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 19981933280035626 01852185098 N03002237 N03502648 5263/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1453 MOST. HASINA AKTER W/O-MD. SELIM, VILL-DHALUA, P.O-DHALUA BAZAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 19871913358039737 01960986253 N03002067 N03502184 5265/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1454 JULEKHA AKTER W/O-NURE ALAM MIAZI, VILL-RAJAPARA, P.O-RAJAPARA, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 1913690878777 01830830305 N06001651 N03503846 5267/13 28-JUN-13 28-JUN-15 COMILLA
1455 RAHIMA AZAM RAKHI D/O-MD. ALI AZAM, VILL-GHILATALI, P.O-KALIRBAZAR, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 19911913358000144 01960986308 N01001164 N01508706 5269/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1456 ASMA AKTER D/O-LATE YOUNUS MIAH, VILL-KADOBA, P.O-BARO SANGISWAR, P.S-NANGOLKOT, DIST. COMILLA 1918717884977 01960986367 A007920 B007919 5270/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1457 MOZAMMEL HAQUE S/O-ABDUL LATIF, VILL-DURIA BISHNUPUR, P.O-DURIA BISHNUPUR, P.S-LAKSAM, DIST. COMILLA 1927202693290 01778674228 N03002229 N03502622 5274/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1458 MST. HAZERA KHATUN MD. HARUNUR RASHID, VILL- BALUVORA. P.O. PERGOYRA, P.S- GOBINDA GANG. GAIBANDA 01828990453 N01008254 N01510489 5278/13 28-JUN-13 28-JUN-15 GAIBANDA
1459 MST. RIMA PARVIN VILL-KHADAIL,, P.O-MITHAPUR, P.S-BADALGACHI, DIST. NAWGAON 6410684123889 01991437115 A007889 B007888 5280/13 28-JUN-15 28-JUN-17 NAWGAON
1460 MOST. SAHANA BEGUM D/O-MD. SULTANKHAN, VILL-KATLAMARI, P.O-FULCHARI, P.S-FULCHARI, DIST. GAIBANDHA 3212147166957 01938003527 A004419 N03503939 5281/13 28-JUN-13 27-JUN-15 GAIBANDHA
1461 MD. MOZIBUR RAHMAN 7311538766171 01933512610 A006949 E005568 5283/13 28-JUN-13 27-JUN-15
1462 MOST. SHANAZ PARVIN W/O-MD. BELAL HOSSAIN, VILL-CHILAHATI, P.O-CHILAHATI, P.S-DOMAR, DIST. NILPHAMARI 7311519856941 01725194118 A005673 E005568 5284/13 28-JUN-13 27-JUN-15 NILPHAMARI
1463 MD. EMRAN HOSSAIN ABDUL BAREK CHOWDHURY, 64, CHOWDHURY VILLA, BAGOCHAGAON, COMILLA 1926709058044 01955199801 A007460 B005177 5295/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1464 MOST. LUCKY BEGUM D/O-JOYNAL ABEDIN, VILL-KALIKAPUR, P.O-BATISA, P.S-CHOUDDAGRAM, DIST. COMILLA 1913115458261 N01003293 N03502111 5296/13 28-JUN-13 27-JUN-15 COMILLA
1465 MOST. MORIUM NESA W/O-MD. JUBAIDUR RAHMAN, VILL-PAIKPARA, P.O-MADARGONJ, P.S-SADAR, DIST. THAKUGAON 9419468398753 01725677801 N01010231 N01513476 5300/13 28-JUN-13 27-JUN-15 THAKUGAON
1466 MD FIUNUS ALI 0, 120 NABABER BAG, SHAH ALI, MIRPUR, DHAKA-1216. 19882697408000120 01677083787 N01015098 N07501145 5308/18 13-NOV-18 13-NOV-20 DHAKA-1216
1467 MOST. AMINA KHATUN W/O-MD. FOYSAL ALAM, VILL-EAST HAJIPARA, P.O-THAKURGAON, P.S-SADAR, DIST. THAKURGAON 9419426203766 01784078097 045602 11559 5309/13 28-JUN-13 27-JUN-15 THAKURGAON
1468 SHAHJAHAN MIAH VILL- PUBER GOAN, PO- ATAPUR BAZAR, PS- RUPGONJ, NARAYANGONJ. 19842692985045222 N08000035 5309/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NARAYANGONJ
1469 FIROZA KHATUN VILL: BOT TOLI,, POST: MANDARI,, P.S: SADAR, LAXMIPUR. 5114340733923 01765140956 N01015918 N01518742 5310/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAXMIPUR
1470 MD. AREFIN SIDDIK S/O-MAIN UDDIN, VILL-MOHAMMADPUR, P.O-KHOTSINGA, P.S-PIRGONJ, DIST. THAKURGAON 9418243851278 01744754363 N03002024 N03502036 5311/13 28-JUN-13 27-JUN-15 THAKURGAON
1471 MST. NUR JAHAN BEGUM 0, VILL+P.O: AKABBARPUR., P.S: BEGUMGONJ. NOAKHALI. 7510710571236 01785687958 011793 11628 5311/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1472 MD. FOYSAL VILL: SOUTH MANDARI,, POST: MANDARI,, P.S+DIST: LAXMIPUR. B- 19855149562030506 01904924804 N01015701 10908 5312/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAXMIPUR
1473 JABED HOSSAIN 01736513638 N01015328 N01519327 5313/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1474 MD. RAFIQUL ISLAM S/O-LATE BADRUL HUDA, VILL-HAJIPARA, P.O-THAKURGAON, P.S-SADAR, DIST. THAKURGAON 9429405119453 01783269561 045341 17518 5314/13 28-JUN-13 27-JUN-15 THAKURGAON
1475 MST. NUR NAHAR BEGUM VILL: POSCHIM CHOUPULLI, P.O: CHOUPULLI BAZER., P.S: SADAR. LAKSHMIPUR. 5114395011371 01816879581 030418 11373 5314/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1476 MR. MD. MASUM 2007751028001390 01735668045 030215 11393 5315/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1477 MD. YOUSUF VILL: DOALIA BAZAR,, POST: HIRAPUR,, P.S: BEGUMGONJ, NOAKHALI. B- 19967510704034199 01872065461 N01016097 N01519554 5316/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1478 PRIYANKA AKTER 19955114395025795 01950345071 040498 11402 5317/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1479 MST. AYESHA AKTER 19865114350035336 152.151.014 031030 11676 5318/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1480 MOKTER HOSSAIN VILL & PO- MANDARI, PS- SADOR, LAXMI PUR. 5114370894477 01726693697 N01014796 N01519543 5319/18 13-NOV-18 13-NOV-20 PUR
1481 PANNA AKTER D/O. MD. AMIR HOSSAIN, VILL. SOUTH MODNPUR, HUCCHA MIAH, P.S. NANGAL COT, COMILLA 19821918734038878 01812839141 N01012038 N01515025 5320/18 13-NOV-18 13-NOV-20 COMILLA
1482 SHARIFUL ISLAM B-19903022914002571 01845123895 N01013763 N01516731 5321/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1483 MRS. SHAHANAJ AKTER VILL-BASAIL UTTAR PARA, P.O & P.S. BASAIL, TANGAIL 9310911137400 01914455749 7011478 6039289 5322/18 13-NOV-18 13-NOV-20 TANGAIL
1484 MST PARVIN AKTER W/O- MD MONJURUL HOQUE, VILL & PO- SOUTH BISHI URA, PS- SADOR, NETROKONA. 7217423269566 01980252904 7016252 6016251 5323/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NETROKONA
1485 MST. JINNAT ARA BEGUM CHOWDHURY VILL: BORO CHILONIA,, POST+P.S: FOTIKCHARI,, CHITTAGONG. 1513396008051 01814106071 N01016046 12320 5327/18 13-NOV-18 13-NOV-20 CHITTAGONG
1486 MST HALIMA BEGUM W/O- MD NUR MIA, VILL- NOAGAO, PO- TUKER BAZAR, PS- SADOR, SYLHET. 9116290488957 01731247388 N01012972 17662 5328/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1487 MRS. SULEKHA BEGUM W/O-MD. ABDUL HAMID, SINGHAJANI BOYS HIGH SCHOOL ROAD, MUSLIMABAD, JAMALPUR 3928604123695 01682835927 N01001856 N01505505 5329/13 28-JUN-13 27-JUN-15 JAMALPUR
1488 HOLY BEGUM VILL- MILLIK, PO- NABIGANJ, PS- NABIGANJ, HABIGANJ. B-19943617765010884 01754000031 N01019068 5329/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1489 MRS. KALPONA KHATUN W/O-MD. SHOFIQUL ISLAM SOBUJ, VILL-WEST KACHARIPARA, P.O-NEW COLLEGE ROAD, P.S-SADAR, DIST. JAMALPUR. 3923604124808 N01001494 N03502002 5330/13 28-JUN-13 27-JUN-15 JAMALPUR
1490 MST. MANNA BEGUM VILL-DOULOTPUR, PO- KADIRGONJ,PS- BANIACHONG, HABIGONJ. B-200736113700882 01722076362 N01020024 5330/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1491 FERDHOWS MIAH VILL- NOAGAON, PO- NOBIGONJ, PS- BANIACHONG, HOBIGONJ. B-19973611131013316 01741142362 N01019070 5331/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1492 HABIBA BEGUM VILL. MADONPUR, P.O. NOBIGONJ, P.S. NOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-19983627701103224 01775563157 N01019116 N01516827 5332/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1493 MD. ABUL HOSSAIN S/O-MD. ABDUR RAHMAN, VILL-KALPUKUR, P.O-VABKI-5220, P.S-BIRGANJ, DIST. DINAJPUR 2711213733487 6067 N01008578 N01511157 5333/13 28-JUN-13 27-JUN-15 DINAJPUR
1494 HELENA BEGUM VILL- BARA ALIPUR, PO- MAKDER KANDI, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19953617780102835 01723937541 N01019260 N01516901 5333/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1495 MR. MD. ABU NAYEM NAZMUS SAKIB 01839989438 A010544 B010543 5334/11 10-DEC-11 10-DEC-13
1496 NUR MOHAMMAD VILL- SHOILA PO- GOPAL GONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19913617790000031 01747637110 N01019675 N01516821 5334/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1497 AMRAN HOSSAIN 19965126504000765 01765857746 N01016321 N01520497 5334/18 13-NOV-18 13-NOV-20
1498 SAJU MIAH VILL. CHUSHTPUR, P.O. NOBIGONJ, P.S. NOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-1997361778003786 01993179644 N01019275 5335/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1499 RESHMA BEGUM VILL: HUSELPUR,, P.O. KAMARGAO,, P.S. NABIGONJ,, DIST: HABIGONJ. B 19973617729000888 01748309504 N01019472 5336/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1500 MRS. SUBORNA SAPNA W/O-BAHAUDDIN KHAN, VILL-DEWRPARA, P.O-JAMALPUR, P.S-SADAR, DIST. JAMALPUR 3923612191694 01955445381 N01002001 N03502165 5337/13 28-JUN-13 27-JUN-15 JAMALPUR
1501 MR. KABOL BISHWASH VILL: CHANDIPUR, P.O. KADIRGONJ, P.S. BANIARCHAR, HOBIGONJ 3611137269009 01773006815 N01019097 5337/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1502 MD. MANIK S/O-SIRAJUL ISLAM, VILL-NAGARCHAR, P.O-RAJFULBARIA, P.S-SAVAR, DIST. DHAKA 19932647289004042 01833559455 N03002090 N03502267 5338/13 28-JUN-13 27-JUN-15 DHAKA
1503 JONAKI AKTER VILL: MOKHA, P.O. KHAGAPASA, P.S. BANIACONG, DIST: HABIGANJ. B 19953611144028731 01726910473 N01019040 5338/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1504 MST. MASKURA AKTER VILL. BEKITEKA, P.O. BEKITEKA, P.S. HOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-199936144287040 01778357617 N01019280 N01516904 5339/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1505 MST. SARA BEGUM VILL- SHAKHETI, PO- KADIRGONJ, PS- BANIA CHANG, HABIGONJ. 3611137268010 01773741471 N01019674 5340/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1506 ABDAL HOSSAIN VILL- LOIYAR KOOL, PO- SATGAON, PS- SRIMONGAL, MOULVI BAZAR. 5818319093138 01725104910 N01019606 N01515627 5341/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1507 MR. SURONJIT CHANDRA DEV VILL: GOYA HORI, P.O. NABIGONJ, P.S. NABIGONJ, HOBIGONJ. 19943626004000559 01771713835 N01019282 5342/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1508 MST. ROKEYA BEGUM 1312294197655 01986170827 N03001640 2272697 5343/11 10-DEC-11 10-DEC-13
1509 KAMRUL ISLAM VILL-GUMGUMIA, PO- SAYEDGONJ, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. 19953617765102872 01764416365 N01019453 5344/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1510 MST. SHARMIN AKTER 1914035287224 01939395315 N01010009 N07501221 5345/13 07-JUL-17 07-JUL-19
1511 MR. SANTUSH CHANDRA DAS VILL: DHITPUR, P.O. BOYALIA BAZAR, P.S. DIRAI, SUNAMGONJ. 01776046553 N01019281 N01517672 5345/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SUNAMGONJ
1512 SELINA BEGUM VILL. FULBARI CHA BAGAN, P.O. KERAMOT NAGAR, P.S. KAMAL GONJ, DIST. MULBHUBAZAR 5815638967506 01786800049 N01019115 N01516799 5346/18 13-NOV-18 13-NOV-20 MULBHUBAZAR
1513 MST- SIMA AKTER VILL- DOULOTPUR, PO- KADIR GANJ, PS- BANIACHONG, HOBIGONJ. B-200736113702011 01784110682 N01019065 N01517465 5347/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1514 MST. YESMIN AKTER VILL- DOULOTPUR, PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHONG, HABIGANJ. 3611137261245 01788531693 N01019486 N01517672 5348/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1515 AYMOTY RANI SARKAR VILL. COLLEJ PARA, P.O. NOBIGONJ,, P.S. NOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-19973627701103053 01784815165 N01019051 5349/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1516 ATAUL RAHMAN SHAMIM VILL- MOHNABAD, PO- LAMATASI, PS- BAHUBAL, HABIGONJ. B19973626006001901 01743027208 N01019907 5350/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1517 BATIR MIAH VILL- MADAN PUR, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HOBIGONJ. 19923627701000026 01756757220 N01019412 5351/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1518 AKI AKTER JUIN VILL-GOLISHAN, PO- BOALIA BAZAR, PS- DIRAI , SUNAMGONJ. B-19929012957001499 01703012953 N01019662 5352/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SUNAMGONJ
1519 MSS. KANIJ FATEMA 3918521114502 01747064574 N01010277 N01505505 5353/13 07-JUL-13 07-JUL-15
1520 MD. BOSHIR AHMED VILL- DOULOT PUT, PO- KADIR GONJ, PS- BANIACHONG, HABIGONJ. B-19993611137015109 01724173782 N01020023 5353/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1521 KAWSAR AHMED VILL. BELIKUPUR,, P.O. SEDYGONJ, P.S. NOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-19943617765016208 01703171463 N01019054 5354/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1522 DOLI RANI DAS VILL- CHOWKI, PO- BOYALIA, PS- NOBIGONJ, HABIGONJ. 3617794608933 01722641372 N01019313 5355/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1523 SHARIFA BEGUM VILL- RUPSPUR, PO- SREEMONGOL, PS- SREEMONGAL, MOULVI BAZAR. 5818385013624 01720371904 N01019800 N01515627 5356/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1524 MD. MOAIN UDDIN S/O. MD: HANIF, VILL. CHAR JAGNALIA, P.O. KHRUNA NAGAR, P.S. KHOML NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113383515385 01935109022 040680 11812 5357/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1525 RUBEL MIAH VILL- ABDA, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19923617714000037 01749573783 N01019490 5357/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1526 MR. MD. ISMAIL S/O: MR. NUR NABI, VILL: BIJOYNAGOR., P.O: RAYARHAT., P.S: BEGUMGONJ. NOAKHALI. 7510756559174 01811299079 063008 29547 5358/13 07-JUL-13 07-JUL-15 NOAKHALI
1527 LIMON MIAH VILL- KHONA PARA, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. B-19953617773104231 01760868231 N01019634 5358/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1528 MST. REFAT SULTANA. D/O: MD. FARUK, VILL: NOYARAJARAMPUR., P.O: AMISHAPARA., P.S: SONAIMURI, NOAKHALI. 19927518315040965 01741729361 012701 29382 5359/13 07-JUL-13 07-JUL-15 NOAKHALI
1529 NARAYAN CHANDRA DAS VILL- CHANDIPUR, PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHANG, HABIGONJ. 19943611137000170 01793171731 N01019233 5359/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1530 MST. SOVA BEGUM VILL: GNDH,, P.O. NOBIGONJ,, P.S. NOBIGONJ, DIST: HABIGONJ. 3627701792469 01798141720 N01019045 N01525233 5360/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1531 MST. ZAIDA BEGUM VILL- DOULOTPUR, PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHAR, HABIGONJ. 19933611137000041 01743686328 N01019232 N01525021 5361/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1532 MATIUR RAHMAN VILL-SREEMOTPUR, PO- IMAMBARA, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. B-19953617758012188 01761347982 N01019489 5362/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1533 MD. TAREQ MIAH VILL: ENATABAD, P.O. NABIGONJ, P.S. BANGLA BAZAR, HOBIGONJ. B-19983617773004172 01767068225 N01019286 5363/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1534 SAJNA AKTHER KASBA, PO-LIPAI, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19943617729017110 01745732782 N01019458 5364/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1535 MRS. BILKIS AKTER W/O. JASIM UDDIN, VILL: DHITPUR, P.O. EKABBARPUR-3831, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 19917510710000001 01940406118 012076 11696 5365/13 07-JUL-13 07-JUL-15 NOAKHALI
1536 SHOFIQ AHMED VILL- BAHAR R/A KHADIM NAGAR, PO- SHAHPARAN, SYLHET. B-20099162420048086 01788523213 N01020049 N01515854 5366/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1537 MR. MD. LUTHFOR RAHMAN VILL- KALLAGRAM, PO- SHAHPARAN, PS- KHADIM NAGAR, SYLHET., 0 199091127470000045 01867254170 N01019793 N01517082 5367/18 13-NOV-18 13-NOV-20 0
1538 BANAMALI DEB PINTU VILL- CHATURA, PO- RAJNAGAR, PS- RAJNAGAR, MOULOVI BAZAR 5818031436569 01617020390 N01019215 N01516605 5368/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1539 MR. MD. AKBOR ALI VILL: MANIKPUR, EAST PARA, P.O. RAKHALGONJ, P.S. MOGLA BAZAR-3108, SYLHET. 19989113130103879 01791457376 N01020123 N01517098 5369/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1540 SUKEN TANTI SYLHET 19925818338000264 01959239915 02634001 P005150 5370/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1541 RANCHANA BUNARJI SYLHET 5818338213804 01301506879 02634007 P005150 5371/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1542 BAJONTI TANTI SYLHET 5818338217249 01791627701 02634004 P005150 5372/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1543 BOSHOKA SYLHET 5818338217290 01798950256 01097007 P005150 5373/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1544 MST. SHEWLY AKTER D/O. MD. SIRAJUL ISLAM, VILL: NAHARKHIL, P.O. NAHAR KHIL, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI. 19927511028001296 01759976629 030724 11393 5374/13 07-JUL-13 07-JUL-15 NOAKHALI
1545 MITHUN BOONARJEE SYLHET 19945818357000034 02634008 P005150 5374/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1546 SMITI RANI CHANDPUR 19951135813024502 01996404619 00844007 P000935 5375/18 13-NOV-18 13-NOV-20 CHANDPUR
1547 MST. TANIA BEGUM VILL: RAHIMAPUR,, P.O. RAIAPUR,, P.S. NABIGONJ,, DIST: HOBIGONJ. B 199836177730001104 01767830045 N01019473 N01516800 5376/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1548 SUBEER CHANDRA PAUL VILL. SUJAPUR, P.O. NOBIGONJ, P.S. HOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ ]B-19953617714000642 01770935249 N01019052 5377/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1549 RUNA BEGUM VILL- BARA ALIPUR, PO- MAKDER KANDI, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. B-19973617780001484 01708023987 N01019491 N01516901 5378/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1550 JASMINE AKTHER VILL- KADMA, PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ, HABIGONJ. B-19983617773000975 01757300528 N01019445 5379/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1551 MR. NIZAM UDDIN S/O. MOHAMMAD HOSSAIN, VILL: CHARBOGA, P.O. RAKHALIA BAZAR, P.S. RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19835115883002879 01817669909 061511 11703 5380/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1552 PORIMOL PAUL RUPOK VILL: KALYKHANAIPUR,, P.O. NABIGANJ,, P.S. HABIGANJ,, DIST: HABIGANJ. B 19953626004002000 01734745941 N01019043 5380/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1553 MD. JAHANGIR ALAM VILL- DOULOTPUR, PO- HARIRI PUR, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19933617714000119 N01019709 5381/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1554 ALOK SUTRADHAR VILL- HALITALA, PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19973617773103455 01776548192 N01019454 5382/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1555 TASLIMA BEGUM VILL. SHARPUR,, P.O. SEYDGONJ, P.S. NOGONJ, DIST. HOBIGONJ 199336177650000056 01753410748 N01019069 N01517618 5383/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1556 MRS. SHIRIN AKTER W/O. MD. BELAL HOSSAIN, VILL: ANDAR MANIK, P.O. TORABGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114387004093 01860191225 039105 11839 5384/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1557 MR. MD. ABIDUR RAHMAN VILL- MILLIK PO- NABIGONJ, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. B-19963617765010855 01770047464 N01019196 5384/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1558 MD. SAIFUL ISLAM VILL- BHOJPUR, PO- SATGAON, PS- SREE MANGOL. MOULVI BAZAR 19935818315000320 01585394526 N01020031 N01517139 5385/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1559 MST.SAHEDA BEGUM VILL- COLAGE ROAD, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 3227701792810 01778992709 N01020027 5386/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1560 MR. GIAS UDDIN VILL: CHOUHADDI, P.O: PACH PUKURIA., P.S: MURADNAGAR., DIST. COMILLA. 1918167669116 01817635791 032255 16414 5387/13 07-JUL-15 07-JUL-17 COMILLA
1561 MR. MD. JUBEL MIAH VILL: TIMIR PUR, P.O. NOBIGONJ SADAR, P.S. NOBIGONJ, HOBIGONJ. 3617780709218 01795170795 N01019284 N01516827 5387/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1562 MR. ALA UDDIN VILL: CHOUHADDI., P.O: PACH PUKURIA., P.S: MURADNAGAR., DIST. COMILLA. 1953855311851311 01962519404 032392 16414 5388/13 07-JUL-13 07-JUL-15 COMILLA
1563 MD. SHAHIN MIAH VILL. BOR VAKER, P.O. KAZIR GONJ BAZAR, P.S. NOBIGONJ, DIST. HOBIGONJ B-19983617790101260 01779412074 N01019117 N01516836 5388/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1564 MR. MD. MAKBUL MUNSHI S/O. MAINUDDIN, VILL: DHANUAKHOLA, P.O. NAGARPAR, P.S. DAUDKANDI, COMILLA. 1913630902298 01868401521 032397 230230 5389/13 07-JUL-15 07-JUL-17 COMILLA
1565 SAYEDA BEGUM VILL. SUNGAIR, P.O. SREEMONGL, P.S. SREEMONGL, DIST. MULVIBAZAR 5818385118242 01795363499 N01019274 N01515627 5389/18 13-NOV-18 13-NOV-20 MULVIBAZAR
1566 MSR. SUMI AKTER VILL: BABUTI PARA,, P.O. ELIYATGONJ, P.S. MURADNAGAR,, DIST. COMILLA. 19901918172000242 01926651187 032313 1394 5390/13 06-JUL-17 06-JUL-19 COMILLA
1567 DIPALI RANI BISWAS VILL- LAKSHMIPUR, PO- SYYEDGONJ, PS- NOBIGONJ. HOBIGONJ. 3617765701497 01767862034 N01019434 5390/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1568 MST. FARIDA BEGUM VILL- SIMER GAON, PO- SIKONDAR PUR, PS- HOBIGONJ, DIST- HABIGONJ. 3614495129951 01758852479 N01019291 N01525644 5391/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1569 MD. RAHIM AHMED VILL- RAIYA PUR, PO- RAIYAPUR, PS- NOBIGANJ, HABIGANJ. B-19993617773001331 01743002913 N01019347 N01516800 5392/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1570 MD. FOYSOL MIA VILL- DOULOTPUR, PO- KADIRGONJ, PS- BANIACHONG, HABIGONJ. 199836113700950 01731388590 N01019234 N01516883 5393/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1571 ADARINI DAS VILL- BHUNBIR PO- BHUNBIR, PS- SREE MANGAL, MOULOVI BAZAR. 5818319082085 01794084405 N01019195 N01515627 5394/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1572 SUMI AKTER MONI VILL- NORTH DEB PARA, PO- SADARGHAT, PS- NOBIGONJ, HOBIGONJ. 19963617721000299 01776010845 N01019474 5395/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1573 MST. YEASMIN BEGUM S/O. MR. MD: SHALIM AHMED, VILL. HAZI PUR, P.O. HAZI PUR, P.S. KULAURA, MOULVIBAZAR 0200758165352684 01738208670 033406 17084 5396/13 07-JUL-13 07-JUL-15 MOULVIBAZAR
1574 BIDUTH CHOWDHURY VILL- BASIKHALI, PO- PAHARPUR, PS- BANIACHONG, HABIGANJ. 3610227535924 01759661834 N01019485 5396/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGANJ
1575 MD. KHOER AHMED RUMON VILL- COLLAGE PARA, PO- NABIGONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 3627701793055 01723719065 N01020026 N01517108 5397/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1576 MD. ABUL BASHAR KHAN S/O-MD. ABDUS SATTAR KHAN, JOR BANGLA MOR, SADAR, PABNA 762550413843 01689729609 A006446 N03502744 5398/13 07-JUL-13 07-JUL-15 PABNA
1577 MST. ASRAFUNNAHAR LAKY VILL: DOWLATPUR,, P.O. KADIRGONJ,, P.S. BANIACHON,, DIST: HOBIGONJ. 7753776447 01754852522 N01019425 5398/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1578 MD. SALAMIN AHMED VILL- MADAN PUR, PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ., HABIGONJ. 19973627701000316 01715963575 N01019393 N01516827 5399/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1579 SUBHAS RAJBHAR VILL- SATTA NARAYAN BARI, PARBOTPUR, PO- TENGRA, PS- RAJNAGAR, MOULOVI BAZAR. 19935818073000125 01714978271 N01019256 N01516895 5400/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1580 NUPUR BHATTACHARJEE VILL- HINGA JIA, PO- HINGASIA, PS- KULAURA, MOULOVI BAZAR 198758166517522463 01780388940 N01019397 N01516384 5401/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BAZAR
1581 HABIBA AKTER SYLHET 01775616628 0776018 P005538 5404/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1582 SABIKUNNAHAR SYLHET 2007361137001006 01709239581 1670001 P005421 5405/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1583 MR. MD. MAMUNUR RASHID S/O. LATE NURUL ISLAM, VILL: CHAR ZANGALIA, P.O. KARUNA NAGAR, P.S. KAMALNAGAR, LAKSHMIPUR. 5113383511722 7469 042221 11309 5406/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1584 KHADIJA AKTER SYLHET 200736113702004 1670007 P005421 5406/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1585 RUBI AKTER SYLHET 01745494455 0776019 P005538 5407/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1586 MINA AKTER SYLHET 19919012957000001 01741206817 1657002 P005744 5409/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1587 MR. NURUL AMIN S/O. LATE MUNSUR AHAMMED, VILL: NORTH JOYPUR, P.O. CHOW PALLI, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114395656434 01846118393 012015 10581 5410/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1588 MR. MAKSUDUR RAHMAN S/O. MR. LUTHFUR RAHMAN, VILL: +P.O. CHAR CHAMITA, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114350482625 01815451394 012061 10660 5411/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1589 NAZMA AKTER SYLHET 9014776114356 01743343655 1670004 P005421 5411/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1590 MRS. RABEYA BEGUM W/O. MAKSUDUR RAHMAN, VILL: CHAR CHAMITA, P.O. CHAR CHAMITA, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114350482626 01837492228 012050 10581 5412/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1591 RAHELA BEGUM SYLHET 9012938920464 01745021303 00003113 P000808 5412/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1592 SUZIA BEGUM SYLHET 9012985927451 01759657187 02686001 P005238 5413/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1593 HEPI AKTER SYLHET 3611137262521 01766362055 1668005 P005419 5414/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1594 MST. MILADUN NASA SYLHET 3611137261271 01704787589 1668006 P005419 5415/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1595 SHIULY BEGUM SYLHET 9012957958861 01781697592 1657001 P005744 5416/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1596 MST. HELENA BEGUM SYLHET 19729012957023165 01726926391 1657005 P005744 5417/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1597 MST. UNJILA BEGUM SYLHET 19893611137002204 01708971663 1668003 P005419 5418/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1598 BENA SUTRODOR SYLHET 19919012976019399 01709026596 00003118 P000808 5419/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1599 MST. SHIULI BEGUM SYLHET 20003611137003182 01709239528 1668001 P005419 5420/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1600 MST. MINA BEGUM SYLHET 19803611137101208 01756847233 1667002 P005418 5421/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1601 RUPJAN BIBI SYLHET 3611137266543 01766089421 1667001 P005418 5422/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1602 REHANA BEGUM SYLHET 19909012957029977 01732662901 0776026 P005538 5423/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1603 AYESHA BEGUM SYLHET 9012976989860 01795057370 00003117 P000808 5425/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1604 SHAMA KANTA NOMA SUDRA SYLHET 3624403241437 01675236886 00017017 P005374 5427/18 13-NOV-18 13-NOV-20 SYLHET
1605 MST. MILONA BEGUM VILL- RAMPUR, PO- BIBIANA SHANTI GONJ, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 3617790613758 01762645640 N01019493 N01516821 5428/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HABIGONJ
1606 LAMA CHOWDHURY D/O- HELAL MIAH CHOWDHURY, VILL- PAIKPARA, PO- NOBIGONJ, PS- NOBIGONJ. HOBIGONJ. B-19983617714000071 01740477381 N01018744 5429/18 13-NOV-18 13-NOV-20 HOBIGONJ
1607 JOYANTO CHANDRA BAPARI S/O. HORI CHANDRA BAPARI, VILL. SOUTH MADASHI, P.O+P.O. UZIRPUR,, DIST. BORISHAL, 19900619484000096 7039387 6039412 5430/18 13-NOV-18 13-NOV-20 BORISHAL,
1608 SALMA AKTER VILL- EAST JOSNAGAR, PO- KRISHNAPUR, PS- MANOHARDI, NORSINGDI. 19946815277000041 01927833860 7039548 6022317 5431/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NORSINGDI
1609 MST. MINI KHATUN VILL- BERBINNI, PO- SABEK BINNI PS- HARINAKUNDU, JHENAIDAH. 19854421408681118 01941389479 7039579 6022695 5432/18 13-NOV-18 13-NOV-20 JHENAIDAH
1610 AYESHA BEGUM VILL- MAHADEB PUR,, PO- DALAL BAZAR, SADAR, LAKSHMIPUR. 19965114335000144 01781040098 N01020050 N01517474 5434/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1611 MR. MD. NAZRUL ISLAM S/O. MD. ISMAIL, VILL: DEWPARA, P.O. CHANDRAGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19915114320000040 13436 030345 10735 5436/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1612 SHAJEDA AKTER VILL- RAJIBPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1997511431329723 01785544742 N01019981 29542 5436/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1613 MRS. SULTANA AKTER W/O. KAMAL HOSSAIN, VILL: LATIFPUR, P.O. CHANDRAGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114320842835 01856137843 031050 11447 5437/13 07-JUL-13 07-JUL-15 LAKSHMIPUR
1614 MRS. RUMANA AKTER W/O. MD. MASUD, VILL:+P.O. GOBINDER KHIL,, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI. 2007750707036961 152.151.010 039583 10908 5438/13 07-JUL-13 07-JUL-15 NOAKHALI
1615 MD. ANOWAR HOSSAIN VILL- CHAR RUHITA, PO- RASHUL GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1995511433000438 01785916572 N01020263 N01517237 5438/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1616 MR. MD. SAIFUL ISLAM 19847510707038369 01710069523 039381 10908 5439/13 07-JUL-13 07-JUL-15
1617 JASIM UDDIN VILL+PO- CHAR PATA, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19726115852000020 01976677715 N01019694 5439/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1618 MUNNI AKTER VILL: DABIPUR,, P.O. ASHRAFGONJ., P.S. RAYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. B-19965115871010717 01825691105 N01019430 N01516897 5440/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1619 ABDUR RAZZAK VILL- ALO NIA, PO- NUR NAGAR, PS- FARIDGONJ, CHANDPUR. 19901314517000063 01830141472 N01019038 N01516905 5442/18 13-NOV-18 13-NOV-20 CHANDPUR
1620 ABDULLAH AL MAMUN VILL- CHAR RUHITA, PO- RASUL GONJ, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. B-19932501700027263 01715264536 N01020216 N01517184 5443/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1621 KHOKAN CHANDRA DAS VILL- HARLAL MASTER BARI, RAJIBPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5114313483383 01747503756 N01020249 N01525044 5444/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1622 MD. JAMAL UDDIN VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 7518535268004 01877624950 N01019904 29551 5446/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1623 MRS. ASMA BEGUM S/O: MD: REJAUL KORIM KHAN, VILL: KACHARI PATA, P.O; JAMALPUR, P.S+DIST: JAMALPUR 01790095005 N01010218 101279 5447/13 09-JUL-13 08-JUL-15 JAMALPUR
1624 BIBI FARIDA VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBORNACHAR,. NOAKHALI. 19937518535000128 01882466339 N01019687 29551 5447/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1625 MST. NAZMA BEGUM W/O. MD. YEASIN AL-MAMUN, VILL: NALUA CHANDPUR, P.O. NALUA CHANDPUR, P.S. BARURA, COMILLA. 19931910982028959 01944943286 N01010222 N01513462 5448/13 09-JUL-13 08-JUL-15 COMILLA
1626 MR. MD. MANIK S/O. MD. SONA MIAH, VILL: B.M.A GAIT, P.O. BHATIARI, P.S. SITAKANDA, CHITTAGONJ. 19671568638000475 01933876794 N01010235 N01518072 5450/13 09-JUL-13 08-JUL-15 CHITTAGONJ
1627 MD. BASHIR VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518535451961 01832640354 N01019448 29551 5450/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1628 SIRAZ HAZI HASAN ALI BARI, VILL- EAST CHAR RAMONI MOHAN, PO- ROYTUS SAIF DARBAR SHARIF, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19925114323000010 01812949185 N01020060 N01517149 5453/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1629 MST. AMENA BEGUM W/O. HOSSAIN AHMED, VILL. UTTAR TUM CHAR,, P.O. Z .M. HAT,, P.S. SADAR, DIST. LAKSHMIPUR. 5114389959150 01768564741 N01018250 N01516324 5457/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1630 MSS. MHAFUZA KHATUN MR. MOKHIM UDDIN, BARY NO-15 ROOT- 4 BOLK- D ,DLIPARA., TURAG, DHAKA- 1230 2619351916499 01849989179 N01010260 N07501149 5459/13 09-JUL-13 08-JUL-15 1230
1631 MR. MD. AMINUL ISLAM S/O. MD. MONIR BEPARI, 90/1 SHAH ALI BAG, MIRPUR 01 DHAKA 5914447668558 01710515605 N01010261 N07501149 5460/13 09-JUL-13 08-JUL-15 DHAKA
1632 MRS. THAMINA AKTER POPY HOUSE # 4, ROAD # 4, BLOCK # B, BLOCK # B, BIDLI PARA, UTTARA, TURAG, DHAKA-1230. 2619351916555 01916763242 N01010262 N01518526 5461/13 09-JAN-17 09-JAN-19 DHAKA-1230
1633 MR. MD. SADDAM HOSSAIN S/O- KAMAL HOSSAIN, VILL- JAGMOHAN ROAD, PO- CASTOM AKADEMI, PS- PAHAR TALI, CHITTAGONG. 19921595511000106 01857948071 N01018804 N01516485 5461/18 13-NOV-18 13-NOV-20 CHITTAGONG
1634 MRS. HASINA BEGUM VILL: JOYSREE,, P.O. SHIKARPUR, P.S. UZIR PUR, BARISAL. 2650898240956 01982599059 N01010263 N01518346 5462/13 09-JUL-17 09-JUL-19 BARISAL
1635 SATHE AKTER VILL- SAMSERA BAD, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312808770 01780114331 N01019330 N01516445 5462/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1636 AFROZA BEGUM VILL:ABIRNAGAR,, P.O. PEARAPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114360029614 01705217526 N01019461 N01516092 5463/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1637 MSS. DILRUBA AKTER W.O. H M FARUK, VILL. SHAKHAR PUR. P.O. LUPDI, P.S.RAJAR. MODARIPUR 2619351179442 01719843193 N01010266 N01518346 5464/13 09-JUL-13 08-JUL-15 MODARIPUR
1638 MST. PARUL BEGUM VILL: PARBOTIPUR,, P.O. KATABARI, P.S. PATNITOLA,, DIST. NAOGOAN 6417560466022 01727907405 N01010268 N01513526 5465/13 09-JUL-15 09-JUL-17 NAOGOAN
1639 MD. HARUN VILL- CHARLAMCHI, PO- RASHULPUR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5114330253609 01595448065 N01019609 N01516995 5465/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1640 MD. JAMAL UDDIN VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19815114389000030 01792204091 N01020128 N01516670 5466/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1641 TAHMINA AKTER VILL- CHAR RAHITA, PO- RASHUL GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114330003979 01780900210 N01020043 N01517016 5467/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1642 SHAHIN HOSSAIN VILL- CHARRUHITA, PO- RASULGONJ, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-199855423041 01764390276 N01019625 29421 5468/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1643 SHAHEDUL ISLAM VILL- BANCHA NAGAR, PO+PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 19855124304000013 01793345211 N01019672 N01515258 5469/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1644 MST. SIRINA BEGUM MUKTA W.O. MD: GOLAM MOSTAFA, VILL + P.O. GOSHERPARA, P.S. MELANDAH, JAMAL PUR. 3916147651106 01737939132 N01010276 N01513537 5470/13 09-JUL-13 08-JUL-15 PUR
1645 ALEYA BEGUM VILL- CHAR HASAN, PO- CHAR ZABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518535246276 01637649127 N01020230 N01517227 5470/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1646 MD. IBRAHIM KHOLIL VILL- CHAR MANOSHA, PO- BHABANI GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114315999999 01790529287 N01020114 5471/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1647 POLASH CHANDRA DAS VILL- SOMSERABAD, PO+PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5124307028824 01716304081 N01020048 5472/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1648 EKBAL HOSSAIN VILL- EAST LARUA, PO- RAMPUR, PS- FARID GONJ, CHANDPUR. 1314523897692 01838928934 N01019771 29218 5476/18 13-NOV-18 13-NOV-20 CHANDPUR
1649 MD. ARIF VILL- KANCHANPUR, PO- MOLLAR HAT, PS- ROYPUR, AKSHMIPUR B- 19950228162520088 01735797250 N01020111 N01517184 5477/18 13-NOV-18 13-NOV-20 AKSHMIPUR
1650 MD. RONI VILL- SOMSERABAD, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-199851122509002288 01799452306 N01020110 N01517184 5478/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1651 MD. SHAH JAHAN VILL- SAMSERA BAD, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 2222409368673 01629321568 N01019312 29555 5479/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1652 MD. JOSIM S/O- SAFIULLAH, VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBORNACHAR, NOAKHALI. 7518535268697 01827109664 N01018798 29552 5481/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1653 MR. SAZZAD HOSSAIN S/O- MR. ANOWER HOSSAIN, VILL: SOBUZ GRAM, P.O. ALEKXANDER, P/S. RAMGATI, LAKSHMIPUR. 1951936135 01874705618 N01018521 29552 5482/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1654 MR. MD. ABDUL MOTIN BEPARI 3213050475293 01717442786 N01002020 226840 5483/13 09-JUL-13 09-JUL-15
1655 BELLAL HOSSAIN S/O- BODIUZZAMAN, VILL- MAHESH PUR, PO- JOYNARAYAN PUR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510712513065 01829226441 N01018480 N01516485 5483/18 13-NOV-18 13-NOV-20 NOAKHALI
1656 MST. MAHFUZA BEGUM 1910963138322 01852064743 032378 N06501339 5485/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1657 MR. MD. RAFUQ 1912739992050 01832698623 032352 N06501339 5486/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1658 MR. KHORSED ALAM KHOKON 1910963140052 01983501068 N01002735 N06501339 5487/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1659 NASIMA AKTER W/O- RIPON HOSSAIN, VILL-SHAKCHAR, PO- J M, HAT, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 19945114330000199 01862679035 N01018353 N01517169 5487/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1660 MD. ANOWAR HOSSAIN VILL- SHAKCHAR,, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19892699039000014 01959865893 N01020181 N01515162 5488/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1661 MR. MOHIN UDDIN S/O. AKKEL ALI, VILL: SHORIFPUR, P.O. SIDDIKNAGAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510787788717 01815842057 030395 11534 5489/13 09-JUL-13 08-JUL-15 NOAKHALI
1662 NAZMON NAHAR VILL- WEST LAKSHMIPUR, PO- DALAL BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 2699040717189 01724684037 N01019686 29421 5489/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1663 MR. BADSHA FOYSAL S/O. NURUL HUDA, VILL: SONAPUR, P.O. HASAN HAT, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7507872007033504 01921849990 030886 11534 5490/13 09-JUL-13 08-JUL-15 NOAKHALI
1664 MST. BIBI JOHURA D/O. SIDDIK ULLAH, VILL: SHORIFPUR, P.O. SIDDIKNAGAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7507872007011516 01837950622 030805 11534 5491/13 09-JUL-13 08-JUL-15 NOAKHALI
1665 MST. NURJAHAN BEGUM D/O. NUR KARIM, VILL: BOSHANTABAG, P.O. BANGLABAZAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 19907510724000082 01852212957 030056 11801 5492/13 09-JUL-13 08-JUL-15 NOAKHALI
1666 FARZANA BEGUM VILL: DEVIPUR,, P.O. ASHRAFGONJ, P.S. RAIPUR,, DIST- LAKSHMIPUR. 01866753081 N01019095 N01516811 5494/18 13-NOV-18 13-NOV-20 LAKSHMIPUR
1667 MRS. NASIMA AKTER D/O. LATE NOOR RAHMAN, VILL: WEST LATIF PUR, P.O. CHANDRAGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114320799255 01854247831 037061 19842 5496/13 09-JUL-13 08-JUL-15 LAKSHMIPUR
1668 NUPUR RANI VILL: VINGGULIA,, P.,O. EAST BAJAPTI,, P.S. HAIMCHAR,, DIST: CHANDPUR., 1314711609392 01792683751 N01022485 10427 5496/19 07-MAY-19 07-MAY-21 CHANDPUR.,
1669 CHANU LODH VILL. ADALAT PARA, P.O. CHANDPUR, P.S. SADAR, DIST. CHANDPUR 1322210142516 01731701558 N01022251 10427 5497/19 07-MAY-19 07-MAY-21 CHANDPUR
1670 MR. MD. OMAR FARUK S/O. MOHAMMAD HOSEN, VILL. ABHIRAMPUR, P.O. CHONDGANJ, P.S. SHDR LAXMIPUR, LAXMIPUR. 20077510704017648 01933448315 011993 11676 5498/13 09-JUL-13 08-JUL-15 LAXMIPUR
1671 MD. MASUD RANA VILL+P.O. SHOHARTOLI,, P.S. SADAR,, DIST: CHANDPUR. B 19931312281023130 01828382827 N01022448 N01520971 5498/19 07-MAY-19 07-MAY-21 CHANDPUR
1672 SAIDIA ISLAM VILL+P.O. BALAKHAL,, P.S. HAJIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19901324901000041 01768176497 N01022582 N01520973 5499/19 07-MAY-19 07-MAY-21 CHANDPUR
1673 MD. KAWSER ALAM MUNSHI VILL+P.O. BALKHANA,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. 1324901404361 01991224842 N01022613 5500/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1674 MD. KABIR HOSSAIN VILL+PO- BOLAKHAL, PS- HAZIGONJ, CHANDPUR. 19790005661187348 01718231841 N01022581 N01520932 5501/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1675 MANSURA BEGUM VILL. HERRA, P.O. BOLA KHAL BAZAR, P.S. HAZIGONJ, DIST. CHANDPUR, 1324903407568 01997473027 N01022036 N01520374 5502/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR,
1676 SHAHDAT VILL: EAST VADUR,, P.O. VADUR,, P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19905116513005704 01718226245 N01022981 N01520497 5503/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1677 HALIMA AKTER VILL: TARALIA,, P.O. BALSAID,, P.O. SHAHARASLE,, DIST: CHANDPUR. B 19941319595044286 01837908909 N01022541 N01520773 5504/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1678 MD. SHARIFUL ISLAM MD. ABDUL SATTAR, VILL-PACHAI, PO- SENDRA, PS- HAZIGONJ, CHANDPUR. 1314930537363 01824048139 N01017439 N01520773 5505/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1679 MAHMUDA AKTER D/O. BADIUL ALAM, VILL+P.O. BOLSHID, P.S. SHAHRASTU, DIST. CHAND PUR, B-19961319595050394 01855464845 N01016783 N01519928 5506/19 08-MAY-19 08-MAY-21 PUR,
1680 MD. ABDUL ALI S/O- LATE SAFOR ALI, VILL- TILOKPUR PO- TUKER BAZAR, SADAR, SYLHET. 9116238534529 01737585338 N01018546 17662 5507/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SYLHET
1681 SHARIF MAHAMMUD VILL- CHANDAN TULA, PO- SYLHET, PS- SYLHET SADAR, SYLHET. 9196217289863 01772351200 N01020185 N01517212 5508/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SYLHET
1682 MD. ABDUS SHAKUR VILL- FULTALA, PO- KOILASH, PS- GOLAPGONJ, SYLHET. 9113869910202 01718016888 N01020228 N01517200 5510/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SYLHET
1683 MR. DELOWAR HOSSAIN VILL: RADA NAGAR, P.O. GOBINDRAGONJ, P.S. SATOK, SUNAMGONJ. BIRTH CERTI. 01789386941 N01020121 N01517148 5511/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SUNAMGONJ
1684 HALIMA BEGUM D/O. MD. ABDUL ALI, VILL. BASA NO- 88 OKTAN,, P.O. SYLHET,, P.S. SADAR, DIST. SYLHET. 19859196207000003 01765404500 N01018583 N01515627 5512/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SYLHET
1685 MR. MD. ATIQUL ISLAM S/O. ABDUL KHALEK, VILL: EAST BAR KHAIN, P.O. TOILAR DIP, P.S. ANOWARA, CHITTAGONG. 19931510428034543 01823952030 024574 12240 5514/13 09-JUL-13 08-JUL-15 CHITTAGONG
1686 SELINA AKTER VILL- CHARRUHITA, PO- RASHULGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330258542 01762877557 N01019684 N01515162 5524/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1687 SAYED AHAMED VILL- CHAR RUHIDA, PO- RASHUL GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19655114330256714 01990156887 N01020262 N01517237 5526/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1688 MR. OMAR FARUK 19815114320003875 01830767388 030792 11900 5527/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1689 MR. RIPON CHANDRA NATH S/O. KHANDRA CHANDRA NATH, VILL: ABIR PARA, P.O. ABIR PARA, P.S. SONAIMURI, NOAKHALI. 7818315593604 01718620690 030194 11393 5529/13 09-JUL-13 08-JUL-15 NOAKHALI
1690 SHAHANARA BEGUM VILL- NAHARKANTI, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360752797 01636030533 N01020172 N01517204 5531/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1691 SHUPRYA RANI SAHA VILL- SHAKHARI PARA BANCHA NAGAR, PO+PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR., 5124305818576 01725770875 N01019811 N01517087 5532/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR.,
1692 FATEMA AKTER VILL- KHIDIR PUR, PO- RAKHALIA, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19951158710065462 01758886854 N01019079 N01516775 5535/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1693 MR. SAKHAWAT HOSSAIN S/O. MR. NAZRUL ISLAM, VILL: NORTH JOYPUR, P.O. DORGA TOLA HAT, P.S. JOYPUR HAT, JOYPUR HAT. 19923814747017966 01712688913 045242 17403 5536/13 09-JUL-13 08-JUL-15 HAT
1694 SOHAG HOSSAIN S/O- LATE TASLIM UDDIN, VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- ROYPUR, LAKSHMIPUR. B-19885115871006764 01818974915 N01018077 5536/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1695 MR. MD. ISAHAQ ALI BADSHA S/O. MD. KASEM ALI, VILL. NOHNA, P.O. SHEKHPURA,, P.S. SADAR, DINAJPUR. 2716477282616 01750551868 N01002556 N01503813 5537/13 09-JUL-13 08-JUL-15 DINAJPUR
1696 MST. JOSNA BEGUM D/O. MD. AZIZUR RAHMAN, VILL: NUNAIS, P.O. GODAGARI, P.S. KOTAYALI, DINAJPUR. 2716494347523 01742192892 N01002537 N01507744 5538/13 09-JUL-13 09-JUL-15 DINAJPUR
1697 RIMA AKTER VILL- LARAIER CHAR, PO- BIRAMPUR, PS- FARID GONJ, CHANDPUR. B-19971345171029770 01832569452 N01019080 N01516774 5538/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1698 MR. MD. ZIYAYR RHAMAN S/O: MD. IUAD AIL, VILL. KANDA, P.O+P.S.PUTIYA, RAJSHAHI 8118267586257 01721379520 N01009471 N01512448 5539/13 09-JUL-13 08-JUL-15 RAJSHAHI
1699 KAZI ABDUL SOBAHAN S/O- KAZI MD. NOWSAD, VILL:CHORPARA, P.O. GASIRHAT,, P.S. RAYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19965115852101332 01777184595 N01018484 N01516493 5539/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1700 MSS. BEAUTY AKTER 1910963140047 01726752758 N06001043 N06501339 5540/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1701 MSS. REHENA AKTER 19860320070027894 01983501109 N06001437 N06501339 5541/13 09-JUL-13 08-JUL-15
1702 MORZINA AKTER W/O. MD. NUR HOSSAIN, VILL. LAKSHMIPUR, P.O. DALALPUR,, P.S. SADAR. DIST. LAKSHMIPUR B-19925114335031540 01917781590 N01018403 N01516446 5541/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1703 MST. RUBINA AKTER 1910963138324 01983501138 N01002737 N06501339 5543/13 09-JUL-13 09-JUL-15
1704 MR. MD. ALAMGIR HOSSAIN S/O. SOLYMAN, MANNAN MANTION SHAINTI COMPHANY, ROAD FENI. 19947518038036880 01831506258 N01010290 15077 5544/13 15-JUL-13 14-JUL-15 FENI
1705 MD. MASUD S/O- AHSHAN ULLAH, VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- ROYPUR, LAKSHMIPUR. B-19802586900352709 01845820922 N01018137 N01516526 5544/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1706 MORIYAM BEGUM D/O- LATE AHMMAD ULLAH, VILL;NORTH BANCHANAGAR,, P.O. DALAL BAZAR,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. 5114390489164 01913523044 N01018623 N01516566 5545/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1707 MRS. NILA KHATUN W/O. MD. REZAUL KARIM, VILL: GOALFA, P.O. ARGAN, P.S. BARAI GRAM, NATOR. 19916921501000858 01793903986 N01010294 5546/13 15-JUL-15 15-JUL-17 NATOR
1708 SALINA AKTER VILL- MADHUPUR, PO- RAYPUR, PS- ROYPUR, LAKSHMIPUR B19975115883011492 01703614472 N01019816 N01517088 5546/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1709 MD. KAWSAR VILL- KAZIR CHAR, PO- CAMPER HAT, PS- RAYPUR,, LAKSHMIPUR. 19925115871000025 01757448444 N01019084 N01516807 5549/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1710 KHORSHED VILL- DEBIPUR, PO- AHRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. B-19695115871013831 01849910928 N01019076 N01516777 5550/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1711 MRS. KHORSHEDA BEGUM W/O. ABDUL KADER, VILL: HAT BAIR, PO. SHUK CHAIL, P.S. 14 GRAM, COMILLA. 20070219142080730 01957834686 N01010299 N01513587 5551/13 15-JUL-13 14-JUL-15 COMILLA
1712 MR. MD. RABIUL ISLAM S/O. MD. SEKANDAR ALI, VILL: SACHAN MEG, P.O. KAMTA BAZAR, P.S. FARID GONJ, CHANDPUR. 20071314595002411 01743657250 N01010300 229240 5552/13 15-JUL-13 14-JUL-15 CHANDPUR
1713 MD. FORHAD FATWARY VILL- PATWARY BARI, CHARPANGISHIA, PO- CAMPER HAT, RAYPUR. LAKSHMIPUR. 2696405628042 01816513723 N01019020 N01516811 5552/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1714 MR. MD. ZAHIRUL ISLAM S/O. LATE ABDUL KAIYUM, VILL: EAST FAZIL PUR, P.O. FAZIL PUR, P.S. SADAR, FENI. 3022901117144 01915423567 N01010301 N01513588 5553/13 15-JUL-13 14-JUL-15 FENI
1715 POLY AKTER VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19965125809000026 01759749435 N01019818 N01516526 5553/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1716 HASAN BHUIYAN VILL- MADHUPUR, PO- ROYPUR, PS- ROYPUR, DIST- LAKSHMIPUR. 5125805411396 01712750304 N01020217 N01517088 5554/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1717 MD. BILLAL HOSSAIN VILL- SOUTH GOPAL NAGAR, PO- BAMISHA, PS- SADAR, COMILLA. 1913339318137 01827782280 N01019545 N01516811 5555/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1718 SULAYMAN VILL- DEBIPUR, PO- ASRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. B-19785115871013756 01859462258 N01019875 N01516776 5557/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1719 JAFAR S/O- LATE HOSSAIN AHMED MIAJI, VILL- DEBIPUR PO- ASRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 5115871396946 01778937135 N01018122 5558/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1720 RAFIQUE UDDIN VILL: KANCHONPUR,, P.O. RAYPUR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19615125006001186 01714351196 N01019621 N01516802 5559/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1721 MD. OBAYED ULLAH S/O- MD. MOKBUL HOSSAIN, VILL- WEST LAKSHMIPUR, PO- DAMAL BAZAR, SADAR, LAKSHMIPUR. 5114335138980 01732133907 N01018234 N01515251 5563/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1722 NASIMA AKTER VILL- ABIR NAGAR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 19855124312000011 01773345099 N01020127 N01516445 5564/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1723 MD. MAMUN HOSSAIN S/O: LATE. MOMIN, VILL: TOM CHOR, P.O. J.M. HAT,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 01996511438505488 01827557352 N01018550 N01517569 5565/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1724 MRS. RAHELA AKTER D/O. LATE MOFIZ ULLAH, VILL: WEST ISAPALLI, P.O. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114395011321 01859103554 030743 11402 5567/13 15-JUL-13 14-JUL-15 LAKSHMIPUR
1725 KHOHENUR AKTER VILL- DEBIPUR, PO- ASHRAFGONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19885115871000004 01758443514 N01019078 N01516778 5567/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1726 ABDUR RAHIM MONDOL VILL: AFSAR BISHSASER DANGI,, P.O. GENDU MOLARHOT,, P.S. SADAR,, DIST: FORIDPUR. 19912914787000043 01977699991 N01022530 5568/19 08-MAY-19 08-MAY-21 FORIDPUR
1727 MR. MD. RIAD HOSSAIN S/O. LATE ABUL KALAM, VILL: BALIYA DHAR, P.O. DELIAI, P.S. CHAT KHIL, NOAKHALI. 19967511028017664 01989764717 012009 N01519967 5569/13 15-JUL-13 14-JUL-15 NOAKHALI
1728 RUBEL HOSSAIN VILL: HAMSADI,, P.O. BIJOYNAGAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19928134375000018 01912858871 N01022961 N01519964 5570/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1729 MORIUM BEGUM W/O. ABDUL MANNAN, VILL. RAJAKPUR, P.O. GOPALPUR, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510745531938 01731810794 063093 11994 5571/13 15-JUL-13 14-JUL-15 NOAKHALI
1730 MR. MD. MOMIN ULLAH S/O. MOJIBUL HAQUE, VILL: CHAR MONSA, P.O. BHABANIGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 1592827933072 01811879767 N01016866 N01520025 5571/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1731 MR. MD: AHSAN ULLAH S/O. ALI HOSSAIN, VILL. COTORA MOHOBBOTPUR, P.O. GOPALPUR, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19907510745000160 01814428296 063086 11994 5572/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
1732 MD. JOSIM UDDIN VILL+P.O. ALIPUR., P.S. RAMGONJ., DIST: LAKSHMIPUR. 5124301745294 01970883794 N01022535 N01520953 5573/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1733 MD. ALA UDDIN VILL. MADANPUR, P.O. MADONPUR, P.S. RABBAPUR, DIST. LAKSHMIPUR 5114314308435 01748385391 N01022120 11611 5574/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1734 MR. ABDUS SOHID ANSARI S/O. LATE TOFAEL AHMMD, VILL+P.O.SHIBPUR P.S. SADAR, LAKSHMIPUR 5114350084915 01983502230 011816 11676 5575/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1735 SHARIF ULLAH VILL. HOGOLDARI, P.O. JUKSHIN, P.S. LAKSHMIPUR, DIST. LAKSHMIPUR 5114313871822 01924938744 N01022204 N01520736 5575/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1736 ABDUR RAHMAN VILL: ALAMPUR,, P.O. RADHAPUR,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 19985114314042019 01785892280 N01023023 11611 5577/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1737 MST. SAJEDA AKTER W/O. MD. AMIR HOSSAIN, VILL. CHARRUHITA, P.O. JIM HAT, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330296527 01776078194 040670 29466 5578/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1738 MST. SHAKERA BEGUM 01771625732 018000 09340 5580/11 10-DEC-11 10-DEC-13
1739 MR. NUR MOHAMMAD S/O. MR. NURIL HOQU, VILL. ROTANPUR, P.O. MANDARI BAZAR,, P.S+DIST.LAKSHMIPUR. 19855113454032243 01834643575 029784 19226 5580/13 15-JUN-13 14-JUN-15 P.S+DIST.LAKSHMIPUR
1740 MD. NAZMUL HUDA VILL. HORER CHAR, P.O. HARER CHAR, P.S. RAMGONJ, DIST.LAKSHMIPUR 1513735973311 01860124372 N01022125 N01520645 5580/19 08-MAY-19 08-MAY-21 DIST.LAKSHMIPUR
1741 MR. SAHABUDDIN S/O. ALA UDDIN, VILL+P.O. CHARSHAHI,, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19855117343032745 01987580013 012025 19226 5581/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1742 MD. ISMAIL HOSSAIN VILL- CHAR GOSAI, PO- BIBIR HAT, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. B-199651738715693 01786617127 N01020084 N01515162 5583/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1743 MR. MD. MOTALEB HOSSAIN 19811513366018630 01817246289 024149 12305 5584/13 15-JUN-13 14-JUN-15
1744 MD. TAMIM MIAH VILL. HATIYA, P.O. HATIYA, P.S. DIRAI, DIST. SUNAMGONJ B- 19989012957102018 01708698836 N01019053 5584/19 08-MAY-19 08-MAY-21 SUNAMGONJ
1745 MD. NAJRUL ISLAM VILL- NIZGAON, NOLUWAR MUKH, PS- RAJ NAGAR, MOULVI BAZAR. 5818084333627 01737074096 N01020160 226690 5585/19 08-MAY-19 08-MAY-21 BAZAR
1746 BEAUTY RANI SUTRADHAR VILL: RAMER BAG, P.O. BANGODDA BAZAR, P.S. NANGOLKOT, COMILLA. 1918717888555 01830929181 N03005263 N03505901 5586/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1747 MR. MD. MAHFUZ ALAM S/O. LATE SAYED AHAMED, VILL: SOUTH HAMSADI, P.O. GOPINATH PUR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114390778527 01834503041 039337 10796 5587/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1748 NAIMUL HASAN BAPPI VILL. BANIPUR, P.O. SUYAGONJ, P.S. SADAR, DIST. COMILLA 19911913380000084 01723915109 N03005278 N03505923 5587/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1749 MD. ZAHIRUL ISLAM S/O. MD. ABDUL MALEK, VILL. NOBGRAM,, P.O+P.S. 14 GRAM., DIST. COMILLA. 1923101401076 01835224587 N03005122 N03505319 5588/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1750 SUMI AKTER D/O. JOYNAL ABEDIN, VILL. SHUVPUR,, P.O. MESTOLI BAZAR,, P.S. 14GRAM, DIST. COMILLA 01882137954 N03004713 N03505395 5589/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1751 MST. JESMIN ARA W/O. LATE. JADU MIAH, VILL. UTTARA SHASHI, P.O. PANCHA, P.S. PANCHA PUKUR, NILPHAMARI 7316463311147 01724780588 A005434 B010430 5590/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NILPHAMARI
1752 KULSUMA AKTER MUNNI W/O- ABUL BASHAR, VILL- SOUTH MARFALA,, PO- TEMSHA CHOWDHURI HAT, PS- SATKANIA, CHITTAGONG. 1518269241355 01626890909 N03004834 N03505425 5590/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1753 SANUARA BEGUM D/O- ABDUL HAKIM, VILL- WEST SHAHID NAGAR, PO- OYAJEDIA, PS- BAYEJID, DIST- CHITTAGONG. 1590603561469 01758969883 N03004844 N03503985 5591/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1754 SHILPI RANI DAS VILL: CHAR AMANULLAH,, P.O. CHAEBAD,, P.S. SUBARNOCHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518529361596 01636057005 N03005418 N03505951 5592/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1755 UMMA KULSUM MUKTA W/O MD:ANAMUL RAHMAN, VILL+P.O. TORAB GANJ,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113391262288 01739932805 039559 10815 5593/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1756 ANKHI RANI DAS VILL- MUSAPUR, PO- ALI MIAR BAZAR, PS- SANDIP, CHITTAGONG. 19841594313000207 01823473068 N03005345 N03506003 5593/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1757 MR. OMAR FARUQUE VILL. CHAR UBHITI,, P.O. TORAB GANJ, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR. 5114315994485 01730931011 040249 11839 5594/13 15-JUN-15 15-JUN-17 LAKSHMIPUR
1758 MRS, AKLIMA KHATUN VILL: SHAJAHANPUR,, P.O. WEST PARA,, P.S. SARAIL,, DIST: BI- BARIA. 1219490378241 01709267552 N03005459 N03506124 5594/19 08-MAY-19 08-MAY-21 BARIA
1759 MR. BHARHAN UDDIN VILL. CHAR UBHUTI, , P.O. TORAB GANJ, P.S. SADAR, LAKSHMI PUR., DIST: , LAKSHMI PUR. 19955114315067975 01686685750 040745 11839 5595/13 15-JUN-15 15-JUN-17 PUR
1760 NUR NAHAR BEGUM D/O. LATE MD. ABDUL BAREK, VILL. SHAHID NAGAR, P.O. WOJEDIYA, P.S. BAYEJID, DIST. CHITTAGONG B-19911590603030129 01830042864 N03004845 N03503985 5595/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1761 MR. ABU MUCHA S/O. ABDUL MALEK, VILL: RAJ BOLLAV PUR, P.O. GUNOBATI, P.S. 14 GRAM, COMILLA. 19891913142032372 01941283361 028629 14687 5596/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1762 ASMA KAHTUN NUPUR VILL. DIGHUR PAR, P.O. DIGHUR PAR, P.S. MURAD NAGAR, DIST. COMILLA 19941593525000351 01672406926 N03005269 N03505913 5596/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1763 NUR AYESHA BEGUM VILL: PATHANPARA,, P.O. SAGORIKA,, P.S. PAHARTOLI,, DIST: CHITTAGONG. B 1995229561910960 01635595420 N03005458 N03506124 5598/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1764 MR. JOHIRUL ISLAM S/O. LATE TAZUL ISLAM, VILL: SHORSHADI, P.O. SHARSHADI BAZAR, P.S. + DIST. FENI. 19923012986007457 01941283360 028770 14687 5599/13 15-JUN-13 14-JUN-15 FENI
1765 UMME RUMMAN VILL. DOKHIN FENUYA, P.O. UTTAR HAWLA, P.S. MONOHRGONJ, DIST. COMILLA B-19911917494021602 01737340299 N03005265 N03505907 5599/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1766 LIPI DAS VILL: BOLLOM MOHAJONER BARI,, P.O. POTUA,, P.S. LOHAGARA, DIST: CHITTAGONG. 1514773985960 01883555722 N03005320 N03505432 5600/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1767 FATEMA KHATUN W/O. LATE MONJUR AHMED, VILL. DKHIN CHARTI, P.O. DURDURI,, P.S. SATKANI, DIST. CHITTAGONG 1518229017372 01813241642 N03004920 N03505617 5601/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1768 SAKINA KHATUN W/O- SHAMSHUL ISLAM, VILL- SOUTH MARFALA, PO- TEMSHA CHOWDHURI HAT, PS- SATKANIA, CHITTAGONG. 1518269249912 01920471794 N03004836 N03505427 5602/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1769 SAHIN AKTER VILL: SOUTH MORFOLI,, P.O. MORFOLI BAZAR,, P.S. SATKANIA,, DIST: CHITTAGONG. 1518269241727 01821517251 N03005350 N03505432 5603/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1770 MR. MD. FAZLUL KARIM S/O. MOHAMMAD ALI, VILL: ADDA, P.O. ADDA, P.S. BARURA, COMILLA. 199119861201869 01780761276 069034 14883 5604/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1771 NUR JAHAN D/O. LATE ABDUL ALIM, VILL. EAST GATIA DENGA,, P.O. GATIA DENGA,, P.S. SATKANIA, DIST. CHITTAGONG. 1518269244240 01616252278 N03004778 N03505475 5604/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1772 RASHED UDDIN 19802226607096057 01817224814 A006019 N03504216 5608/19 08-MAY-19 08-MAY-21
1773 MR. MD. ABU YOUSUF S/O. MD. ISMAIL, VILL: CHAND PUR, P.O. NAZAR PUR, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 7518057870077 01980567905 A003141 J007124 5609/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
1774 JAINAB BEGUM 0, VILL-KUTUB JOM, P.O-MOHESHKHALI, P.S-MOHESHKHALI, DIST. COX'S BAZAR 19972226607096059 01956385059 A003309 N03504216 5609/19 08-MAY-19 08-MAY-21 BAZAR
1775 MST. HASINA BEGUM W/O. MD. FIROJ AHMED, VILL. MEHERCHANDRY, P.O. PADHMA ABASIK, P.S. BOYALIA, DIST. RAJSHAHI 8192226339627 01776715180 N03004949 N03505080 5610/19 08-MAY-19 08-MAY-21 RAJSHAHI
1776 MD. HAKIM UDDIN HIRA S/O- MD. SHAHABUDDIN TALUKDAR, VILL- HOUSE NO-911, ROAD NO-05, SECTION-07, PO- MIRPUR., PALLABI, DHAKA-1216 2916250816641 01964015454 N01017753 N01520486 5612/19 08-MAY-19 08-MAY-21 DHAKA-1216
1777 MD. ATAUR RAHMAN VILL: EAST ATHAROPARA,, P.O. HIJURI,, P.S. ULIPUR,, DIST: KURIGRAM. B 19964819421104311 01776883066 N03005327 N03505875 5613/19 08-MAY-19 08-MAY-21 KURIGRAM
1778 MR. AMJAD HOSEN S/O. SHEIKH AHMAD, VILL. NORTH SHAHAPUR, P.O. SENBAG-3860, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 19967518047043479 01933043680 027692 14272 5614/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
1779 SHARMIN AKTER RUMI D/O. MD. SHAH JAHAN MIAH, VILL. ARAIHAZAR DIGIR PAR, P.O+P.S. ARAIHAZAR, DIST. NARAYANGONJ . B-19926721609110866 01990338310 N03004964 N03505576 5614/19 08-MAY-19 08-MAY-21
1780 SHANEOAJ SIDDIQA D/O. ABU BAKKAR SIDDIQ, VILL+P.O+P.S. ARAI HAZAR, DIST. NARAYNGONJ 6710223199550 01911302480 N03004874 N03505580 5615/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NARAYNGONJ
1781 SHILPI BEGUM VILL+P.O. KAWNIA,, P.S. HAZIGONJ,, DIST: CHANDPUR. NOT NID 01784288777 N01022863 N01521102 5617/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHANDPUR
1782 SHILPI AKTER W/O-NOUSAD ALAM, VILL-SUJATPUR, P.O-PATODDA, P.S-CHOUDDAGRAM, DIST. COMILLA 1913119482599 01883672302 N03004589 N03506604 5618/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1783 FAZLUL HAQUE SUMON S/O-LATE ABU RASHID, VILL-KHIRSAL BAZAR, P.O-KHIRSAL BAZAR, P.S-CHOUDDAGRAM, DIST. COMILLA 2695432900221 01990160209 N03004577 N03505311 5619/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1784 MR. MD. MOHIN UDDIN S/O: MR. ABDUL BASED, VILL: BALIA POSCHIM PARA., P.O: SARKARKHANA. P.S: POLASH., DIST: NORSHANDI. 6816315194507 01986963873 N08000005 N08500026 5620/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NORSHANDI
1785 PARVIN BEGUM W/O-SOFIULLAH, VILL-TATIPARA, P.O-DOMBARIA, P.S-LAKSAM, DIST. COMILLA 1917252628213 01705020060 N03004622 N03505358 5620/19 08-MAY-19 08-MAY-21 COMILLA
1786 HOSNE ARA BEGUM VILL: ARZUN TOLA, P.O. SENBAG, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 7518066831406 01812326200 N03005311 N03504447 5621/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1787 MR. MD. MAHMUDUL HASAN S/O. SM SOLAIMAN ALI, VILL: VATKANDI, P.O. SABGRAM, P.S. BOGRA SADAR, BOGRA. 1022021217251 01773698123 N01010125 N01513319 5622/13 15-JUN-13 14-JUN-15 BOGRA
1788 JULEKHA AKTER D/O. MD. MONSUR ALAM, VILL: BAYRIPARA, P,O, CHRONDIP,, P.S. BOALKHALI,, DIST: CHITTAGONG. 19911511228000032 01822703184 N03004998 N03502682 5622/19 08-MAY-19 08-MAY-21 CHITTAGONG
1789 MST. KHALEDA AKTER D/O. ABDUL HANIF BAHAR, VILL: RUHITKHALI, P.O. RAM NARAYANPUR, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI. 19937511076030969 01859932356 029787 19959 5623/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
1790 MD. MONIR HOSSAIN VILL: CHAR FOLKON,, P.O. HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935113347000046 01859049786 N01022494 N01520889 5623/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1791 MD. ARIF HOSSAIN VILL: CHARVUTA,, P.O. BHOBONIGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 1998511431509870 01839050439 N01022793 N01521069 5624/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1792 MIRAZ HOSSAIN VILL: DOKHIN CHAR MARTIN,, P.O. MUNSHIGONJ,, P.S, KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935113381000003 01734064522 N01022935 N01521731 5625/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1793 MR. MD. ABUL HASANAT S/O. MD. ABUL KHAYER, VILL: MANDAR TOLA, P.O. BHARUL, P.S. BARURA, COMILLA. 19901910975000071 01812729246 019126 14725 5626/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1794 SHAMSAL HOQUE VILL: DAKHIN CHAR MATIN,, P.O. MUNSHIGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113381185915 01704882825 N01022936 5626/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1795 KHADIJA AKTER VILL+P.O. CHAR MARTIN,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19895113383276908 01637205585 N01023228 N01521285 5627/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1796 MR. SUMON S.O. LATE ABDUL MALEK, 153/3 SHAH ALI BAG, MIRPUR, DHAKA 2694812088379 01776056157 N01010317 N01513606 5628/13 15-JUN-13 14-JUN-15 DHAKA
1797 JOSNA BEGUM VILL: SHIKHA GRAM,, P.O. CHAR ALEKJANDER,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5127308573736 01878408267 N01023115 N01521227 5628/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1798 RUMI AKTER VILL: SHIKHAGRAM, P.O. ALEKJANDAR,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935127307000039 01843129833 N01022999 N01521170 5630/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1799 BIBI ARZU D/O. BOSHIR AHMMED, VILL. CHAR KALKANI,, P.O. CHAR LORANC,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR B-19965113371059598 01700850515 N01017049 N01521731 5631/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1800 MD. MAFIZUL ISLAM S/O- MD. MOTASIN, VILL- CHARMATIN PO- MUNSIR HAT, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113395460570 01627616711 N01017287 N01520436 5632/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1801 SALAUDDIN BIPLOP VILL: CHAR KOLAKOPA,, P.O. AZADNAGAR,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19985137323806040 01881264350 N01022427 N01520856 5633/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1802 MSS. RASHEDA AKTER D.O. ROBIUL HOSSAIN, VILL. MUNGAOUN, P.O. ZODDA BAZAR, P.S. NANGALKAT, COMILLA, 19941918751100367 01980015382 A004933 B004932 5634/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA,
1803 MSS. TAJKARA AKTAR D.O. ABDUL MATIN, VILL. MUNGOUN, P.O. ZODDA BAZAR, P.O. NANGALKAT, COMILLA, 1918751038310 01969386581 A004008 B004932 5635/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA,
1804 MARJAHAN BEGUM VILL: WEST KOLANPUR,, P.O. RUPACHAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKHSHMIPUR. 5114355795338 01856463973 N01023170 N01522454 5635/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKHSHMIPUR
1805 MSS. RAHELA AKTER D.O. ALI AKKAS, VILL. MURGAOUN , P.O. ZODDA BAZAR, P.S. NANGALKAT, COMILLA, 19941918751100366 01969386579 A003166 B004932 5636/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA,
1806 MARJAHAN D/O. SHAHE ALAM, VILL. CHAR KOL KON, P.O. HAZIR HAT, P.S. KOMOL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR. 5113347120792 01798348046 N01017312 N01520266 5636/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1807 MSS. KAMRUN NAHAR W.O. TOFAZZOL HOSSAIN, VILL. MURGAIUN, P.O. ZODDA BAZAR, P.O. NANGAL KAT, COMILLA, 1918751038318 01953105228 A003151 B004932 5637/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA,
1808 SHAHIDA BEGUM VILL: CHAR JANGGULIA,, P.O. HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113383424751 01854913054 N01023058 N01521191 5637/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1809 TASNUR BEGUM VILL: CHAR KOLAKOPA,, P.O. KARAMOTIA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323228894 01854940318 N01023035 N01521671 5638/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1810 MRS. NAZMA AKTER D/O. YOUSUF MOLLAH, VILL: DUGA PUR, P.O. DIGHI NALA, P.S. DIGHI NALA, KHAGRASARI. 19884614363000024 01828935702 N01010307 N01513592 5639/13 15-JUN-13 14-JUN-15 KHAGRASARI
1811 MD. MANIK S/O- ABDUL HALIM, VILL- CHAR LORANCE, PO- CHAR LORANCE, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113379173348 01727339242 N01017310 N01520243 5639/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1812 MRS. FATEMA AKTER W/O. RAMZAM ALI, VILL: HEADMAN PARA KOBAKHALI, P.O. + P.S. DIGHI NALA, KHAGRASARI. 19944614379003292 N01010306 N01513592 5640/13 15-JUN-13 14-JUN-15 KHAGRASARI
1813 JOYNAL ABEDIN VILL: CHAR KALKINI,, P.O. CHAR JOGO BONDHO,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAXMIPUR. 5113371145499 01720407369 N01022417 N01520820 5640/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAXMIPUR
1814 AMANA BEGUM VIL+P.O. CHAR LORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113379469772 01638137540 N01022979 N01520983 5641/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1815 SUFIA BEGUM VILL+P.O. CHAR SITA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323225527 01930538784 N01023353 N01521335 5642/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1816 MRS. LAVLI BEGUM W/O. MD. SUHAG, VILL: SOBAHAN PUR, 29 NO SOTO MERU, P.O. + P.S. DIGHI NALA, KHAGRASARI. 4614379595708 N01010304 N01513592 5643/13 15-JUN-13 14-JUN-15 KHAGRASARI
1817 MD. SAZZAD HOSEN KHOKON VILL+P.O. CHAR SITA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117339577138 01704883595 N01023354 N01521335 5643/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1818 MD. SUMAN VILL- WAST CHAR KOLACOPA, PO- KARAMATIA, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. B-19995137323003350 01812112159 N01022435 5644/19 08-MAY-16 08-MAY-18 LAKSHMIPUR
1819 MR. MD. MOSTAFIZUR RAHMAN SHIMUL S/O. MD. JAHAGIR ALAM, VILL. ISLAMPUR, P.O. KHAGRACHRI, P.S+DIST. KHAGRCHRI, 19904625005030560 N01010309 N01513594 5645/13 15-JUN-13 14-JUN-15 KHAGRCHRI,
1820 HALIMA KHATUN VILL: CHAR JOGOBONDHU,, P.O. CHAR LORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113395282991 01776495545 N01023323 N01521731 5645/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1821 MD. HANIF VILL: ANTAR CHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 7518721441286 01837592458 N01023402 N01522631 5646/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1822 AKLIMA BEGUM VILL: CHAR JANGALIA,, P.O. HAT HAZARI,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113395284263 01632502637 N01023295 N01519834 5647/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1823 MR.MAHAFUZ ALAM MD. SHAHAJAHAN, VILL. ABIRNAGAR, P.O. LAKSHMIPUR, P.S+DIST LAKSHMIPUR 5124312809076 01858785214 037429 29062 5648/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1824 MANOWARA BEGUM VILL: CHAR MONOSA,, P.S. BHABONIGONJ,, P.O. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113371145478 01874942663 N01022797 N01521046 5648/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1825 ANKUR BEGUM VILL: ANDER CHAR, P.O. CHAR KAWNIA, P.S. SADAR, NOAKHALI. 7518721444291 01865345956 N01022307 N01520818 5649/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1826 SAHIDA BEGUM VILL: ANDER CHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 7518721444496 01859838694 N01017772 N01520818 5650/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1827 MORIUM W/O. MD. JAMAL, VILL: ANDA CHAR, P.O. CHAR KAWNIA, P.S. SADAR, NOAKHALI. 7518721443941 01931792783 N01016541 N01520817 5651/19 08-MAY-19 08-MAY-21 NOAKHALI
1828 MD. MAIN UDDIN S/O- MD ISMAIL, VILL- CHAR PAGLA, PO- KARUNA NAGAR, PS. KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. B19975113363105632 01839094121 N01016913 11812 5653/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1829 MONOWARA BEGUM VILL: CHAR SITA,, P.O. CHAR SITA,, P.S. RAM GOT, DIST: LAKSHMIPUR. 5117339553795 01850577503 N01022391 N01520891 5654/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1830 SUDEB CHANDRA SHIL S/O- PRIYA LAL CHANDRA SHIL, VILL- CHAR THIKA PO- KARUNA NAGAR, PS- KOMAL NAGAR, LAKSHMIPUR. 19935113363000149 01837785974 N01016525 N01519808 5655/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1831 MRS. SUMAYA AKTER VILL. HASER KHOLA,, P.O. PACHPUKURIA, P.S. DAUDKHADNI, DIST. COMILLA 0001913630005116 01778764570 N01010034 N01513130 5657/13 15-JUN-15 15-JUN-17 COMILLA
1832 FERDOUSI BEGUM VILL: JONGOLIA,, P.,O. HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 513383511936 01763790606 N01023294 11812 5657/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1833 JESMIN AKTER VILL: EAST CHARSITA,, P.O.+P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19985128701106430 01752354337 N01022447 N01520856 5658/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1834 ZIAUR RAHMAN SABUJ S/O. JOYNAL ABEDIN, VILL. CHAR MATON, P.O. MUNSIR HAT, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113395460047 01824813441 N01017387 N01520794 5659/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1835 MORSHEDUR RAHMAN VILL: CHAR KADIRA,, P.O. KARUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 4652987613 01636706036 N01022755 N01520621 5660/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1836 MR. MD. RAKIB HOSSAIN VILL: WEST CHAR KOLALOPA,, P.O. KARAMOTIA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19985117339101018 01838843733 N01023036 N01521516 5661/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1837 RITA RANI ROY W/O. MRITUNJOY CHANDRA DAS, VILL.+P.O. JOYNAGAR, P.S. SHIBPUR,, NARSINGDI. 6817663501213 01987978453 N08000002 N08500010 5662/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NARSINGDI
1838 NUR HOSSAIN VILL. CHAR JANGALIA, P.O. HAZIR HAT, P.S. KOMOLNAGAR, DIST. LAKSHMIPUR 19965113383000241 01787542012 N01022261 N01522536 5662/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1839 MAHBUBUR RAHMAN VILL. CHAR JANGALA, P.O. KORONAGER, P.S. KAMAL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR 19965113383000002 01624343393 N01022080 N01521557 5663/19 08-MAY-19 08-MAY-21 LAKSHMIPUR
1840 MST. ARJINA (SELINA) 2716494347119 01739461213 N01002533 N01507758 5667/13 15-JUN-13 14-JUN-15
1841 MITA CHATTERJEE W/O. MR. KRISHNA DULAL ACHARCHYA, VILL: MOSHIDPUR, P.O. RANGDIA, P.S.+DIST. BAGERHAT. 2726406151452 01720435975 N01008080 N01507744 5668/13 15-JUN-13 15-JUN-15 BAGERHAT
1842 MR. MD. ALAMGIR HOSSAIN S.O. ABDUL HAI, VILL. JANARN. P.O. SUDRA, P.S. BARURA, COMILLA. 19109752297197 01719672771 028606 14840 5686/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1843 MR. MD. ABUL QASHEM S/O. HAZI HOSSAIN AHMMD, VILL. MDACHAR MATIN, P.O. MUNSIR HAT, P.S. KOMAL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113381182582 01822812617 040875 11815 5692/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1844 MST. FATEMA BEGUM W/O. MD. AYUB KHAN, VILL: PORAGOL PUR, P.O. MOHAJON HAT, P.S. MIRSARAI, CHITTAGONJ. 7328504126943 01835883267 N01010031 N01513126 5700/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1845 JHORNA RANI DEE W/O. LATE PANTHA KUMAR DE, VILL: WEST HINGULY, P.O. BARAIYAR HAT, P.S. MIR SARAI, CHITTAGONJ. 1525305422175 01833281503 N01010030 N01511105 5701/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1846 SHAPNA RANI MOJUMDAR W/O. MR. SATTA JIBION CHANDRA PAL, VILL: SHANTI HAT, P.O. BARAIYAR HAT, P.S. MIRSARAI, CHITTAGONJ. 3012922036881 01784338146 N01001829 N01511105 5702/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1847 MST. PARVIN BEGUM W/O. HABIBUR RAHMAN, VILL: SOUTH NAHER PUR, P.O. MOHAJON HAT, MIRSARAI, CHITTAGONJ. 1592038824770 01838450166 N01010029 N01513326 5704/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1848 MSS. ARZU ARA AKTER W.O. BOSIR AHAMMD, KUTAM. GUNABATI, CHODDAGARAM, COMILLA, 1913142506609 01535110511 013597 14763 5706/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA,
1849 MR. MD. HELAL UDDIN S/O. MD. MAKBUL AHAMMED, VILL: GONDANAGAR, P.O. GUNOBATI, P.S. CHAUDDHAGRAM, COMILLA. 19314219860000748 01819950127 N01010221 N01516167 5711/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1850 MRS. FERDOUSHI BEGUM W/O. MD. ABUL HOSSAIN, VILL: BEOLA, P.O. PORESHNAGAR, P.S. ATRAI, NAOGOAN. 6410310974217 7232 N01010329 N01513623 5712/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NAOGOAN
1851 MR. MD. MONIR HOSSAIN S/O. MD. NANA MIAH, VILL: TUMCHAR, P.O. TUMCHAR MADRASHA-3700, P.S. LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389960094 01711786630 040648 29218 5715/13 15-JUN-13 14-JUN-15 LAKSHMIPUR
1852 LUTFUR NAHER S/O . ABUL KHADIR, VILL. MANDAR TALI, P.O. BARUL, P.S. BARURA, COMILLA. 19521910975012491 01782298059 019136 14725 5717/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1853 MR. MAHBUB ALAM S/O. ABDUL HALIM, VILL + P.O. SUDRA, P.S. BARURA, COMILLA. 19911910975000155 01843640686 019139 14883 5718/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1854 MR. ABUL KHAYER S/O. MR. ABDUL HALIM, VILL: SOUTH MODAN PUR, P.O. HUSSA MIAH, P.S. NANGAL KOT, COMILL. 19801918734038873 01858982622 A003737 N06501133 5728/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILL
1855 MR. MOHAMMAD JAMAL UDDIN S/O. MR. SAMSUL HAQUE, VILL: DOHALAT KANDI, P.O. BAKHTAR MUNSI, P.S. SONAGAZI, FENI. 01865080952 A004110 N03502212 5729/13 15-JUN-13 14-JUN-15 FENI
1856 MRS. SHAHIN AKTER W/O. MD. HANIF, VILL: GOBINDER KHIL, P.O. GOBINDER KHIL-3829, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI 7510712521926 01712106083 030119 11447 5730/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
1857 MD.KAWSER S/O. HAZI ABDUL SOBAN, VILL. MITHALMA, P.O. ABIDPUR, P.S. BURICHN, COMILLA. 19831911869000004 01709319001 032306 16227 5735/13 15-JUN-13 14-JUN-15 COMILLA
1858 MST. ASMA AKTER D/O. JALAL AHAMMED, VILL: SOUTH NAHER PUR, P.O. MOHAJON HAT, P.S. MIRSARAI, CHITTAGONJ. 1515310021273 01838450199 013660 N01513326 5740/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1859 MST. ASMA AKTER D/O. LAE ABDUL KADER, VILL: MODDHA SONA PAHAR, P.O. JORAR GONJ, P.S. MIR SARAI, CHITTAGONJ. 1515395034228 01832404397 013639 N01513326 5741/13 15-JUN-13 14-JUN-15 CHITTAGONJ
1860 MR. ANOWAR HOSSAIN S/O. RUHUL AMIN, VILL: MOHADEVPUR, P.O. DALAL BAZAR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114335678868 01747720401 N01010219 29557 5758/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1861 MR. MD. IBRAHIM S/O. MOHAMMAD ELIAS, VILL: MOBARAKGONA, P.O. MOBARAKGONA, P.S. MIRESHARAI, CHITTAGONG. 1515322451797 01813623271 N01010257 5771/13 02-JUL-13 01-JUL-15 CHITTAGONG
1862 MR. MD. KAZI NUR MOHAMMAD S/O. LATE ALI NEWAZ, VILL: MUSLIM PARA KOBA KHALI, P.O+ P.S. DIGHI NALA, KHAGRASARI. 4614363610980 01820906399 N01010302 N01513591 5772/13 02-JUL-13 01-JUL-15 KHAGRASARI
1863 MRS. NASIMA BEGUM W/O. NURUL ALAM, VILL: BABU SARA, 5 NO BAGAI SARI, DIGHI NALA, KHAGRASARI. 4614315640530 N01010303 N01513591 5773/13 02-JUL-13 01-JUL-15 KHAGRASARI
1864 KUMARY TULSI RANY GHOSH W/O. POKASH KUMAR GHOSH, VILL. CHAKGOCHAR, P.O. SHLUEA, P.S. CHARGHAT, RAJSHAHI. B-1989701661806462 01311417665 N01010324 N01513613 5778/13 02-JUL-15 02-JUL-17 RAJSHAHI
1865 MR. MD. YASIN MANIK S/O. MD. NURUL AMIN, VILL: FAZIL PUR, P.O. BANGLA BAZAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510756550629 41363949103 N01010325 N01513618 5779/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1866 MRS. TAHERA BEGUM W/O. MD. ABDUS SAMAD, VILL: BAGRUM, P.O. BISPRA HALSA, P.S. SADAR, NATOR. 6916343334188 01718909535 N01010332 N01510652 5784/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NATOR
1867 MR. MD. NURUL ALAM KHAN S/O. LATE HAIDER ALI KHAN, VILL: BATHULY SADY, P.O. BATHULY SADY, P.S. BASHIL, TANGAIL. 9310971365619 01713534473 N01010341 N01513638 5790/13 02-JUL-13 01-JUL-15 TANGAIL
1868 MR. NABO KUMAR PANDAY VILL: NARAYANPUR,, P.O.+P.S. BAGHA, DIST. RAJSHAHI. 19458121004239323 01740901405 N01009469 N01512446 5795/13 08-FEB-19 08-FEB-21 RAJSHAHI
1869 MR. MD. TOAHA S/O.MD. HAZRATALI, VILL+ BANGAPARA, P.S. SHINRA, NOTAR. 2009699163010790 01721692699 N01009474 N01512449 5798/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOTAR
1870 MST. NAFIZA SADIK MOMO W/O. RANJU AHAMMED, VILL: MONIRAJ PUR, P.O. JAMALPUR, P.S. JAMALPUR, JAMAL PUR. 19943925004111370 01792267874 N01010001 N01513003 5801/13 02-JUL-13 01-JUL-15 PUR
1871 MR. MAHMUDUL HASAN S/O. SAMSUL ALAM, VILL. HAZIR PARA, P.O. KARAMOT GANJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19915125612023416 01782184114 030528 11447 5807/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1872 MR. AMIR HOSSAIN S/O. LATE RUHUL AMIN, VILL.+ P.O. WEST CHOPULLI., P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114395009582 01761846300 030776 11447 5814/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1873 MR. TITUMIR CHOWDHURY S/O. MOHIN UDDIN CHOWDHUY, VILL. LAKSHIMPUR, P.O. BOBANIJEBONPUR, P.S. BEGUM GANG, NOAKHALI. 7510728607690 01838271111 011857 11695 5824/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1874 MRS. JASMIN BEGUM W/O. NURUL AMIN, VILL. AFTARAMPUR, P.O. HIRAPUR., P.S. BEGUMGANG , NOAKHALI. 7510710581598 01837815917 030728 11429 5825/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1875 PARVIN BEGUM W/O. ABU TAHER, VILL. DEOPARA, P.O. CHONDGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114320803512 01825217832 012037 11676 5827/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1876 MR. NUR MOHAMMAD S/O. LATE MOFIJ ULLA, VILL + P.O. WEST CHOW PALLI, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114395011319 01950345073 030831 227575 5828/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1877 FATEMA BEGUM W/O. MIR ASEHAK, VILL. MOHAMMAD NAGAR, P.O. MANDARI, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114370736259 01788880698 030491 11693 5829/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1878 MRS. LAKEY BEGUM W/O. MD. CHAND MIAH, VILL: BABU SARA, P.O. DIGHI NALI, P.S. DIGHI NALI, KHAGRASARI. 4614315640867 01846539076 033089 N01513591 5831/13 02-JUL-13 01-JUL-15 KHAGRASARI
1879 MRS. SAJEDA AKTER W/O. MR. ISMAIL CHOWDHURY, VILL: CHILPARA, P.O. SANGISWAR, P.S. 14 GRAM, COMILLA. 1913119474598 01949851220 028840 14750 5832/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1880 MRS. ROZINA AKTER 1513747020446 01878901225 024087 N01520158 5834/13 02-JUL-13 01-JUL-15
1881 MST. BILKIS KHANOM W/O. ROBIUL HOQUE, VILL. FAKIR PUR, P.O. MAIJDI COURT, P.S. SADAR, NOAKHALI 7528704105938 01818196672 029260 19882 5837/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1882 MRS. SAJEDA BEGUM SAJU W/O. HAZI JOYNUL ISLAM, VILL: NORTH RANGAMATIA, P.O. FATIKSARI, P.S. FATIKSARI, CHITTAGONG. 1513376362680 01812678381 024489 12320 5838/13 02-JUL-13 01-JUL-15 CHITTAGONG
1883 MR. MD. ARIFUL HASAN NISAT S/O. MD. MAHBUBUL ALAM, VILL: SADEK NAGAR, P.O. BINDABON HAT, P.S. FATIKSARI, CHITTAGONG. 19901513395000071 01864538077 023610 12340 5839/13 02-JUL-13 01-JUL-15 CHITTAGONG
1884 MR. MD. ZAKIRUL ISLAM 19901028513000072 N01008566 N01513064 5855/11 01-DEC-11 01-DEC-13
1885 MRS. SHAMSUN NAHAR. W/O. ABDUL HAI, VILL. GAZIPUR, NONDI GRAM, P.S. RAMGONJ, LAKSHMIPUR, 5116547145699 01711713837 039976 10711 5856/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR,
1886 MD. RASEL VILL: EAST BIRBITI,, P.O. JAHAJMARA,, P.S. HATIA,, DIST: NOAKHALI. NOT S,S,C 01709222133 N01022385 N01518200 5856/19 20-MAY-19 20-MAY-21 NOAKHALI
1887 MST. RANU AKTER 01985128761 N01008396 N01510722 5858/11 01-DEC-11 01-DEC-13
1888 MR. RAJIB HOSSAIN S/O. MR. MD. ABDUL HAI, VILL. GAZIPUR, P.O. NANDIGRAM, P.S. RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 19915116547000347 01859932961 040150 10711 5858/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1889 MR. MD. SHORIFUL ISLAM S/O. MD. YOUNUS, VILL: MOKAM, P.O. NIMSAR, P.S. BORICHONG, COMILLA. 1911869611872 01933654665 032173 16354 5860/13 01-JUL-17 01-JUL-19 COMILLA
1890 MR. MD. MASUD 7510712520950 01818619082 011859 10908 5866/13 02-JUL-13 01-JUL-15
1891 MRS. BIBI KULSUM D/O. MR. ABDUL MALAK, VILL. SOUTH MD PUR, P.O. HUSSAMIA, P.S. NANGALKOT, COMILLA. 1992191873403869 01957829026 A003638 N06502127 5869/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1892 MRS. LOVELY AKTER W/O. ANOWARUL AZIM, VILL. NORTH MD PUR, P.O. SENBAG-3860, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 7518076931548 01960986343 A003080 N06502127 5870/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1893 MR. JAKIR HOSSAIN S/O. ABDUS SHOHID, VILL. PORSIM JAMIR TOLI, P.O. MANDARI., P.S+DIST. LAKSHMIPUR. 19905114345000071 01814169385 039787 10844 5871/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1894 DULAL SARKER S/O-MAKHAN LAL SARKER, VILL-BAKURA, P.O-MASTER BAZAR, P.S-MOTLAB, DIST. CHANDPUR 1317686133913 01865371954 N01002121 N01513652 5873/19 20-MAY-19 20-MAY-21 CHANDPUR
1895 MR. KHURSHID ALAM S/O. JAKER HOSSAIN, VILL. NORTH MD PUR, P.O. SENBAG-3860, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 19927518076000996 01942144457 A009661 N01506236 5874/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1896 ALTAF HOSSAIN S/O. MD. JAMAL UDDIN, VILL- SALIMPUR PO- KALIHATI, PS- KALIHATI, TANGAIL. NOT NID 01744481082 N01016838 N01520353 5874/19 20-MAY-19 20-MAY-21 TANGAIL
1897 MD. RUBEL 19950912585003717 01798880277 N03003951 N03501253 5876/19 20-MAY-19 20-MAY-21
1898 MST. ARZOO BEGUM VILL+P.O. LALMOHON,, P.S.+DIST: BHOLA. 19910915419000047 01776272975 N03001091 N03501253 5877/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BHOLA
1899 MST. HASINA BEGUM 0, VILL-CHARVUTA, P.O-CHARVUTA, P.S-LALMOHAN, DIST. VOLA 0915419655328 01762989384 N03001234 N01512826 5878/19 20-MAY-19 20-MAY-21 VOLA
1900 KOHINUR BEGUM 0915419732131 01735141135 N03001235 N03501253 5879/19 20-MAY-19 20-MAY-21
1901 MD. JAHIRUL ISLAM S/O- NURUL ISLAM, VILL-BARSAL PO- OFFICE HARASPUR, PS- MADAP PUR, DIST- B' BARIA NOT NID 01763149608 N01016984 N01520638 5880/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BARIA
1902 MD. IBRAHIM VILL- 240/J, KUNJABAN EAST RAMPURA, PO- KHILGAON, PS- RAMPURA, DHAKA. 3313047294476 01842457584 N01022064 N01520604 5881/19 20-MAY-19 20-MAY-21 DHAKA
1903 MST. FAHAMIDA AKTER RUME W/O. ABDUL MOJID, VILL. DANDABOR MODDHO PARA, P.O. SAVAR CANTONMENT,, P.S. ASHULIA, DHAKA. 2617239192555 01971508591 N01016569 N01520149 5882/19 20-MAY-19 20-MAY-21 DHAKA
1904 MORIOUM AKTER D/O. EYAKUB ALI, VILL. LATIFPUR,, P.O. GOBINDOBARI,, P.S. KALIAKOIR, DIST. GAZIPUR. 3313047082341 01757502887 N01016572 N01519780 5883/19 20-MAY-19 20-MAY-21 GAZIPUR
1905 MRS. TASLIMA BEGUM 6825205196554 3696 N01008532 N01510921 5885/11 01-DEC-11 01-DEC-13
1906 MD. AL AMIN VILL. WEST ASHRAFABAD, P.O. ASHRAFABAD, P.S. KAMRANGIR CHAR, DIST. DHAKA. 2613451260765 01878057866 N01022130 N01520649 5885/19 20-MAY-19 20-MAY-21 DHAKA
1907 HUMAYAN KABIR S/O. LATE SARBOTH ALI BEPARI, VILL. 10, KHAJUR BAG, P.O. PAR GENDARIA, P.S. SOUTH KHARANIGONJ, DHAKA 2613869414827 01911047043 N01017622 N01520650 5887/19 20-MAY-19 20-MAY-21 DHAKA
1908 DILROBA D/O. TUTUL MIAH, VILL. BRMNRAKRIA, P.O. SINGATU, P.S. FOKIR HAT, DIST. BAGER HAT 2617272345500 01923287372 N01017564 N01520386 5888/19 20-MAY-19 20-MAY-21 HAT
1909 MR. AZIZUL HAQUE BHUYAN S/O. LATE ALI NEOWAZ BHUYAN, VILL: MALIPUR, P.O. DTM-3900, P.S. FENI SADAR, FENI. 3012947291518 01715574150 027407 14658 5890/13 02-JUL-13 01-JUL-15 FENI
1910 AEFAT NESA VILL- CHAR KACHIA, PO- ISLAMGANJ,, RAIPUR, LAKSHMIPUR. 5115838507400 01719715589 041560 29419 5890/19 20-MAY-19 20-MAY-21 LAKSHMIPUR
1911 MST. ROZIFA BEGUM 2717769583296 01856994544 N01002534 N01507750 5891/11 01-DEC-11 01-DEC-13
1912 MA EKHIN RAKHAIN VILL: RAKHAIN PARA,, P.O. KHORULIA,, P.S. RAMU,, DIST: COX'S BAZAR. 1992216685000156 01864147623 N03005593 N03506222 5891/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1913 ABIRA SULTANA VILL- SIKDAR PARA, PO- CHOWFALDANDI, PS- SADAR, COX'S BAZAR. 19942212411106335 01884271732 N03005436 N03506028 5893/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1914 MOHAMMED EDRICH VILL: DINESHPUR,, P.O. SHAPLAPUR,, P.S. MOHESHKHALI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19982214983029152 01849704755 N03005433 N03505940 5894/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1915 MOIN UDDIN VILL: NOTUN MAHAL,, P.O.+P.S. CHOWFOLDONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 1998222459006080 01821077775 N03005386 N03506212 5895/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1916 MD. NEZAM UDDIN VILL: DOKHEN MAMUNPARA,, P.O.+P.S. KHURUSHKUL,, DIST: COX'S BAZAR. B 19972224590006080 01858011840 N03005431 N03505917 5896/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1917 ABDUL AZIZ S/O- MAHABUB ALAM, VILL- SABAN GHATA, PO- HARBANG, PS- CHAKORIA, DIST- COX'S BAZAR. 2211650185828 01842879145 N03004859 N03505543 5897/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1918 MR. RUKNUZZAMAN S/O. MR, LATE EANAYT HOSSAIN, VILL. CHAR PANGASHIA, P.O. COMPANIR HAT, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5115823594666 01710807444 040761 29542 5898/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1919 TASPIAHENA RAFI VILL- HNILA, PO- TEKNAF, PS-SADAR. COX,S BAZAR. B-19982219031003137 01999347008 N03005403 N03505750 5898/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1920 MR. AFSAR HOSSAIN RIYAD S/O. MD. SHAHAJAHAN, VILL: CHOSNA, P.O. PARSADI, P.S. FENI, FENI. 19953012986019532 01794203311 028836 14873 5899/13 02-JUL-13 01-JUL-15 FENI
1921 ANOWARA BEGUM VILL: SHAMLAPUR,, P.O. BAHAR SORA,, P.S. TEKNAF,, DIST: COX'S BAZAR. 2219015595509 01845197319 N03005381 N03505791 5899/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1922 FORMOZA BEGUM VILL: GORJON TALI,, P.O. KHUTAKHALI,, P.S. CHOKORIA,, DIST: COX;S BAZAR. 2211667007672 01839593128 N03005477 N03506135 5900/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1923 MR. MOBARAK HOSSAIN PATOWARY S/O. KABIR AHAMMED PATOWARY, VILL. LAKSHMIPUR P/O. LAKSHMIPUR, P.S. CHADDAGRAM, COMILLA 19901913110000036 01763398040 013603 14675 5901/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1924 KAMRUL HASAN S/O- GOLAM KADER, VILL- JAHIDA GHONA, PO- SHAPLA PUR, PS- MAHESHKHALI, DIST- COX' S BAZAR B-19982214983018153 01726354009 N03004848 N03505918 5901/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1925 SHAFFIUL ALAM VILL: EAST JUNSARI GOJARNIA,, P.O. GOJARNIA,, P.S. RAMU,, DIST: COX'S BAZAR. 2216619773319 01814808580 N03005373 5902/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1926 MR. MD. ALI HOSSAIN S/O. MOHAMMAD ALI BAPARI, VILL. TALTOLI, P.O. DAUDKHANDI, P.S. DAUDKHANDI, COMILLA. 1923603849928 01715458217 032212 4770 5903/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1927 MISBAHUL JANNAT IRIN VILL: KONAR PARA,, P.O. SHAH PIR DIP,, P.S. TEKNAF,, DIST: COX'S BAZAR. 2214947247724 01771491769 N03005548 N03506179 5903/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1928 SHIMUL KANTHI SHUSIL VILL+P.O. POTIBILA,, P.S. LOHAGARA,, DIST: CHITTAGONG. 19951514780000299 01635890603 N03005574 5905/19 20-MAY-19 20-MAY-21 CHITTAGONG
1929 SAIFUL ISLAM VILL: EAST DHECHUA PALONG,, P.O. RABETA,, P.S. RAMU,, DIST: COX'S BAZAR. B 19902211116639032556 01877548486 N03005531 N03506165 5906/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1930 MR. MOHAMMAD NASIR S/O. LATE MD. ABDUL MANNAN HOWLADER, VILL. NORTH KHUL GANO, P.O. BAYJID BOSTAMI, P.S. BAYZID, CHITTAGANG 1590602142711 01868656883 024441 12622 5907/13 02-JUL-13 01-JUL-15 CHITTAGANG
1931 MD. BELAL UDDIN VILL- LOHAGARA,, HOSSAIN ALI MATBOR BARI, WARD NO-7, LOHAGARA, CHITTAGONG. 19931514762001056 01829468391 N03005171 N03505797 5907/19 20-MAY-19 20-MAY-21 CHITTAGONG
1932 MR. MD. SHOHIDUL ISLAM S/O. DOLIL UDDIN FARAZI, VILL. LEBU BAGAN, P.O. CHITTAGANG SANA NIBAS, P.S. HATHAJARI, CHITTAGANG. 1593701721062 10924 024477 12622 5908/13 02-JUL-13 01-JUL-15 CHITTAGANG
1933 MD. ALI HOSSEN VILL: DHAKHIN LORABAK,, P.O. EIDGAH,, P.S.+DIST: COX'S BAZAR. 19902212445000167 N03005454 N03506111 5908/19 20-MAY-19 20-MAY-21 BAZAR
1934 MR. MD. MINTU S/O. MD. FOZLE KARIM, VILL. CHAR ZAGALIA, P.O. LENGUTIA, P. S. MAHEDI GANJ, BORISHAL. 1593701721138 024315 12622 5909/13 02-JUL-13 01-JUL-15 BORISHAL
1935 JESMIN AKTER VILL+P.O. CHARLORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113379178577 01775293288 N01022593 N01521757 5910/19 20-MAY-19 20-MAY-21 LAKSHMIPUR
1936 BIBI MARIAM VILL: CHAR FOLKON,, P.O, HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19875113347000022 01765694278 N01022522 N01520946 5911/19 20-MAY-19 20-MAY-21 LAKSHMIPUR
1937 MARZIYA SULTANA D/O. ESKANADAR MIA, VILL. MAJIRGAO, P.O. KASHIMNAGAR, P.S. RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 19945116533001255 01952060969 029554 11258 5912/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1938 MD. SHARIF VILL: CHAR KOLAKOPA,, P.O. SAYED NAGAR,, P.S. RAMGOTI,, DILT: LAKSHMIPUR. B 19985110309022798 01846323866 N01022573 N01522668 5912/19 20-MAY-19 20-MAY-21 LAKSHMIPUR
1939 FATEMA BEGUM W/O. MR. KAMAL HOSSAIN, VILL.+ P.O. MOMIN PUR,, P.S. CHAT KHIL, NOAKHALI. 7511085641763 01952061012 029492 15386 5913/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1940 MST. RAZIYA SULTANA KAKON VILL- KULASUR PO- ALKARA, PS- 14, GRAM, KUMILLA. B-19973012538006468 01878604326 013635 14873 5914/19 23-MAY-19 23-MAY-21 KUMILLA
1941 NAZMUN NAHAR VILL- ROKEYA MANJIL BANCHANAGAR, PO- LAKSHMIPUR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5124306023081 01738433089 N01019836 N01517046 5916/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1942 MR.-SHOFEKUL ISLAM S/O-NURUL ISLAM, VILL-NORTH JOYPUR, POST-CHOWPALLI, SADAR LAKSHMIPUR 5114395013781 01732235206 030661 11470 5917/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1943 MR. NAZRUL S/O- LATE ALI AZGAR SIKDER, VILL- CHAR KACHIA PO- ISLAM GANJ, PS- ROY PUR, LAKSHMIPUR. 5115838665087 01823674991 N01012311 N01515405 5917/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1944 MR. AKASH MAHMUD SOHID S/O. MD. IBRAHIM KHALIL (MINTOMIAH), VILL: SHAKCHAR, P.O. JM HAT, P.S. + DIST.: LAKSHMIPUR. 19855114385000046 01720605406 N01012334 29555 5919/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1945 MST. NASIMA BEGUM MR. MATASIN AIL, VILL + P.O. RAUTGONG, P.S. KULALAURA, MOULVI BAZAR. 5816577551710 01775107210 033760 17415 5922/13 02-JUL-13 01-JUL-15 BAZAR
1946 JARNA AKTER VILL- MIRIKPUR, PO- RADHAPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114313916602 01999507296 N01020001 N01517100 5923/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1947 MD. ZOHIRUL ISLAM S/O. MD. SHOHID ULLAH, VILL. RATANPUR, P.O. BADHER HAT-3805,, P.S. SADAR, DIST. NOAKHLAI. B-19967518785004672 01811918535 N01018338 N01516849 5924/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHLAI
1948 MR. MD. NAZIM UDDIN VILL: WEST KARIMPUR, P.O. SHANTASITA-3802, P.S. NOAKHALI SADAR, NOAKHALI. 19977518750000268 01725908919 N01019238 N01516882 5925/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1949 MR. MD. AMRAN HOSSAIN BHUIYAN S/O. LATE KHLILUR RAHMAN BHUIYAN, VILL. BASHGOR, P.O. ROYSHIRAMPUR, P.S. RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 5126502862881 01952060987 040598 11258 5926/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1950 MUHAMMAD SYEDUZZAMAN S/O- MUHAMMAD ABUL BASAR, VILL- TITA HAZRA PO- GOPALPUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. 19927510745000315 01848330678 N01018451 N01516850 5926/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1951 MD. SHAHADATH HOSSAIN S/O. ABUL KASHEM, VILL. ATASHPUR, P.O. BADHER HAT -3805, P.S. SADAR, DIST. NOAKHALI. 19907518785000190 01818592490 N01018263 N01516849 5927/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1952 NUSRAT JAHAN PROMY VILL. GAMSA KHALI, P.O. MOFIJIA KHASER HAT, P.S. HATIYA, DIST. NOAKHALI 19937513628000187 01768564440 N01019276 N01516882 5928/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1953 TASLIMA BEGUM VILL- SOUTH MAKOR DHABS, PO- PARBATI NAGAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19945114380006038 01738425173 N01019837 N01517046 5929/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1954 JANNATUL FERDOS VILL- GOPALPUR, PO- DATTAPARA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114395102953 01831961532 N01020243 N01516948 5930/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1955 MST. FARHANA AKTER VILL: BOSUDUHITA., P.O: 10 NO: CHANDRAGONJ., P.O: SADAR. LAKSHMIPUR. 19935114320029877 01850576709 011839 11699 5932/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1956 MURAD HOSSAIN VILL- ALAMPUR PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19967507800022329 01620877600 N01019856 N01525679 5932/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1957 MST. ROTNA BEGUM VILL: PRAN VOGBOTIPUR., P.O: CHOUPULLI., P.S: SADAR. LAKSHMIPUR. 19905114395023642 01823243150 012048 11699 5933/13 02-JUL-13 01-JUL-15 LAKSHMIPUR
1958 JAHID IBNA AMIN VILL- BAIVGKHA, PO- JOKSIN, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114313020232 01720591439 N01020197 N01517220 5933/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1959 MR. FARUK HOSSAIN S/O. MR. FAZLUL HAQUE, VILL: ASHTA GRAM, P.O. AGMIAR BAZAR, P.S. NANGAL KOT, COMILLA. 19901918734038868 01960986357 A003135 J007124 5934/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1960 MD. HARUN OR RASHID VILL- KALIA PO- DOULOT KHAN, PS- DOULOT KHAN, VOLA. 19940912916000011 01776020247 N01019152 N01516735 5934/19 23-MAY-19 23-MAY-21 VOLA
1961 MRS. ROKSANA AKTER D/O. MD. SALE AHAMMED, VILL: SOUTH MADAN PUR, P.O. HUSSA MIAH, P.S. NANGAL KOT, COMILLA. 19891918734038874 01951555270 A003150 HT06922 5935/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1962 RENUFA AKTER RENU VILL. BALI CHARA, P.O. BALI CHARA HAT, P.S. KOTOWALI, DIST. RANGPUR 19951591905021625 01949445813 N01019037 5935/19 23-MAY-19 23-MAY-21 RANGPUR
1963 MR. MD. KAMRUL HOSSAIN S/O. MD. ANISUL HAQUE, VILL: BATUPARA, P.O. NANGAL KOT, P.S. NANGAL KOT, COMILLA. 19841918734038870 01960986365 A003152 N06501133 5936/13 02-JUL-13 01-JUL-15 COMILLA
1964 FATEMA AKTER VILL- BARAIPUR, PO- CHANDRAGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1995511437033295 01727722318 N01018990 N01515277 5936/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1965 MR. MD. OSMAN GONI 361266960890 A005675 N01512822 5937/13 02-JUL-13 01-JUL-15
1966 TAHMINA AKTHER D/O- MD. RAFIK ULLAH, VILL- CHAND KHALI, PO- RAMANDI PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. B-19955114360008370 01776287456 N01018713 N01516912 5937/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1967 JANNATUN NESSA VILL. GONIPUR, P.O. RAJAPUR, P.S. DAGONBHUIYAN, DIST. FENI 75287021141900 01771751264 N01019163 N01516850 5938/19 23-MAY-19 23-MAY-21 FENI
1968 MD. ARIF VILL. POSCHIM BORO DEIL, P.O. BUDIR CHAR, P.S. HATIYA, DIST. NOAKHALI. B-19947513619031485 01837222517 N01018974 N01516847 5939/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1969 MR. MD. ROBIUL HASAN VILL. MAJIR GA,, P.O. KASHIM NAGAR, P.S. RAMGONJ,, DIST. LAKSHMIPUR. 5116533181564 01952061024 038712 11258 5940/13 01-JUL-15 01-JUL-17 LAKSHMIPUR
1970 JESMIN BEGUM VILL- MAKKAR DOJ, PO- PARBATI NAGAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114380235318 01924996359 N01019948 N01517100 5940/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1971 NURJAHAN BEGUM W/O. MD.SHOBPON, VILL. ROGUNTH PUR, P.O. SOMPARA, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI. 7511085646502 01825299944 037691 15386 5941/13 02-JUL-13 01-JUL-15 NOAKHALI
1972 SELINA AKTER D/O. LATE MOHAMMAD ULLAH, VILL+P.O. HAZIPUR-3821, P.S. BEGUM GONJ,, DIST. NOAKHALI. 7510752777635 01867603427 N01018225 N01516297 5941/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1973 MR. MD. MIZANUR RAHMAN S/O. BADIUL ALAM, VILL: PATACOAT, P.O. AZAMPUR, P.S. MIRSARAI, CHITTAGONJ. 1513377619321 01813256457 N01010151 N01513126 5942/13 07-JUN-13 06-JUN-15 CHITTAGONJ
1974 MD. RAJU VILL. SOUTH RAMNARAYANPUR, P.O. MOLLIKAR DIGIRPAR, P.S. CHATHIL, DIST. NOAKHALI 2619351905885 01622631212 N01019224 N01516881 5942/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1975 SULTAN MAHMUD VILL+PO - CHAR CHAMITA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19905114350017989 152.151.759 N01019825 N01517024 5943/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1976 MRS. RESHMA AKTER W/O. HANNAN TOFADAR, VILL: GONIPUR, P.O. CHOWMUHUNI,, P.S. BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7520705488848 01862895185 039920 10512 5944/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NOAKHALI
1977 JISAN MAHAMUD S/O- MD. HOSSAIN CHOWDHURY, VILL- ALAMPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19987507800028123 01984796120 N01018661 N01525679 5944/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1978 ASMA AKTHER VILL+PO- PACH PARA, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19985114320002719 01917190336 N01020055 N01516370 5945/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1979 EMAM HOSSAIN VILL- KADIRPUR, PO- SAHEBER HAT, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19987510763037828 01874805224 N01019855 N01525696 5946/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1980 MD. ARIFUR RAHMAN VILL-RAMESWAR PUR, PO- KAMAL PUR PS- BEGUMGONJ., NOAKHALI. B-19997510728012493 01836650464 N01020320 5947/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1981 MRS. MOMATAJ BEGUM 1525306427686 01949446366 N01010081 N01513353 5948/13 07-JUN-13 06-JUN-15
1982 MD. MOJIBUR RAHMAN VILL- MIRZAPUR, PO- NAROHARI PS- MONOHAR GONJ, COMILLA. 1917445785111 01720170716 N01020261 N01525559 5948/19 23-MAY-19 23-MAY-21 COMILLA
1983 MR. RIYAD HOSSAIN VILL: SONAPUR, P.O. SOLIMPUR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. BIRTH CER. 01634005812 N01020119 N01516909 5949/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1984 RIAD HOSSAIN VILL- KALIDASER BAG, PO- MUSLIMA BAD, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114350102882 01792227757 N01020014 16000 5951/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1985 KAJOL REKHA VILL: CHAR LAKHI,, P.O.ISLAM GONJ,, P.S. RAUPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 20005115838106053 01822803505 N01020306 N01516844 5952/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1986 MRS. RAHIMA KHATUN C/O. LAL MIAH, HOUSE# 03, ROOD # 26, PARISH ROOD, SECTION# 11, MIRPUR, DHAKA-1216. 19933090803183827 01712725823 N01010165 N01513386 5953/13 07-JUN-13 06-JUN-15 DHAKA-1216
1987 LUTFA BEGM VILL- CHAR BAISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBORNACHAR, NOAKHALI. 1595512753117 01780689018 N01019138 N01515476 5953/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1988 MD. SHOFIKUL ISLAM S.O. MD. SHAHIDUL ISLAM, VILL. SADURKHIL,, P.O. KHILPARA,, P.S. CHAIKHIL, NOAKHALI. 19907511047000179 01812841320 N01013977 N01516159 5954/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1989 MD YUSUF S/O- MD ISMAIL, VILL- ALAMPUR PO RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B19977507800011473 01829431521 N01013994 5955/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1990 MST. ROHIMA AKTER VILL- NAJIRPUR, PO- BEGUMGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19907523302002664 01879069749 N01019743 N01516847 5956/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1991 SAMIMA YEASMIN VILL- SOUTH KADIR HANIF, PO- NOAKHALI, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19907538750018846 01720246049 N01019832 29186 5957/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1992 MR. JUWEL S/O. LATE MOJIBOR, VILL: NAHALI, P.O. KORATIA, P.S. BASAIL, TANGAIL. 19809310947034305 01727782985 N01010142 N01513440 5958/13 07-JUN-13 06-JUN-15 TANGAIL
1993 MAKSUD KHAN VILL- DHANNA PUR, PO- DATTAPARA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114340007500 152.151.101 N01020225 5958/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1994 AYESHA MOBASHERA VILL- ATISH DIPONGKAR ROAD, PO- BASABO, SABUJBAG, DHAKA CITY, DHAKA. 19832696828269513 01716889590 N01020260 29186 5959/19 23-MAY-19 23-MAY-21 DHAKA
1995 MD. ALI HOSSAIN S/O- SAFIUL ALAM, VILL- NORTH AZIM NAGAR, PO- AFAZIA BAZAR, PS- HATIA, DIST- NOAKHALI. 7513619036969 01835281224 N01018170 N01516850 5960/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1996 FARHANA AKTER VILL- ALI AKBBAR MIA BARI, DHARMMAPUR-3802, PS- SADAR, NOAKHALI. 7518747284393 01831930059 N01019499 N01516782 5961/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1997 AMENA KHATUN VILL+PO- CHAR LAKSHMI, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 19927518543000134 01764538068 N01019333 N01515476 5962/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
1998 SHILPI AKTER VILL- AL SHAHID PUR, PO- DATTAPARA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1997511434000 152.151.101 N01020256 N01515412 5963/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
1999 ROBEL HOSSAIN VILL- VATIR TAK, PO- DHARMMA PUR HAZIR HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19987510780456948 01822328030 N01020086 N01525696 5964/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2000 RUMI AKTER VILL- BARO BALLOBPUR, PO- KARAMOT GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. NOT NID 01866469730 N01020208 N01516370 5965/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2001 ARAFAT HOSSAIN VILL- ALADI NAGAR, PO- RAYGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19987507800066500 152.151.101 N01019494 N01525151 5966/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2002 MST. SUBORNA AKTER W/O. HARUN OR RASHID, VILL: GOPALPUR, P.O. JOGADISPUR,, P.S. GOBINDRAGONJ, GAIBANDHA. 3213050486486 01953298214 N01010041 N01513162 5968/13 07-JUN-13 06-JUN-15 GAIBANDHA
2003 RABIYA AKTER D/O. LATE OSMAN GONI, VILL. CHAR BESHAKHI, P.O. THANAR HAT-3802,, P.S. SUBNACHAR, NOAKHALI. 19977518737008154 01771465539 N01018226 N01525244 5968/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2004 HAJRA BEGUM VILL- KARAI TALA, PO-RAMAR KHIL, PS- CHANDRA GONJ, LAKSHMIPUR. 5114340652102 152.151.102 N01020201 N01515277 5969/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2005 MR. MD. BELAL UDDIN S/O. MD. A. GAFUR, VILL: SREEPATIPUR, P.O. MOHIMAGONJ, P.S. MOHIMAGONJ, GAIBANDA. 3213050479622 01846857971 045247 226840 5970/13 07-JUN-13 06-JUN-15 GAIBANDA
2006 MR. MD. AMIRUL ISLAM S/O. MD. SEKANDAR ALI, VILL: SREEPOTIPUR, P.O. MOHIMAGONJ, P.S. GOBINDRAGONJ, GAIBANDHA. 3213050480350 01779195812 045131 226840 5971/13 07-JUN-13 07-JUN-15 GAIBANDHA
2007 MD. IMAM HOSSAIN S/O- FARUQUE HOSSAIN, VILL- RATAN PUR, PO- BANDHER HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19997518785012940 01863015056 N01018376 N01516849 5972/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2008 MD. ABUL BASHAR VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 19927518537000109 01746122457 N01020011 N01525244 5973/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2009 MD. NAZMUL ABDIN RAZU VILL- WEST MAIJCORA, PO- SOPIUGONJ, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19987518740002267 01825600630 N01020222 5974/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2010 MD. ANAM HOSSAIN VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19997518737013342 01849131616 N01020148 N01525245 5975/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2011 MR. MD. JASER UDDIN CHOWDHURY S/O. MD. FAZLUL HAQ CHOWDHURY, VILL: EAST BARAFCAL, P.O. ISLAMABAD, P.S. CHANDANAISH, CHITTAGONJ. 19961511819003319 01842123013 N01010107 N01513295 5977/13 07-JUN-13 06-JUN-15 CHITTAGONJ
2012 JAHID HASAN RONY S/O- FIROZ KAMAL, VILL-JADABPUR, PO- NAROUTTAM PUR, PS- KABIR HAT, NOAKHALI. B-19987514770016023 01749260305 N01018794 N01516847 5977/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2013 MD. HELAL UDDIN S/O- NUR NOBI, VILL- DOKHIN MOJOPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 5124311805015 01759912883 N01018428 N01517187 5978/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2014 ALEYA BEGUM VILL- SAYOD PUR, PO- DATTAPARA, PS- SADAR,, LAKSHMIPUR. 5114340730268 01748920285 N01020307 16000 5979/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2015 MD. SAIFUL ISLAM S/O- MD. ALI ULLAH, VILL- RATON PUR, BADHAR HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19957518785012475 01839394414 N01018186 N01516849 5980/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2016 AYESHA AKTER VILL- BANCHA NAGAR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19875124306001514 01924996357 N01019943 N01517147 5981/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2017 OMAR FARUQ VILL- TONU MIAH BARI, MATOBI, PO- MANDARI , PO- SADAR, LAKSHMIPUR. 19925114370000096 01627744348 N01020315 5982/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2018 JESMIN AKTER VILL- JADIA PO- JAKSIN, PS- CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR. 5114370737280 152.151.102 N01020118 N01517690 5983/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2019 SHAHANAJ AKTER VILL- DHARMAPUR, PO- DHARMAPUR HAZIRHAT-3802, PS- SADAR, NOAKHALI. 19871591905000288 01811233842 N01020195 N01517219 5984/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2020 MD. FARUK S/O- HOSSAIN AHAMMAD, VILL- DILIL PUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19977507800043864 01881260152 N01018171 5985/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2021 ARMAN HOSSAIN VILL- ALAMPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. BIRTH CERTIFICATE 152.151.101 N01019628 5987/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2022 MD. SABUJ HOSSAIN VILL- NAYA PARA, PO- ADOMJEE, PS- SIDDIRGONJ, NARAYANGONJ. 19936795807000097 01943106978 N01019137 N01516816 5988/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NARAYANGONJ
2023 HALIMA KHATUN VILL. ALAMPUR. PO. RAJGONJ, PS. BEGUMGONJ. NOAKHALI. B-750780200702479 01953570043 N01020013 5989/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2024 KHADIJA BEGUM VILL- BATTALI, PO- MANDARI, PS- CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR. 5114340734471 01748920285 N01020202 N01515277 5990/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2025 NARGIS PARVIN D/O. NURUL HOQUE, VILL. LAM CHAR,, P.O. CHAYANI TOGBA,, P.S. CHATKHIL, NOAKHALI. 7521005626276 01828907163 N01013979 N01516310 5991/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2026 NASIR UDDIN S/O- NURUDDIN, VILL- BANABARIA PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19987507800018216 01875469890 N01018536 5992/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2027 IMRAN HOSSAIN VILL- NORTH CHANDRA PUR, PO- KERAMOTGONJ, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114350005593 01917266976 N01020319 5993/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2028 SHIRIN AKTER MAYA VILL- J. B ROAD BANCHANAGAR, PO- LAKSHMIPUR, SADAR, LAKSHMIPUR. 5124306023936 01738433501 N01019942 N01517147 5994/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2029 KANOK CHANDRA DAS VILL- BINOTH BIHARI ROAD, PO- BANCHANAGAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5124305818873 01875150371 N01020004 N01517133 5995/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2030 MD. MONIR HOSSAIN VILL. ALGI,, P.O. MUKBUL CHOWDHURY HAT- 3807,, P.S. KABIR HAT,, DIST. NOAKHALI. 19877514755000082 01831553717 N01018926 N01516845 5997/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2031 ASMA BEGUM VILL: JAMIRTOLI,, P.O. EAST JAMIR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114345856611 01716797054 N01020309 N01515277 5998/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2032 MST. SANIYA RASID VILL- BALUR PAR PO- DASER KANDI, PS- KHILGAON, DHAKA. 6710679141840 01830391771 N01019418 N01516944 5999/19 23-MAY-19 23-MAY-21 DHAKA
2033 ASMA AKTER VILL- SOUTH LATIF PUR, PO- KERAMOT GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19965114350007993 01917266967 N01020053 6000/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2034 MD. RASHEDUL ISLAM VILL- ATIATALI, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975122511003228 01795874840 N01019385 N01516908 6001/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2035 JAHANGIR ALAM VILL- EAST TAMTA, PO- RAMGONJ, PS- RAMGONJ, LAKSHMIPUR. 5126508235141 01936712457 N01019335 N01516847 6002/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2036 RABEYA AKTER VILL- SONAPUR, PO- SALIM BAG, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114380100844 01924996328 N01019939 N01516365 6003/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2037 TAMANNA AKTER VILL- NORTH JOYPUR, PO- CHOUPOLLI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114395013069 01627744348 N01019935 6004/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2038 MAHIN UDDIN VILL- BIJOY NAGAR, PO- PAK BIJOY NAGAR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19975114375025822 01969426077 N01019947 N01516948 6005/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2039 BIPUL CHANDRA DAS VILL- GONDARBBA PUR, PO- HIRAMON BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19915114370000032 152.151.102 N01018991 N01515621 6007/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2040 NUR JAHAN BEGUM VILL- SOUTH KALIDASER BAG, PO- DATTA PARA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114395012185 01789517601 N01019671 N01517024 6008/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2041 MD. DINAZ UDDIN S/O- TAZUL ISLAM, VILL- CHAR BAOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBORNA CHAR, NOAKHALI. 19977518737029629 152.151.101 N01018187 N01525244 6009/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2042 FATEMATUJ JUHORA VILL- DALIL PUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19987507800042928 N01020311 29186 6010/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2043 HANNAN PARVEZ VILL- DEILLA PO- DEMRA, PS- DEMRA, DHAKA. NOT NID 01875150373 N01020200 N01515476 6013/19 23-MAY-19 23-MAY-21 DHAKA
2044 RAHAMATI BEGUM VILL- MINIKPUR, PO- RADHA PUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19945114313008298 01856341002 N01020192 N01517100 6015/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2045 MST. JAHADA AKTER 01683104855 N07001072 N07501277 6016/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2046 RIAJ HOSSAIN S/O- ABDUR RAHIM, VILL- KRISNA RAMPUR,, PO- MAIZDI COT, PS- SADAR, DIST- NOAKHALI. B-19977538760032210 01876110698 N01018792 N01525696 6016/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2047 MD. MASUM S/O: MD. ISMAIL, VILL; ALAMPUR,P.O.RAJGONJ,, P.S. BEGUMGONG,, DIST: NOAKHALI. B19987510780102209 250.151.010 N01018115 N01525692 6017/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2048 RABEYA AKTER SWEETY VILL- MANDARI PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114370016863 01917266967 N01020316 6019/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2049 KHADIZA AKTER RITA VILL- ALADAD PUR, PO- COWPALLI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19905124310065307 01953569959 N01020313 N01515412 6020/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2050 MD. MODDASER HOSSAIN VILL- KHOYAZPUR, PO- KHOYAZPUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19987510728019017 01812911713 N01020131 N01525151 6021/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2051 ANIK PAL VILL. SADHURKHIL, P.O. KHILPARA, P.S. KATKHIL, DIST. NOAKHALI 19917511047000211 N01018936 N01515642 6023/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2052 GAZI MD. SAKIB VILL- KALIDASER BAG, PO- MUSLIMABAD, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114350013201 152.151.101 N01020226 6024/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2053 YEASMIN AKTER D/O- MD YOUSUP, VILL- ALADINAGAR, PO- RAYER HAT, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19947510780000105 01860421234 N01018029 N01525679 6025/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2054 MD. HASAN VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANARHAT, PS- CHAR ZABBAR, NOAKHALI. B- 19987518737031399 01867342596 N01020233 6027/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2055 MD. SHAHIN VILL- JADOBPUR, PO- NAROWMPUR, PS- KABIR HAT, NOAKHALI. B-19997517770005093 01837813584 N01020196 N01525696 6028/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2056 MOMTAZ BEGUM VILL- ALAMPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510780636961 01828849648 N01019368 N01525676 6029/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2057 MD. TAZUL ISLAM VILL- SREE PUR, PO- SONAPUR, PS- SADAR, NOAKHALI. 19837528707000012 01748224800 N01019968 N01516540 6030/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2058 MD. ISMAIL HOSSAIN VILL- DHARMA PUR, PO- BHABANIGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114387163040 01795874840 N01019510 N01516908 6031/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2059 MD. FARUK VILL- BOYSHAKI PO- THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19967518737031982 01968459592 N01019887 6032/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2060 SHAHEDA AKTER MEGLA VILL- GONIPUR, PO- BOROITALA, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19995114320036906 N01019934 6033/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2061 ALI AKBER VILL- SIRAZ MIAH BARI, DHANER SHISH, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 199980912116114634 01953570057 N01020071 N01515476 6034/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2062 BIBI AMENA VILL- ALAMPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI., B-1996750780021338 152.151.101 N01019741 N01516850 6035/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI.,
2063 MD. BADSHA FARAD VILL- DURGA PUR, PO- DURGAPUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKLHALI. B-19977528304048228 01833430266 N01019829 29186 6036/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKLHALI
2064 SHEMOLI AKTER VILL- RAMESHWAR PUR, PO- KAMAL PUR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. NOT NID, 17 YEARS OLD 01821776712 N01019776 6037/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2065 HOSSAIN AHAMMAD VILL- BIJOYPUR, PO- MADHABSINGHA, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510780639785 01827234516 N01019873 6038/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2066 MD. MOKADDESH HOSSAIN VILL- BALUR PAR PO- DASHER KANDI, PS- KHILGAON, DHAKA. 6715879420171 01915518904 N01020227 N01516944 6040/19 23-MAY-19 23-MAY-21 DHAKA
2067 RUPALI AKTER VILL. MONPURA, P.O. RAJGONJ, P.S. BEGUMGONJ, DIST. NOAKHALI B-1997510780059898 01843167211 N01019164 N01525696 6042/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2068 ROKSANA AKTER VILL- DURGA NAGAR, PO- RAJGONJ, PS- SADAR, NOAKHALI. 7518785202889 01882937091 N01019950 N01515476 6043/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2069 MD. ABDUL BATEN VILL: SREEDOR PUR,, P.O. BABU PUR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19987510780102245 01879750171 N01019603 6044/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2070 ABDULLAH AL BAKI VILL- KHOYAS PUR, PO- KHOYASPUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19987510728018837 01755086042 N01020293 29186 6045/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2071 MD. FORHAD HOSSAIN VILL- ALADATPUR, PO- CHWPALLI, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 19925124317066387 01953570025 N01020314 N01515412 6047/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2072 ZIAULL HOQ VILL- RAJULLAPUR, PO-ROYER HAT, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19967510780000481 01838273191 N01020176 N01525692 6048/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2073 ABUL HASEM VILL- MANPURA, PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510780636135 250.151.009 N01019229 N01525696 6050/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2074 NARGIS AKTER D/O- LATE GOLAM MOSTAFA, VILL+P.O. HAZIPUR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510752778438 01718465310 N01018903 N01516848 6051/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2075 NURUL HASNAT ZILAN VILL- DALILPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19997507800042928 01953570057 N01020240 6052/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2076 MD. SHARIF ULLAH S/O- HAFIZ ULLAH, VILL- KHANPUR, PO- KHANPUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. B-19977510787045036 152.151.102 N01018793 6053/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2077 MIJANUR RAHMAN VILL-EKLASHPUR, PO- EKLASHPUR BAZAR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19777510742000022 01934634598 N01020221 6054/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2078 SWAPNA AKTER VILL- LARAR KANDI PO- RAMPUR, PS- SADAR, CHANDPUR. B-19972124310003754 01732592154 N01019938 N01516365 6055/19 23-MAY-19 23-MAY-21 CHANDPUR
2079 MST. ANISA PARVIN VILL- CHAR RANGAMATIA, PO- MOHARA, PS- CHANDGAON, CHITTAGONG. 1591905243931 01811233842 N01020142 N01517195 6056/19 23-MAY-19 23-MAY-21 CHITTAGONG
2080 JUNAIED HOSSAIN VILL- NORTH JOYPUR, PO- CHOWPALLI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19945114395000203 152.151.101 N01020007 N01517135 6058/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2081 TASKERA KHANOM RAKA VILL: MODHA DARBESHPUR,, P.O. BALUA CHOWMOHONI BAZAR,, P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19965116533103191 01953570031 N01020308 N01515277 6059/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2082 MD. RASUL AMIN S/O- ASADAL HOQUE, VILL- CHAR KAZI MOKLESH, PO- THANAR HAT, PS- SUBORNA CHAR, NOAKHALI. 7518537310746 01821510547 N01018893 N01515476 6061/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2083 ABU ZAFAR S/O- ABU TAHER, VILL- ALADINAGAR, PO- TP BOTIKA, PS- BEGUM GONG, NOAKHALI. 1994750780005794 01828392733 N01018028 6062/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2084 SHAHAJADI AFROZ VILL- MADDAM KARIMPUR, PO- MAIZDI, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19987528307115078 01867531578 N01020268 6065/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2085 SHEIKH ABU JAHER VILL- NAROTTAMPUR, PO- PANDITH BAZAR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI., 0 19917510749000180 N01020047 N01515476 6066/19 23-MAY-19 23-MAY-21 0
2086 MD. SHOHAG VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 19875114360000066 01776287456 N01019389 N01516912 6067/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2087 AKLIMA BEGUM VILL. ALAMPUR. PO. RAJGONJ, PS-BEGUM GONJ, NOAKHALI. 7510780634772 01953570042 N01020012 N01516850 6068/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2088 ARFUZA BEGUM VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. B-19997518737004107 01879025818 N01020088 6069/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2089 YOUNUS MIA VILL- ALAMPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-1999750780001710 152.151.101 N01019456 6070/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2090 MD. GAZI DELOWAR HOSSAIN VILL- SHILPI COLONI, PO- LAKSHMIPUR, PS-SADAR, LAKSHMIPUR. B-198151143750271 01759912883 N01020058 N01517133 6071/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2091 MOST. SHARMIN AKTER SUMONA D/O-MD. AIUB KHAN, VILL-BOKTERPUR, P.O-SAVAR, P.S-SAVAR, DIST. DHAKA 2627202524284 01822111820 A010572 B004473 6072/11 01-DEC-11 01-DEC-13 DHAKA
2092 MD. ARSHAD ALI VILL- CHAR BOISHAKHI, PO-THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19987518737003137 01839714074 N01020091 N01525245 6072/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2093 MD. SADDAM HOSSAIN VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-19927518737013779 01846123239 N01020089 N01515476 6073/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2094 PANNA BEGUM VILL. ASHAKARABAD, P.O. BONDAR -4100,, P.S. DOBLMURIN, DIST. CHITTAGONG 1592824466153 01829348248 N01019266 N01516846 6075/19 23-MAY-19 23-MAY-21 CHITTAGONG
2095 MD. KALIM UDDIN VILL- CHAR BOISHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 19957518537000156 01839678552 N01020015 N01525244 6076/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2096 MR. MD. RASEL MIZI VILL: DHANNAPUR, P.O. DOTTA PARA, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. BIRTH CER. 152.105.329 N01020120 N01525557 6077/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2097 DR. NARAYAN CHANDRA DAS VILL- RAJAR BAG, PO- BASHABO, PS- SABUJ BAG, DHAKA. 2696828864718 01833430266 N01020199 29186 6078/19 23-MAY-19 23-MAY-21 DHAKA
2098 MD. NAZIM UDDIN TUSAR VILL- DHAKKHIN MAJUPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19992124310003767 01969426077 N01019945 N01517113 6080/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2099 UMZAD HOSSAIN (SAJU) S/O- MOSHARAF HOSSAIN, VILL- ALAMPUR PO- RAJGONJ, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B19977507800026123 01823526391 N01013995 6081/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2100 TASLIMA AKTER VILL- DOHAR PARA, PO- PATHANBARI, PS- BEGUM GONJ, LAKSHMIPUR. B-19997540707138790 01917190336 N01020207 N01516370 6082/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2101 MD. ANOWAR HOSSAIN S/O- LATE ABUL HOSSAIN, VILL- LAKSHMI NARAYAN PUR, PO- NOAKHALI PS- SADAR, NOAKHALI. 7528703119606 N01018164 N01515502 6083/19 23-MAY-19 23-MAY-21 NOAKHALI
2102 JANNATUL FERDOUS VILL- CHAR RAHITA, PO- RASHULGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19935114330002705 01759912883 N01020056 N01517147 6084/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2103 RABEYA AKTER VILL- SOUTH MAJUPUR, PO+PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19925124311005807 01776287456 N01019834 N01517046 6085/19 23-MAY-19 23-MAY-21 LAKSHMIPUR
2104 MST. SONIYA BEGUM VILL: EAST LARUA,, P.O. RAMPUR BAZAR,, P.S. FARIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19921314523000146 01828559378 059120 11325 6087/19 24-SEP-19 24-SEP-21 CHANDPUR
2105 TANJINA SIDDIQA TITY VILL: UTTAR NONIA SORA,, P.O.+P.S.+DIST: COX'S BAZAR. B 20002222402053106 01724266990 N03005590 N03506218 6088/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2106 REHANA AKTER VILL+P.O. MUNSHIRHAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19935113381000127 01756659871 N01022480 6089/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2107 ABDUL MALEK VILL: ADARSHOGRAM,, P.O. NAIKHONGSORI,, P.S. BANDORBAN,, DIST: BANDORBAN. B 19820317376104924 01876709873 N03005342 N03505168 6090/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BANDORBAN
2108 JESMIN AKTER VILL: TATOIA,, P.O. NOTUN GHONAR PARA,, P.S. SADAR,, DIST: COX'S BAZAR B 19972212459491887 01825173837 N03005332 N03505985 6094/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2109 MAIN UDDIN VILL:TCTAIYA,, P.O. SIKDERPARA,, P.S. KHURUSHKUL,, DIST: COX'S BAZAR. B 1996221245900293 01860253436 N03005448 N03505915 6095/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2110 KHAIRUN NESA D/O-HAFIJUR RAHMAN, VILL- KAWSAR KHOP, PO- KAWSAR KHOP, PS- RAMU, COX'S BAZAR B-19982232447009840 01860253332 N03004858 N03504516 6096/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2111 ASMA AKTER VILL: DOKHINPARA,, P.O. CHOWFOLDONDI,, P.S. CHOWFOLDONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 19982212411000717 01882713747 N03005336 N03505992 6097/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2112 GITASREE CHOWDHURY VILL: JHAWTOLA GARIR MAATH,, P.O. COX'S BAZAR- 4700,, P.S. COX'S BAZAR SADAR,, DIST: COX'S BAZAR. 2222411452364 01865182332 N03005400 N03506065 6098/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2113 MUBARAK HOSSEN VILL: LAMAJHIPARA,, P.O. KHURUSHKUL,, P.S. +DIST: COX'S BAZAR. B 19992212459052538 01829805376 N03005354 N03505896 6099/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2114 OSMAN GONI VILL: DHESUA,, P.O. PALONG,, P.S. RABETA,, DIST: COX'S BAZAR. 19932216657000350 01820033890 N03005535 N03506168 6100/19 01-SEP-19 01-SEP-21 BAZAR
2115 ZAFER ALAM S/O- LATE AMIN ULLAH, VILL- VARUAKHANA PO- VARUAKHANA, PS- COX'S, BAZAR, DIST- COX'S, BAZAR. 2212420406748 01843601333 N03004831 N03506340 6101/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2116 SADIA TASNIN VILL: DARGAH PARA,, P.O. KHARULIA,, P.S. ZILONGJA,, DIST: COX'S BAZAR. B 19962216685511690 01836243345 N03005382 N03506037 6102/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2117 ZESI AKTER D/O-MD. YOUSUF, VILL-SOUTH CHACKMARKUL, P.O-RAMU, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR 19992216613003244 01824683191 N03004512 N03505262 6103/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2118 HOMAYRA BEGUM VILL: FORAZI PARA,, P.O.+P.S. EIDGAO,, DIST: COX'S BAZAR. 2212445316625 01824434223 N03005453 N03506110 6104/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2119 MONIR AHMED S/O-HAJI SHAMSUL ALAM, VILL-JAGIR PARA, P.O-EIDGAON, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 19972232435005578 01864631389 N03004523 N03505217 6105/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2120 SHOBURA KHATUN VILL- EAST SIYAR PUR, PO- MOULVI BAZAR, PS+DIST- MOULVI BAZAR. 5827401105618 01874750919 N03005435 N03506097 6107/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2121 ALI ASHKAR S/O- MD. HOSSAIN, VILL- EAST ADHARGHONA, PO- KALARMARCHORA, PS- MAHESH KHALI, COX'S BAZAR. 2214923222782 01866282803 N03004776 N03505473 6108/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAZAR
2122 MARJAHAN AKTER VILL- HOSSAINPUR, PO- MOHESH GONJ, PS- SONAIMURI, NOAKHALI. B-19937518317013602 01876660488 N01019419 N01516850 6109/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2123 FAHIMA AKTER VILL- OVIRAMPUR, PO- JOYNARAYAN PUR, PS- BEGUMGONJ., NOAKHALI,. B-19987510712102210 01627744348 N01019778 6110/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI,
2124 MST. MOMOTAJ BEGUM VILL. BOKTERPUR,, P.O. DANER MONEAR HAT., P.S. SADAR, DIST. NOAKHALI. 19927518723000221 01872419325 N01018554 N01516540 6111/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2125 AMATUR NUR VILL. DEOWAN MOHSIN ROAD, P.O. MOHORA -4208,, P.S. CHANDRAGONJ,, DIST. CHITTAGONG. 1591905546417 01864538511 N01018945 N01516736 6112/19 24-SEP-19 24-SEP-21 CHITTAGONG
2126 ZIHADUL ISLAM ATASH PUR, PO- BADHER HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19997518785102057 01850831908 N01020258 6114/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2127 ROKEYA BEGUM VILL- CHAR MANOSA, PO- BHABANIGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114315211662 01733805464 N01022290 N01520794 6115/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2128 ALEYA BEGUM W/O- ANOWER HOSSAIN, VILL- ANDER MANIK PO- HIRAMON BAZAR, PS- SADAR DIST- LAKSHMIPUR. 5114387004169 01756121548 N01017487 N01520845 6117/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2129 MD. MOSLE UDDIN VILL: CHAR KADIRA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19975113363013592 01881958250 N01022574 N01520968 6118/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2130 RIZIA BEGUM VILL: CHAR KOLAKOPA,, P.O. SYAD NAGAR,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117365310520 01825603455 N01022464 N01520923 6119/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2131 MIRAJ HOSSAIN S/O. MD. HASAN, VILL- JAHAZMARA PO- P, CHAR JABBAR, PS- SHUBORNA CHAR, NOAKHALI. 19937518535000238 01855202933 N01016885 N01520889 6120/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2132 JANNAT VILL: CHOROIVUTI,, P.O. BHOBONIGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19965114315104470 01882685023 N01022819 6121/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2133 MD. RASHED S/O- ABDUL HASIM, VILL+P.O. CHAR JOGBNDU, P.S. KOMOL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19985113395101287 01783527392 N01017469 6122/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2134 BIBI HAZERA VILL:+ P.O. CHAR JOGABANDHU, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113395465346 01860786760 N01022378 6123/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2135 NAZMA AKTER D/O. ABDUL AUWAL, VILL. CHAR GOLA,, P.O. CHAR LRENS,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. B-1982511339100424 01875728281 N01017279 N01520243 6124/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2136 RIAZUR RAHMAN VILL: CHARJOGO BONDHU,, P.O. HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19955113395000162 01884021455 N01022664 N01522938 6125/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2137 SHULEY AKTER VILL: CHAR FOLKON,, P.O. CHAR FOLKON,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113347128526 01860193424 N01022712 N01521041 6127/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2138 AYRIN AKTER VILL: CHAR SITA, P.O. JOMIDAR HAT, P.S. RAMGATI, LAKSHMIPUR. 01821676522 N01022382 N01520883 6128/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2139 MR. MD. JAMAL HOSSAIN S/O. MD. HOSEN, VILL: CHAR MONSA, P.O. BHABANIGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5113371145445 01715264975 N01016497 6129/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2140 SAJIYA KHATUN VILL: DAKHIN CHAR MARTIN,, P.O. MUNSHIGON J,, P.S. KOMOLNAGAR,, DIST: LAKSHM IPUR. 5113381186790 01884841171 N01023144 N01521243 6130/19 24-SEP-19 24-SEP-21 IPUR
2141 MD. SHAHID VILL- CHAR SAMSUDDIN, PO- MUNSIGONJ, PS- KAMOLNAGAR, LAKSHMIPUR. 5113371103545 01820904923 N01022299 N01520808 6133/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2142 NASRIN AKTER VILL+P.O. CHARLORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19945117379031749 01765684006 N01022548 6134/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2143 BILKIS BEGUM VILL: EAST CHOR SITA,, P.O.CHOR SITA,, P.S. RAM GOTI,, DIST: LAXMIPUR. 5117339554712 01704557087 N01022390 N01520890 6135/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAXMIPUR
2144 YANUR BEGUM VILL: ANDAR CHAR,, P.O. CHAR KAWNIA,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 7518721443397 01835896208 N01022919 N01520817 6136/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2145 ABDUR RAHMAN S/O. MD. SHAH JAHAN BADSHA, VILL. CHARFOLCON, P.O. LUDHUA FOLCON, P.S. KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR B-19895117347000840 01862816285 N01017612 N01520415 6137/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2146 NUPUR AKTER D/O. HAZI ABDUS SOHID, VILL- CHARMARTIN, PO- MUNSIRHAT, PS- KAMOLNAGAR, LAKSHMIPUR. B-19975114315093156 01755007313 N01016952 N01520079 6139/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2147 SIDDQUE VILL:CHAR KADIRA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113387359253 01757790417 N01022817 N01521053 6140/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2148 MD.MIRAZ HOSSAN S\O:ABUL KALAM, VILL- EAST CHAR MONASA, PO- HIRA MON BAZAR PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. B19975114387104217 01863940016 N01016551 N01520305 6141/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2149 MD AZAD UDDIN S/O- TOBARAK ALI, VILL. CHAR JALKINU,, P.O. MUNSIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113371103813 01727187794 N01016716 11815 6142/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2150 LUBNA AKTER VILL+P.O. CHAR JOGOBONDHU,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19935103395010966 01792583568 N01022977 6143/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2151 RAYHANA YASMIN VILL: CHAR JUNGALIA,, P.O. HAZIR HAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113395282348 01635613662 N01023109 N01521191 6144/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2152 ABDUS SOBAHAN VILL. CHAR JANGALIYA, P.O. HAZIR HAT, P.O. KOMOL NAGAR, DIST. LAKSHMIPUR B-19985113395039098 01756662055 N01017942 6145/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2153 KHALEDA FERDAUS VILL: CHAR LARANCH, P.O. CHAR JAGABANDHU, P.S. KOMOLNAGAR, LAKSHMIPUR. 5113395460075 01842651549 N01022351 N01520858 6146/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2154 MD. FARUK S/O: SHAALAM, VILL: CHORSHAMSUDDIN,, P.O. MUNSHIRHAT,P.S.KOMOLNAGAR,, DIST:LUXMIPUR. 51133711027236 01871456058 N01016733 11815 6147/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DIST:LUXMIPUR
2155 MD. ABUL KALAM S/O. MD. SIDDIK PATAWARY, VILL: SOUTH CHARFALKON, P.O. LODHUA FALKON, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113387379709 01866562094 N01017536 N01520949 6148/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2156 MST. NUSRAT JAHAN IMU 01861173413 013620 15077 6149/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2157 ANWARA BEGUM VILL: MIDDLE BADDA, P.O. CHAR JABBAR, P.S. SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 7518536326948 01851228530 N01022350 N01520857 6149/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2158 SARMIN AKTER D/O: BAHAR, VILL: CHOR PAGHLA, P.O. +P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113363277997 01790209288 N01017041 N01520135 6150/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2159 PANNA VILL: CHAR JOGOBONDHU,, P.O. CHAR JOGO BONDHU,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR 5113395288316 01778387796 N01022937 6152/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2160 MOHAMMAD RIAD VILL: CHAR MATIN,, P.O. MUNSHIGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. P 19905117379016170 01813761153 N01022505 N01518943 6153/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2161 MD. BAHAR S/O. LATE ABDUL MINAR, VILL. CHAR KADIRA, P.O. KORUNA NAGAR, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR 5113363275792 01836268230 N01017614 N01520517 6155/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2162 TAHERA BEGUM MINU VILL- CHAR LARENCE, PO- CHARLARENCE, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113379469087 01860488415 N01022436 N01519834 6156/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2163 MD. FURKAN VILL: CHAR NEAMOT,, P.O. NURIA MARDASA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19975173311032321 01968665660 N01022710 N01521038 6157/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2164 SOLAYMAN VILL- MAKSHI BARI, PO- TORAF GONJ, TORAF GONJ., LAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 19905113391000040 01722971016 N01022263 6158/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2165 PARVIN AKTER VILL: CHOR FOLKON,, P.O. HAZIR HAT,, P,S, KOMOL NAGAE,, DIST: LAXMIPUR. 5113347120687 01747099599 N01022389 N01520889 6159/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAXMIPUR
2166 MD. KORBAN ALI VILL+P.O. TORABGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 198985113391000009 01918704495 N01022796 6161/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2167 FERDOUS VILL: ANDER CHAR, P.O. CHAR KAWNIA, P.S. SADAR, NOAKHALI. 7518721444797 01868565146 N01022306 N01520817 6164/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAKHALI
2168 RUMA AKTER D/O. MD. AZAD, VILL- CHAR LORENCH, PO- CHARLORENCH, PS- KAMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. BIRTH 01867604291 N01017414 N01519737 6165/19 24-JAN-19 24-JAN-21 LAKSHMIPUR
2169 MR. MD. SALIM VILL: CHAR JANGLIA, P.O. HAZIR HAT, P.S. KOMOL NAGAR, LAKSHMIPUR. 5113383511095 01700536928 N01022298 6166/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2170 MD. RAJU VILL. CHAR LRENS, P.O. TORABGONJ, P.S. KOMOLNAGAR, DIST. LAKSHMIPUR 19895113379000114 01838063209 N01022154 N01520685 6168/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2171 KOHINUR BEGUM VILL+P.O. CHARLORENS,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113379179358 01745981065 N01022478 N01521732 6169/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2172 ZAKIA NASRIN VILL. KAZIPARA, P.O. JESSORE, P.S. KOTALI, DIST. JESSORE B-19814112359033062 01819513247 N01022216 N01520631 6171/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2173 ABU KALAM VILL: SADDAM PARA,, P.O.+P.S. JHIKUR PARA,, DIST: JOSHOR. 19724122307000001 01820121312 N01022418 N01520495 6172/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JOSHOR
2174 MD. MUKTER KHAN VILL: HAKIMPUR,, P.O. HAKIMPUR BAZAR,, P.S. CHOWGASA,, DIST: JOSHOR. 198914111125000004 01759157339 N01022419 N01520495 6173/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JOSHOR
2175 MD. REZAUL ISLAM VILL. BARBAKPUR,, P.O. JHIKRGHACHA, P.S. JHIKRGHACHA, DIST. JESSORE B-19964112335000350 01923439693 N01022099 N01520631 6174/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2176 AKIRON NASA VILL+P.O. MOJARHAT,, P.S. SADAR,, DIST: JASHOR. 4122304786214 01799415781 N01022152 N01520495 6175/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JASHOR
2177 MD. SAYEM ALI VILL. NWALI PARA, P.O. ROGHUNATHNAGAR, P.S. JHIKRGHACHA, DIST. JESSORE 4112365935210 01963591627 N01022101 N01520628 6176/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2178 GAFFER AHMED JIBON VILL- GODKHALI, PO- GODKHALI, PS- JHIKOR GASHA, JOSHOR. 20004112335027165 01914286288 N01022107 N01520631 6177/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JOSHOR
2179 MST. SHARMIN SULTANA VILL. BOLLA,, P.O. NIBASKHOLA, P.S. JHIKRGACHA, DIST. JESSORE B-19954112365020476 01922865714 N01022213 N01520670 6178/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2180 MST. FATEMA KHATUN VILL+P.O. MODANPUR,, P.S. JHIKORGASA,, DIST: JASHOR. 01784320291 N01022144 N01520670 6179/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JASHOR
2181 SELIM REZA S/O. MD. ABDUL MALEK, VILL. BOLLA,, P.O. RGHU NATH NAGAR, P.S. JHIKRGACHA, JESSARE 4112365964068 01717409675 N01017798 N01520495 6180/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSARE
2182 HOSNE ARA PARVIN D/O. MD. ABDUL HAMID, VILL. RAILSTAION ROAD JHIKAGOCHA, P.O+P.S. JHIKARGACHA, DIST. JESSORE . 4122302782100 01981113323 N01017762 N01520495 6181/19 24-SEP-19 24-SEP-21
2183 MRS. RAJIA AKTER SIMA VILL: MOHAMMAD NAGOR,, P.O. KOTIENHAT,, P.S. KERANIGONJ,, DIST: NOAKHALI. 8394694923 01646063904 024509 12583 6182/11 01-DEC-11 01-DEC-13 NOAKHALI
2184 MST. SHARMIN AKTER RINA D/O. SK . DHSH ALAM, VILL. NAZIR SANKAR PUR, P.O.+P.O. JESSORE,, DIST. JESSORE. 4124709121436 01957793628 N01017048 N01520141 6182/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2185 SONIA PARVIN VILL. PILIKHAN ROAD, P.O. SADAR,, P.S. KOTAYALI, DIST. JESSORE B-19934123304013893 01779826872 N01022105 N01520495 6183/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JESSORE
2186 PARVIN AKHTER VILL: CHAR NUN KHAWA,, P.O. NUN KHAWA,, P.S. NAGERSHARI,, DIST: KURIGRAM. 19954916175000135 01903439431 N03005648 N03506267 6184/19 24-SEP-20 24-SEP-22 KURIGRAM
2187 MRS. KHALEDA AKTER 01851939862 024506 N01519098 6185/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2188 MD. REZAUL KARIM VILL: ROTIRAM,, P.O. NILERKUTHI,, P.S. RAJAR HAT,, DIST: KURIGRAM. 19914917721000244 01774161744 N03005853 N03506400 6185/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2189 MR. MD. NAJIMUDDIN S/O. KHORSHED ALAM, VILL: AIKUMARI BHATI, P.O. JOYMONIR HAT-5670, P.S. BHURANGAMARI, KURIGRAM. 4910657414378 01773921402 N03004767 N03502486 6186/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2190 MR. KHORSHED ALAM SOBUZ 01920015121 024504 N01513387 6187/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2191 SOMBARU VAY S/O-LATE BIJOY CHANDRA RAY, VILL-ARJON MISION, P.O-NILERKUTHI, P.S-RAJARHAT, DIST. KURIGRAM 19954937721006737 01706700666 N03004535 N03504915 6187/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2192 MST. SHIRIN AKTER VILL: RAHIMDI,, P.O. KATHALIA,, P.S. ARAI HAJAR,, DIST: NARAYONGONJ. 19876816047000069 N03005888 6200/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYONGONJ
2193 MST. BABY AKTER VILL; BENUKUNDA LEAN,, P.O.+P.S.+DIST: BOGORA. B 19828514227029717 01954957805 N03005802 N03506089 62015/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BOGORA
2194 MST. MARUFA KHATUN VILL: CHAR NOONKHAAWA,, P.O. NOON KHAWA,, P.S. NAGESHWARI,, DIST: KURIGRAM. 19974915285000175 01969729884 N03005492 N03506139 6202/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2195 MST. LOVELY BEGUM VILL: MUNSHIPARA,, P.O. KURIGRAM,, P.S. SADAR,, DIST: KURIGRAM. 4925209146129 01781019095 N03005351 N03506010 6203/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2196 SHALENUR BEAUA W/O. LATE BACHCHU SHEIKH, VILL: SOWDAGOR PARA, P.O. KURIGRAM, KURIGRAM. 4925201104120 01995054815 N03004983 N03505660 6204/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2197 MST. LUCKY PARVIN VILL: DOKHIN MODHUR HAILA,, P.O.+P.S. NAGERSHARI,, DIST: KURIGRAM. 4926104301157 01786834886 N03005757 N03506267 6205/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2198 MD. ALAM BADSHA VILL: FORKER HAT,, P.O. RAJAR HAT,, P.S.+DIST: KURIGRAM. 19944917784000042 01906250372 N03005742 N03506326 6207/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2199 MST. LIPI BEGUM VILL: KAMAL KHAMAR,, P.O. CHANDIJAN,, P.S. ULIPUR,, DIST: KURIGRAM. 4919450690971 01966072940 N03005556 N03506185 6208/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2200 MST. NUR NABI SARKAR VILL: KAMARPARA,, P.O. BURABURI,, P.S. ULIPUR,, DIST: KURIGRAM. 401242798597 01717487492 N03005493 N03504915 6209/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2201 ESRAT JAHAN ETI VILL: MUNSHIPARA,, P.O.+P.S.+DIST: KURIGRAM. 4925209146070 01918757241 N03005835 N03506390 6210/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2202 MST. HASNA HENA W/O-MD. WAZED, VILL-KALE, P.O-KHALILGONJ, P.S-SADAR, DIST. KURIGRAM 4915217188475 01785515487 N03004652 N03502486 6211/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KURIGRAM
2203 MR. MD. AZAMUL HAQUE VILL: OZGORA, P.O. PANIHARA, PS. NIAMOTPUR, NOAGOAN. 6416973143095 01706573835 N03005231 N03505853 6212/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NOAGOAN
2204 MD. ZAHEDUL ISLAM VILL: KISAMOT KHOLEYA,, P.O. PAGLAPIR,, P.S.+DIST; RNGPUR. 8514923347377 01905945327 N03006020 N03506053 6213/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RNGPUR
2205 SABINA BEGUM VILL: NIJTAZ OPEN CHOUKI,, P.O. PAWTANA HAT,, P.S. PIRGACHA,, DIST: RANGPUR. 19948517319000269 01975788293 N03005672 N03506283 6214/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2206 MST. SHIRIN AKTER SIMU VILL; MOHISHASHUR,, P.O. GOJGHONTA,, P.S. GONGACHAR,, DIST: RANGPUR. 19898512742000126 01757128190 N03005884 N03506283 6216/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2207 MST. SIMANA KHATUN VILL: SAHA BAJ,, P.O.+P.S. KAWNIA,, DIST: RANGPUR. B 19868514227529755 01954205569 N03005801 N03506053 6217/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2208 MST. PAPIYA AKTER 040470 2270059 6218/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2209 MD. SHAH JALAL MIA VILL: KISHOR GARI,, P.O. FOTEPUR LAL DIGHI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 1988851766960000058 01797796567 N03005791 N03505979 6218/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2210 MST. PEARI BEGUM VILL+P.O. DAKHIN PANAPUKUR,, P.S. GONGACHARA,, DIST: RANGPUR. 8512719758232 01920699371 N03006122 N03506631 6219/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2211 SREE MRITTUNJOY SARKER VILL+P.O. PANAPUKU,, P.D. GANGACHARA,, DIST: RANGPUR. 8512719757356 01722449148 N03006006 N03506543 6220/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2212 MD. ZONAB ALI VILL+P.O. PANAPUKUR,, P.S. GONGA CHARA,, DIST: RANGPUR. 8512719758229 01710322774 N03006007 N03506543 6221/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2213 MST. BABAY NAZNIN VILL: SAHA BAJ,, P.O.+P.S. KAWNIA,, DIST: RANGPUR. B 199185242270299707 01954957806 N03005800 N03506355 6222/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2214 MST. GULSHAN VILL: SATKHAMAR,, P.O. BODA,, P.S. ATWARI,, DIST: PANCHAGAR. 7710427280893 01994117703 N03005604 N03506240 6223/19 24-SEP-19 24-SEP-21 PANCHAGAR
2215 MST. MOTMAINA KHATUN VILL: UTTAR BIRABARI,, P.O. DHONTOLA,, P.S. SADAR,, DIST: RANGPUR. 1010788296 01963725753 N03006144 N03507088 6224/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2216 MST. ARNIKA BEGUM VILL: GOKULPUR,, P.O. PAGLAPIR,, P.S. SADAR,, DIST: RANGPUR. 851492343417 01999422446 N03005506 N03506149 6225/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2217 MD. ARSHAD ALI VILL: BIRABARI,, P.O. DHONTOLA,, P.S. GONGACHARA,, DIST: RANGPUR. 8512752732828 01930314302 N03006090 N03506054 6226/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2218 MONIRUZZAMAN VILL: RATIRAMPUR,, P.O. PAGLAPIR,, P.S. SADAR,, DIST: RANGPUR. 1997385149230000 01821886523 N03005897 N03506089 6227/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2219 MST. LILI BEGUM VILL: HORKOLY,, P.O. PAGLAPIR,, P.S. SADAR,, DIST: RANGPUR. 6434336654 01719196224 N03006139 N03506054 6228/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2220 MST. PARVIN AKTER 01683766476 061480 29278 6230/11 01-DEC-11 01-DEC-13
2221 MST. RUZINA BEGUM VILL: NAMAPARA,, P.O. PAGLAPIR,, P.S. SADAR,, DIST: RANGPUR. 8514923340648 01710483443 N03006005 N03506543 6230/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2222 MST. SALMA AKTER BANU VILL: OSMANPUR,, P.O.+P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 19828517669537387 01705971213 N03005611 N03506243 6232/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2223 MD. JANGIR ALAM VILL- BONGAON, PO- BONGAON,, PS- RANISHANGKAIL, THAKURGAON. 19989418671000013 01704295331 N03006085 N03502036 6233/19 24-SEP-19 24-SEP-21 THAKURGAON
2224 MD. MIJANUR RAHMAN VILL+P.O. VENDABARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST; RANGPUR. 8517628418650 01946778908 N03006022 N03506166 6234/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2225 MRS. JINNAT SURAYA VILL: GOBORDHANPUR,, P.O. FOTEPUR,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517669528342 01747348074 N03005746 N03506327 6235/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2226 MD. HAMIDUZZAMAN VILL: MOHADEBPUR,, P.O. BHENDA BARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517628415765 01903503312 N03005532 N03506166 6236/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2227 MD. SULTAN MAHMUD VILL: CHETONA PARA,, P.O. VENDA BARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. B 19798517628005223 01925335942 N03005502 N03506084 6237/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2228 PARVIN AKTER VILL: KISHOR GAIRI,, P.O. LALDIGHI FOTEPUR,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517669526932 01751065940 N03005741 N03505979 6238/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2229 MST. BILKIS CHOWDHURY VILL: ARIJPUR,, P.O. FOTEPUR,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517669507117 01721105042 N03005858 N03506327 6239/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2230 MD. RAKIBUL ISLAM VILL+P.O. VENDABARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 7628416935 01904420685 N03005643 N03506241 6240/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2231 MD. MUNSUR ALI VILL: ARIJPUR,, P.O. FOTEPUR LAL DIGHI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 19748517669527116 01791720633 N03005859 N03506327 6241/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2232 MST. KULSUMA AKTER SHAPLA VILL: FOTEPUR,, P.O. LALDIGHI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RAHGPUR. 8517669530251 01737366645 N03005647 N03506106 6242/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RAHGPUR
2233 MD. HAMIDUZZAMAN SARKAR VILL: VUJUBARI,, P.O. VENDABARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517628419536 01903507648 N03005609 N03506241 6243/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2234 S A M MOKARROM HOSSAIN VILL: BHUJU BARI,, P.O. BHENDA BARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517628419623 01906247671 N03005770 N03506166 6244/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2235 MD. MEHEDI HASAN VILL: BHENDA BARI,, P.O. BHENDA BARI,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 851762416310 01701589778 N03005533 N03506166 6245/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2236 MD. MASUDAR RAHMAN SARKAR VILL; KANCHANGARI,, P.O. RAYPUR,, P.S. PIRGONJ,, DIST: RANGPUR. 8517675605421 01879796644 N03005745 N03506327 6246/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2237 MST. SHAHIN AKTER VILL: JHILPARA,, P.O.+P.S. GOBINDAGONJ,, DIST: GAIBANDHA. 3223006612152 01701593339 N03005505 N03506106 6247/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAIBANDHA
2238 MST. LOVELY AKTER VILL:GHOSHBAG,, P.O. ZERAB,, P.S. SAVAR,, DIST: DHAKA. 19912617294000777 01843570440 N03005789 N03506353 6248/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2239 MST. MAHAFUZA BANU VILL+P.O. NOYA DIGHI,, P.D. BODA,, DIST: PANCHAGAR. 7712594432105 01750764499 N03005618 N03506248 6249/19 24-SEP-19 24-SEP-21 PANCHAGAR
2240 JAHANARA BEGUM VILL: HOUSE-209, KARBALA,, P.O. ROAD-12,, P.S. MIRPUR-11,PALLABI,, DIST: DHAKA. 4640788784 01790339778 N01023224 N01520920 6250/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2241 MST. BULBULI VILL: WEST BALIGHATA,, P.O. PACH BIBI,, P.S. PACH BIBI,, DIST: JOYPURHAT. 3827402492331 01977884339 N01023830 N01521567 6251/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JOYPURHAT
2242 SIMA VILL: MILLAT CAMP,, P.O. MIRPUR,, P.S. PALLABI,, DIST: DHAKA. 4637273337 01684403984 N01024056 N01519324 6252/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2243 JULI KHATUN VILL: HOUSE-22,, P.O. MIRPUR,, P.S. PALLABI,, DIST: DHAKA. 1902414596 01641860539 N01024369 N01519976 6253/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2244 MST. FAIMA AKTER VILL: SANBADIK ABASIK ALAKA,, P.O. MIRPUR,, P.S. PALLABE,, DIST: DHAKA. 6001942363 01828086560 N01024387 N01521900 6254/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2245 MD. SOBHAN ALI VILL: DESTIPARA,, P.O. BHELUABAZAR,, P.S. SREEBRODI,, DIST: SHERPUR. B 19958919015018481 01537599108 N01023711 N01519794 6255/19 24-SEP-19 24-SEP-21 SHERPUR
2246 MD. ABU TAHER VILL+P.O. VABLA,, P.S. BELABO,, DIST: NARSHINDI. 7758111442 01641052845 N01024039 N01521699 6256/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSHINDI
2247 MST. KAJAL VILL: MAJAR ROAD, JAMIDER BARI,, P.O.+P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 4156919740 01688399769 N01023653 N01522204 6257/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2248 MD. MAMUN HOSSAIN VILL: 13-SEC,, P.O.+P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 5954987508 01726956677 N01023001 N01521172 6258/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2249 UMME KULSUM ASHA VILL: PAKURIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. B 19966125211039965 01879854834 N01023263 N01521300 6260/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2250 SAMIA TASNIM TANI VILL: HOUSE-09, 7- SEKTOR-7,, P.O. UTTARA-1230,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. 2699501902907 01533962640 N01023486 N01519794 6261/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2251 MD. AL- AMIN VILL: EAST GAIN PARA,, P.O. MONIPUR,, P.S. PATHARGHATA,, DIST: BARGUNA. 2696402653233 01736732930 N01024420 N01519962 6262/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BARGUNA
2252 MD. NURUL ISLAM VILL; SHALI CHURA,, P.O. TONGI,, P.S.+DIST: GAZIPUR. 01861478978 N01023646 N01519794 6263/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2253 SUMA AKTER VILL: HASIMPUR.,, P.O. VATRA,, P.S. RAMGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19982692508024353 01994373354 N01023282 N01522204 6264/19 24-SEP-19 24-SEP-21 LAKSHMIPUR
2254 KAZI HAMIM AHMED VILL+P.O. PACHURIA,, P.S. MUKSUDPUR,, DIST: GOPALGONJ. 19942515878000088 01537599873 N01023714 N01519794 6265/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GOPALGONJ
2255 MD. NAZRUL ISLAM VILL: HOUSE- 82, 1- SEKTOR-12,, P.O. UTTARA-1230,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. 2619551160303 01533966403 N01023487 N01519794 6266/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2256 SHAHIDA HOSSAIN VILL: ISTOR ROAD,, P.O.+P.S. DHAKA SENA NIBAS,, DIST: DHAKA. 2650898264385 01924252720 N01023454 N01521303 6267/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2257 MST. RIGIA PARVIN VILL: PACHURIA BARI,, P.O. GOLAP NAGAR,, P.S. DONAI NAGAR,, DIST: PABNA. 1004277370 01994270601 N01023525 N01521419 6268/19 24-SEP-19 24-SEP-21 PABNA
2258 KHADIJA BEGUM VILL: CHAR NURUL AMIN,, P.O. MUNSHIR HAT,, P.S. CHAR FASHAN,, DIST: BHOLA. 19960912576000349 01996854629 N01024040 N01519962 6269/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BHOLA
2259 MUFSIDA KHANOM VILL: ARUABORNI,, P.O.+P.S. CHITALMARI,, DIST: BAGERHAT. 6893058757 01635508417 N01024057 N01511353 6270/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAGERHAT
2260 TANIA RABI VILL: 89/6, SHEWRA PARA,, P.O.+P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 2697557408004 01775412249 N01023510 N01521419 6271/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2261 MST.AZRINA KHATUN VILL: HOUSE-2,, P.O. ROAD-1, BIOCK-B,, P.S. MIRPUR-6,, DIST: DHAKA. 1026181782 01765931224 N01023564 N01521550 6274/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2262 MST. FATEMA AKTER MUKTA VILL: KAPASIA CHALA,, P.O. CHABAGAN, ,, P.S. , KALIAKOI,, DIST; GAZIPUR. B 19972619009026455 01903561847 N01023609 N01518842 6275/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2263 MD. MIZANUR RAHMAN VILL: DHAKHIN SALNA,, P.O. SALNA BAZAR,, P.S. JOYDEBPUR,, DIST: GAZIPUR. 9123534100 01915611640 N01024202 N01521551 6276/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2264 MOHAMMED ANZUNUL ISLAM VILL: PAKURIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 2619351173377 01752989473 N01023048 N01522257 6277/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2265 MOST. LUCKY KHATUN VILL: PAKURIA,, P.O. UTTARA,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 261935112934 01869326495 N01023049 6278/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2266 FARHANA AKTER TRESHA VILL: UTTAR DUDHKHALI,, P.O. HOBIGONJ,, P.S.+DIST; MADARIPUR. B 19975415423106103 01709015116 N01023759 N01518526 6279/19 24-SEP-19 24-SEP-21 MADARIPUR
2267 TANIA PARVIN VILL+P.O. HOUSE-16, ROAD-9/B,, SCE-5,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. 1900471259 01748766912 N01023765 N01521508 6280/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2268 KHALEDA AKTER VILL+P.O. HATIDIA,, P.S. MONOHORDI,, DIST: NARSINDI. 6815254309090 01937048126 N01023078 N01518526 6281/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSINDI
2269 MST. PARVIN AKTER VILL: AHALIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 8219677849 01932487338 N01024062 N01521568 6282/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2270 MD. ABDUL MALEK VILL: AHALIA,, P.O. BOTTOLA,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 7313810843 01849745020 N01023834 N01521568 6283/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2271 JANATUL FERDAUS TANIA VILL: AHALIA,, P.O. UTTARA,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. B 19912211631001203 01835399922 N01023758 N01521508 6284/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2272 MD. SOHAG MILON VILL: MORICH PURAN,, P.O. FAKIRPURA,, P.S. NALITA BARI,, DIST: SHERPUR. 19928917072000200 01931407366 N01023305 N01521300 6285/19 24-SEP-19 24-SEP-21 SHERPUR
2273 MD. HASAN ALI VILL: PAKURIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 5078999348 01825578666 N01024376 N01519664 6286/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2274 MST. RINA BEGUM VILL: ZATRA BARI,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 2619351175569 01970407022 N01023304 N01519664 6287/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2275 MD. UMAR FARUK VILL: AHALIA,, P.O. BOTTOLA,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. B 19998917072002987 01794222567 N01023977 N01521568 6288/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2276 MD. HALIM DEWAN VILL: 15,ROAD-4, B-A,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 3719451027 01674283092 N01024152 N01521508 6289/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2277 LOVELY AKTER VILL: KHANPUR,, P.O. MUNSIRHAT,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7520704478193 01907243930 N01024375 N01519663 6290/19 14-SEP-19 14-SEP-21 NOAKHALI
2278 SHANTA ISLAM VILL: DAKHIN KHAILPUR,, P.O. NASHNAL UNIVERSITY,, P.S. GAZIPUR,, DIST: GAZIPUR. B 19912692501006606 01682798042 N01023559 N01521458 6291/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2279 LUTFUNNAHAR VILL+P.O. RAHMAH VILA,H-11,, P.S. UTTARA,, DIST; DHAKA. 2611038870807 01827950016 N01023835 N01518346 6292/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2280 MITU SHIKDER VILL: AHALIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 19940116047000091 01787126624 N01023733 N01521498 6293/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2281 FAHIMA RAHMAN VILL: DALIPARA,, P.O. UTTARA,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 6419898637 01911912557 N01024333 N01518526 6295/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2282 MD. MOMIN HOSSAIN VILL: 81,B-A, BAILJURI PAKURIA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 3554760587 01715484413 N01024334 N01519794 6296/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2283 KAFIL UDDIN KHAN VILL: DOLI PARA,, P.O.UTTARA,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 2619351916582 01933351511 N01024038 N01518526 6298/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2284 FARJANA RAHMAN VILL: BAGIA,, P.O. CUP BAGIA,, P.S. KAPASHIA,, DIST: GAZIPUR. 2690417150314 01674093950 N01023079 N01521203 6299/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2285 ABU SAHED SHEKH VILL+P.O. KAJLIA,, P.S.+DIST: GOPALGONJ. 5070383590 01735129867 N01024474 N01521951 6300/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GOPALGONJ
2286 MITA AKTER VILL: NOTUN BASHKANDA,, P.O. NINIKHA JOYGONJ BAZAR,, P.S. BAKSHIGONJ,, DIST: JAMALPUR. 4654796277 01950713157 N01023264 N01521301 6301/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JAMALPUR
2287 MD. SHAHIDUL ISLAM VILL+P.O. BAIMAIL KONABARI,, P.S.+DIST: GAZIPUR. 2699237575041 01537423364 N01023648 N01519794 6302/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GAZIPUR
2288 MD. MINHAJUR RAHMAN VILL: 1/B, ROAD-7,, P.O. JHIGATOLA,, P.S. DHANMONDI,, DIST; DHAKA. 19932691615000021 01623996422 N01023511 N01521422 6303/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2289 SHIKHA RANI VILL: PAKURIA,, P.O. BADALODI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 4615963467 01866778451 N01023261 N01519664 6304/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2290 TANIA SULTANA VILL: AZIMPUR,, P.O.+P.S. SINGAIR,, DIST; MANIKGONJ. 5628203374884 01815423216 N01024134 N01521763 6305/19 24-SEP-19 24-SEP-21 MANIKGONJ
2291 SHAHANAJ AKTER VILL: KHAGURIA,, P.O.SINGDAI,, P.S. NAGORPUR,, DIST: TANGAIL. 19929317612000149 01916183524 N01023984 N01521658 6306/19 24-SEP-19 24-SEP-21 TANGAIL
2292 MD. SHAFIULLAH MISHU VILL: DAKPARA,, P.O.+P.S. KERANIGONJ,, DIST: DHAKA. 2613894277637 01533952681 N01023489 N01519794 6307/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2293 MST. JUMUR VILL+P.O. WEST RAMPURA,, P.S. KHILGAON,, DIST: DHAKA. 9586326857 01830205443 N01024354 N01518346 6308/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2294 MST. SUMAYA AKTER VILL: MODHO AZOMPUR,, P.O. DAKHIN KHAN,, P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. B 19956111360105450 01638828539 N01023344 N01518346 6309/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2295 MONI AKTER VILL: KASHIPUR,, P.O. MOJUMDER KANDI,, P.S.+DIST: SHARIATPUR. 2694813847808 01949650702 N01023116 N01519962 6310/19 24-SEP-19 24-SEP-21 SHARIATPUR
2296 NILUFAR YEASMIN VILL: KOPALVERA,, P.O. HODUA,, P.S. NALSITI,, DIST: JHALOKATHI. 4217373372349 01533583244 N01023650 N01518842 6312/19 24-SEP-19 24-SEP-21 JHALOKATHI
2297 RUBIA BEGUM VILL+P.O. SHOYLAN,, P.S. DHAMRAY,, DIST: DHAKA. 2611483257011 01521210683 N01023713 N01518842 6313/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2298 MOST. UMME HABIBA VILL: HOUSE-50, ROAD-02, B-E,, P.O. MIRPUR,, P.S. PALLABI,, DIST: DHAKA. 19914916188000481 01997403141 N01024233 N01521829 6314/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2299 MD. ABU SHOHEL KHAN VILL: CHORAHASH,, P.O.+P.S.+DIST: KUSHTIA. 2694814900147 01724447089 N01024151 N01521775 6315/19 24-SEP-19 24-SEP-21 KUSHTIA
2300 MD. KAWSAR ALAM VILL: KAWNDIA,, P.O. MIRPUR BAZAR,, P.S. SAVAR,, DIST; DHAKA. 19912617250000077 01675144667 N01023624 N01521422 6316/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2301 MST. SHILPI VILL: RATONPUR,, P.O. BANKER HAT,, P.S. MEHENDIGONJ,, DIST: BARISHAL. 2848904914 01755052620 N01023529 N01521550 6317/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BARISHAL
2302 MD. KAMAL HOSSAIN VILL+P.O. KH-79-2-A, TALER TEK,, P.S. KHILKHET,, DIST: DHAKA. B 19931358940035640 01531389289 N01024107 N01521745 6318/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2303 MST. RIMI VILL: MOWSA MANDA,, P.O. HOLUDIA,, P.S. LOHOJON,, DIST: MUNSHIGONJ. 0 01632938561 N01024422 N01519150 6319/19 24-SEP-19 24-SEP-21 MUNSHIGONJ
2304 MD. SHOHAG GAZI VILL: JAMALPUR,, P.O. RUPSA BAZAR,, P.S. FORIDGONJ,, DIST: CHANDPUR. 19871314571000070 01619330091 N01023915 N01521627 6320/19 24-SEP-19 24-SEP-21 CHANDPUR
2305 RAHIMA KHANOM VILL: IRSAL KOLONI,, P.O. ASHKONA,, P.S. DAKHIN KHAN,, DIST:DHAKA. 2611038780368 01934351316 N01024133 N01518526 6321/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DIST:DHAKA
2306 MD. RUBEL HOSSAIN VILL: UTTAR ASADPUR,, P.O. CREDAT COLLEGE,, P.S. SADAR,, DIST; RANGPUR. 19922696402001788 01920038984 N01023777 N01521525 6322/19 24-SEP-19 24-SEP-21 RANGPUR
2307 MD. MOMINUR RAHMAN VILL: HOUSE-13, ROAD-17, NEW C BIOCK,, P.O. MIRPUR,, P.S. SHAHALI,, DIST: DHAKA. B 199588171270519 01917752339 N01023100 N01520036 6323/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2308 RUHUL AMIN VILL: ZATRA BARI,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 2619551170616 01747175649 N01022995 N01519664 6324/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2309 SHARMIN AKTER SATHI VILL: MUNSHI BARI MOHISUR PURBO KANDI,, P.O. MOHESHPUR,, P.S.+DIST: MUNSHIGONJ. 19925915623000129 01533952850 N01023488 N01519794 6325/19 24-SEP-19 24-SEP-21 MUNSHIGONJ
2310 SHOFIKUL ISLAM VILL: VORPARA,, P.O.+P.S. CHITOL MARI,, DIST: BAGERHAL. B 19843323004295436 01903561841 N01023712 N01519794 6326/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BAGERHAL
2311 MARIAM AKTER VILL: UTTAR ALGI DURGAPUR,, P.O.+P.S. HAIMCHAR,, DIST: CHANDPUR. B 19983090808097897 01968933324 N01023466 N01522204 6328/19 24-SEP-19 24-SEP-21 CHANDPUR
2312 SABINA VILL: BOTTOLA,, P.O. BADALDI,, P.S. TURAG,, DIST: DHAKA. 791877661752 01625135774 N01024355 N01518346 6329/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2313 MD. KOBIR HOSSAIN VILL: 19,4/D, TOLAR BAG,, P.O. +P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 4604297590 01714590864 N01023785 N01522204 6330/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2314 WAHIDA ISLAM VILL+P.O. HOUSE-217, LEAN -02,DOHS,, P.S. BARIDHARA,, DIST: DHAKA. 2650898497536 117.101.038 N01023265 N01521303 6331/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2315 MD. ABU HANIF VILLWEST HAZI PUR,, P.O. HAZIPUR,, P.S KOLAPARA,, DIST: PATUAKHALI. 19917816671000252 01922583231 N01023327 N01519962 6332/19 24-SEP-19 24-SEP-21 PATUAKHALI
2316 HALIMA AKTER VILL: MOHARANG,, P.O. MOROG,, P.S. CHANDINA,, DIST: COMILLA. 2219031644032 01903561846 N01023607 N01518842 6333/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2317 MD. FARUQUE HOSSAIN VILL+P.O. NOYAKHALI MATHI VANGA,, P.S. BHANDARIA,, DIST: PIROJPUR. 5640754487 01682544066 N01023606 N01521476 6334/19 24-SEP-19 24-SEP-21 PIROJPUR
2318 ASMA KHATUN VILL+P.O. BAYRAT,, P.S. PANGSHA,, DIST: RAJ BARI. 8217300437823 01788264228 N01024421 N01520638 6336/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BARI
2319 MST. MASUDA AKTER VILL: 162/2/3,4 ROAD-07,, P.O. DAKHIN BISHAL,, P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 1021304975 01552483514 N01023269 N01519956 6337/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2320 MST. SUMI VILL: 2 NO, HABILI GOPALPUR,, P.O. FORIDPUR,, P.S.KOTOALI,, DIST: FORIDPUR. 777 856 2673 01928987010 N01023098 N07501145 6338/19 24-SEP-19 24-SEP-21 FORIDPUR
2321 MD. MIRON S/O: SHAHAJAN CHOWDHURY, VILL+POST: CHAR SITA,, P.S: RAMGONJ, LAXMIPUR. 5117339577118 01761286651 N01016037 N01519503 63383/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAXMIPUR
2322 SHARMIN VILL; 19/C, TOLAR BAG,, P.O.+P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 1454348838 01749822135 N01023490 N01522204 6339/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2323 MD. RASEL HOSSAIN VILL: CHACHITARA,, P.O. DIGHULIA,, P.S. SATURIA,, DIST: MANIKGONJ. B 19935617047010870 01903561845 N01023610 N01518842 6340/19 24-SEP-19 24-SEP-21 MANIKGONJ
2324 MST. RABEYA SULTANA VILL+P.O. JOYNAGAR,, P.S. DOWLATKHAN,, DIST: BARISHAL. 2619351877195 01641074989 N01023654 N01519794 6341/19 24-SEP-19 24-SEP-21 BARISHAL
2325 NUR JAHAN KHATUN VILL: LALKUTHI,, P.O.+P.S. MIRPUR,, DIST: DHAKA. 6855984388 01725282452 N01024073 N01521658 6342/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2326 A. S. M. SHAH NEAWAZ VILL+P.O. VAYA DANGA,, P.S. SHIBRODI,, DIST: SHERPUR. 8919071925240 01903561844 N01023519 N01519794 6343/19 24-SEP-19 24-SEP-21 SHERPUR
2327 UMME SALMA VILL: HOUSE-07, ROAD-05,SAKTOR-10,, P.O.+P.S. UTTARA,, DIST: DHAKA. 509048606483 01924470808 N01023096 N01521211 6344/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2328 SARMIN AKTER SIMA VILL: MASDARI,, P.O.+P.S. FOTULLA,, DIST: NARAYANGONJ. 6725804364415 01879410394 N01023262 N01518346 6345/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYANGONJ
2329 MD. SIRAJUL ISLAM VILL+P.O. H-50, R-8/1, B-A,, P.S. MIRPUR-1,, DIST: DHAKA. 4190243461 01966120049 N01023916 N01521628 6346/19 24-JAN-19 24-JAN-21 DHAKA
2330 MD. MERAZUL ISLAM VILL+P.O.+P.S. SAVAR,, DIST: DHAKA. 2627205556265 01833891809 N01023647 N01519794 6347/19 24-JAN-20 24-JAN-22 DHAKA
2331 HERA BEGUM VILL; H-2/3, BORDHON BARI,, P.O. MIRPUR,, P.S. DAIRUS SALAM,, DIST; DHAKA. 2694809949372 01940449203 N01023857 N01520726 6348/19 24-SEP-19 24-SEP-21 DHAKA
2332 ABEDA SULTANA VILL: DIGHOLGOAN,, P.O. EGAROGRAM,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 19109851920654 01883287880 N03005933 N03506059 6349/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2333 MINUYARA BEGUM VILL: BORO LAKHIPUR,, P.O. SHILMURI,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 1910994185028 01862785069 N03005589 N03506059 6350/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2334 RAHAMONI KHUKI VILL: ALOKDIA,, P.O. DHAMISHAR,, P.S. BRURA,, DIST: COMILLA. B 19981011998106639 01862174678 N03005662 N03506220 6351/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2335 MD. IBRAHIM KHALIL VILL: SINGATO,, P.O. BORO HARIPUR., P.S. BORUA,, DIST: COMILLA. 19109181063160 01736122462 N03006050 N03506573 6352/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2336 SAJIFUNNAHAR VILL: JOTASAR,, P.O. JOAG,, P.S. CHANDINA,, DIST: COMILLA. 1912731973294 01867244238 N03005903 N03506438 6353/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2337 MD. MOAZZEM HOSSAIN VILL: HURUA,, P.O.+P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 19881920906000014 01849525210 N03005996 N03506059 6354/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2338 PARUL AKTER VILL: NOYONTOLA,, P.O.+P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 1920904090261 01789468810 N03005848 N03506059 6355/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2339 MASUMA BEGUM VILL: BILPUKURIA,, P.O. JHALOM BAZAR,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 1910956204646 01872300202 N03005919 N03506059 6356/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2340 HASINA AKTER VILL: GHOSHPA, P.O. BIZRA BAZAR,, P.S. BORURA,, DIST; COMILLA. 1910944218865 01825036490 N03005882 N03506059 6357/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2341 DULAL HOSSAIN VILL: SINGACHO,, P.O. SHORAFOTI,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. B 19961910918103367 01815254677 N03005663 N03506275 6358/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2342 SAFALI BEGUM VILL: RAHIMDI,, P.O. KATHALIA,, P.S.+DIST: NARSANDI. 6816047831406 01768563806 N03005586 6359/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSANDI
2343 MUKTA AKTER VILL: NOKANDI,, P.O. KATHALIA,, P.S.+DIST: NORSINGDI. B 19946816047102373 01633581429 N03005688 N03506295 6360/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NORSINGDI
2344 MD. SAFIQUL ISLAM VILL: DOANI,, P.O. CHAR DIGHOLI,, P.S.+DIST: NARSINDI. B 199568602310892 01722175818 N03006078 N01510230 6361/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSINDI
2345 MD. SHAWN MOLLAH VILL: DIKHLODI,, P.O. KAWSA BAZAR,, P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONJ. B 19966710223043107 01952741557 N03005588 N03507508 6363/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYONGONJ
2346 MD. JAKIR HOSSAIN VILL: MADHOBDI,, P.O. HAIJADI,, P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONJ. B 19876702471004769 01719538710 N03005702 N03506295 6364/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYONGONJ
2347 MD. SAKHWOTH HOSSAIN VILL: RAHIMDI,, P.O. KATHALIA,, P.S.+DIST: NARSHANDI. 19946816047000229 01838729490 N03005623 N03507508 6367/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSHANDI
2348 MD. KHALIL VILL: NOYONTOLA,, P.O.+P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 19611920904000001 01835331538 N03006123 N03506059 6369/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2349 JANNATUL FERDOUSI VILL: MEDDA,, P.O. JHALOM,, P.S. BORURA,, DIST: COMILLA. 1910956204850 01843930340 N03005652 N03506059 6370/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2350 MD. DIN ISLAM VILL: BARAKHONPARA,, P.O.+P.O. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONJ. 19956710239000107 01927596036 N03005680 N01510230 6371/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYONGONJ
2351 MST. LUTFUN NAHAR VILL: LAGARDI,, P.O.+P.S. ARAI HAJAR,, DIST: NAROYON GONJ. 1911831747268 01932589924 N03005918 N03506458 6372/19 24-SEP-19 24-SEP-21 GONJ
2352 RUMA AKTER VILL: RAHIMDI,, P.O. KATHALIA,, P.S.+DIST: NARSINDI. B 19956816047018629 01795322938 N03006051 N01510230 6373/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSINDI
2353 MST. SUMI AKTER VILL: DOLUA,, P.O. BHAUKSAR,, P.S. BORURA,, DIST: COMILL. B 1985910911015869 01903325737 N03005591 N03506220 6374/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILL
2354 SELINA VILL: FOZUR KANDI,, P.O. KATHALIA,, P.S. SADAR,, DIST: NARSANDI. 6816047831715 01904101906 N03005607 6375/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSANDI
2355 MD. AMDADUL HOQUE VILL: KOLAGASIA,, P.,O. GOPALDIA,, P.S. ARAI HAZAR,, DIST: NARAYONGONJ. 6710279252907 01734459679 N03005571 N01510230 6376/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARAYONGONJ
2356 MD. ABU JAFOR MOJUMDER VILL: CHATITOLA,, P.O. GHORA MOYDAN,, P.S. NANGALKOT,, DIST: COMILLA. B 197519018708053610 01954044345 N03005922 N03506470 6378/19 24-SEP-19 24-SEP-21 COMILLA
2357 MST. LOVELY AKTER VILL: PAIKAR CHAR,, P.O. MEGNA BAZAR,, P.S.+DIST; NARSHINDI. 19956816053000385 01926813991 N03005805 N03506359 6379/19 24-SEP-19 24-SEP-21 NARSHINDI
2358 MAHABUB HASAN (MAMUN) S/O: MD. MOHSIN, VILL+POST: GUPINATH PUR,, P.S+DIST: LAXMIPUR. B- 19955114390039552 01869317835 N01016075 N01519541 6380/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAXMIPUR
2359 SHAHANAJ AKTER D/O. MD. SHAHJAHAN, VILL. ABIR NAGAR, P.O. LAKSHMIPUR, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19865124312006030 01728148295 040669 29062 6381/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAKSHMIPUR
2360 MD NUR UDDIN S/O- DELOWAR HOSAIN, VILL- CHAR BOYSHAKHI, PO- THANAR HAT, PS- SUBORNA CHAR, NOAKHALI. 7518537314283 01953570079 N01012884 N01515490 6382/19 25-SEP-19 25-SEP-21 NOAKHALI
2361 MST. NASRIN AKTER VILL- SOUTH MANDARI, PO- MANDARI BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19917510708029387 01876117467 012071 11973 6384/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAKSHMIPUR
2362 KHODEJA BEGUM W/O- JAHANGIR ALOM, VILLMAYSHAI,PO- HOSSANIA, PS- SENBAG, NOAKHALI. 7518038854029 01793105824 N01012154 N01515119 6386/19 25-SEP-19 25-SEP-21 NOAKHALI
2363 MOMENA AKTER W/O- MD. ABUL KASEM, VILL- GONDA MARA, PO- VOUKSER BAZAR 3500, PS- BOURRA, COMILLA. 1910975299324 01859426364 N01012594 N01515158 6387/19 25-SEP-19 25-SEP-21 COMILLA
2364 MD. ALI ERSHAD ALI MEMBER BARI,, VILL: PURBA GATIA DENGA,, PO: KUTUB DEOR BAZAR,, SATKANIA, CHITTAGONG, 1518214792824 01833728848 7003126 6003125 6388/19 25-SEP-19 25-SEP-21 CHITTAGONG,
2365 MOHAMMED 2229001590736 01811277156 N03003266 N03504216 6389/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2366 MD. MANIK 0915419657334 01960311435 N03004287 N03505144 6390/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2367 MD. NURNABI DINAJPUR 2715631930885 01725931002 02102001 P004117 6391/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DINAJPUR
2368 PARVIN AKTER DINAJPUR 2716486246737 01734059929 01957001 P001614 6392/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DINAJPUR
2369 MOKHLESUR RAHMAN KHARUL, DINAJPUR 19912715647000359 01962729213 00771014 P004330 6393/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DINAJPUR
2370 MD. SHAMIM RANGPUR 6449686283 01714692732 02605006 P001688 6394/19 25-SEP-19 25-SEP-21 RANGPUR
2371 MST. AYSHA AKTER VILL: CHANGKHALI,, P.O. POMARA,, P.S. RANGUNIA,, DIST: CHATTAGRAM. 1517015820817 01854613080 023895 12126 6395/19 25-SEP-19 25-SEP-21 CHATTAGRAM
2372 MD KAMAL HOSSEN VILL- ROBERTSON GONG, PO- ALOM NAGAR, SADOR, RANGPUR. 8524911137007 01722677920 7037747 6037746 6396/19 25-SEP-19 25-SEP-21 RANGPUR
2373 MR. MD. DALILUR RAHMAN 2716917489568 01774235704 N01002218 N01518723 6397/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2374 NAHIDA AKTER W/O: MD: MIJANUR RAHMAN, VILL: TUGIA, P.O: SHACIA BAZAR, P.S; NAZIRPUR, PIROJPUR 1592827106604 01724463964 024236 N01520293 6398/19 25-SEP-19 25-SEP-21 PIROJPUR
2375 MR: MD: SHAFIUL AZAM 1513371473555 01818013882 N01014732 N01518639 6399/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2376 ABIDA AKTER SYLHET 3611137267921 01772025335 1670002 P005421 6400/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2377 PARVIN BEGUM SYLHET 3624408266775 01766274376 00107040 P005374 6401/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2378 TASNIMA HABIGONJ, SYLHET 3624412276044 01680459399 0374021 P000404 6402/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2379 MST SEFALY BEGUM SUNAMGONJ, SYLHET 9012957946826 01740731717 00003072 P000808 6403/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2380 MD FARUK HOSSAIN S/O- MD SHAJAHAN, VILL- ALO NIA, 1 NO WARD, RAY PUR, LAXMIPUR. 52100521003452565 01725051451 N01012368 29214 6404/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAXMIPUR
2381 MD. LITON S/O- LATE ABDUL MOTLAB, VILL- KALIBAZAR PO-LAKSHMIPUR, PS+DIST- LAKSHMIPUR 5124302748532 01718983728 N01013645 N01515921 6405/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAKSHMIPUR
2382 MISS: LIPY AKTER W/O, MR, JAKIR HOSSAIN, VILL: KANCHANPUR, PO: SOUTH KANCHANPUR, P/S: RAYPUR, LAKSHMIPUR, 19874532153678531 01716708958 N01012541 29568 6406/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAKSHMIPUR,
2383 NARGIS AKTER D.O: MD; ABDUS SATTAR, VILL: LORAIR CHAR,, POST:BIRAMPUR,, P.S: ROYPUR, LAXMIPUR. B- 19951345171001889 01679308551 N01013391 N01516905 6407/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAXMIPUR
2384 MARJANA AKTER KAKON DHAKA 19976125217158167 01771661635 00455021 P005844 6411/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2385 LAXMI RANI MALLIK DHAKA 01819048078 0544003 P001703 6413/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2386 MR. NIPESH CHANDRO BHOUMIK DHAKA 01812814836 02292001 P002766 6414/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2387 MUKTA BEGUM DHAKA 01724150729 00551023 P002766 6415/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2388 JONAKI AKTER DHAKA 6810759091999 01766449758 0272006 P001703 6416/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2389 YEASMIN SULTANA DHAKA 6816481420909 01732478201 00551006 P002766 6417/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2390 MD. ISMAIL HOSSAIN DHAKA 19806816447000014 01683081036 00551022 P002766 6418/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2391 MD. SHAIF NOOR 9012792369758 01996923204 02716002 P005350 6419/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2392 MD.ALI REZA 19919012792000270 01996923202 02716003 P005350 6420/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2393 BIKASH CHANDRA SHIL BEJOYNAGOR, P/O-BIJOYNAGAR, SADAR, LAKSHMIPUR 5114375433980 01820504029 N01014479 N01519261 6422/19 25-SEP-19 25-SEP-21 LAKSHMIPUR
2394 RABIA AKTER VILL: DOKHIN PARA,, P.O. CHOWFOL DONDI,, P.S.CHOWFOL DONDI,, DIST: COX'S BAZAR. B 1997221241110 01811362266 N03005340 N03505993 6423/19 25-SEP-19 25-SEP-21 BAZAR
2395 MD MAHFUZUR RAHMAN 19947528705000082 01849677773 00225012 P000911 6424/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2396 MD. ABUL KASHEM 7528708152829 01730166695 00218005 P000911 6425/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2397 PALASH CHANDRA PODDER CHANDPUR 19951315871012870 01992472701 02696001 P005272 6429/19 25-SEP-19 25-SEP-21 CHANDPUR
2398 MOJUM BEGUM SYLHET 19923617743000098 01788744181 01727045 P005507 6431/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2399 MST. LOVELY BEGUM SYLHET 199536177874762 01741029145 1663006 P005410 6432/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2400 SANJAY DEBNATH SYLHET 1211328408801 01725911434 00587020 P005654 6433/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2401 SHARMIN AKTER PARVIN SYLHET 3614438206323 01741264750 01025001 P004012 6434/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2402 ABUL KASEM TALUKDAR SYLHET 1996361778713120 01632418515 01978019 P002030 6435/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2403 RUNA AKHTER SYLHET 1221308345994 01789732066 1663002 P005410 6437/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2404 MD. HARUN KHAN YAHIA SYLHET 3617787781923 01731712155 1663005 P005410 6438/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2405 NAZRUL ISLAM SYLHET 1058598724552 01747338132 1663001 P005410 6439/19 25-SEP-19 25-SEP-21 SYLHET
2406 TAHMINA AKTER CHANDPUR 3014181699977 01920011959 00048036 P001334 6440/19 25-SEP-19 25-SEP-21 CHANDPUR
2407 MRS. NUREHA BEGUM D/O. LATE KONOR UDDIN, VILL: BOYALJOR, P.O. KAMARGAO-3203, P.S. NABIGONJ, HOBIGONJ. 3617729653054 01839975557 018067 N01513502 6442/11/11 22-DEC-11 22-DEC-13 HOBIGONJ
2408 AFSANA TASMIM BRISTY GOPALGONJ, KHULNA 20023513256007668 01931479000 00002025 P004403 6442/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2409 AHINDRA ROY DHAKUP, KHULNA 4711763463220 01981685267 00488001 P005664 6443/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2410 ANITA MAHALDAR BOTIAGHATA, KHULNA 4711259856473 01941153428 02544002 P005793 6444/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2411 ANOWAR HOSSAIN KHULNA 6905438344 01882000389 1648001 P005253 6445/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2412 ASALATA MONDAL KHULNA 4711259853586 01934714187 00397028 P005231 6446/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2413 BASHONTI MONDAL BOTIAGHATA, KHULNA 4711283869320 01933855272 00398053 P004196 6448/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2414 BENA RANI BISWAS BOTIAGHATA, KHULNA 4711259848719 01963248509 00398002 P004196 6449/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2415 BISHNU PADA MANDAL DHAKUP, KHULNA 4711710484915 01957262921 00923008 P005663 6450/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2416 CHANDONA ROY BOTIAGHATA, KHULNA 19944711283000191 01912461270 00398037 P004196 6452/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2417 CHONDRA MANDAL BOTIAGHATA, KHULNA 4711259855866 01932633429 00398028 P004196 6453/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2418 FOYSHAL AHMED KHULNA SADAR, KHULNA 5513289883 01521314616 01700001 P005685 6454/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2419 GAUTOM MONDOL BOTIAGHATA, KHULNA 4711247886323 01685394175 00344001 P005680 6455/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2420 HABIBA MAMTAJ KHULNA 2696653263018 01682950551 0423006 P003860 6456/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2421 HALIMA BEGUM KHULNA 8718251291960 01856440361 1505002 P003093 6457/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2422 JAKIYA PARVIN RUPSHA, KHULNA 8696992729 01776569405 00293001 P005698 6459/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2423 JORNA MONDOL BOTIAGHATA, KHULNA 4711283915005 01941050983 00398024 P004196 6460/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2424 KARUNA BOTIAGHATA, KHULNA 4711259916165 01748930896 00398054 P004196 6461/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2425 KOHINUR BEGUM KHULNA 1473069829 01716294183 01231002 P004210 6462/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2426 M MOTIYAR RAHMAN KHULNA 4717527716228 01956649109 00322010 P000525 6464/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2427 MALATI BISWAS KHULNA 4711283870674 01724431535 00397029 P005231 6465/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2428 MD. REZA KHULNA 19885900697534102 01842323210 0996001 P000311 6468/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2429 MD. SAKIL ALI KHULNA 5098421554 01777448752 1066001 P001834 6469/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2430 MIRA SANA BOTIAGATHA, KHULNA 19884713047386183 01836336427 00397020 P005231 6470/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2431 MST. AGMIRA AKTER (NADI) KHULNA 0117311600777 01753349477 00434030 P000044 6472/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2432 MST. ASMA AKTHER SHARIOTPUR, KHULNA 8670156945 01748370467 00251006 P000344 6473/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2433 MST. CHUMKI BEGUM KHULNA 4717567646834 01911605167 1666001 P005417 6474/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2434 TAMANNA MEHEJABIN RUPSHA, KHULNA 19914717513000081 01950626447 00321021 P000036 6475/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2435 SUJATA ROY KHULNA 4711259855794 01920376627 00344019 P005680 6476/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2436 MST. NASIMA BEGUM SHYAMNAGOR, SATKHIRA, KHULNA 8718694903525 01767904571 01673003 P004369 6477/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2437 MST. NILUFA AKTER KHULNA 3702271051 01915483021 00099023 P005277 6478/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2438 PINKI GOLDAR BOTIAGHATA, KHULNA 9145244332 01966980250 00398046 P004196 6481/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2439 RABEYA KHATUN RUPSHA, KHULNA 4717513635412 01988969038 01702001 P005685 6482/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2440 REHANA AKTAR KHULNA 4719467984915 01982554439 5002004 P005679 6483/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2441 REHENA SULTANA RUPSHA, KHULNA 1946663232 01917493954 00293017 P005698 6484/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2442 TANIYA TAZNIN SHONADANGA, KHULNA 4798519277928 01911889393 00089004 P002966 6485/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2443 REKHA JOTDDAR BOTIAGHATA, KHULNA 4711259915685 01715538674 00398007 P004196 6486/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2444 REKHA RANI ROY BOTIGHATA, KHULNA 4711283871425 01760228073 00398033 P004196 6487/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2445 RITA BEGUM BAGERHAT, KHULNA 0115695915931 01751664435 0862001 P000625 6488/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2446 RUMI BISWAS BOTIAGHATA, KHULNA 4711223890796 01757666499 00397023 P005231 6489/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2447 SABINA YASMIN KHULNA 19868626501000550 00673009 P002541 6490/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2448 SAHIDA PARVIN SATKHIRA, KHULNA 8714747438623 01713902215 00741013 P005644 6491/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2449 SALEHA BEGUM KHULNA 9123856693 01922654242 0650001 P000258 6492/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2450 SAMSUN NAHAR SUMI RUPSHA, KHULNA 5984166396 01739643996 0650003 P000258 6493/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2451 SANGKARI SARKAR KHULNA 4711259853594 01929390122 00398059 P004196 6494/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2452 SANZITA ROY KHULNA 0117347626227 01918055030 00526004 P001294 6495/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2453 SHABA CHARI MONDAL PAIKGASHA, KHULNA 19914716427000110 01995615323 00397025 P005231 6496/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2454 SHANGKARI MONDOL DHAKUP, KHULNA 4711752436753 01949883947 01889003 P004402 6498/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2455 SHARMIN SULTANA KHULNA 19994716976028180 01739990335 1665001 P005416 6499/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2456 MST. JOHURA SULTANA MUNNI W/O. MD. SALA UDDIN, VILL- BABUPURA, P.O. PARBOTI NAGAR-3700,, P.S. LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5114380236558 01754849851 038982 10248 650/06 28-MAY-06 28-MAY-08 LAKSHMIPUR
2457 SHEIKH SHA JAMAL KHULNA 4717513628524 01912691526 00293011 P005698 6500/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2458 SHIRIN BEGUM BAGERHAT, KHULNA 4795129496623 01628283040 00099020 P001943 6501/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2459 MR. SREE RAMANATH CHANDRA ROY S/O. SREE DHERENDRANATH ROY, VILL: VHAIL, P.O. VHAIL-5240, CHIRIRBONDAR, DINAJPUR. 2713039246307 01753922497 N01008676 N01512051 6502/11/11 22-DEC-11 22-DEC-13 DINAJPUR
2460 TANU RANI RAY DHAKUP, KHULNA 4711713495796 01997202098 00446017 P005791 6502/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2461 ZINAT ARA KHULNA 4795129503286 01712919292 00099009 P001943 6503/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2462 AYSHA KHATUN JESSORE 19964414267102469 01969354084 0025014 P002688 6506/19 25-SEP-19 25-SEP-21 JESSORE
2463 MD. GOLAM KIBRIA SOJIB 19985031540000352 01939208804 1628002 P002115 6507/19 25-SEP-19 25-SEP-21
2464 MRS. KHODEJA BEGUM DHAKA 8212938698173 01868848480 00234001 P002613 6508/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2465 MST. SAZEDA BEGUM DALY JESSORE 4413320438899 01922643537 0125006 P005585 6509/19 25-SEP-19 25-SEP-21 JESSORE
2466 POLLABE RANI SAHA DHAKA 4411484726589 01631611554 01553003 P000655 6510/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2467 MR. UTPAL KUMAR BHOWMIK S/O. MR. MANIK LAL NATH, VILL: NORTH MOHAMMAD PUR, P.O. KALLYANDI, P.S. SENBAG, NOAKHALI. 7518076929474 01781382604 A003169 6511/13 15-JUN-13 14-JUN-15 NOAKHALI
2468 SHEULY RANI SAHA FARIDPUR, DHAKA 2924702118555 01721976565 00693001 P004079 6512/19 25-SEP-19 25-SEP-21 DHAKA
2469 MST. AFROZA KHATUN VILL. NOWALI, P.O. ROGHUNATH NAGAR, P.S. JHIKR GHACHA, DIST. JESSORE B-19974112365024139 01731292337 N01022106 N01520670 6513/19 25-SEP-19 25-SEP-21 JESSORE
2470 RULI BALA ROY W/O: LATE HORANDRA NATH ROY, VILL: TULSHIPUR. P.O: GOMIRA HAT., P.S: CHIRIRBONDAR, DIST: DINAJPUR 2713071253509 01749101306 N01008072 N01511138 6574/11 22-DEC-11 22-DEC-13 DINAJPUR
2471 MR. MAHAMUDUL HOQUE VILL+P.O. KANCHAN NAGAR,, P.S. FOTIKSORI,, DIST: CHITTAGONG. 19801513352257912 01815122559 024517 12360 6638/11 22-DEC-11 22-DEC-13 CHITTAGONG
2472 ABDUL HALIM MOLLAH KHULNA 4717513631196 01928470370 1671001 P005429 6641/19 25-SEP-19 25-SEP-21 KHULNA
2473 MRS. ROKSANA AKTER 01840152583 024492 12583 6663/11 22-DEC-11 22-DEC-13
2474 MR. MD. MAMUN S/O: MD: ROFIKUL ISLAM, VILL: 19/23 LAIF PARA,, P.O: MIRPUR, P.S: DARUS SALAM, DIST: DHAKA NID- 2697408865851 01916919591 N07001055 N07501173 6737/11 22-DEC-11 22-DEC-13 DHAKA
2475 MST. SHIRIN AKTER D/O: LATE SHEIKH ABDUL JOLIL, VILL+POST: LOHAGORA,, P.S: LOHAGORA, DIST: NARAIL. 2694809928843 01683250653 N07001053 N07501145 6740/11 22-DEC-11 22-DEC-13 NARAIL
2476 MD. SHAKIB KHAN VILL- CHAR SHAHI, PO- CHARSHAHI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114325008850 152.151.101 N01033227 6740/19 19-NOV-19 19-NOV-21 LAKSHMIPUR
2477 MR. MD. SAIFUL ISLAM CHOWDHURY S/O. LATE MD. ALIM CHOWDHURY, VILL. MONIPUR, P.O. CHITOSHI BAZAR-3623,, P.S. SHAHRASHTI, CHANDPUR. 01977739653 N07001062 N01518215 6742/11 22-DEC-11 22-DEC-13 CHANDPUR
2478 GITA RANI DASH W/O. DILIP KUMAR DAS, VILL:+P.O. BARKHARIA, P.S.+DIST CHAPAI NABABGONJ 01727301940 N01009432 N01512424 6750/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NABABGONJ
2479 MR. AMIR HOSSAIN S/O: MD. AMZAD HOSSAIN., VILL: MAJHDIGHA SHIBPUR., P.O: MIRJAPUR., P.S+DIST: NATOR. 6916329190813 01792892845 N01009414 N01512409 6761/13 07-JUN-17 07-JUN-19 NATOR
2480 MRS. NILUFA W/O: SURUJ ALI, VILL + P.O : SHARIFPUR, P.S+DIST: JAMALPUR 3913677324644 01789436298 033566 N01513003 6765/13 07-JUN-13 06-JUN-15 JAMALPUR
2481 MST. POPY KHANOM D/O. BABLU KAZI, VILL: BHABANIPUR, P.O. RAJBARI,, P.S. RAJBARI SADAR, RAJBARI. 19908217151045233 01761842890 N01010109 N01513307 6778/13 07-JUN-13 06-JUN-15 RAJBARI
2482 MR. HABIB S/O: ABDUL HALIM, VILL: KATHURI., P.O+P.S: NAGARPUR. TANGAIL. 9317673151510 01771023946 N01010089 N01513005 6783/13 07-JUN-13 06-JUN-15 TANGAIL
2483 MST. ASHOURA KHATUN W/O: MD. MIZANUR RAHAMAN, VILL: SOUTH KAUNDIA., P.O: MIRPUR BORO BAZER., P.S: SAVAR. DHAKA. 2617250038267 01689869327 N01010049 N07501145 6788/13 07-JUN-13 06-JUN-15 DHAKA
2484 MR. YOUSUF S/O. BELAL HOSSAIN, VILL: POCHIM NATASWAR, P.O. NATASWAR, P.S. SONAIMURI, NOAKHALI. 19847518377023900 01844863391 011733 29146 6796/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NOAKHALI
2485 MR. EIASIN ARAFAT S/O. ABDUL MOTIN, VILL: NURTTOM PUR, P.O. PONDIT BAZAR, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 20077507490001807 01829078326 039914 29146 6797/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NOAKHALI
2486 ROKEYA YASMIN W/O: SAIFUL ISLAM, VILL: CHAKTATARDI, P.O: SHAKHARGAON, P.S: MONOHORDI. NORSHANDI. 6815281267041 01924511249 N01006063 N01510476 6803/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NORSHANDI
2487 MOHAMMAD SALIM 5114380233661 01952156737 041565 19873 6804/13 07-JUN-13 06-JUN-15
2488 MR. OSMAN GONI S/O. MD. RAFIQUL ISLAM, VILL: NOLUYA CHANDPUR, P.O. NOLUYA CHANDPUR, P.S. BRURA, COMILLA. 01757841573 028839 15102 6808/13 07-JUN-13 06-JUN-15 COMILLA
2489 MR. MD. ABDUL HALIM S/O: ABDUL MANNAN, VILL: DURGAPUR. P.O: TARASHAIL, P.S: CHAUHAGRAM. COMILLA 19901913157000097 01855958922 013644 15047 6814/13 07-JUN-13 06-JUN-15 COMILLA
2490 MST. MERINA AKTER VILL+P.O. BASUDEBPUR,, P.S. CHIRIRBANDER,, DIST: DINAJPUR. 2713023191663 01984240718 N01001930 6815/13 07-JUN-13 06-JUN-15 DINAJPUR
2491 MRS. RASHEDA AKTER D/O. ABUL KASHEM, SOUTH MOZUPUR, LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 19925124301003252 01677082050 040408 11343 6817/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2492 MST. AMENA BEGUM W/O. MD. MANIK, VILL: RAZIBPUR, P.O. LAKSHMIPUR,, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114313868756 01965607822 040834 11343 6819/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2493 MR. MD. AMIRUL ISLAM S/O. MD. ABDUL KUDDUS, VILL: HUGRA, PO. DHULBARI, P.S. + DIST. TANGAIL. 9319553396273 N01010132 N01513328 6824/13 07-JUN-13 06-JUN-15 TANGAIL
2494 MRS. MURSHEDA KHATUN D/O. AKM. YEAJUL HASAN, VILL: RUDRU BOYRA, P.O. POGALDIA, P.S. SARISHA BARI, JAMALPUR. 3918573009401 01797042438 017691 101279 6825/13 07-JUN-13 06-JUN-15 JAMALPUR
2495 MST. SHAHIDA YEASMIN W/O: ABU MD. MONJURI ALA., VILL+P.O: CHARSHAHI., P.S: LAKSHMIPUR SADAR., DIST: LAKSHMIPUR. 5114325723261 152.151.102 039974 11513 6826/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2496 MD. MONIR HOSSAIN (JIBON) S/O: MR. HARIS AHAMMAD., VILL: CHAR ABABIL., P.O: HAIDARGONJ., P.S: RAIPUR. LAKSHMIPUR. 5115823587273 01988450390 038897 11860 6838/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2497 MRS. KANON-E-AMIN D/O. KAYEDA AMIN, VILL: EAST ALADADPUR, P.O. MUSLIMABAD, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 5114325721850 01719143574 030672 10512 6841/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2498 MR. SAIFUL ISLAM (SOHEL) 5114370741276 01973201167 029593 11514 6842/13 07-JUN-13 06-JUN-15
2499 MR. MD. HASSAIN MAHAMUD S/O. MD. NURU MIAH, VILL: YOUSUF PUR, P.O. HAZIRPARA, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 01011986550000793 01952067205 037630 10512 6843/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2500 KHADIJA AKTER W/O: MD. BASED MONDOL., VILL: GOLABARI. P.O: GHARINDA-1900, P.S: TANGAIL SADAR. TANGAIL. 9319547554159 01758831032 N01010208 N01520723 6846/13 07-JUN-13 06-JUN-15 TANGAIL
2501 MST. HAZERA BEGUM D/O. MD. ABDUL KADIR KHAN, SOUTH BANASREE, HOUSE-G-67,, KHILGAON, DHAKA-1219. 1911863658378 01720424059 017433 09166 6848/13 07-JUN-13 06-JUN-15 DHAKA-1219
2502 MR. MD. MONIRUL ISLAM S/O. MD. SALIM DHEWAN, VILL: NAHALI, P.O. KARATIA,, P.S. BASHAIL, TANGAIL. 19879310947034306 01734115647 N01010200 N01518519 6849/13 07-JUN-13 06-JUN-15 TANGAIL
2503 MRS. MASUMA W/O. MD. MOZNU SHEIK, VILL: KALIBARI, P.O. KALIBARI BAZAR, P.S. JAMALPUR, JAMALPUR. 3913635199617 01789436300 017597 6851/13 07-JUN-13 06-JUN-15 JAMALPUR
2504 MRS. NURUNNAHAR W/O. MD. HAFEZ UDDIN, VILL: MOUZASHORIFPUR, P.O. SHORIFPUR, P.S. JAMAL PUR SADAR, JAMALPUR. 3913677326682 01956024773 017377 N01513003 6852/13 07-JUN-13 06-JUN-15 JAMALPUR
2505 MRS. SOBEDA BEGUM W/O. MIZANUR, VILL: DEWANBARI, MELADAH, JAMALPUR, JAMALPUR 01789436299 N01010124 N01518366 6853/13 07-JUN-13 06-JUN-15 JAMALPUR
2506 MR. RUBEL HOSSAIN S/O: MR. YOUSUF., VILL: DURGAPUR. P.O: DIGHLI BAZER, P.S: SADAR. LAKSHMIPUR. 19925114345023217 152.151.013 011771 011809 6868/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2507 MR. ABDUL BAREK S/O: LATE OZIZULLAH., VILL+P.O: CHARSAHI., P.S: SADAR. LAKSHMIPUR. 55114325721957 01857472641 030808 11938 6869/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2508 MST. KAMRUNNAHAR W/O. NURUL ISLAM, VILL: HORIBOLLOB PUR, P.O. ALAIYAPUR-3708, P.S. BEGUMGONJ, NOAKHALI. 7510710585226 01819030514 030217 10581 6873/13 07-JUN-13 06-JUN-15 NOAKHALI
2509 MRS. RAZIA SULTANA D/O. MOHAMMAD MIAH, VILL: BANIYA PARA, P.O. BHATIYARI, P.S. SITAKUNDHA, CHITTAGONJ. 1518638300699 01867623709 023714 N01516167 6874/13 07-JUN-13 06-JUN-15 CHITTAGONJ
2510 K.M. AMIRUL ISLAM S/O. MD. AZIZUR RAHMAN, 2/F, NASIM BAG, MIRPUR-2,, DHAKA-1216. 2694807803389 01915819444 N01010214 N07501149 6876/13 07-JUN-13 06-JUN-15 DHAKA-1216
2511 MR. SAJAL DAS S/O. LATE NIRANJON DASH, VILL: UTTAR SARTA, P.O. JAGANNATH HAT, P.S. RAUZAN, CHITTAGONJ. 1517444600127 01818125828 N01010077 N01520480 6879/13 07-JUN-13 06-JUN-15 CHITTAGONJ
2512 MR. ISMAIL JUBULLAH S/O. MR. IBRAHIM KHALIL, VILL: DEOPARA, P.O. CHANDRAGONJ, P.S. SADAR, LAKSHMIPUR. 19845114320021591 01718463509 030388 10662 6880/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2513 MRS. KHALEDA BEGUM C/O. SHAHALAM, VILL: GUNGUNIA BETAGI, P.O. POMRA, P.S. RANGUNIA, CHITTAGONG. 1517015820808 01837896257 023239 12126 6881/13 07-JUN-13 06-JUN-15 CHITTAGONG
2514 MR. MAKSUD HASEN S/O. LATE ABDUL MANNAN, VILL: GONI PUR, P.O. BARAYTOLA, P.S. + DIST. LAKSHMIPUR. 5114320800381 01832410412 011710 10550 6882/13 07-JUN-13 06-JUN-15 LAKSHMIPUR
2515 MRS. SHAHENA AKTER W/O. ABUL KASEM, FINI, POLIC PARA, FENI 3022916398521 N01010213 N01513453 6884/13 07-JUN-13 06-JUN-15 FENI
2516 MONIR HOSSAIN ., VILL-RAJAPARA, P.O-RAJAPARA, P.S-SADAR SOUTH, DIST. COMILLA 19871913358031737 01837117057 N03007569 6899/13 18-AUG-13 17-AUG-15 COMILLA
2517 BABUL 1910918113233 01831540377 N03003439 N03504132 6952/19 20-NOV-21 20-NOV-23
2518 MOHSIN BOX 19861912739000076 01911043191 N03003180 N03504132 6953/19 20-NOV-21 20-NOV-23
2519 MD. IBRAHIM MIAZI S/O-ABDUL MALEK, VILL-ASHABARI, P.O-SHOSHIDOL, P.S-B. PARA, DIST. COMILLA 19740109217523125 01981155598 N03004488 N03505031 6954/19 20-NOV-21 20-NOV-23 COMILLA
2520 ASMAUL HOSNA W/O-M. A. KADER, VILL-SHANTINAGAR, P.O-MAIZDI BAZAR, P.S-SADAR, DIST. NOAKHALI 19881993361000011 01935439848 N03002898 N03503846 6955/19 20-NOV-21 20-NOV-23 NOAKHALI
2521 MAKSUDA AKTER W/O-JAHANGIR ALAM, VILL-SHILDAI, P.O-SHILDAI, P.S-B. PARA, DIST. COMILLA 19801911550599450 01950732407 N03004592 N03503846 6956/19 20-NOV-21 20-NOV-23 COMILLA
2522 MD. FORKAN SHIBBIR VILL+P.O. CHAR SITA,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 19945117339000110 01833213130 N01023088 N01521208 6958/19 20-NOV-21 20-NOV-23 LAKSHMIPUR
2523 MD. GIAS UDDIN VILL- CHAR HASAN, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518535248649 01855899312 N01021285 N01517685 6981/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2524 MST. KHANCHAN AKTER VILL+P.O. KANCHANPUR,, P.S. ROYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5115811681597 01748502714 N01021177 29568 6982/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2525 ASHFAKUR RAHMAN VILL: KANCHAN NAGAR,, P.O.+P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 19975114370030393 01994937465 N01021171 N01517488 6983/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2526 JAMINA KHATUN VILL: DOKHIN BAGA,, P.O. CHAR JABBAR,, P.S. SUBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518536329207 01835662272 N01021181 N01517649 6984/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2527 AZGOR ALI VILL: SHAK CHAR,, P.O. J. M. HAT,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 19985114385101933 01858659972 N01021169 N01517553 6991/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2528 HALIMA AKTER VILL: TUM CHAR,, P.O. TUMER MADRASHA,, P.S.+DIST: LAKSHMIPUR. B 20005114385004766 01875831719 N01021167 N01516927 7003/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2529 MD. HOSSAIN VILL- RAMNAGAR, PO- BABUPUR, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. 7510756553083 01818651214 N01021211 29271 7005/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2530 YEASMIN BEGUM VILL: SOBUJGRAM,, P.O. ALEKJANDAR,, P.S.TAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5127306499047 01840867728 N01024264 N01521227 7008/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2531 MD. BELAYET HOSSAIN VILL: DHOKHIN CHAR MARTIN,, P.O. MUNSHIGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113381184377 01711025179 N01024098 N01521731 7010/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2532 JAHANARA VILL+P.O. CHARLORENG,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113395288768 01768109080 N01023630 N01521731 7011/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2533 SHANTA CHANDRA SHIL VILL; EAST CHARFOLKON,, P.O.HAJIRHAT,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19985113367000038 01843230046 N01024195 7027/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2534 FORIDA BEGUM VILL+P.O. ALEKJANDER,, P.S. RAMGOTI,, DIST: LAKSHMIPUR. 5117323228902 01860208940 N01023592 N01521671 7031/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2535 MD. RASHEDUL ISLAM CHOWDHURY VILL+P.O. TORABGONJ,, P.S. KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5113391261121 01712540352 N01023636 7032/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2536 MD. ELIYAS VILL: CHAR KADIRA,, P.O. KORUNA NAGAR,, P.S.KOMOL NAGAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19925113363000132 01970918967 N01023961 7034/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2537 MD. ABU SAYED VILL: CHAR PANA ULLAH,, P.O. WEST CHAR JABBAR,, P.S. SUBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. B 1998751853504484 209.151.010 N01023778 N01521516 7037/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2538 ALA UDDIN VILL: ALAMIN,, P.O. AFAJIA BAZAR,, P.S. HATIA,, DIST: NOAKHALI. 7513619034946 01882769586 N01023135 7045/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2539 PRIO LALMOZUMDER VILL: 7 NO, HAZIPUR,, P.O. ANSAR MIAHR HAT,, P.S. SUBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7512159205078 01845886871 N01023983 N01521269 7054/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2540 DULAL CHANDRA MAJUMDER VILL: HAZIPUR,, P.O. SOMIRHAT,, P.S. SUBORNACHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518547367743 01851261595 N01023004 N01520573 7055/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2541 KAWSAR UDDIN VILL: LATIFPUR,, P.O. CHANDRAGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19855114320003589 01855595916 N01023691 10771 7056/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2542 MD. MOHSIN VILL: NOAGONG,, P.O. AMISHAPARA,, P.S. SONAIMURI,, DIST; NOAKHALI. NOT NID 01827636335 N01023683 N01521408 7057/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2543 MD. ABU SAEID VILL: SOLLADOGI,, P.O.KORMULLA BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: NOAKHALI. 3266446975 01716549171 N01024114 N01520128 7059/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2544 MD. JOHIRUL ISLAM VILL; DHARMOPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511076653268 01866449243 N01023687 10144 7060/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2545 MORIOM AKTER VILL: DHARMOPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. B 19977511076003874 01814426434 N01024328 N01519827 7062/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2546 RAKHI DAS VILL; PROSADPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511085644325 01865575614 N01023694 10144 7064/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2547 ABU SAYSD P.O.+P.S. RAWJAN,, DIST: CHITTAGONG. B 19951517450017668 01903747297 N01023550 N01520573 7065/19 20-NOV-19 20-NOV-21 CHITTAGONG
2548 JAFAR ULLAH VILL: KERAMOTPUR,, P.O. JANATA BAZAE,, P.S. SOBARNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518533295299 01736493931 N01023064 N01521196 7066/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2549 BIBI KULSUMA VILL: KERAMOTPUR,, P.O. JANATA BAZAR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7518533294546 01864726368 N01024243 N01521196 7068/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2550 MD. NAZRUL ISLAM VILL: PROSADPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511085644027 01818178696 N01024086 N01521722 7069/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2551 MD. ALAM VILL: PROSADPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511085644119 01909718146 N01024087 N01521722 7070/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2552 ABDUL BASED RONY VILL: GOPAIR BAG,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHAT KHALI,, DIST: NOAKHALI. 19927511085000088 01765503779 N01023384 10144 7071/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2553 SHAHADAT HOSSAIN VILL+P.O. SULTANPUR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. B 19987510704039644 01867036369 N01023155 N01519830 7072/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2554 MONOARA BEGUM VILL: MODHUPUR,, P.O. GOPALPPUR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7510745537342 01712272937 N01023371 N01521343 7073/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2555 MST. REHANA AKTER VILL+P.O. SHERE BANGLA NAGAR,, P.S. MOHAMMADPUR,, DIST: DHAKA. 2699040716904 01635053060 N01023389 N01521353 7074/19 20-NOV-19 20-NOV-21 DHAKA
2556 FEROZ ALAM VILL: GOPAIBAG,, P.O. SOMPARA,, P.S. CHATKHALI,, DIST: NOAKHALI. 7511085645568 01864701727 N01023652 10144 7075/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2557 FATEMA BEGUM VILL+P.O. KOLAN NAGAR,, P.S. CHAT KHIL,, DIST: NOAKHALI. 7511076660953 01865521688 N01024051 N01521703 7076/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2558 MD. SHAHID ULLAH VILL: KISMOT KARIMPUR,, P.O. CHOWMUHANI,, P.S. BEGUM GONJ,, DIST: NOAKHALI. 19607520707000002 01813201125 N01023692 10536 7077/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2559 MOMOTAJ BEGUM VILL: DALIL BAZAR,, P.O. RAJGONJ,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 119957510780000511 01705505684 N01024321 N01521579 7078/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2560 JOSNA AKTER VILL+P,O, ALADINAGOR,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. 7510780620003 01827492056 N01024424 N01521579 7079/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2561 MD. MAMUN VILL: MIAHPUR,, P.O. MIRER PARA,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST:NOAKHALI. 19977510710000234 01834579773 N01023369 N01521352 7080/19 20-NOV-19 20-NOV-21 DIST:NOAKHALI
2562 MD. SHAHID BHUYAN VILL: NOROTTAMPUR,, P.O. CHOWMUHANI,, P.S. BEGUMGONJ., DIST: NOAKHALI. 7520707497016 01815931279 N01023689 10771 7081/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2563 MD. NUR HOSSAIN VILL: CHAR MAZID,, P.O. ANSAR MIAHR HAT,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST: NOAKHALI. B 199975188731031990 01846121064 N01023368 N01520823 7082/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2564 MD. AMIR HOSSAIN VILL+P.O. NARAYONPUR,, P.S. CHATKHALI,, DIST; NOAKHALI. 7511019741971 01781609635 N01023688 N01520507 7083/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2565 SIRAJUL ISLAM VILL: CHAR BAYOJID,, P.O. JANATA BAZAR,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST: NOAKHALI. 7518533303257 01854013810 N01024394 N01522511 7084/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2566 NUR JAHAN BHUIYAN VILL: WEST LATEFPUR,, P.O. CHANDRAGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114320250971 01789992460 N01024458 N01521934 7085/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2567 SUMON CHANDRA DAS VILL: CHAR FOLKAN, P.O. CHAR BATA,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST: NOAKHALI. 19867518529000060 01874393197 N01024289 N01518262 7086/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2568 MD. ANOWAR HOSSAIN VILL: NOWAKHOLA,, P.O. SONACHAKA,, P.S. CHATKHIL NOAKHALI. 7511047749282 01830255952 N01023885 N01521432 7087/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2569 HOSNEARA BEGUM VILL: KERAMOTPUR,, P.O. JANATA BAZAR,, P.S. SUBORNA CHAR,, DIST: NOAKHALI. NOT DATE OF BIRTH 01829548773 N01023029 N01521181 7088/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2570 ANAYET ULLAH VILL: CHAR BATA,, P.O. GHASER HAT,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST; NOAKHALI. 7518531273079 01613098260 N01023729 N01521269 7089/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2571 BIBI FATEMA VILL: NOOANPUR,, P.O. PROTAPPUR,, P.S. DAGONBHUIYAN,, DIST; FENI. 3012569545246 01748630097 N01024481 N01521954 7090/19 20-NOV-19 20-NOV-21 FENI
2572 SAMSUN NAHAR VILL+P.O. JOYNARAYONPUR,, P.S. BEGUM ,, DIST: NOAKHALI. B 1997510707031834 01846979408 N01024242 N01520833 7091/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2573 MD. RUHUL AMIN VILL+P.O. CHAR HAZARI,, P.S. COMPANYGONJ,, DIST; NOAKHALI. 7512123131957 01715103180 N01023893 N01520573 7092/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2574 RUNA AKTER VILL: PROSHADPUR,, P.O. SOMPARA,, P.S.CHATKHALI,, DIST: NOAKHALI. 7511085643602 01726417412 N01023651 10144 7093/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2575 MD. SAIFUL ISLAM VILL: CHAR CLORK,, P.O. JANATA BAZAR,, P.S. SUBARNACHAR,, DIST: NOAKHALI. B 19987518533035343 01864610455 N01024278 N01519546 7094/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2576 MD. EMON MIAH VILL: FUCHKIA,, P.O. TI VATKURA,, P.S. SADAR,, DIST: TANGAIL. 19909319559000359 01683202530 N01023074 7095/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2577 MD. NASIR UDDIN VILL: PICHURI,, P.O. BATHULI,, P.S. BASAIL,, DIST: TANGAIL. 19979310971000024 N01023723 N01521592 7097/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2578 SREE DEBI SARKER VILL: NAKASIM,, P.O. KASHIL,, P.S. BASAIL,, DIST: TANGAIL. 19959310971000211 01639780471 N01023817 N01521543 7099/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2579 ALTAB AHMED VILL: BERABUCHNA,, P.O.+P.S.+DIST: TANGAIL. 19920329511000077 01785674106 N01023846 N01522231 7100/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2580 TWOHIDUL ISLAM VILL+P.O. GOYAHATA,, P.S. NAGARPUR,, DIST: TANGAIL. B 19939317643030073 01911583069 N01023018 N01520721 7103/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2581 MD. ALAUDDIN KHAN VILL: NAKASHIM,, P.O. KASHAIL,, P.S. BASIL,, DIST: TANGAIL. 19989310971000180 01881427025 N01023786 N01521531 7104/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2582 MST. HALIMA VILL+P.O. DEOPARA,, P.S. GHATAIL, DIST: TANGAIL. 9312825186697 01741655595 N01023075 N01521199 7105/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2583 ABU SHAMA VILL: PAKUILLAH,, P.O. SHAHASHAGONJ,, P.S.+DIST: TANGAIL. 9319583498805 01720577573 N01023844 7106/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2584 MD. ISPAHANI DALI VILL: GOYHATA,, P.O. GOYHATA,, P.S. NAGARPUR,, DIST: TANGAIL. 9317643097976 01740913485 N01023735 N01521500 7107/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2585 ABDULLAH AL NOMAN VILL: DIGOR,, P.O. JAHIDGONJ,, P.S. GHATAIL,, DIST: TANGAIL. B 2007932851000985 01793545372 N01023625 N01521856 7108/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2586 AYESHA AKTER VILL: GALUTIA,, P.O. SHAHANSHAGONJ,, P.S.+DIST: TANGAIL. 19979319583000009 01857406417 N01023772 N01521899 7109/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2587 MD. AKKAS ALI VILL: KATULI,, P.O. CHOWBARIA,, P.S.+DIST: TANGAIL. B 19969319565108715 01770579652 N01024386 N01522231 7110/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2588 MST. SHIKHA RAHMAN VILL+P.O. GOYAHATA,, P.S. NAGORPUR,, DIST: TANGAIL. 9317643097633 01714236665 N01023859 N01520699 7111/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2589 ASHIK MIAH VILL: SHANTI NAGAR,, P.O. GOYHATA,, P.S. NAGARPUR,, DIST: TANGAIL. 19949317643000361 01950753285 N01023370 N01520719 7112/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2590 MASID RANA VILL+P.O. GOYHATA,, P.S. NAGORPUR,, DIST: TANGAIL. 19859317643000023 01743914836 N01023858 N01520719 7114/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2591 SHEKH MOSTAFA KAMAL VILL: UTTAR KHILGATI,, P.O. RATON BORSHI,, P.S. GHATAIL,, DIST: TANGAIL. 9312817105162 01727574004 N01023379 N01522371 7115/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2592 MD. SHAHINUR RAHMAN VILL+P.O. GOYHATA,, P.S. NAGORPUR,, DIST; TANGAIL. B 19939317643020617 01771022661 N01023860 7116/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2593 MD. AL AMIN VILL: HUGRA,, P.O. ANUHOLA,, P.S.+DIST: TANGAIL. 1993931553000059 01757762643 N01023017 N01521119 7117/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2594 ZULFIKAR HAYDER VILL+P.O. BISHAS BETKA MUNSHIPARA,, P.S.+DIST: TANGAIL. 9329517323664 01612525456 N01023635 N01520998 7118/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2595 MD. EAKUB ALI VILL: KHILGATI,, P.O. RATON BARSHI,, P.S. GHATAIL,, DIST: TANGAIL. 19959322817000024 01774345944 N01023380 N01522228 7119/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2596 BASONA MANDOL VILL: ALSA,, P.O. KOROTIA,, P.S. DELDUAR,, DIST: TANGAIL. 9312323756916 01771023400 N01023879 N01521543 7120/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2597 SABIHA AKTER SUMI VILL: DHELI KORTIA,, P.O. KORTIA,, P.S.+DIST: TANGAIL. 9319559570580 01736433139 N01023832 N01519914 7122/19 20-NOV-19 20-NOV-21 TANGAIL
2598 MD. KAMAL HOSSAIN VILL: BADOLDI,, P.O. SHIKPARA,, P.S. CHATKHIL,, DIST: NOAKHALI 19947511028000067 01854263637 N01023682 11393 7123/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2599 RUMPA RANI KURI VILL: WEST DIGHULI,, P.O. DIGHULI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19931596540000089 01874944748 N01023326 N01521317 7125/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2600 ALEA BEGUM VILL: NEWAJPUR,, P.O. MIRER PARA,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST; NOAKHALI. 7510710584209 01811626245 N01023896 7126/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2601 KHURSHIDA AKTER VILL+P.O. ABIR PARA,, P.S. SONAIMURI,, DIST: NOAKHALI. 7518315592980 01714316773 N01023365 N01521342 7127/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2602 MOHAMMED FARUQ VILL: SAYCHA,, P.O. JOYNALGONJ,, P.S. ROYPUR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19735115811000011 01771739958 N01023082 N01521040 7128/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2603 MD. KAMAL HOSSAIN CHOWDHURY VILL; GORARBAG,, P.O. RUPACHARA,, P.S. SADAR,, DIST: LAXMIPUR. 19725114355000035 01762207389 N01023767 N01519327 7129/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAXMIPUR
2604 MAHARAM HOSSAIN VILL: MOTBI,, P.O. MANDARI BAZAR,, P.S.SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 20015114313004152 152.151.102 N01023673 N01521457 7130/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2605 SALA UDDIN BHUYAN VILL:MANDARI,, P.O. DHAKIN MANDARI,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19905114370000005 152.151.101 N01023674 N01521457 7131/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2606 ROMI KAISAR VILL: MOSAPUR,, P.O. OSMANIA,, P.S. SANDIP,, DIST; CHITTAGONG. B 19951596525067825 01837715076 N01023843 N01521572 7132/19 20-NOV-19 20-NOV-21 CHITTAGONG
2607 UMME SALMA VILL: HAFIZ UDDIN BAPARI BARI,, P.O. MONTU NAGAR,, P.S. GAZIPUR SADAR,, DIST: GAZIPUR. 3323014352504 01848364976 N01023310 10550 7133/19 20-NOV-19 20-NOV-21 GAZIPUR
2608 NAZMA AKTER VILL: LOTIFPUR,, P.O. CHANDRAGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 2695434996730 152.151.101 N01023671 N01521457 7134/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2609 RESHMI AKTER VILL; MATABI,, P.O. MANDARI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19905114370000103 01859699237 N01023695 011809 7136/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2610 SELINA AKTER VILL+P.O. RASHIDPUR,, P.S. SONAIMURI,, DIST: NOAKHALI. 7518321533784 01770034911 N01023011 N01519902 7137/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2611 JANNATUL FERDOUS VILL: SILADY,, P.O. PUKURDIA,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114355791334 01742863841 N01023865 N01521589 7138/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2612 RIFUL AKTER VILL: DURGAPUR,, P.O. DIGHULI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114345044831 01864701855 N01023700 011809 7139/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2613 BILKIS BEGUM VILL: CHAR KHALIFA,, P.O. DOWLATKHAN,, P.S. SADAR,, DIST; BHOLA. 0912919482634 01884835767 N01023634 N01520246 7140/19 20-NOV-19 20-NOV-21 BHOLA
2614 MD. ABDUL AWAL VILL+P.O. PACHPARA,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19945114320000171 01860187170 N01023309 N01521312 7141/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2615 MST. FERDOUSI BEGUM VILL+P.O.+P.S. ISLAMPUR,, DIST; GAZIPUR. NOT NID 01710513571 N01023702 011809 7142/19 20-NOV-19 20-NOV-21 GAZIPUR
2616 SUMI AKTER VILL+P.O. EAST JAMIRTOLI,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114345856398 01776131568 N01023794 N01521033 7143/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2617 SAIFUL ISLAM S/O- ABUL HOSSAIN, VILL- EAST MOHAMMAD PURA, PO- RAMU-4730, RAMU, COX'S BAZAR. 19902216613000055 01879484871 N03005046 N03502379 7144/18 18-JAN-18 18-JAN-20 BAZAR
2618 RUMA AKTER VILL: GILLATOLI,, P.O. NARAYONPUR,, P.S. MOTLOB,, DIST: CHANDPUR. B 19971594314010462 01882793534 N01023041 10581 7144/19 20-NOV-19 20-NOV-21 CHANDPUR
2619 JOHIR ALAM VILL: MODNA,, P.O. PUKURIA,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19705114355020644 01625718876 N01023792 N01521532 7145/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2620 HARUN OR RASHID VILL+P.O. PACHPARA,, P.S. CHANDRAGONJ,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114320844765 01716430804 N01023311 N01521240 7147/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2621 KHURSHIDA AKTER VILL: SONAIMURY,, P.O. SONAIMURY,, P.S. SONAIMURY,, DIST: NOAKHALI. B 19927529005012316 01831304620 N01023803 N01521542 7148/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2622 MST. LOPA BEGUM VILL: GOVOLIA,, P.O.+P.S. MIRSORAI,, DIST: CHITTAGONG. 2693625797804 01854454403 N01023842 N01521573 7149/19 20-NOV-19 20-NOV-21 CHITTAGONG
2623 GOLAM YEASIN MUGDHO VILL: DAOPARA,, P.O .CHANDRAGONJ,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19936114320000215 152.151.102 N01023669 N01521457 7151/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2624 BIBI KULSUM VILL+P.O. CHAR SHAHI,, P.O.+P.S. LAKSHMIPUR. 5114325721530 01832949182 N01023387 N01520246 7152/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2625 NAHIDA AFROZ VILL: DURGAPUR,, P.O. DIGHULI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114345044838 01716842443 N01023704 011809 7153/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2626 MD. SOHEL VILL: EAST DIGHULI,, P.O. DIGHULI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 19885114345000009 01726854352 N01023706 011809 7154/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2627 ANWAR HOSSAIN VILL: EAST ALADADPUR,, P.O. MUSLIMABAD,, P.S. SADAR,, DIST. LAKSHMIPUR. 5114370741246 152.151.101 N01023670 N01521457 7155/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2628 ABDUL KAIYUM VILL: LATIFPUR,, P.O. CHANDRAGONJ., P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19965114320019522 152.151.101 N01023675 N01521457 7156/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2629 KOHINUR AKTER VILL: DURGAPUR,, P.O. DIGHOLI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST; LAKSHMIPUR. 5114345044834 01838409747 N01023699 011809 7157/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2630 RAHIMA KHATUN VILL; DURGAPUR,, P.O. DIGHULI BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. 5114345045100 01838336171 N01023696 011809 7158/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2631 SALMA AKTER VILL: GONIPPUR,, P.O. CHOWMUHANI,, P.S. BEGUMGONJ,, DIST: NOAKHALI. B19917513306002813 152.151.102 N01023668 N01521457 7159/19 20-NOV-19 20-NOV-21 NOAKHALI
2632 JOWEL HOSSIN VILL: GONDHOBPUR,, P.O. HIRAMON BAZAR,, P.S. SADAR,, DIST: LAKSHMIPUR. B 19995114370036970 01856512058 N01023377 N01521033 7160/19 20-NOV-19 20-NOV-21 LAKSHMIPUR
2633 FOWJIA SULTANA VILL- MOLLIK SOBHAN, PO- LOHAGARA, CHATTAGRAM. B-19921514773041850 01879228665 M000438 M700527 7161/19 20-NOV-19 20-NOV-21 CHATTAGRAM
2634 TAREK BIN MIZAN VILL- HOPUSE -94, FLAT-2, ROAD-9/A NEW DHANMONDI, R/A, DHAKA-1209 2691649097551 N08000040 7162/19 20-NOV-19 20-NOV-21 DHAKA-1209
2635 MR. ARIF HOSSAIN ABU NUR S/O. MR. MD. JOYDON ALI, VILL: SOUTH MOZUPUR, P.O. +P.S., LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5124310921249 01675436605 061519 11343 7163/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2636 JOTHSNA AKHTER CHOWDHURY VILL- DARJIPARA, PO- MASTER HAT, PS- LAHAGARA, CHATTAGRAM. 1514762080065 01835828171 7026815 6026371 7164/19 21-NOV-19 21-NOV-21 CHATTAGRAM
2637 YEASMIN AKTHER VILL- WEST LAKSHMIPUR, PO- DALAL BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 9117282047 01766369130 N01013861 29421 7165/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2638 MD. IBRAHIM KHALIL VILL- MADDAH CHAR BATA, PO- CHAR BATA, SUBARNACHAR, NOAKHALI. 19977518531000213 01845557805 N01020811 7166/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2639 NODI AKTHER NORTH JOYPUR, PO- CHOWPALLI, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPUR. 2852392626 209.151.011 N01021764 N01517817 7167/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2640 POPI AKTER VILL- KUTUBPUR, PO- RAMAKANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114360035831 209.105.000 N01021707 N01525457 7168/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2641 NUSRAT JAHAN SIDDIKA VILL-, NORTH CHANDRA PUR, PO- KERAMOT GANJ, SADAR, LAKSHMIPUR. 19995114350027614 209.105.000 N01021754 N01517796 7169/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2642 MD. OMAR FARUQ TAREK VILL- NEOWAS PUR, PO- PODDAR HAT, SADAR, NOAKHALI. B-19997518775003169 152.151.107 N01020737 7170/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2643 MD. ABDUS SATTAR VILL+PO- EAST MANDARI, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. B-19945114370100366 152.151.109 N01020828 16000 7171/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2644 MD. FORKAN VILL- BHABANI JIBON PUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. B-20007518740125941 01632937506 N01021383 7172/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2645 ZANNATUL FERDAUS VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19905114389000015 209.151.011 N01021755 7173/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2646 SHAHADAT HOSSAIN RINKU VILL- NORTH JOYPUR, PO- ISLAMPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114395015640 01917190336 N01020647 N01517744 7174/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2647 MD. HABIB ULLAH VILL- NOWAR BARI MADHOBSINHA, PO- T.P. BATIKA, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. 19987510780000474 01884025283 N01021063 N01525679 7175/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2648 KAMRUN NAHAR VILL- ATIA TALI, PO- JOKSIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114360038177 209.151.012 N01021495 N01517772 7176/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2649 OSMAN GONI VILL- DARZIPARA, PO- DATTAPARA, PS-SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114340003144 01903369373 N01021007 N01525557 7177/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2650 TAHAMINA AKTER VILL- KALI DASER BAG, PO- MUSLIMABAD, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114350012230 01870090920 N01021633 N01525557 7178/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2651 RUBI AKTER VILL- JITU PATWARI BARI, PO- SOUTH MAJUPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19965122510104846 152.151.101 N01020626 N01516908 7179/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2652 SALMA SULTANA VILL- BHABANI JIBON PUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. B-20007510728008510 01917266967 N01021385 7180/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2653 MD. MAHBOBUR RAHMAN VILL- MANDARI PO- MANDARI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19925114370000279 152.151.102 N01020676 N01525592 7182/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2654 FAKHRUL ISLAM VILL- RAJAPUR, PO- JAHERABAD, PS- CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR. B-19985114345004864 152.151.101 N01020615 16000 7183/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2655 HIRAMONI VILL- BARA BOLLOVPUR, PO- BAROITALA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114350025541 01759912883 N01021481 N01516370 7184/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2656 YEASMIN AKTHER AKHI VILL- KHAMAR BARI, PO- LAHAR KANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995124312006796 209.105.102 N01021415 N01525557 7185/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2657 JANNATUL FERDAUS VILL- ALAMPUR, PO- RAJGANJ, PS- BEGUMGANJ, NOAKHALI. B-19997507800001512 01875731386 N01021432 N01525679 7186/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2658 MD. MIZANUR RASHID VILL- SHIBPUR, PO- KARAMOTGONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114350100601 01712002789 N01021497 N01516370 7187/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2659 KHODAZA BEGUM VILL- RATANER KHIL, PO- CHARCHAMITA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114350081188 01741628052 N01021705 N01515412 7188/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2660 MAHAMUDA AKTER VILL- LAHAR KANDI, PO- LAKSHMIPUR. PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114360003756 209.105.000 N01020598 N01515621 7189/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2661 MD. MUJAHIDUL ISLAM VILL- MADHU MEMBER BARI, PO- CHAR TORAF ALI, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. B-20007518543026054 01862818054 N01020765 N01525244 7190/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2662 MD. MOKTARUL ISLAM VILL- PALICHARA BALUACHARA, PO- MST. MOKCHEDA BEGUM, PS- SADAR, RANGPUR. 2815639998 01872149240 N01021737 N01517873 7191/19 21-NOV-19 21-NOV-21 RANGPUR
2663 SAMIUR RAHMAN VILL- ANANTA PUR, PO- MAIZDI BAZAR, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19987528302073962 152.151.102 N01020635 7192/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2664 MD. MIRON HOSSAIN VILL- ATIYA TOLI, PO- JOKSIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114360038098 152.151.106 N01020760 N01516908 7194/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2665 MONIR HOSSAIN VILL- MATOBI, PO- MANDARI BAZAR, PS- CHANDRAGONJ, LAKSHMIPUR. 19915114370000295 01779415246 N01020708 16000 7195/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2666 PAKHI AKTHER VILL- LAKURIA KANDI, PO- MIRER PARA, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. B-19997510707031782 209.151.129 N01021393 7197/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2667 RAKIB HOSSEN VILL- NURULLA PUR, PO- NURULLA PUR, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPUR. B-20005114325000979 152.151.102 N01021605 N01525627 7198/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2668 RAZIYA SULTANA VILL- SALEHAPUR, PO- SHIBPUR, PS- SADAR, NOAKHALI. 19937518785006014 01867527816 N01021028 7199/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2669 SAIKAT CHAKRABORTY VILL- RAFIKPUR, PO- RAFIKPUR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. B-19997510784101259 152.151.106 N01020766 7200/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2670 MD. HARUNOR RASHED VILL- JAMAL PUR, PO- MAHAJON HAT, PS- MIRSHWARAI, CHATTAGRAM. 1515328410637 128.103.029 N01021786 N01525559 7201/19 21-NOV-19 21-NOV-21 CHATTAGRAM
2671 MD. KAWSAR HOSSAIN VILL- NURULLA PUR, PO- CHARSHAHI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114325003128 209.151.011 N01020948 7202/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2672 MD. JAHEDUL ISLAM VILL- SER DUPUR, PO- DATTAPARA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 20005114340028750 209.105.000 N01021730 N01525557 7203/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2673 GOLAM SARWAR VILL- BIRBIRE, PO- JAHAZMARA, PS- HATIA , NOAKHALI. 19997513657000097 01760149448 N01021752 7204/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2674 FOYSAL VILL- BANGAKHA, PO- JOKSIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19905114313006882 209.151.011 N01021558 N01517793 7205/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2675 MD. MANIR HOSSAIN VILL- BANGAKHA KHA, PO- JOKSIN, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114313006882 152.151.101 N01020623 N01516908 7206/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2676 MD. ABDULLAH AL JANI VILL- RAMHARI TALUK, PO- KHALIFAR HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. 776 030 0546 01713478060 N01021074 7207/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2677 TANVIN SWEETY VILL- FAZIL PUR PO- BANGLA BAZAR, PS- BEGUM GONJ, NOAKHALI. NOT BIRTH CERTIFICATE 152.151.101 N01020597 16000 7208/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2678 MISHU AKTER VILL- ATIATALI, PO- JOKSIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114380101283 152.151.106 N01020979 7209/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2679 MD. ROBIUL HOSSAIN VILL- NUR ISLAM BARI, PO- THANAR HAT, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. B-19957518737012901 01836063281 N01020946 N01525245 7210/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2680 AYENA AKTER VILL- SOUTH MOZUPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 20005124310002201 01991790658 N01020627 N01516908 7211/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2681 BELLAL HOSSAIN VILL- BHABANI JIBONPUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUMGONJ, NOAKHALI. 19737510728104854 152.151.106 N01020712 N01525898 7212/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2682 MD. BABLU VILL- WEST KARIMPUR, PO- SHANTA SITA, PS- SADAR, NOAKHALI. 19847518750000018 01719651407 N01020816 N01516850 7213/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2683 SHIKHA RANI DAS VILL+PO- CHARSHAHI, PS- SADAR,. LAKSHMIPUR. 19975114325008527 152.151.106 N01020642 N01525898 7214/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2684 JOBAYED HASAN EMON VILL- JADOBPUR, PO- NAROTTAMPUR, PS- KABIRHAT, NOAKHALI. B19997514770016024 01749260305 N01020872 N01516847 7215/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2685 MISHU RANI DAS KANCHAN PUR, PO- SOUTH KANCHAN PUR, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. B-19975115811002634 01821776712 N01020619 N01516370 7216/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2686 MOSHEREF HOSSAIN VILL- ALAMPUR, PO- RAJGANJ, PS- BEGUM, NOAKHALI. 19557510780000005 01623832754 N01021402 N01525679 7217/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2687 MD. JOHIRUL ANOAR VILL- MAIZDI, PO- NOAKHALI, PS-SADAR, NOAKHALI. 6861829981 01876793871 N01021602 N01516850 7218/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2688 AKBAR HOSSAIN VILL- CHAR AFJOL, PO- BIBIR HAT, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. B-19987511387100616 01856042674 N01021307 7219/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2689 UMME KULSUM VILL- GOPINATH PUR, PO- SUJAPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19967538760026741 01812354318 N01021029 7220/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2690 KAMRUL ISLAM VILL- UTTAR CHANDRA PUR, PO- KERAMOT GANJ, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPIR. B-19985114350003535 01687376764 N01021426 16000 7221/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPIR
2691 MD. SHOLAMAN HOSSAIN VILL- CHOTO HOSSAIN PUR, PO- RAJGANJ, PS- BEGUMGANJ, NOAKHALI. 19977510780000400 01845896778 N01020887 N01525692 7222/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2692 TAJUL ISLAM VILL- MADDAH CHAR BATA, PO- MASHER HAT, PS- SUBARNA CHAR, NOAKHALI. 19967518531000006 01836060277 N01020812 7223/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2693 SHAKIL KHAN VILL- SHIBPUR, PO- KERAMOT GONJ, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPUR. B-19995114350008443 01623351689 N01021567 N01525627 7224/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2694 KAMRUL ISLAM SAKIB VILL- WEST NARUTTAMPUR, PO- BADHER HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-20007518785522206 250.151.008 N01021734 N01516849 7225/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2695 OMAR FARUQUE VILL- EAST DIGHOLI, PO- DIGHOLI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114345020086 01926461224 N01021321 7226/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2696 PANSHI AKTER VILL- LAHAR KANDI, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19945124310004361 209.151.011 N01021630 N01517768 7227/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2697 SHAHADAT HOSSAIN VILL- BARO BALLAB PUR, PO- BAROITALA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19965114350034386 01821776712 N01021494 N01516370 7228/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2698 NUR NAHAR AKTER VILL- BHABANI JIBON PUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUMGANJ, NOAKHALI. B-19957510728006111 01917190336 N01021384 7229/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2699 TAMANNA BEGUM VILL- SRIRAMPUR, PO- DATTAPARA, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPUR. 5114370889204 209.151.109 N01020982 N01525592 7230/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2700 MD.ALAUDDIN VILL+PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. B-19917510728006406 01712002789 N01021257 7231/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2701 MD. ABDUR ROUF VILL- ALADI NAGAR, PO- RAJGANJ, PS- BEGUMGANJ, NOAKHALI. B-19937507800055756 01834345621 N01020815 7232/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2702 FORAD HOSSAIN VILL- BHABANI JIBON PUR, PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUM GANJ, NOAKHALI. DATE OF BIRTH 17, YEAR 01917190336 N01021323 7233/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2703 JAKIR HOSEN VILL- GONDHORBA PUR, HERAMON BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114370037690 209.105.000 N01021619 N01517690 7235/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2704 MONI VILL- KAJLARPAR MODDAH PARA, MATUAIL, PO- DONIA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 26129808/56078 152.151.106 N01020684 N01525585 7236/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2705 TAMZIDUR RAHMAN VILL- WEST MANDARI, PO- WEST MANDARI, PS- CHANDRAGANJ, LAKSHMIPUR. B-20005114370029230 209.105.947 N01021542 N01525592 7237/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2706 SHAHIDA AKTER VILL+PO- BHABANI JIBON PUR, PS- BEGUMGANJ, NOAKHALI. B-200075107280493954 01821776712 N01021387 N01517744 7238/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2707 RABEYA AKTER SATHI VILL- MATOBI, PO- MANDARI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1994511437001123 152.151.102 N01020628 N01516908 7239/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2708 SIJLU AKTER VILL- SRIRAMPUR, PO- RAMARKHIL, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19985114340035912 01859855035 N01020947 N01516680 7240/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2709 MD. KAZAL BHUIYAN VILL- ADIABAD, PO- ADIABAD, PS- RAYPURA, NARSINGDI. B-19756816406015833 01946271344 N01020874 N01516782 7241/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NARSINGDI
2710 JAKIR HOSSAIN VILL- BANGAKHA, PO- JOKSIN BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19995114313031953 209.105.000 N01021699 7243/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2711 FATEMA BEGUM VILL- SOUTH MOZUPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR B-19985124310002333 01776287456 N01020624 N01516912 7244/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2712 FARJANA AKTER VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114360009760 01836274792 N01021780 N01525628 7245/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2713 MAZBAH UDDIN VILL- DILILPUR, PO- RAJGONJ, PS- BEGUMGONJ,, NOAKHALI. B-19957507800045052 01815325680 N01020871 N01517059 7246/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2714 SUFIA BEGUM VILL+PO- PURANGARH, PS- SATKANIA, CHATTAGRAM. 1518276954754 01816440366 N01021340 N01517712 7247/19 21-NOV-19 21-NOV-21 CHATTAGRAM
2715 MD. MAHADI HASAN VILL- NALUA, PO- MAKBUL CHOWDHURY HAT, PS- SADAR, NOAKHALI. B-19997514745078456 01872523106 N01021376 7248/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2716 RABEYA AKTER W/O-MUJAHIDUL ISLAM BOYATI, VILL-SOUTH GOALDI, P.O-RAJGONJ, P.S-PALANG, DIST. SHARIATPUR 8616995105616 01986381219 N03002060 N03502152 7249/14 26-MAY-13 26-MAY-15 SHARIATPUR
2717 PARUL BEGUM VILL- MADDHA CHAR BEGA, PO- CHAR JABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518536327851 01872904883 N01020867 N01517522 7249/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2718 MD. BASHIR ALI VILL- SADULLA PUR, PO- RAIYAPUR, PS- NABIGONJ, HABIGONJ. 19953617773000265 N01020687 N01517423 7249/19 21-NOV-19 21-NOV-21 HABIGONJ
2719 MST. MARIUM BEGUM VILL- CHAR RAMONI MOHAN, PO- RAYTUS SAIF SHARIF, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19975114323000142 01720860258 N01020932 N01517548 7251/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2720 REKHA BEGUM VILL- CHARMANOSA, PO- BHABANI GANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114315998622 01775682736 N01021658 N01525662 7252/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2721 RAKIB HOSSAIN VILL- 4NO, CHAR RUHITA, PO- J.M.HAT, SADAR,, LAKSHMIPUR. 19935114330000142 01704690085 N01021016 N01517184 7253/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2722 SHAHINUR BEGUM VILL- SHAKCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114385952846 01765420907 N01021486 N01517769 7254/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2723 MD. GOLAM HOSSAIN S/O-MD. ISMAIL HOSSAIN, VILL-RASULPUR, P.O-VORAJOGOTPUR, P.S-LAKSAM, DIST. COMILLA 1917217563282 01950265203 N03002053 N03502118 7255/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2724 MD. RRAKIB HOSSAIN VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19875114389000071 01830512115 N01020697 N01517424 7255/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2725 UMME HABIBA W/O-NAZRUL ISLAM, VILL & P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 1917459802017 01749590464 N03002055 N03502121 7256/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2726 SOPNA AKTER VILL- CHAR RUHITA, PO- RASUL GANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19885114330000112 01787809748 N01021683 N01517859 7256/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2727 HABIBUR RAHMAN S/O-ANWAR HOSSAIN, VILL-LAKSHMANPUR, P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 19901917459002355 01960986261 N01006241 N01508706 7258/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2728 MD. MIZANUR RAHMAN S/O-YOUNUS MIAH, VILL-SOFURA, P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 1917459804448 01969386579 N01003287 B002928 7259/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2729 TITU CHANDRA DAS VILL- CHARMANDOL, RASHUL GONJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330253107 209.101.182 N01021751 N01515251 7259/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2730 HOSNEARA BEGUM VILL- SHAKCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, DIST- LAKSHMIPUR. 5114385956233 01776940318 N01021508 N01517775 7260/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2731 MD. NAZMUL AHASAN VILL- SHAKCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19935114385000119 01907090764 N01020787 N01517488 7261/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2732 RABEYA AKTER VILL- JAHAZMARA, PO- WEST CHAR JABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518535241751 01854514962 N01021085 N01517693 7262/19 21-NOV-19 21-NOV-21 NOAKHALI
2733 ARIFUL ISLAM S/O-MD. ANWAR HOSSAIN, VILL-BANGHAR, P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 19921917459000477 01960986448 N01006240 N01508706 7263/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2734 TOIUBA KHATUN VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360034752 01752271491 N01020973 29125 7263/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2735 CHANDAN KUMAR BARMON S/O-MONORANJON BARMON, VILL-LAKSHMANPUR, P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 1917459799814 01960986258 A009313 B007919 7264/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2736 SHIRINA AKHTER VILL- UTTAR ABIR NAGAR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5124312809554 01706249830 N01020943 N01517569 7264/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2737 MD. ALAMGIR HOSSAIN S/O-ABUL KALAM, VILL-LAKSHMANPUR, P.O-LAKSHMANPUR, P.S-MONOHARGONJ, DIST. COMILLA 19871917459000009 01941615675 A009311 G002286 7265/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COMILLA
2738 RUMA BEGUM VILL- MAHADEBPUR,, PO- DALAL BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114335677312 01716842447 N01021075 N01517474 7266/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2739 KAZI RAHAMAT ULLAH VILL- KUSHA KHALI, PO- PUKUR DIA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19955114355000253 01835950640 N01021392 N01517488 7267/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2740 MAHINUR BEGUM VILL- WEST LAKSHMIPUR, PO- DALAL BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114335671335 01752348737 N01021573 N01517474 7268/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2741 RINA AKTHER VILL- RAZIBPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114313484633 01758742943 N01021554 N01517790 7270/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2742 MD. MUNAOWAR HOSSAIN 1917459799907 01980015382 N01001262 B002928 7271/14 26-MAY-13 26-MAY-15
2743 IQBAL HOSSAIN VILL- SABUJ GRAM, PO- ALEKJANDER, PS- RAMGATI LAKSHMIPUR.. 19945117323000505 01848230147 N01021594 29552 7272/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR.
2744 DILRUBA SULTANA VILL- SOUTH MAJUPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114375437040 01753341070 N01021595 N01517474 7275/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2745 NURJAHAN BEGUM VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI 5114360034419 01785775152 N01020839 7277/19 24-NOV-19 24-NOV-21 RAMANANDI
2746 SHUBO CHANDRA DAS VILL- ALONIYA, PO- NURNAGAR, PS- FARIDGANJ, CHANDPUR. 19971314517000243 01864920852 N01021017 7278/19 24-NOV-19 24-NOV-21 CHANDPUR
2747 FATAMA BEGUM VILL- SAHAPUR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-1994511435560782 01795295260 N01021359 N01517683 7279/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2748 MD. JAHANGIR ALAM VILL- SOMSERA BAD, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5124309920854 01737089308 N01021550 N01517548 7280/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2749 RONOK SULTANA VILL- RAKHALIA BAZAR, PO- RAKHALIA BAZAR, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 19975115883000118 01794737227 N01020939 N01517565 7281/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2750 MAHAMUDUL HASAN NOMAN VILL- CHOR PAGLA, PO- PEARAPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19985113391000060 01866389657 N01021069 N01517471 7281/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2751 MRS. SULTANA KHATUN W/O-MD. SAIFUL ISLAM, VILL-DOULATPUR, P.O-DOULATPUR, P.S-BELKUCHI, DIST. SIRAJGONJ 8811154182776 01816254698 N03002019 N03502033 7282/14 26-MAY-13 26-MAY-15 SIRAJGONJ
2752 SALMA AKTER VILL- BARO BALLAB PUR, PO- BAROITALA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-20005114350037114 209.105.000 N01021571 N01517796 7282/19 21-NOV-19 21-NOV-21 LAKSHMIPUR
2753 REHANA BEGUM VILL- SAYED PUR, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360031231 01752393393 N01021509 29542 7283/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2754 MR. SANKAR ADAKARI VILL- SOMSERABAD, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19755124309004340 01757985138 N01020931 N01525045 7285/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2755 SUMI AKTER VILL- HASANDI, PO- HASANDI, PS-SADAR,, DIST. HASANDI. B-19995114375046155 01760362994 N01021773 29020 7288/19 24-NOV-19 24-NOV-21 HASANDI
2756 MRS. KOHINUR BEGUM W/O-G.M HASAN GAZI, VILL-THUKRA, P.O-THUKRA, P.S-DUMURIA, DIST. KHULNA 4713061368553 01953820301 N01007406 N01509973 7289/14 26-MAY-13 26-MAY-15 KHULNA
2757 KOHINUR BEGUM VILL- JHAUDOGI, PO- PUKURDIA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114355829217 01872068230 N01020777 N01516092 7289/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2758 MD. SIDDIQUE ULLAH VILL- EAST CHARUBOTI, PO- TORAF BAZAR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114387006912 01814761753 N01020773 N01517472 7291/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2759 HAMIMA SULTANA W/O-MD. ABUL HASAN MRIDHA, VILL & P.O-JHONJHONIA, P.S-RAMPAL, DIST. BAGERHAT 0117383659269 01955003175 A010251 N01509963 7292/14 26-MAY-13 26-MAY-15 BAGERHAT
2760 SHAHENUR BEGUM PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5124304849052 01758776133 N01020784 N01517184 7293/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2761 MARJHAN BEGUM VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR, MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389965896 01971356775 N01021452 N01517762 7296/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2762 MD. JAHANGIR ALAM VILL- EAST CHAR KALAKOPA, PO- SAYED NAGAR, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. 1594130136253 01892983437 N01021303 N01517694 7297/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2763 NAZMA BEGUM VILL- MAHADEB PUR, PO- RAKHALIA BAZAR, PS- RAIPUR, LAKSHMIPUR. 5114335136919 01772047848 N01021714 N01517474 7298/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2764 RUNA AKTER VILL-PACHPOTA,, P.O-KHORNIA,, P.S-DUMURIA,, DIST. KHULNA. 19928626505001368 01952987187 A010277 7299/14 26-MAY-13 26-MAY-15 KHULNA
2765 SELINA AKTER VILL- GOURI NAGAR, PO- LAKSHMIPUR, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114313869104 01872904584 N01020686 29466 7299/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2766 MD. ARIF HOSSAIN VILL- CHARMANOSA, PO- BHABANI GANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. B-19975114315007842 209.151.113 N01021659 N01525663 7301/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2767 BIBI MARIUM VILL- ARSHI NAGAR, PO- ALEKJANDER, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. 5127308573895 01839052180 N01021315 N01517697 7302/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2768 ASMA AKTER VILL- SHAKCHAR, PO- J.M. HAT, PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. B-19955114385051531 01710896843 N01021065 N01517169 7303/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2769 MAHAMUDUL HASAN VILL- CHAND KHALI, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 19965114360000054 01781939091 N01020974 7304/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2770 DELOWARA VILL- UTTAR TUMCHAR, PO- J.M. HAT, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114385957252 01537399593 N01020942 N01517568 7307/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2771 MORJINA AKTER D/O-ASHRAF JAHAN, VILL-SOUTH CHAKMAR KUL, P.O-MISTRI, P.S-RAMU, DIST. COX'S BAZAR N03002071 N03502205 7308/14 26-MAY-13 26-MAY-15 BAZAR
2772 MARJAHAN BEGUM VILL- CHAR HASAN, PO- CHAR JABBAR, PS- SUBARNACHAR, NOAKHALI. 7518535143802 01857257143 N01021422 N01517693 7308/19 24-NOV-19 24-NOV-21 NOAKHALI
2773 RUHUL AMIN VILL- NUR BOXS MAJHI BARI, SOUTH MAJUPUR, PO+PS- LAKSHMIPUR, LAKSHMIPUR. 5124311805182 01744628357 N01020951 N01516670 7309/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2774 MRS. REHENA AKTER W/O-RAFIQUL ALAM, VILL-SOUTH HAZIPRAF, P.O-JILONGA, P.S-SADAR, DIST. COX'S BAZAR 197622224011038930 01814220246 N03002065 N03502179 7310/14 26-MAY-13 26-MAY-15 BAZAR
2775 MD. JOHIRUL ISLAM ONTOUR VILL- EAST CHAR KOLACOPA, PO- SAYED NAGAR, PS- RAMGATI, LAKSHMIPUR. B-19995117339000125 01635201303 N01020643 7310/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2776 MRS. SAMSUNNESA BEGUM W/O-MOU. MOSTAK AHMED, VILL-SOUTH MITHACHARI, P.O-KHARULIA, P.S-RAMU, DIST. COX'SBAZAR 01818684768 N03002103 N03504493 7311/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COX'SBAZAR
2777 SHILPI AKTER VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389959797 01876318860 N01020917 N01517486 7311/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2778 MD. FORIDUL ALAM S/O-LATE ABUL KHAIYER, VILL-FORAZI PARA, P.O-EIDGAON, P.S-EIDGAON, DIST. COX'BAZAR 01952532063 A011757 B011756 7312/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COX'BAZAR
2779 JOBAIDA BEGUM VILL- CHANDKHALI, PO- RAMANANDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360034521 01862513519 N01021458 7312/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2780 HAJERA BEGUM W/O-JAFOR ALAM, VILL-EAST MOHAMMAD PARA, P.O-RAMU, P.S-RAMU, DIST. COX'SBAZAR 2216613690087 1246 N03002130 N03502379 7313/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COX'SBAZAR
2781 A.K.M. SHAHAB UDDIN VILL- CHAR MANDOL, PO- RASULGANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330251748 01816464413 N01021623 29218 7313/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2782 RATNA BEGUM VILL- CHARMANDOL, PO- RASHULGANJ, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114330253481 01777292910 N01021639 N01517826 7314/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2783 PARVIN AKTER W/O-SHAH ALAM, VILL-WEST FOKIRA GHONA, P.O-BARO MOHESHKHALI, P.S-MOHESHKHALI, DIST. COX'SBAZAR 2214911181296 01790342508 N03002129 N03504683 7315/14 26-MAY-13 26-MAY-15 COX'SBAZAR
2784 FATEMA BEGUM VILL- EAST HASUNDI, PO- HASUNDI, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114375217678 01863088398 N01021068 29020 7315/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2785 FERDOUSHI AKTER VILL- CHAR RUHITA, PO- RASUL GONJ, PS- SADAR LAKSHMIPIUR, LAKSHMIPUR. 5114330258540 01762877557 N01020791 N01515162 7317/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2786 MR. SHAH ALAM VILL- TUMCHAR , PO- TUMCHAR MADRASA, PS- SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389961199 01990685002 N01020916 N01517548 7318/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2787 RASHADA BEGUM D/O-ZINNAT ALI, VILL-PROPER KAKRA, P.O-KAKRA, P.S-CHAKARIA, DIST. COX'S BAZAR 2221605228399 01874318968 N03002144 N03502417 7319/14 26-MAY-13 26-MAY-15 BAZAR
2788 RAHIMA KHATUN VILL- TUMCHAR, PO- TUMCHAR, SADAR, LAKSHMIPUR. 5114389966875 01796392884 N01020605 N01515162 7320/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2789 ROWSHON BEGUM VILL- WEST SAYED PUR, PO- RAMANANDI, PS- LAKSHMIPUR SADAR, LAKSHMIPUR. 5114360031329 01768488009 N01021350 29542 7324/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2790 MD. ATIAR RAHMAN S/O-LATE EMDADUL HAQUE, VILL-MUNSHIPARA, P.O-KURIGRAM, P.S-SADAR, DIST. KURIGRAM 4925209145816 01739988409 N03002140 N03502403 7325/14 26-MAY-13 26-MAY-15 KURIGRAM
2791 MOHAMMAD MIJAN VILL- CHAR KASIA, PO- ISLAM GONJ, PS- RAYPUR, LAKSHMIPUR. 5115838668730 01878571248 N01020734 29198 7325/19 24-NOV-19 24-NOV-21 LAKSHMIPUR
2792